nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 28/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-10-20 -tól
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 28/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról és rendjéről

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed:

a) a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (a továbbiakban: Újbuda Önkormányzata) tulajdonában álló és az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott földterületekre és

b) Újbuda Önkormányzata tulajdonában álló és a közigazgatási határain belül található földrészlet és építmény közhasználatra és a gyalogosforgalom számára átadott részére.

(2) Az egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 54. § (7) bekezdésében foglaltak az irányadók.

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki:

a) a közterületek és nem közterületi ingatlanok reklámcélú használatára,

b) a választási plakátok elhelyezésére és

c) a gépjármű közterületen való parkolására,

amelyek egyes kérdéseiről külön jogszabályok rendelkeznek.


2. Értelmező rendelkezések


2. § E rendelet alkalmazásában:

a) cégtábla: gazdálkodó szervezet azonosítására szolgáló, a gazdálkodó szervezet nevét és az adott helységben folyó tevékenységét tartalmazó, jogszabályban előírt adattartalmú, a gazdálkodó szervezet székhelyének, telephelyének bejáratánál elhelyezett, többnyire falhoz rögzített, annak síkjához alkalmazkodó, egyéb reklámot nem tartalmazó tábla;

b) címtábla: a cégtábláéval azonos formájú és tartalmú, de nem gazdasági tevékenységgel kapcsolatos információt, hanem közérdekű információt megjelenítő jelzés, beleértve az ezekkel egybefüggően vagy külön elhelyezett közérdekű tájékoztatást;

c) fülke: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített, vagy azon álló, huzamos emberi tartózkodásra alkalmas, 2 m2-t meg nem haladó alapterületű építmény;

d) kirakatszekrény: jellemzően egyedi megjelenésű, üveglappal borított keretbe foglalt reklámberendezés;

e) mozgóbolt: kiskereskedelmi tevékenység folytatására kialakított jármű vagy járműre szerelt vagy általa vontatott eszköz;

f) árusításra szolgáló ideiglenes asztal, állvány, szerkezet: térelemekkel nem határolt, talajhoz nem rögzített, ideiglenes, kereskedelmi célokat szolgáló szerkezet;

g) pavilon: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített vagy azon álló, huzamos emberi tartózkodásra alkalmas, 2-12 m2 alapterületű építmény;

h) üzlethomlokzat: az épület földszinti üzlethelységének kirakata.


3. A közterületek besorolása


3. § A rendelet hatálya alá tartozó közterületeket I. fokozottan kiemelt, II. kiemelt és III. egyéb közterületi övezeti kategóriákba kell sorolni. A közterületek besorolását az 1. melléklet tartalmazza.


4. A közterületek használata és a közterület-használati hozzájárulás


4. § (1) A közterületet rendeltetésének megfelelő célra - a jogszabályok keretei között - bárki szabadon használhatja.

(2) A közterület rendeltetésszerű használata mások hasonló célú jogait nem csorbíthatja.

(3) Rendeltetésétől eltérő célú a közterület használata, ha a használat a közterület vagy annak meghatározott része mások általi rendeltetésszerű igénybevételét a rendelet 2. mellékletében meghatározott tevékenységet végzi.

5. § (1)[1] A közterület rendeltetéstől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat) Újbuda Önkormányzata, mint tulajdonos hozzájárulása és - a 23. §-ban meghatározott esetek kivételével - a tulajdonosi hozzájárulást is tartalmazó írásbeli szerződés megkötése (a továbbiakban együtt: közterület-használati hozzájárulás) szükséges.

(2) Az egyes közterületeken a közterület-használat, annak célját tekintve - e rendelet keretei között - eltérő feltételekhez köthető, részben vagy teljes egészében korlátozható vagy megtiltható.

6. § (1) Nem kell közterület-használati hozzájárulás:

a) a közút, a járda és a zöldterület építésével, javításával és fenntartásával kapcsolatos munkák elvégzéséhez,

b) az úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait szolgáló berendezések elhelyezéséhez,

c) elektronikus hírközlési építmények, közműves berendezések és létesítmények létesítéséhez, fenntartásához, javításához, hibaelhárításhoz nélkülözhetetlen munkák elvégzéséhez,

d) a kizárólag kézi hordozású eszközökkel végzett, és a 30 percet meg nem haladó időtartamú film-, fénykép-, televízió-, videó- és hangfelvételek készítéséhez,

e) előtető, védőtető, ernyőszerkezet elhelyezéséhez, ha az a közterületbe az épület azon falának síkjától, amelyre rögzítették, 10 cm-en túl nem nyúlik be, vagy ha annak közterülettel érintkező felülete a 2 m2-t nem haladja meg,

f) az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges időtartamot meg nem haladó munkálatok elvégzéséhez,

g)[2] állami és politikai rendezvényekhez, kivéve az ehhez kapcsolódó kereskedelmi, vendéglátó- és reklámtevékenység végzését,

h) szelektív hulladékgyűjtő sziget létesítéséhez, fennmaradásához,

i) szórólaposztáshoz,

j) járda költözéshez szükséges igénybevételéhez legfeljebb 3 óra időtartamra,

k) üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezésére, árukiadásra napi 2 óránál rövidebb időtartamra,

l) a lakosság részére a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. által évente meghirdetett, kizárólag a lomtalanítási akció időtartama alatt elhelyezett anyagok tárolásához,

m) a fák és a zöldterületek védelmét biztosító, építési engedélyhez nem kötött berendezések és fenntartási eszközök elhelyezéséhez, ha azok reklámcélokat nem szolgálnak,

n) közparkban tartott rendezvények kapcsán a résztvevők által használt zöldterületek igénybevételéhez, kivéve az elkerített területek igénybevételét,

o) futóversenyek útvonalának kijelöléséhez és biztosításához.

(2)[3] Az (1) bekezdés a), f), g) és k) pontjában felsorolt tevékenységeket a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) Városgazdálkodási Igazgatóság Közlekedési Osztályán (a továbbiakban: Közlekedési Osztály) a közterület azonnali igénybevétele esetén telefonon, nem azonnali igénybevétel esetén írásban be kell jelenteni. A telefonon tett bejelentést írásban 48 órán belül meg kell ismételni.

7. § (1) Nem adható közterület-használati hozzájárulás:

a) tömegközlekedési járművek megállóiba, kivéve, ha a közterület igénybevétele az utasforgalom céljait vagy az utasok ellátását, tájékoztatását szolgálja,

b) olyan járdaszakaszra, ahol a tervezett létesítmény a gyalogosközlekedést, vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná,

c) zöldterületekre, ha a tervezett használat az ott levő növényállományt maradandóan károsítja és a helyreállítása nem lehetséges, kivéve a területükön húzódó közművek létesítéséhez, fenntartásához, javításához, hibaelhárításhoz nélkülözhetetlen munkálatokat, melyekre a 6. § (1) bekezdés c) pontja szerint nem kell közterület-használati hozzájárulás,

d) főútvonalak mentén árusító- és az árusítással kapcsolatos fülke, pavilon, épület létesítésére, kivéve a virág- és hírlapárusítást és a tömegközlekedési eszközök igénybevételére szolgáló jegyárusítást, továbbá az alkalmi könyvárusítást,

e) közterületen nem árusítható termékek forgalmazásához,

f) árusító, kereskedelmi, és szolgáltató célokat szolgáló zárt szerkezetű épületek létesítéséhez kivéve, ha a hatályos Kerületi Szabályozási Terv ezt lehetővé teszi,

g) olyan tevékenység gyakorlására, amely a környezetre káros hatással lenne, a közbiztonságot vagy az egészséget veszélyeztetné,

h) olyan létesítmények és berendezések létesítésére, amelyek működtetéséhez a szükséges energia- és vízellátás, csatorna vagy a szabványoknak megfelelő zárt rendszerű szennyvízelvezetés és hulladéktárolás nem biztosítható, vagy a felhasználás mértéke nem állapítható meg,

i) jármű iparszerű javítására,

j) üzemképtelen gépjármű főútvonalon és tömegközlekedés által járt útvonalon történő tárolására,

k) üzemképtelen gépjármű mellékútvonalon történő 90 napot meghaladó tárolására,

l) üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezésére, árukiadásra napi 2 óránál hosszabb időtartamra,

m) járda költözéshez szükséges igénybevételére 3 órát meghaladó időtartamra,

n) annak, akinek az Önkormányzattal szemben 250 ezer forintot vagy 3 hónapot meghaladó, közterület-használatból eredő díjtartozása áll fenn (pl.: közterület-használati díjhátralék, közterület eredeti állapotába történő helyreállítása költségei stb.),

o) légvezeték elhelyezésére, kivéve tömegközlekedési járművek felsővezetékeit,

p) 3 hónapon belül - ugyanazon helyszín és tevékenység vonatkozásában - annak, akinek a közterület használati hozzájárulás iránti kérelmét a Polgármester vagy Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) elutasította.

(2) A közterületeken állatforgalmazási tevékenység nem végezhető.

(3) Megtagadható a közterület-használati hozzájárulás, ha az - a már korábban ugyanarra a területre és időpontra kiadott hozzájárulásokat is figyelembe véve - a közterület eredeti célja szerinti használatát aránytalanul nagymértékben akadályozza vagy ellehetetleníti.


5. A közterület-használat időtartama és a közterület-használati hozzájárulás kérelmezése


8. § (1) Közterület-használati hozzájárulás csak ideiglenes jelleggel - meghatározott időtartamra vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig - adható és többször is meghosszabbítható, a díjtételek megváltoztatása jogának fenntartásával.

(2) Építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre (különösen állvány, építőanyag, törmelék elhelyezésére, stb.) közterület-használati hozzájárulás csak az építési munka végzésének tartamára és csak a műszakilag indokolt területre adható.

(3) A közterület-használati hozzájárulás nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb (pl. építésügyi, településképi, egészségügyi, rendészeti stb.) hatósági, szakhatósági engedélyek, hozzájárulások, vélemények, nyilatkozatok beszerzését.

(4) A közterület-használati hozzájárulást annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. Építési engedélyhez kötött építmény elhelyezése esetében és az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységek esetében az építtetőnek vagy az általa meghatalmazott személynek kell a közterület-használati hozzájárulást beszereznie.

(5) A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelemnek tartalmaznia kell különösen:

a) a kérelmező nevét és lakóhelyének, vagy székhelyének és telephelyének címét, képviselőjének elérhetőségét,

b) a közterület-használat célját és időtartamát,

c) a közterület-használat helyének helyrajzi szám szerinti, pontos területnagysággal és a használat módjával történő meghatározását, valamint helyszínrajzon történő megjelölését, rendezvények esetén a programleírást, továbbá a tervezett résztvevői létszámot és a tervezett illemhelyek - külön megjelölve az akadálymentesítettek - helyét és darabszámát,

d) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat egyszerű másolatát,

e) a kérelmező által folytatni kívánt tevékenységben közreműködők (részt vevők) nevét és lakcímét vagy székhelyének és telephelyének címét, képviselőjének elérhetőségét,

f) építési engedélyhez kötött építmény elhelyezése esetében vagy az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységek esetében az építtetőtől kapott meghatalmazást és a jogszabályban előírt esetekben a jogerős építésügyi hatósági engedélyt,

g) nem magánszemély kérelmező esetén a közterület-használatért felelős személy megnevezését, vagy a jogi személy felelős vezetőinek adatait,

h) teljes bizonyító erejű meghatalmazást, amennyiben a kérelmet nem magánszemély esetén nem a képviseletre jogosult személy írja alá és magánszemély esetén, ha a kérelmet nem a kérelmező írja alá,

i) pavilonok, és az olyan árusító felépítmények esetében, amelyekhez közmű kapcsolódhat a kérelem beadásával egyidejűleg az ügyfél nyilatkozatát annak meglétéről (közműszerződés fénymásolatának csatolásával) vagy hiányáról,

j) a 23. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott díjmentességre való jogosultság igazolására szolgáló irat fénymásolatát,

k) pavilonok, vendéglátó-ipari terasz és árusításra szolgáló ideiglenes állvány, szerkezet elhelyezése céljából, valamint mozgóboltra kért hozzájárulás esetén látvány- és berendezési tervet, feltüntetve az anyag- és színhasználatot,

l) a más érintett ingatlanokra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulást, ha a folytatni kívánt tevékenység nem csak Újbuda Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlant érint,

m) települési szilárd hulladék képződésével járó közterület-használat esetén annak igazolását, hogy a kérelmező a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást - annak teljesítésére jogosult szolgáltató útján - igénybe veszi.

9. § (1) A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalnál, a 4. melléklet szerinti formanyomtatványon, - kivéve a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény hatálya alá tartozó filmalkotások forgatása céljából történő igénybevételt - az abban felsorolt mellékletek csatolásával együtt lehet benyújtani.

(2) A kérelmet a kérelmezett használat kezdő időpontja előtt legalább 15 nappal előbb kell benyújtani. Kivételt képez az építési konténerrel, betonpumpa, daru elhelyezésével kapcsolatos kérelmek beadása, mely esetekben a használatot megelőző munkanapon is be lehet nyújtani a kérelmeket.

(3) A kérelmező a következő esetekben köteles a szakhatóságok és egyéb szervek hozzájárulását beszerezni és a kérelemhez csatolni:

a) közút és járda területét érintő közterület-használat esetén a közút kezelőjének hozzájárulását,

b) közút területét érintő esetekben forgalomtechnikai szempontból az illetékes hatóság hozzájárulását,

c) a kereskedelmi, vendéglátó-ipari, szolgáltató tevékenységek esetén az első fokú kereskedelmi vagy iparhatóság hozzájárulását,

d) kulturális, szórakoztató, szabadidős tevékenység végzése előtt az engedélyköteles zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérni a környezetvédelmi hatóságtól; a kérelmet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet szerint kell benyújtani,

e) a világörökség, kulturális örökség részét képező területeken az illetékes hatóság hozzájárulását vagy állásfoglalását,

f) a településképi megjelenés tekintetében a településképi bejelentési eljárásról szóló rendeletben meghatározott esetekben igazolást a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodájától.

10. §[4] A benyújtott kérelem elbírálásának előkészítő feladatait a Közlekedési Osztály látja el, mely az előkészítés során:

a) vizsgálja, hogy a kérelem tartalmazza-e az összes szükséges adatot és mellékletet, amennyiben nem, úgy hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt,

b) vizsgálja, hogy a kérelmezett közterület-használat nem esik-e a 7. § (1) bekezdésének hatálya alá,

c) vizsgálja a kérelmezett közterület-használathoz, tervezett tevékenységhez szükséges előzetes szakhatósági hozzájárulásokat, állásfoglalásokat,

d) vizsgálja, hogy a kérelmezett közterület-használat összeegyeztethető-e az adott területre vonatkozó szabályozási tervben foglalt szempontokkal, megfelel-e a városképi, városrendezési, műemlékvédelmi, közlekedési, környezetvédelmi, közegészségügyi és köztisztasági előírásoknak, valamint a kereskedelmi és turisztikai szempontoknak,

e) szükség esetén a d) pont szerint vizsgált szempontok vonatkozásában a hatáskörrel rendelkező szervtől állásfoglalást kérhet és szakértőt vehet igénybe,

f) írásban felhívja az ügyfelek figyelmét a tulajdonosi hozzájárulás megadása előtt abban az esetben, amennyiben a hozzájárulás nem adható meg teljes körűen.

A benyújtott kérelem elbírálására 30 nap áll rendelkezésre, mely határidő a Gazdasági Bizottság, vagy Képviselő-testület ülésének napirendre tűzésétől a döntés meghozataláig eltelt idővel meghosszabbodik.


6. A közterület-használati hozzájárulás megadása


11. § (1) A közterület-használathoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásáról az egy évet meg nem haladó időtartamra szóló közterület-használat esetén a Polgármester dönt.

(2) A közterület-használathoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásáról az egy évet meghaladó időtartamú közterület-használat esetében a Képviselő-testület dönt.

(3) Amennyiben a kedvezményezett a közterület-használatra vonatkozó szerződést a tulajdonosi hozzájárulás megadásának közlésétől számított 30 napon belül, vagy hatósági engedélyhez kötött tevékenység, továbbá településképi bejelentési kötelezettség esetén 120 napon belül nem köti meg, úgy - a tulajdonosi hozzájárulás eltérő rendelkezése hiányában - a tulajdonosi hozzájárulás érvényét veszti. A határidőt a Polgármester kérelemre meghosszabbíthatja.

(4) A 2. melléklet „G egyéb” jelű díjtételének mértékére a Gazdasági Bizottság tesz javaslatot, a használat és a használó körülményeinek, a hasonló tevékenységekre vonatkozó díjtételek, az időpont és időtartam figyelembevételével.

(5) Amennyiben a Polgármester a Gazdasági Bizottság javaslatától eltérően dönt, arról a Gazdasági Bizottságot tájékoztatja.

12. § (1) A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem elbírálása során figyelembe kell venni a településképi, városrendezési, műemlékvédelmi, közlekedési, környezet-védelmi, közegészségügyi és köztisztasági előírásokat, kereskedelmi és turisztikai szempontokat, és érvényesíteni kell a jogszabályok előírásait is.

(2) A kérelem elbírálása során elsőbbséget kell biztosítani az építmények építésével, javításával és karbantartásával kapcsolatos közterület-használatnak.

13. § (1) A kérelmezővel a közterület-használatra vonatkozó szerződést - a tulajdonosi hozzájárulás megadását követően - a Polgármester köti meg.

(2) A szerződés megkötésére - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - csak azt követően kerülhet sor, ha a kérelmező rendelkezik a közterület-használathoz és a folytatni kívánt tevékenységhez szükséges valamennyi jogerős hatósági engedéllyel, ide értve az esetlegesen szükséges építésügyi hatósági engedélyt és a településképi bejelentési eljárás során kiadott igazolást is.

(3) A kereskedelmi bejelentéshez vagy működési engedélyhez kötött tevékenység esetében a kereskedelmi bejelentést és a működési engedélyt csak a szerződés megkötését követően kell beszerezni, vagy csak ekkor kell teljesíteni. Ebben az esetben a kérelmező a tevékenységét - amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik - csak a kereskedelmi bejelentés megtételét vagy a működési engedély jogerőre emelkedését követően kezdheti meg.

14. § (1) A tulajdonosi hozzájárulást is tartalmazó írásbeli szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) a jogosult nevét és lakóhelyének, vagy székhelyének, telephelyének címét,

b) a közterület-használat célját és időtartamát, vagy azt a feltételt, amelynek bekövetkeztéig a hozzájárulás érvényes,

c) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és egyéb feltételeinek pontos meghatározását,

d) szükség esetén utalást arra, hogy a hozzájárulás csak a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírások megvalósítása esetén érvényes,

e) a hozzájárulás érvényének megszűnése vagy a hozzájárulás megszüntetése esetére az eredeti állapot kártalanítási igény nélküli helyreállításának kötelezettségét,

f) közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és megfizetésének módját, egyéb esetben a díjmentesség tényét,

g) a közterület-használat jellegétől függően egyéb hatósági, szakhatósági előírásokról és kikötésekről szóló tájékoztatást, a városképi követelményeket, a környezetvédelmi, valamint a munka- és balesetvédelmi előírásokra történő utalást,

h) a közterület-használattal járó járulékos költségek (energiadíj, vízdíj stb.) viselésének és megfizetésének módját,

i) a közterület-használat időtartama alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási és tisztántartási kötelezettség előírását,

j) a közterület-használati hozzájárulás átengedésének tilalmát annak rögzítésével, hogy a közterület-használati hozzájárulás kizárólag a jogosult részére szól, azonban lehetősége van a közterület-használathoz közreműködőket (részt vevőket) igénybe venni, de a közterület-használat joga tovább nem ruházható,

k) a felek egyéb megállapodásait.

(2) A közterület-használati hozzájárulást meg kell küldeni:

a) a kérelmezőnek,

b) a közterület-használati díj beszedésével megbízott Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóságnak.

(3) A közterület-használati hozzájárulásról értesíteni kell:

a) az Újbuda Közterület-felügyeletet,

b) a Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. kerületi Rendőrkapitányságot (a rendezvényekkel kapcsolatban),

c) a kereskedelmi és vendéglátó-ipari tevékenység esetén Hatósági Igazgatóságot.

(4) A közterület-használati hozzájárulás megtagadását közölni kell:

a) a kérelmezővel,

b) az Újbuda Közterület-felügyelettel.

15. § (1) A közterület-használati hozzájárulás eredeti példányát, vagy annak hiteles másolatát a tevékenységet folytató személy köteles a helyszínen magánál tartani és az ellenőrzésre jogosult személyek felhívására felmutatni.

(2) A közterület-használati hozzájárulás alapján a közterületet a jogosult, valamint az 8. § (4) bekezdésében felsoroltak használhatják. A közterület-használati hozzájárulás harmadik személy részére át nem engedhető, az kizárólag a jogosult részére szól, azonban ez nem korlátozza a jogosult azon jogát, hogy a közterület-használathoz közreműködőket vegyen igénybe.

(3) Az ellenőrzésre jogosult vizsgálja, hogy a közterület-használat a kiadott hozzájárulásnak megfelelően valósul-e meg (használó személye, használat célja, terület nagysága, közterület elhelyezkedése, közterület-használat időtartama).

(4) Pavilonok esetében a tulajdonos, üzemeltető, alkalmazott a közterület-használati hozzájárulás hatályba lépésével hozzájárul ahhoz, hogy az ellenőrzésre jogosult személyek a helyiségen belül a közművekre vonatkozóan helyszíni szemlét tartsanak.

16. § (1) A közterület-használati hozzájárulás tárgyában hozott döntésről a kérelmezőt Újbuda Önkormányzata értesíti. Amennyiben az értesítés a kérelmező által a kérelmen feltüntetett címen bármely okból nem lehetséges, úgy a visszaküldött értesítést a kézbesítés második megkísérlésének, vagy a második figyelmeztetés postafiókba helyezésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

(2) Azon közterület-használók esetében, akik közterületet közterület-használati hozzájárulás nélkül - jogellenes módon - használnak, az (1) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az értesítési címnek azt a címet kell tekinteni, amely a jogellenes közterület-használatot megvalósító építményen vagy tárgyon fellelhető, vagy egyéb módon (pl. telefonszám alapján) megállapítható.


7. A közterület-használati hozzájárulás megszűnése, szünetelése


17. § (1) A közterület-használati hozzájárulás hatálya megszűnik:

a) a hozzájárulásban meghatározott idő elteltével,

b) a hozzájárulásban meghatározott feltétel bekövetkeztével,

c) ha a területre üzemzavar-elhárítás miatt, vagy Újbuda Önkormányzatának fontos közérdekből szüksége van,

d) a hozzájárulásban, vagy a közterület-használatra és az ezzel kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó jogszabályokban foglaltak megsértése miatti felmondással,

e) a használatba adott közterület tulajdonosa, valamint művelési ága megváltozásának ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével,

f) ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat hatálya és ezzel együtt a tevékenységre való jogosultság megszűnik, vagy a jogosult a tevékenység folytatására való jogosultságát egyébként elveszti,

g) a jogosult halálával vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetén annak jogutód nélküli megszűnésével,

h) ha a jogosult írásban bejelenti Újbuda Önkormányzatának, hogy a közterület használatával felhagy,

i) ha a közterület-használatot érintő olyan jogszabályváltozás áll be, ami alapján a hozzájárulás megadására nem került volna sor.

(2) A közterület-használati hozzájárulás megszűnése esetén külön döntés nélkül a jogosult által már befizetett használati díj időarányos részét - a közterület-használati hozzájárulásban foglaltak szerint - vissza kell fizetni a jogosult részére.

18. § (1) A Képviselő-testület fontos közérdekből a közterület használatának szünetelését rendelheti el.

(2) A közterület-használat szünetelésének ideje nem számít bele a közterület-használat időtartamába és nem lehet hosszabb, mint a hozzájárulás lejártáig még hátralévő idő.

(3) A közterület-használat szünetelésének idejére a már befizetett közterület-használati díj időarányos részét külön döntés nélkül vissza kell fizetni - a közterület-használati hozzájárulásban foglaltak szerint - a jogosult részére.

19. § (1) A közterület-használattal járó járulékos költségek (energiadíj, vízdíj stb.) viselése és megfizetése a jogosult kötelezettsége.

(2) Ha a közterület-használati hozzájárulás hatályát veszti, a jogosult kártalanítási igény nélkül köteles a közterület eredeti állapotát (ingatlan kiürítése, felépítmény lebontása, terület megtisztítása) haladéktalanul helyreállítani.

(3) A Polgármester az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítésére a közterület-használat jellegétől függő, de legfeljebb 15 napos halasztást adhat a jogosult kérelmére.

(4) A közterület-használattal járó kötelezettségek - így különösen a közterület-használati díj megfizetése - szempontjából azt az időt is be kell számítani a közterület-használatba, ameddig a jogosult az eredeti állapotot hiánytalanul helyre nem állította.

(5) Arra az időtartamra, amely a közterület-használati hozzájárulás megszűnésétől a közterület eredeti állapotának helyreállításáig eltelik, az egyébként irányadó díjtétel háromszorosát is meg lehet állapítani.


8. Speciális esetekre vonatkozó szabályok


20. § (1) Vendéglátó-ipari üzlet elé történő kitelepülésre, előkert, terasz üzemeltetésére 6.00 és legfeljebb 23.00 óra közötti időtartamra adható közterület-használati hozzájárulás.

(2) Vendéglátóteraszon zene szolgáltatása, valamint - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - televíziókészülék, projektor kihelyezése tilos.

(3) A nemzetközi sportesemények (például vb, eb, olimpia) időtartamára a vendéglátó üzletek tulajdonosai külön kérelem és közterület-használati hozzájárulás alapján projektort vagy televíziókészüléket kihelyezhetnek legfeljebb az esemény időtartamára, melyért a 2. mellékletben meghatározott díjat kell fizetniük.

(4)[5] A vendéglátó-ipari egységek közterületre való kitelepülése akkor engedélyezhető, ha a kitelepült vendéglátó-ipari egységek teraszain 10 m2 felület után 0,5 m2 zöldfelület kialakításra kerül. A zöldfelület kialakításának terveit a Közlekedési Osztállyal egyeztetni kell.

(5) Árusításra szolgáló ideiglenes felépítmény elhelyezésére maximum 20 m2 alapterületig van lehetőség.

(6) A vendéglátóterasz területén belül elhelyezhetők a vendéglátással közvetlenül összefüggő eszközök, így asztalok, székek, napernyők, 1 m2 alapterületnél nem nagyobb tálalópultok, melegítők.

(7) A vendéglátóterasz területén nem helyezhető el fagylaltos pult, italautomata, hűtőszekrény.

(8) A 2. melléklet „C” jelű díjtételénél meghatározott tevékenységekre - a „C/4 mozgóbolt” kivételével - irányuló közterület-használatok esetében

a) az I. fokozottan kiemelt kategóriába tartozó területeken a tömegközlekedési eszközök megállóinak végpontjaitól számított 60 méteres távolságon belül elfoglalt területek tartoznak csak az I. fokozattan kiemelt kategóriába, egyebekben a II. kategóriába sorolandók,

b) a II. kiemelt kategóriába tartozó területeken a tömegközlekedési eszközök megállóinak végpontjaitól számított 60 méteres távolságon belül elfoglalt területek tartoznak csak az II. kiemelt kategóriába, egyebekben a III. kategóriába sorolandók.

(9) Ideiglenes árusításra csak e rendelet 3. mellékletében meghatározott helyszínekre adható ki hozzájárulás, melytől eltérő helyszínek esetén a Gazdasági Bizottság javaslata alapján dönt a Polgármester.

(10)[6] Amennyiben a szerkezet nélküli ideiglenes árusítás időtartama a 10 napot meghaladja, akkor annak díja a 2. melléklet „C/2” díjtétel szerint kerül megállapításra.

(11)[7] A fenyőfa-árusítás közterület-használatához legalább 15 négyzetméternyi terület igénybevétele szükséges.

(12)[8] A fenyőfa-árusítás közterület-használati hozzájárulására irányuló kérelemhez csatolni szükséges:

a) az árusítás eszközeinek, berendezéseinek, az árusítás kapcsán kihelyezni tervezett építményeknek, elhelyezni kívánt gépjárműveknek a felsorolását az ezeket feltüntető helyszínrajzzal együtt,

b) az árusok számára biztosítandó illemhelyhasználatra vonatkozó nyilatkozatot és

c) a közterület tisztántartására tervezett intézkedések felsorolását, valamint a települési hulladék elszállítására a közszolgáltatóval kötött szerződés másolatát.

(13)[9] A fenyőfa-árusításra vonatkozó közterület-használati hozzájárulás időtartama legfeljebb minden év december 5-e és december 24-e közötti időtartamra szólhat.

21. § (1) Az Újbuda Önkormányzata tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatára e rendelet előírásait

a) a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben,

b)[10] a közterületek és állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatának részletes szabályairól szóló 302/2016. (X. 13.) Korm. rendeletben, valamint

c) az e §-ban

meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó hatósági szerződéssel kapcsolatos ügyekben a Polgármester dönt.

(3) A hatósági szerződés jóváhagyásának egyedi feltételeként kell meghatározni mindazon előírásokat, amelyeket a kérelmezett közterület-használattal kapcsolatban a közútkezelő a véleményében, a forgalomtechnikai kezelő-üzemeltető az általa jóváhagyott forgalomtechnikai tervben, a zöldfelület kezelője-üzemeltetője a hozzájárulásban, vagy bármely más, a kérelmezett közterület-használat folytán érintett szerv, szervezet nyilatkozatában meghatároz. A közút közterület-használatára vonatkozó közútkezelői vélemény hiányában a hatósági szerződés nem hagyható jóvá.

(4) Újbuda Önkormányzata a tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatát a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 3. mellékletében meghatározott díj ellenében biztosítja.

(5) A közterület filmforgatási célú használatáért fizetendő díjat legkésőbb a forgatás megkezdése előtt meg kell fizetni.

(6) A közterület-használati díjból 90%-os kedvezmény akkor adható, ha közérdekű, különösen oktatási, tudományos, ismeretterjesztő, karitatív célok érdekében végzett filmalkotás forgatása történik.

(7) A filmforgatás szempontjából turisztikailag kiemelt önkormányzati tulajdonú területek:

a) Kőrösy József utca,

b) Móricz Zsigmond körtér - „Gomba” épület,

c) Bártfai utca - Tétényi út - Vahot utca által határolt terület (Bikás park),

d) Somló lépcső - Ménesi út - Mányoki út - Mészöly utca - Bartók Béla út - Szent Gellért tér - Kelenhegyi út - Verejték utca - Rezeda utca - Kelenhegyi út - Somlói út által határolt terület, beleértve az Újbuda Önkormányzata tulajdonát képező határoló utak területét is.

(8) A filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek fel nem róható, valamint a rendkívüli természeti események miatt kieső napokon a kötelezett a közterület-használati díj megfizetése alól mentesül. Újbuda Önkormányzata a közterület használatát a filmforgatás akadályának elhárulását követő 5 naptári napon belül köteles újra biztosítani.


9. A közterület-használat díja


22. § (1) A közterület-használati hozzájárulás jogosultja az Újbuda Önkormányzata tulajdonában lévő közterület használatáért - a 23. § (1) bekezdésében meghatározott eseteket kivéve - közterület-használati díjat köteles fizetni.

(2) A közterület-használat időtartama alatt a mindenkor hatályos díjakat kell megfizetni, melyek mértékét tevékenységenként a 2. melléklet tartalmazza. A közterület-használati díjak évi, havi vagy napidíjak.

(3) A díjat a közterület tényleges használatára és a közterületen elhelyezett létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül a közterület-használati hozzájárulásban rögzített időtartamra és módon Újbuda Önkormányzata számlájára - a (4) bekezdésben meghatározottak szerint - előre kell megfizetni.

(4) A közterület-használati hozzájárulásban szereplő díjat egy összegben, vagy a féléves és az azt meghaladó időtartamú közterület-használatok esetében a díj arányos részét részletekben, negyedévente előre kell megfizetni.

(5) Kérelemre a Gazdasági Bizottság a közterület-használati díj megfizetésére - annak feltételei meghatározásával - részletfizetést engedélyezhet.

(6) A 2. mellékletben szereplő közterület-használati díjak általános forgalmi adó mentesek, kivéve a melléklet „F” jelű díjtételei esetében.

(7) A következő év január 1-jétől érvényes közterület-használati díjak mértékéről a mindenkori infláció figyelembevételével a Gazdasági Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt legkésőbb a tárgyév december havi ülésén.

(8) A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának megállapításánál a létesítmény négyzetméterekben számított alapterületét vagy területét, továbbá a hozzá tartozó - az alapterületen túlnyúló - szerkezet (ponyva, tető stb.) területének vetületét együttesen kell figyelembe venni. A számítás szempontjából minden töredék négyzetméter, folyóméter egész négyzetméternek, folyóméternek számít.

(9) A kézből történő utcai árusítással elfoglalt közterületet a fizetendő díj szempontjából egységesen 1 négyzetméternek kell tekinteni.

(10)[11] A 2. melléklet „B” és „C/3” jelű díjtételeinél meghatározott tevékenységek esetében az irányadó díjtételek mellett a kérelmező alapdíjat köteles megfizetni.

(11)[12] Amennyiben a kérelmezett közterület nem 100%-ban Újbuda Önkormányzatának tulajdona, akkor a fizetendő díj mértéke a tulajdonhányad arányában kerül megállapításra.

23. §[13] (1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni:

a) a közterület-fenntartói szolgáltatást nyújtó szervezet által fenntartott létesítmények, berendezések esetében,

b) a fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők, a tűzoltóság és a vízügyi szolgálat közterületi létesítményei esetében,

c) a közterületen kertészeti tevékenységet szolgáló létesítményekért, berendezések esetében,

d) a közterületi rendezvényeken egészségügyi és köztisztasági célokat szolgáló létesítmények és tárgyak esetében,

e) utcabútor, figyelmeztető és tájékoztató tábla elhelyezése, fennmaradása esetében, ide nem értve az egyéb ellenszolgáltatást,

f) azon létesítmények, tárgyak és eszközök esetében, amelyek közvetlen életveszély vagy balesetveszély elhárítását szolgálják a közterületen,

g) a karitatív célok érdekében végzett tevékenységek esetében,

h) az Újbuda Önkormányzata saját szervezetei (pl. intézményei) vagy 100%-os tulajdonában álló vállalkozásai általi nem gazdasági célú közterület-használatok esetében,

i) évi egy alkalommal, maximum 30 nap időtartamra, lakossági lakásfelújítással kapcsolatos használatok esetében,

j) a 4-es metró kivitelezésével kapcsolatos közterület-használatok esetében,

k) kizárólag az Újbuda Önkormányzata által szervezett (lakossági lakásfelújítás, épületkorszerűsítés, helyi vállalkozásokat segítő) saját pályázathoz kapcsolódó beruházásoknál szükséges közterület-használatok esetében,

l) közösségi kert célú közterület-használat esetében.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a közterület használatához a Polgármester egyoldalú nyilatkozatával járul hozzá.

(3) A Polgármester hozzájáruló nyilatkozata alapján megvalósuló közterület-használatra egyebekben a közterület-használati hozzájárulásra vonatkozó rendelkezések az irányadóak.

(4) A díjmentesség nem mentesít a (2) bekezdésben meghatározott nyilatkozat és más jogszabályokban előírt hozzájárulások, egyéb engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

(5) A közterület-használati díj mértéke a Gazdasági Bizottság javaslata alapján méltányosságból csökkenthető, különösen az alábbi szempontok figyelembevétele mellett:

a) a kérelmező szociális körülményei,

b) a piaci körülmények,

c) közfeladat ellátó tevékenységhez való kapcsolódás.


10. A jogellenes közterület-használat következményei


24. § (1) Aki közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulástól eltérő módon, különösen a hozzájárulásban rögzített céltól vagy tevékenységtől eltérő más tevékenység kifejtésére, vagy a hozzájárulásban meghatározott mértéket meghaladó alapterületben használ, köteles Újbuda Önkormányzata vagy megbízottja felhívására a jogellenes közterület-használatot haladéktalanul megszüntetni, továbbá kártalanítás nélkül köteles a közterület eredeti állapotának helyreállítására. E kötelezettség elmulasztása esetén Újbuda Önkormányzata az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére elvégeztetheti, amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett 8 napon belül nem tesz eleget.

(2) Újbuda Önkormányzata az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével és az (1) bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállíthatja, ha az élet- és balesetveszély vagy jelentős anyagi kár, a közrend, közbiztonság, vagy a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének elhárítása érdekében vagy jelentős közérdekből egyébként indokolt. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni.

(3) Amennyiben 12 hónapból 9 hónapon keresztül vagy azt meghaladóan a pavilon ténylegesen nem üzemel, akkor az a hozzájárulásban rögzített céltól vagy tevékenységtől eltérő más tevékenységnek minősül és a jogellenes közterület-használat jogkövetkezményeit vonja maga után.

(4) A közterületet hozzájárulás nélküli, vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérően történő használata esetében - a ténylegesen használt időtartamra és területre - az e rendelet szerinti közterület-használati díj háromszorosa is megállapítható.

(4a)[14] Az e rendeletben szabályozott, és a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletben büntetni rendelt magatartások esetén közigazgatási bírság kiszabásának van helye.

(5) A közigazgatási bírságolási eljárás nem mentesít a közterület-használati díjfizetési és helyreállítási kötelezettség alól.

(6) A jelen rendeletben foglalt előírások megtartását Újbuda Közterület-felügyelete, a jogszabályok szerint ellenőrzésre jogosult más szervek, továbbá Újbuda Önkormányzata által megbízott egyéb személyek a helyszínen vagy más alkalmas módon ellenőrizhetik.


11. Záró rendelkezések


25. § (1) Ez a rendelet 2015. június 1. napján lép hatályba.

(2)[15]

26. §[16]1. melléklet a 28/2015. (IV. 29.) XI.ÖK rendelethez[17]


Az Újbuda Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek övezeti kategóriákba sorolása


 I. fokozottan kiemelt

 II. kiemelt

 III. egyéb

 Bartók Béla út (Kosztolányi Dezső tértől a Vasút utcáig)

 Bártfai utca

 az első két kategóriában nem szerepeltetett, de a rendelet 1. §-ának megfelelő közterület

 Bercsényi utca

 Bornemissza tér


 Bocskai út (Daróczi úttól az Alsóhegy utcáig)

 Bikás park


 Budafoki út (Szent Gellért tértől a Dombóvári útig)

 Bukarest utca


 Etele út

 Dombóvári út (Fehérvári út - Szerémi út között)


 Hadak útja

 Edömér utca


 Karinthy Frigyes út

 Egyetemisták parkja (közös tulajdonban a Fővárosi Önkormányzattal)


 Karolina út

 Gazdagréti út


 Kőrössy József utca

 Gazdagréti tér


 Márton Áron tér

 Hamzsabégi út


 Szerémi sor

 Hengermalom út


 Tétényi út (Bartók Béla úttól az Andor utcáig)

 Kondorosi út


 Váli utca

 Menyecske utca Nagyszeben tér Neszmélyi út Péterhegyi út Rétköz utca Sáfrány utca Sárbogárdi út Sasadi út Tétényi út (Andor utcától a Kondorosi útig) Vahot utca A Kelenhegyi út - Mányoki út - Ménesi út - Himfy utca - Villányi út - Fadrusz utca - Bocskai út - Október 23. utca - Budafoki út I. kategóriába nem tartozó, valamint azok által határolt tömb belső közterületei
2. melléklet a 28/2015. (IV. 29.) XI.ÖK rendelethez[18]


A közterület-használati díjak mértéke tevékenységenként és övezeti kategóriánként


 Övezeti díjkategóriák (ÁFA nélkül)

 Díjtétel
jele

 A közterület-használat célja

 I. fokozottan kiemelt

 II. kiemelt

 III. egyéb


 1

 közterületbe nyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény

 16 000

 Ft/m2/hónap

 12 000

 Ft/m2/hónap

 8 000

 Ft/m2/hónap


 2

 üzleti védőtető, előtető, összecsukható ernyőszerkezet reklám nélkül

 1 250

 Ft/db/hónap

 1 000

 Ft/db/hónap

 750

 Ft/db/hónap

 A

 3

 közterületbe nyúló cég- és címtábla
(minden megkezdett m2 kerekítve egész m2-re)

 1 250

 Ft/m2/hónap

 1 000

 Ft/m2/hónap

 750

 Ft/m2/hónap


 4

 üzlet elé történő kitelepülés, vendéglátóipari előkert, terasz fizető parkoló helyén

 120 000

 Ft/férőhely
/hónap

 90 000

 Ft/férőhely
/hónap

 60 000

 Ft/férőhely
/hónap


 5

 üzlet elé történő kitelepülés, vendéglátóipari előkert, terasz

 10 000

 Ft/m2/hónap

 7 500

 Ft/m2/hónap

 5 000

 Ft/m2/hónap


 6

 kivetítő-és videófal berendezés

 3000

 Ft/m2/nap

 2000

 Ft/m2/nap

 1 000

 Ft/m2/nap


 1

 kulturális és sport rendezvény
alapdíj: 20 000 Ft

 200

 Ft/m2/nap

 150

 Ft/m2/nap

 100

 Ft/m2/nap

 B

 2

 üzleti célú rendezvény
(minimálisan bérlendő terület: 10 m2)
alapdíj: 20 000 Ft

 1 000

 Ft/m2/nap

 750

 Ft/m2/nap

 500

 Ft/m2/nap


 3

 szórakoztató rendezvény
alapdíj: 20 000 Ft

 400

 Ft/m2/nap

 300

 Ft/m2/nap

 200

 Ft/m2/nap


 1

 árusító, valamint árusítással kapcsolatos ideiglenes pavilon, fülke (fix helyen)


 5 000

 Ft/m2/hónap

 4 000

 Ft/m2/hónap

 3 000

 Ft/m2/hónap


 2

 árusításra szolgáló ideiglenes asztal, állvány, szerkezet, hűtőpult (fix helyen) (minimálisan bérlendő terület: 10 m2, minimális időtartam: 1 hónap)

 9 000

 Ft/m2/hónap

 8 000

 Ft/m2/hónap

 7 000

 Ft/m2/hónap

 C

 3

 ideiglenes árusítás (fix helyen, építmény/szerkezet nélkül)
(minimálisan bérlendő terület: 5 m2, maximális időtartam: 10 nap)
alapdíj: 20 000 Ft

 2 000

 Ft/m2/nap

 1 500

 Ft/m2/nap

 1 000

 Ft/m2/nap


 4

 Mozgóbolt
(minimálisan bérlendő terület: kerékpár esetén 5 m2, gépjármű esetén 15 m2)

 7 000 Ft/m2/hónap


 5

 vásár

 500

 Ft/m2/nap

 400

 Ft/m2/nap

 300

 Ft/m2/nap


 6

 Önkormányzati tulajdonú árusító pavilon

 12 000

 Ft/m2/hónap

 10 000

 Ft/m2/hónap

 8 000

 Ft/m2/hónap

 
D

 1

 köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezése, amennyiben azok nem az út tartozékai (pl. hordozható illemhely)

 500

 Ft/db/nap

 400

 Ft/db/nap

 300

 Ft/db/nap


 2

 kertszerű használat

 500

 Ft/m2/év

 400

 Ft/m2/év

 300

 Ft/m2/év


 1

 építési munkával kapcsolatos felvonulási terület, deponálás, építőanyag, állvány elhelyezése

 200

 Ft/m2/nap

 150

 Ft/m2/nap

 100

 Ft/m2/nap

 E

 2

 daru, betonpumpa, építési konténer, felvonuláshoz szükséges anyagtároló és személyi tartózkodásra alkalmas konténer, amennyiben nem felvonulási terület részét képezi

 400

 Ft/m2/nap

 300

 Ft/m2/nap

 200

 Ft/m2/nap


 3

 közüzemi üzemzavar elhárításához, ha az igénybevétel a 72 órát meghaladja

 200

 Ft/m2/nap

 150

 Ft/m2/nap

 100

 Ft/m2/nap


 1

 gépjármű parkoló továbbhasznosítási céllal

 6 000

 Ft/m2/év + ÁFA

 5 000

 Ft/m2/év + ÁFA

 4 000

 Ft/m2/év + ÁFA


 2

 garázs

 6 000

 Ft/m2/év + ÁFA

 5 000

 Ft/m2/év + ÁFA

 4 000

 Ft/m2/év + ÁFA


 3

 gépjármű parkoló saját használatra díjszedés alá nem vont várakozási övezetben magánszemély részére

 800

 Ft/m2/hónap +
ÁFA

 600

 Ft/m2/hónap +
ÁFA

 400

 Ft/m2/hónap +
ÁFA

 F

 4

 gépjármű parkoló saját használatra díjszedés alá nem vont várakozási övezetben

 20 000 Ft/férőhely/hónap + ÁFA


 5

 üzemképtelen jármű
(3 hónapot meg nem haladó tárolása)

 tiltott

 Ft/férőhely/nap +
ÁFA

 500

 Ft/férőhely/nap +
ÁFA

 500

 Ft/férőhely/nap +
ÁFA


 6

 rendezvénnyel kapcsolatos gépjármű várakozóhelyek, parkoló lezárása

 350

 Ft/m2/nap +
ÁFA

 265

 Ft/m2/nap +
ÁFA

 175

 Ft/m2/nap + ÁFA

 G


 egyéb

 GB egyedi elbírálása alapján

 H


 a közterületnek hozzájárulás nélküli használata, amennyiben a folytatott tevékenység az „A-G” pontokban meghatározott tevékenységek közé be nem illeszthető

 35 Ft/m2/nap3. melléklet a 28/2015. (IV. 29.) XI.ÖK rendelethez[19]


Ideiglenes árusító helyek az Újbuda Önkormányzata tulajdonában lévő közterületeken


- Tétényi út - Bártfai utca sarok

- Tétényi út - Etele út sarok

- Tétényi út - Csorbai utca sarok

- Etele út - Petzvál József utca sarok

- Etele út 54/a-val szemben

- Hegyalja út

- Törökbálinti út

- Hengermalom út - Budafoki út sarok

- Fehérvári út - Kondorosi út sarok

- Fehérvári út - Építész utca sarok

- Rátz László utca

- Csurgói út - Albert utca sarok

- Borszéki utca - Kelenvölgyi határsor sarok

- Cirmos utca Menyecske utca (Spar mellett)

- Gazdagréti tér

- Egyetemisták parkja

- Vahot utca

- Repülőtéri út (Reptéri szolgálattal szembeni terület)

- Repülőtéri út - Kőérberki út sarok

- Vöröskúti határsor4. melléklet a 28/2015. (IV. 29.) XI.ÖK rendelethez[20]


 Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal
Közlekedési Osztály

 Kérelem leadásának helye:
1113 Bp., Zsombolyai u. 5. I/106.


KÉRELEM
a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában lévő közterület használatához

KÉRJÜK A NYOMTATVÁNYT OLVASHATÓAN, NYOMTATOTT BETŰVEL KITÖLENI!


 A kérelmező adatai:

 Neve/cég neve:

 Lakcíme/Székhelye:

 Telefonszáma:

 Levelezési címe:

 E-mail címe:

 Magánszemély adóazonosító száma:

 

 Szül. helye, ideje:

 Magánszemély esetén anyja neve: Közterület-használat ideje:


 
201.... év ......................... hónap ........ naptól

 
201.... év ........................ hónap ........ napig

 A használni kívánt közterület helye:

 A használni kívánt közterület nagysága: m2

 A közterület-használat célja (részletesen):
  A tevékenységre jogosító okirat/helyrajzi szám:
 Képviseletre jogosult neve:

 Telefonszáma:

 Bankszámla száma:

 Adószáma:

 Cégjegyzékszáma:


 Vállalkozói igazolvány száma:

 Őstermelői igazolvány száma:


TÁJÉKOZTATÁS ADTKEZELÉSRÓL:

Tájékoztatjuk, hogy jelen dokumentumban rendelkezésre bocsátott személyes adatait Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata, mint adatkezelő a tulajdonában álló közterületek-használatára vonatkozó szabályok és díjak megállapításához kapcsolódó eljárás során, közhatalmi jogosítványainak végrehajtása céljából, döntése megalapozásához, és iratkezeléséhez kapcsolódó jogszabályi kötelezettségeinek teljesítéséhez, a feltétlenül szükséges mértékben, és ideig kezeli. Az Ön személyes adatai az eljárás során továbbításra kerülhetnek a Gazdasági Bizottság vagy a Képviselő-testület részére az előterjesztés mellékleteként, és mint a döntést megalapozó dokumentum, a határozattal együtt publikussá válnak. Az Ön személyes adatainak kezelése és továbbítása a 28/2015. (IV. 29.) XI.ÖK számú rendeletben foglaltak szerint, megőrzése a 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet értelmében történik.


A KÉRELMEZŐ TUDOMÁSUL VESZI, HOGY:

1. A közterületek használatáról és rendjéről szóló 28/2015. (IV. 29.) XI.ÖK rendelet (a továbbiakban: Közterület rendelet) 5. § (1) bekezdése szerint a közterület rendeltetéstől eltérő használatához Újbuda Önkormányzata, mint tulajdonos hozzájárulása, és a tulajdonosi hozzájárulást is tartalmazó írásbeli szerződés megkötése szükséges.

2. A Közterület rendelet 22. § (1) bekezdése szerint a közterület-használati hozzájárulás jogosultja az Újbuda Önkormányzata tulajdonában lévő közterület használatáért közterület-használati díjat köteles fizetni.

3. A Közterület rendelet 22. § (3) bekezdése szerint a díjat a közterület tényleges használatára és a közterületen elhelyezett létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül a közterület-használati hozzájárulásban rögzített időtartamra és módon Újbuda Önkormányzata számlájára előre kell megfizetni.

4. A Közterület rendelet 11. § (3) bekezdése szerint amennyiben a kedvezményezett a közterület-használatra vonatkozó szerződést a tulajdonosi hozzájárulás megadásának közlésétől számított 30 napon belül, vagy hatósági engedélyhez kötött tevékenység, továbbá településképi bejelentési kötelezettség esetén 120 napon belül nem köti meg, úgy a tulajdonosi hozzájárulás érvényét veszti.

5. A Közterület rendelet 24. § (1) bekezdése szerint, aki közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulástól eltérő módon, különösen a hozzájárulásban rögzített céltól vagy tevékenységtől eltérő más tevékenység kifejtésére, vagy a hozzájárulásban meghatározott mértéket meghaladó alapterületben használ, köteles Újbuda Önkormányzata vagy megbízottja felhívására a jogellenes közterület-használatot haladéktalanul megszüntetni, továbbá kártalanítás nélkül köteles a közterület eredeti állapotának helyreállítására. E kötelezettség elmulasztása esetén Újbuda Önkormányzata az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére elvégeztetheti, amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett 8 napon belül nem tesz eleget.

6. A Közterület rendelet 24. § (4) bekezdése szerint a közterület hozzájárulás nélküli, vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérően történő használata esetében - a ténylegesen használt időtartamra és területre - az e rendelet szerinti közterület-használati díj háromszorosa is megállapítható.

7. A Közterület rendelet 8. § (3) bekezdése szerint a közterület-használati hozzájárulás nem pótolja a jogszabályokban előírt egyén (pl. építésügyi, településképi, egészségügyi, rendészeti stb.) hatósági, szakhatósági engedélyek, hozzájárulások, vélemények, nyilatkozatok beszerzését.

8. A kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közterület használatára, és aki a közterületet hozzájárulás nélkül használ, az a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 2/2013. (I. 29.) XI.ÖK rendelet alapján pénzbírsággal sújtható.

9. A közterületen csak a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 5. mellékletében meghatározott termékek árusíthatók.


MEGJEGYZÉS


A kérelemhez az igénylőnek az alábbiakat kell csatolni:

1. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (vállalkozói engedély, cégbírósági bejegyzés, cégkivonat, aláírási címpéldány, működési engedély stb.) egyszerű másolatát, illetve szükség szerint két tanú aláírásával ellátott meghatalmazást.

2. Az igényelt területre vonatkozó helyszínt ábrázoló vázlatot, amelyen szerepelnie kell a környező utcáknak. Ebbe be kell rajzolni az igényelt területet a szükséges méretekkel úgy, hogy annak nagysága, elhelyezkedése egyértelműen megállapítható legyen.

Figyelmeztetés: A Közlekedési Osztály hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt, amennyiben a kérelem nem tartalmazza az összes szükséges adatot és mellékletet.

3. Az igényelt területre vonatkozó ideiglenes forgalomtechnikai engedélyt és a helyszínt ábrázoló forgalomtechnikai vázrajzot (amennyiben a gépjárműforgalmat érinti, illetve ha a járdán a zöldterületig 1,5 m-nél keskenyebb sáv marad a gyalogosforgalomnak), amely beszerezhető a Budapesti Közlekedési Központnál.

4. A vázrajzot a hozzájárulás céljából jóvá kell hagyatni a XI. ker. Rendőrkapitányságnál (Bp. XI. Bocskai út 90.)

5. Az elhelyezni kívánt létesítmény, berendezés, műszaki terveit, leírását, (esetleg fotóját), valamint a rögzítésre vonatkozó elhelyezési tervdokumentációt.

6. A korábban kiadott közterület-használati hozzájárulások egyszerű másolatát.

7. Díjmentesség évente egyszeri alkalommal való igénybevételéhez (konténer alapterület, deponálás esetében) az ingatlan, lakás helyrajzi számát vagy a díjmentességre való jogosultság igazolására szolgáló irat fénymásolatát.

8. Meglévő létesítményre vonatkozó közterület-használati hozzájárulás meghosszabbítása esetén - városképvédelmi szempontok figyelembevétele miatt - fotót. Pavilon, vendéglátó ipari terasz és árusításra szolgáló ideiglenes állvány, szerkezet elhelyezése céljából, valamint mozgóboltra kért hozzájárulás esetén látvány-és berendezési tervet, feltüntetve az anyag és színhasználatot.

9. A kérelmező által folytatni kívánt tevékenységben közreműködők (részt vevők) nevét és lakcímét.

10. A településképi bejelentési eljárásról szóló rendeletben meghatározott esetekben igazolást a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodájától.

11. Települési szilárd hulladék képződésével járó közterület-használat esetén annak igazolását, hogy a kérelmező a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást - annak teljesítésére jogosult szolgáltató útján - igénybe veszi.

Budapest, 20...................... hó ...... .nap

...................................................................
kérelmező aláírása (bélyegzővel)

[1]

Megállapította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 59/2015. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2015. XI. 25-től.

[2]

Megállapította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 44/2017. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2017. XI. 29-től.

[3]

Módosította: 40/2018. (X. 19.) XI.ÖK rendelet 1. § (1) a), (2).

[4]

Módosította: 40/2018. (X. 19.) XI.ÖK rendelet 1. § (1) b).

[5]

Módosította: 40/2018. (X. 19.) XI.ÖK rendelet 1. § (3).

[6]

Beiktatta: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2016. XII. 20-tól.

[7]

Beiktatta: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 44/2017. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. §. Hatályos: 2017. XI. 29-től.

[8]

Beiktatta: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 44/2017. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. §. Hatályos: 2017. XI. 29-től.

[9]

Beiktatta: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 44/2017. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. §. Hatályos: 2017. XI. 29-től.

[10]

Megállapította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. §. Hatályos: 2016. XII. 20-tól.

[11]

Beiktatta: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 3. §. Hatályos: 2016. XII. 20-tól.

[12]

Beiktatta: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 44/2017. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. §. Hatályos: 2017. XI. 29-től.

[13]

Megállapította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 59/2015. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. §. Hatályos: 2015. XI. 25-től.

[14]

Beiktatta: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testülete 56/2015. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 6. §. Hatályos: 2015. XI. 25-től.

[15]

Hatályon kívül helyezve: 2010. évi CXXX. törvény 12. § alapján. Hatálytalan: 2015. VI. 2-től.

[16]

Hatályon kívül helyezve: 2010. évi CXXX. törvény 12. § alapján. Hatálytalan: 2015. VI. 2-től.

[17]

Megállapította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 44/2017. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § a), 1. melléklet. Módosította: 40/2018. (X. 19.) XI.ÖK rendelet 2. §.

[18]

Megállapította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 44/2017. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § b), 2. melléklet. Módosította: 40/2018. (X. 19.) XI.ÖK rendelet 3. §.

[19]

Módosította: 40/2018. (X. 19.) XI.ÖK rendelet 6. §.

[20]

Megállapítva: 40/2018. (X. 19.) XI.ÖK rendelet 1. § (1) c), d), 4. §, Melléklet alapján. Hatályos: 2018. X. 20-tól.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!