nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ságvár Község Önkormányzata képviselő testületének 2/2015 (II.5..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-01-01 - 2016-12-31
Ságvár Község Önkormányzata képviselő testületének 2/2015 (II.5..) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésében és 134/E. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014 (XI.27.) önkormányzati rendelet 109. § (1) bekezdés e) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

 1. A rendelet célja, hatálya


1.§ A rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza Ságvár Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által biztosított egyes szociális ellátási formákat, azok szervezetét, az ellátásra jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit.


2.§ A rendelet személyi hatálya Ságvár község közigazgatási területén érvényes lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. §-ában meghatározott személyekre terjed ki.


3.§ A rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére az Szt. 4. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.


 1. A szociális rászorultságtól függő ellátások formái


4.§ Az Önkormányzat a szociális gondoskodásra vonatkozó kötelezettségeinek teljesítését

 1. pénzbeli- és természetbeni ellátások nyújtásával;
 2. személyes gondoskodást biztosító alapellátások megszervezésével valósítja meg.


5. § (1) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára az Önkormányzat képviselő-testülete a Szt.-ben, illetve a rendeletében meghatározott feltételek szerint a (2) és (3) bekezdésben megállapított ellátásokat nyújtja.


(2)[1] Az Önkormányzat természetbeni ellátásként köztemetést, pénzbeli ellátásként az alábbi rendkívüli települési támogatásokat nyújtja:

 1. eseti támogatás,
 2. krízistámogatás.


(3) Az Önkormányzat az alábbi szociális alapszolgáltatásokat a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás (a továbbiakban: Társulás) útján biztosítja:

a) étkeztetés,

b) házi segítségnyújtás,

c)[2]


(4) A (3) bekezdés szerinti a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló rendeletet az Szt. 92. § (1) bekezdés b) pontja és a Társulás társulási megállapodása alapján Ságvár Község Önkormányzata alkotja meg.


(5)[3]  Az Önkormányzat jogszabályban meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személy foglalkoztatásával egy szervezeti és szakmai egységben család- és gyermekjóléti szolgálat működtetése útján biztosítja az Szt. 64. §-ában meghatározott családsegítés alapszolgáltatást. Az alapszolgáltatás ellátási területe Ságvár, Som, Nyim közigazgatási területére terjed ki.


 1. A hatáskörök átruházása


6.§ (1)[4] A képviselő-testület az eseti támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskör gyakorlását szociális bizottságára ruházza át.


(2) A képviselő-testület az alább felsorolt hatáskörök gyakorlását a polgármesterre ruházza át:

a) köztemetés elrendelése,

b) a köztemetés részletekben történő visszafizetésének engedélyezése,

b) a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésének elrendelése, méltányosságból történő elengedése, csökkentése vagy részletekben történő megfizettetése,

c)[5] a krízistámogatás megállapítása.


 1. Rendkívüli települési támogatások


7.§  (1)[6] A szociális bizottság átruházott hatáskörben eseti támogatást nyújt azon 2. §-ban meghatározott személyek részére, akik létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerültek, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdenek és önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak.


(2)[7] Az (1) bekezdésben meghatározottak alapján eseti támogatást kell nyújtani annak a személynek,

a) akinek legalább két hónapos közüzemi díjtartozása van,

b) aki közgyógyellátásra nem jogosult és a gyógyszerköltségét nem képes kifizetni,

c) akinek egyéb igazolt rendkívüli kiadása keletkezett,

d) aki gyermeke iskoláztatásáról, étkeztetéséről, ruháztatásáról nem tud megfelelően gondoskodni,

e) aki válsághelyzetben lévő várandós anya, gyermekének megtartásához,

f) aki nevelésbe vett gyermeket, és a gyermek családjával való kapcsolattartásához támogatásra szorul,

g) akinél a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadása keletkezik,

h) akinek a családjában a gyermek fogadásának előkészítéséhez támogatás szükséges,

i) akinek gyermeke hátrányos helyzetű,

j) akinél lakhatásának elvesztése, közüzemi szolgáltatás megszűnésének esete áll fenn,

k) akinél az alapvető élelmiszerek megvétele átmenetileg nem biztosított,

l) akinek a tüzelőanyag vásárlása nehézséget okoz,

m) akinek a családjában haláleset történt.


(3)[8] Eseti támogatásban az a személy részesíthető, akinek:

a) a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át,

b) egyedül élő esetében az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át.


(4)[9] Az eseti támogatás egy családon belül évi négy alkalommal nyújtható, összege legalább 5 000 forint, de legfeljebb 20 000 forint lehet. A (2) bekezdés m) pontjában meghatározott esetben az eseti támogatás összege 40 000 forint.


7/A. §[10] (1)    Krízistámogatásra jogosult - jövedelemére tekintet nélkül - az a rendkívüli

méltánylást érdemlő élethelyzetbe került személy,

a)     akinél gyermeke betegsége, kezelése miatt váratlan kiadásai merülnek fel,

b)     aki hosszabb ideig történő kórházi kezelés, tartós betegség, baleset miatti

        jelentős jövedelem kieséssel küzd,

c)     aki elemi kár, baleset, bűncselekmény miatti jelentős anyagi kárt szenvedett,

d)     aki egyéb, igazolt rendkívüli méltánylást igénylő élethelyzetbe került.


(2)     A krízistámogatás összege egyedi mérlegelés alapján kerül megállapításra, évente több alkalommal is nyújtható.


8.§ (1)[11] Az eseti támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a kérelemben feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat, valamint az alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadás felmerülését igazoló iratokat.


(2)[12] A halálesethez kapcsolódóan kért eseti támogatás esetében a kérelemhez - a szükséges jövedelemigazolások mellett - a kérelem benyújtásával egyidejűleg csatolni kell a temetés költségeiről, a kérelmező nevére kiállított számla eredeti példányát, az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatát.


9.§[13] Az eseti támogatásban részesített személyek a segély felhasználásáról utólag elszámolni kötelesek. Amennyiben a segélyben részesített személy az elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, a további segélyezésből a kötelezettség teljesítéséig ki kell zárni.
 1. A köztemetés


10. § (1) A köztemetést az önkormányzat az Szt. 48. §-ában meghatározott feltételek szerint nyújtja. A köztemetést a polgármester rendeli el.

 1. Hagyaték hiányában, illetve ha a hagyaték csak hagyatéki teherből áll és a kérelmező és családja vagyonnal nem rendelkezik a polgármester a visszafizetést elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül, kérelemre, méltányosságból engedélyezhet: részletfizetést, ha a temetésre köteles
 1. egyedül élő esetén a havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát nem éri el, vagy
 2. családjában egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét nem éri el.   


 1. Az ellátások megállapításának szabályai


11. § (1) A rendeletben meghatározott ellátások iránti kérelmet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatalnál lehet előterjeszteni, kizárólag a Hivatal által e célra rendszeresített formanyomtatványon.


(2) Amennyiben a szociális ellátást kérő az általa kérelmezett ellátás helyett más ellátásra lenne jogosult, erre a tényre a figyelmét fel kell hívni, illetőleg amennyiben a benyújtott iratok alapján annak feltételei fennállnak az ellátást részére hivatalból meg kell állapítani.


 1. A kérelmeket a benyújtásuktól számított 15 napon belül el kell bírálni.


12.§ (1) A kérelmező által benyújtott jövedelemnyilatkozathoz minden esetben csatolni kell a jövedelem valódiságát igazoló iratokat. Ezek különösen a következők lehetnek: a munkáltató által kiadott keresetigazolás, rendszeres pénzellátásoknál az azt megalapozó határozat vagy a kifizetésről szóló igazolószelvény, egyéb jövedelmeknél az azokat megalapozó határozat, kifizetési bizonylat, igazolás, szerződés stb. Nyugdíj-, illetve nyugdíjszerű ellátás esetén a minden év elején a Nyugdíjfolyósító szerv által kiadott, nyugdíj összegéről szóló igazolást és a kérelem beadását megelőző hónapban kifizetett nyugdíj összegéről szóló kifizetési bizonylatot kell benyújtani.


 1. Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, melyek az önkormányzat nyilvántartásaiban fellelhetőek.


(3) Mellőzni kell a jövedelem-nyilatkozatot és a vagyoni helyzetről szóló nyilatkozatot, ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapon belül már részesült olyan ellátásban, amelyhez a jövedelmi-és vagyoni helyzetét igazolta, és vélelmezhető, hogy helyzetében nem történt a jogosultságát érintő változás. Erről a kérelmező írásban köteles nyilatkozni.


13. § (1) A döntésre jogosult a benyújtott kérelem, annak mellékletei valamint az esetlegesen készítendő környezettanulmány alapján köteles meghozni döntését. Környezettanulmány készítése kötelező, ha az elbírálásra jogosult a beadott dokumentumok alapján indokoltnak látja, illetve ha a kérelemben előadott életkörülmények vizsgálata kapcsán a kérelem megalapozott elbírálása szükségessé teszi. Mellőzni kell a környezettanulmány felvételét, ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül már valamilyen ellátásban részesült, és vélelmezhető, hogy körülményeiben nem állt elő változás, illetve erről nyilatkozott.


 1. Amennyiben a döntésre jogosult a szociális ellátás igénylésére vonatkozó kérelemben foglaltaknak helyt ad, az ügyben egyszerűsített határozat hozható.


 1. A támogatás folyósításának rendje


14.§ A megítélt rendkívüli települési támogatás kifizetése a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintézőjének közreműködésével a határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 napon belül postai úton, vagy házipénztárból való kifizetés útján, vagy kérelem esetén átutalással történik.


 1. Az ellátás ellenőrzésének szabálya,

  a jogosulatlanul igénybevett ellátásra vonatkozó szabályok


15. § A jelen rendelettel megállapított ellátások jogosultsági feltételeinek fennállását - a jogosultság megállapítását követően is - a jegyző bármikor jogosult ellenőrizni. A szociális ellátásra jogosult személy az ellenőrzést tűrni köteles és annak során az ellenőrzést végzővel együtt kell működnie, rendelkezésre kell bocsájtania a kért adatokat, igazolnia kell a szociális ellátás cél szerinti felhasználását.


16. § (1) Amennyiben a 15. § szerinti ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a szociális ellátás az Szt.-ben és a jelen rendeletben megállapított feltételek hiányában került megállapításra, vagy a jogosult a kérelemben valótlan adatot szolgáltatott, a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére az Szt. 17. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.


(2) Az Szt. 17. §-ában foglaltak szerint jogosulatlanul igénybevett ellátás és annak kamatai megtérítésének elrendelése esetén, a visszafizetés méltányosságból részben vagy egészben akkor engedhető el, ha a visszafizetés olyan helyzetet eredményezne, amely a kérelmező vagy családja megélhetését súlyosan veszélyeztetné, vagy amelyben ismételten szociális gondoskodásra szorulna. A visszafizetésre kötelezett és családja jövedelmi viszonyainak vizsgálatára a Szt. 17. § (4) bekezdésében foglaltak alkalmazandók.


(3) A kötelezett kérelmére a visszafizetésre részletfizetés is engedélyezhető, a részletfizetés időtartama azonban nem lehet hosszabb, mint az ellátás jogosulatlan igénybevételének időtartama.


 1. Záró rendelkezések


17.§ (1) Ez a rendelet a 2015. március 1-jén lép hatályba.


(2) A rendelet hatálybalépésével egy időben hatályát veszti Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 17/2013 (XI.29.) önkormányzati rendelete.


(3)A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépése után indult ügyekben, illetve a jogerősen el nem bírált, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


(4)A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006 (III.27.) korm.rendelet rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.


Ságvár, 2015. február 04.

       Kecskés Gábor s. k.                                                                  Koltai Bernadett s. k.

            polgármester                                                                                    aljegyző


Kihirdetési záradék:


A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2015. február 05. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.


Ságvár, 2015. február 05.

                                                                                                          Koltai Bernadett s. k.

                                                                                                                       aljegyző[1]

Módosította a 4/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. 04. 01.-től.

[2]

Hatályon kívül helyezte a 15/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. 01. 01-től.

[3]

Beiktatta a 15/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. 01. 01-től.

[4]

Módosította a 4/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. 04. 01.-től.

[5]

Beiktatta a 4/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. 04. 01.-től.

[6]

Módosította a 4/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. 04. 01.-től.

[7]

Módosította a 4/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. 04. 01.-től.

[8]

Módosította a 4/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. 04. 01.-től. Módosította a 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. 05.05.-től.

[9]

Módosította a 4/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. 04. 01.-től.

[10]

Kiegészítette a 4/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. 04. 01.-től.

[11]

Módosította a 4/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. 04. 01.-től.

[12]

Módosította a 4/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. 04. 01.-től.

[13]

Módosította a 4/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. 04. 01.-től.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!