nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2020. (X.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-10-23 - 2021-04-15
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2020. (X.22.) önkormányzati rendelete
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2020. (X. 22.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a., valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Egészségügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. A rendelet célja, hatálya


1.§


(1) E rendelet célja, hogy az Önkormányzat természetbeni támogatást nyújtson a településen élők részére a fűtési idényben szociális rászorultság alapján, és ennek érdekében meghatározza a szociális tűzifa támogatás ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés rendjét.

(2) E rendelet hatálya kiterjed Ebes Községi Önkormányzat közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes lakóhellyel rendelkező állampolgárokra.

(3) A jelen rendeletben szabályozott ellátással kapcsolatos eljárásra és az itt használt fogalmakra a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározottakat kell alkalmazni.


2. A támogatás feltételei


2. §


(1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként legfeljebb 5 m³ tűzifát biztosíthat annak a személynek, akinek a családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a 85.000.- Ft-ot és a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyona nincs.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyek esetében az ellátás biztosítása különösen indokolt azon kérelmező számára, aki


a) aktív korúak ellátásában részesül, vagy

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

c) időskorúak járadékára jogosult, vagy

d) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családnak minősül, vagy

e) 70 éven felüli egyedülálló és egyedül élő nyugdíjas, vagy

f) igazoltan fennálló hiteltartozása van, amely a létfenntartást veszélyezteti, vagy

g) az önkormányzat által nyújtott lakásfenntartási települési támogatásban részesül vagy

h) rehabilitációs ellátásban részesül.


(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.


(4) A támogatást 0,5 m³-es (amely 5 q mennyiségnek felel meg) léptékben kell meghatározni.


3. Kizárás a támogatásból


3. §


(1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – a 2. § -ban meghatározott feltételek teljesülésétől függetlenül – az a személy, család

a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett, vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát szerzett.

b) az a kérelmező, aki olyan ingatlanban lakik, amely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.

(3) A támogatásban részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, azt kizárólag saját fűtési célra használhatja fel.


4. A támogatás igénylése


4. §


(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás e rendelet 1. melléklete szerinti kérelem benyújtásával indul.

(2) A kérelmeket 2020. december 4. napjáig lehet az Ebesi Polgármesteri Hivatalban benyújtani.

(3) A kérelmekről az Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben dönt.

(4) A tűzifa kiosztására a kérelmek elbírálását követően folyamatosan kerül sor, legkésőbb 2021. február 15. napjáig.


5. A támogatás forrása


5. §


(1) A támogatás forrása

a) a Belügyminisztérium pályázata keretében az Önkormányzat számára megállapított támogatás,

b) az Önkormányzat által biztosított saját forrás.


6. Záró rendelkezések


6. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2021. április 15. napján hatályát veszti.


Ebes, 2020. október 21.Szabóné Karsai Mária s. k.

polgármester


Dr. Morvai Gábor s. k.

jegyző


           

A rendelet kihirdetve: 2020. október 22.

Dr. Morvai Gábor s. k.

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
96.93 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!