nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.10.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-01-01 - 2020-01-23
Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.10.) önkormányzati rendelete
az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint a fizetendő díjak mértékéről

Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében biztosított jogalkotói hatáskörében, az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Jászberény Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2007. (XI. 5.) önkormányzati rendelet 22. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Jogi, Ügy-és Közrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. §


E rendelet hatálya Jászberény város közigazgatási területén történő házasságkötésre és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére (a továbbiakban együtt: anyakönyvi esemény) és az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki.2. Értelmező rendelkezések [1]


E rendelet alkalmazásában:


1. Hivatali munkaidő:         hétfő:        800 - 1630 -óráig,

                                       kedd:        800 - 1630 -óráig,

                                       szerda:      800 - 1630 -óráig,

                                       csütörtök:  800 - 1630 -óráig,

                                       péntek:      800 - 1400 - óráig


2. Ügyfélfogadási idő:        hétfő:        800 - 1130 -óráig,

                                       kedd:        800 - 1130 -óráig,

                                       szerda:      800 - 1130  és 1300  - 1600  -óráig,

                                       péntek:      800 - 1130 –óráig.


3. Hivatali helyiség: Jászberény, Lehel vezér tér 18.3. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályai


2. §


(1)[2] Nem köthető házasság a - közeli halállal fenyegető állapotot kivéve – január 1-jén, március 15-én, nagypénteken, húsvétvasárnap, húsvéthétfőn, május 1-jén, pünkösdvasárnap, pünkösdhétfőn, augusztus 20-án, október 23-án, november 1-jén és december 24–26-án.


(1a)[3] Hivatali helyiségen kívül házasságot lebonyolítani hivatali munkaidőben ügyfélfogadási időn kívül, valamint szombati napokon lehet.


(2) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezése során figyelemmel kell lenni a már előjegyzésbe vett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását az engedélyezendő hivatalon kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti.4.[4] Hivatali helyiségen belül, hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályai


Házasságkötést lebonyolítani hivatali helyiségen belül - a 2. § (1) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve – hivatali munkaidőn kívül 1900 – óráig, valamint szombati napokon lehet.
5. Az anyakönyvi események díjazása


3. §


(1) Az önkormányzat hivatali munkaidőben díjmentesen biztosítja az anyakönyvi esemény lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget.


(2) Rendkívüli körülmény esetében, különös tekintettel a házasulók, valamint élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapotára, illetve súlyos mozgáskorlátozottságára, az egészségügyi és szociális intézményben, továbbá lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény díjmentes.


(3) Hivatali munkaidőn kívüli, hivatali helyiségben történő anyakönyvi esemény lebonyolításának díja:

            a)[5] [6]két tanú jelenlétében, csak a jogszabályban meghatározott hivatalos szöveg esetén:

                bruttó 3.000 Ft

            b)[7] [8]minden más esetben: bruttó 10.000 Ft.


(4)[9] [10]Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívül történő lebonyolításáért bruttó 60.000 Ft összegű díjat kell fizetni az önkormányzat részére.


(5) [11]Az anyakönyvi esemény – az igénylő döntése szerint igénybe vehető – egyéb szolgáltatásait e rendelet 1. melléklete tartalmazza.


6. [12]Az anyakönyvvezető és a közreműködő részére fizetendő díj mértéke


4. §


(1) [13]A hivatali helyiségen belüli, de hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt anyakönyvi eseményenként bruttó 5.000 Ft díjazás illeti meg.


(2) A hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt anyakönyvi eseményenként bruttó 10.000 Ft díjazás illeti meg.


(3) Az anyakönyvi események lebonyolításában segítő közreműködőt anyakönyvi eseményenként bruttó 2.000 Ft díjazás illeti meg. Amennyiben a közreműködő verset is mond, anyakönyvi eseményenként bruttó 3.000 Ft díjazásra jogosult.


7. Záró rendelkezések


5. §


(1) Ez a rendelet 2011. február 11-én lép hatályba.


(2) E rendeletet a Szervezeti és Működési Szabályzatban leírtak szerint kell kihirdetni és közzétenni.[1]

A rendelet szövegét a 26/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet  2. §-a módosította. Hatályos: 2018. január 01-től

[2]

A rendelet szövegét a 7/2017. (V. 11.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2017. május 15-től.

[3]

A rendelet szövegét a 7/2017. (V. 11.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2017. május 15-től.

[4]

A rendelet szövegét a 7/2017. (V. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2017. május 15-től.

[5]

A rendelet szövegét a 19/2015. (X. 15.) önkormányzati rendelet 14. § (4) bekezdés 12. pontja módosította. Hatályos: 2015. október 15-től.

[6]

A rendelet 3. § (3) bekezdésének a) pontját módosította a 21/2017. (X. 12.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése.  Hatályos: 2018. január 1-től.

[7]

A rendelet szövegét a 19/2015. (X. 15.) önkormányzati rendelet 14. § (4) bekezdés 13. pontja módosította. Hatályos: 2015. október 15-től.

[8]

A rendelet 3. § (3) bekezdésének b) pontját módosította a 21/2017. (X. 12.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése.  Hatályos: 2018. január 1-től.

[9]

A rendelet szövegét a 19/2015. (X. 15.) önkormányzati rendelet 14. § (4) bekezdés 14. pontja módosította. Hatályos: 2015. október 15-től.

[10]

A rendelet 3. § (4) bekezdését módosította a 21/2017. (X. 12.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése.  Hatályos: 2018. január 1-től.

[11]

A rendelet 3. § (5) bekezdését módosította a 21/2017. (X. 12.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése.  Hatályos: 2018. január 1-től.

[12]

A rendelet 6. alcímét és 4. §-át módosította a 21/2017. (X. 12.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése. Hatályos: 2018. január 1-től.

[13]

A 4. § (1) bekezdését módosította az 5/2012. (I. 12.) Ör. 1. §-a. Hatályos: 2012. január 13-ától.


Csatolmányok

Megnevezés méret
1_melléklet_3_2011_Ör
32 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!