nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Hatályos:2014-02-21 - 2014-05-30
Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014(02 21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Öskü Község Önkormányzatának Képviselő –testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A rendelet hatálya a Önkormányzatra és annak szerveire, valamint Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) A Képviselő testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet az 1 mellékletben részletezettek szerint.


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege


3. § (1)Az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2014. évi költségvetését

a) 320 818 ezer Ft tárgyévi bevétellel,

b) 318 965 ezer Ft tárgyévi kiadással,

c) 133 ezer Ft pénzmaradvánnyal,

d) 1 853 ezer Ft költségvetési többlet összeggel,

e) 109 318 ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel,

f) 109 185 ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással,

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei létszámkeretét közfoglalkozottak nélkül 36,25 főben állapítja meg.(3) Az önkormányzat összesített működési bevételei és kiadásai

a) a működési célú bevétel                                                      317 618 ezer Ft-ban

b) a működési pénzmaradványt                                              133 ezer Ft-ban

c) a működési célú kiadásokat                                                312 878 ezer Ft-ban

ebből:

ca) a személyi juttatások kiadásait                                                104 987 ezer Ft-ban

cb) a munkaadókat terhelő járulékokat                                   25 870 ezer Ft-ban

cc) a dologi kiadásokat                                                           54 287 ezer Ft-ban

cd) az ellátottak pénzbeli juttatásait                                       15 807 ezer Ft-ban

ce) a speciális célú támogatásokat                                           2 742 ezer Ft-ban

 (4) Az önkormányzat összesített felhalmozási bevételei és kiadásai

a) a felhalmozási célú bevételt                                                3 000 ezer Ft-ban

b) felhalmozási célú finanszírozási kiadás                              200 ezer Ft-ban

ebből:

ba) a beruházások összegét                                                     1 187 ezer Ft-ban

bb) a felújítások összegét                                                        ezer Ft-ban

bc) a költségvetési szervek felhalmozási kiadás                     200 ezer Ft-ban

bd) a speciális célú támogatásokat                                          4 000 ezer Ft-ban

be) a felhalmozási célú céltartalékot                                       700 ezer Ft-ban


Az önkormányzat bevételei


4. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását, kiadási főösszegeit e rendelet 3. mellékletek tartalmazzák.(2) A Képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök éven belüli tőkegarantált értékpapír vásárlásával, illetve betétbe történő lekötésével.
5. § A 3. §-ban megállapított bevételek közül a költségvetési szervek működési és egyéb bevételeit, valamint az intézményi támogatásokat költségvetési szervenként e rendelet 7, 9, 13, 16. melléklete tartalmazza.
Az önkormányzat kiadásai


6. § (1) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés költségvetési szervenkénti és ellátandó kiadási előirányzatait e rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.(2) A Képviselő Testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként és kormányzati funkciónként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 2014. évi közfoglalkoztatási pályázat benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre (4) A Képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodás működési kiadásait, az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatásokat 3, 10, 1, 17. melléklet, a szociálpolitikai kiadásokat a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület a beruházási és felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 19. melléklete szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegen belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg.Általános és céltartalék


8. §(1) Az Önkormányzat céltartalékát 700 ezer Ft összegben e rendelet 3, 19. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.(2) A Képviselő-testület

a) ezer Ft általános működési

b) ezer Ft általános fejlesztési céltartalékot állapít meg.
9. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
Többéves kihatással járó feladatok


10. § A Képviselő Testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 21, 22. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


11. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a Polgármester legalább

a) az előző évi költségvetési beszámolóval egyidejűleg,

b)a féléves, valamint a háromnegyed éves gazdálkodásról szóló beszámolóval egyidejűleg,

b)az éves beszámolót tárgyaló Képviselő-testületi ülést megelőzően a tárgyévet követő év február 28-ig

gondoskodik a költségvetési rendeletbe történő beépítéséről

(2) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

12. §(1)  A Képviselő- testület a Polgármester Mötv. 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt 500 ezer Ft-ban állapítja meg. 

(2)  A jóváhagyott költségvetésen, testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi főcsoportokra szóló kiértesítéséről a jegyző gondoskodik.13. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.


A költségvetési szervek előirányzat módosításának szabályai


14.§ (1) A költségvetési szerv a támogatáson kívüli bevételeinek alakulásáról és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igényeiről az első negyedévtől kezdődően, a negyedév utolsó hónapjának 15. napjáig tájékoztatja a Pénzügyi Osztályt.(2) A költségvetési szerv, jelentési kötelezettségét az erre a célra kialakított, segédtáblák alkalmazásával teljesíti.(3) A költségvetési szerv az előző év (évek) pénzmaradványát és kiadási előirányzatait annak végleges jóváhagyása után, kezdeményezheti az előirányzat módosítást a képviselő-testületnél(4) Abban az esetben, ha az Önkormányzat a költségvetési szerv pénzmaradványa terhére az elvonást nem tudja érvényesíteni, akkor a visszafizetés elszámolásának módjáról a képviselő-testület a pénzmaradvány jóváhagyását követően, folyó évi költségvetés terhére is rendelkezhet.(5) A kötelezettséggel terhelt pénzmaradványból, kiemelt előirányzatok közötti korrekció csak kivételesen indokolt esetben, az irányító szerv egyetértésével hajtható végre. Az ellenőrzés által feltárt, indokolatlanul kimutatott kötelezettség pénzügyi fedezete elvonásra kerülhet.(6) A megállapított szabad pénzmaradvány elvonásáról a zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról szóló önkormányzati rendelet keretében dönt a képviselő testület
(7) A költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítása az alábbiak figyelembevételével hajtható végre:

a) a módosítás a működési és felhalmozási egyensúlyt nem változtathatja, működési célú bevétel saját hatáskörben nem használható fel felhalmozási célú kiadások teljesítésére,

b) abban az esetben, ha a költségvetési szerv- meghatározott feladatra vonatkozóan-, államháztartáson belülről származó támogatás és átvett pénzeszköz többletéből működési és felhalmozási célú kiadást is teljesített, akkor a forrás összegét is a felhasználás céljának megfelelően, annak egyező értékével, bontásával kell könyvelni és ennek megfelelően az előirányzatot módosítani,(8) Az irányító szervi hatáskörbe bevont többletbevételek az intézményi működési és közhatalmi  bevételek kivételével csak a képviselő testület előzetes engedélyével használhatók fel.(9) A költségvetési szervnek, a felhasználásra nem engedélyezett összeget a jóváhagyás közlésétől számítva, az Önkormányzat elszámolási számlájára tizenöt napon belül kell befizetnie.(10) Az élelmezési kiadások és bevételek elszámolása havi bontásban történhet, a Pénzügyi Osztály által kialakított melléklet alkalmazásával.   


 (11) A költségvetési szerv saját hatáskörben, kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást nem hajthat végre.(12)  A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a hatályos jogszabályban foglalt korlátozások figyelembevételével történhet. (13) Az átcsoportosítási igény tartalmazhatja az esetlegesen előforduló (például: téves tervezés, vagy évközi jelentés miatti) helyesbítő, kiemelt előirányzatok közötti korrekciókat, átvezetéseket.

 
 (14) A költségvetési szerv részére az Önkormányzat céltartalékából, továbbá központi forrásból elszámolási kötelezettséggel biztosított céljellegű támogatások előirányzata terhére – a tényleges felhasználás szerinti korrekciók kivételével- átcsoportosítás nem hajtható végre.(15)  A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az adatszolgáltatásnak a gazdasági feladatokat ellátó költségvetési szerv közreműködésével tesz eleget.


Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások


15. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.(2) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.(3) A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.(4) A költségvetési szervnél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.(5) A költségvetési szervek létszámát a 2 melléklet szerinti bontásban tartalmazza.


16.§ (1)A képviselő-testület által jóváhagyott, illetve önkormányzati keretekből biztosított illetve az államháztartáson kívülről átvett támogatások átadása, továbbadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni, ha szükséges elszámolási kötelezettség előírásával.(2)Az önkormányzati támogatások felhasználását és a felhasználásról adott számadást ellenőrizni kell.(3)Nem folyósítható támogatás azon szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az Önkormányzat felé, vagy a korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011 évi CLXXV. számú törvény 30.§ és 75.§-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.(4)A gazdasági és társadalmi szempontból kiemelt jelentőségű célokhoz és pályázatokhoz államháztartáson kívülről átvett támogatások befogadásáról és felhasználásáról minden esetben a képviselő testület dönt.


17. § Az Önkormányzat költségvetési szervei éven túli kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.18. § A költségvetési szervek költségvetési támogatását a Képviselő testület az intézmények pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerülnek kiutalásra.19. § Az állami támogatás igényléséhez szolgáltatott adatok 3 %-nál nagyobb mértékű eltéréséért a költségvetési szerv vezetője a felelős.
20. § A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Képviselő Testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.21.§ A képviselő Testület a közalkalmazottak és munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatottak cafeteria és étkezési hozzájárulási juttatását bruttó 114 e Ft-ban állapítja meg, azzal, hogy az étkeztetési hozzájárulás 4000 Ft/ hó összeget az intézmény konyhájának igénybevételével biztosítja.22.§ A Képviselő Testület a 2014.évi költségvetésről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 54.§ (3) bekezdése előírásait figyelembe véve az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak és a közszolgálati tisztviselők, munkatörvénykönyv alapján alkalmazottak részére éves szinten 5.000 Ft/fő (munkaadót terhelő járulék nélkül) bankszámla-hozzájárulást biztosít.


23.§ (1) Az Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

a) Az Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

b) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.(2) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a költségvetési szerv az adott feladatellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.(3) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.(4)A szolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

 a) az ellátandó feladatot,

 b) a díjazás mértékét,

 c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.


Követelések


24.§. A lejárt követelés, térítési díj hátralékok behajtásáról az Önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető köteles intézkedni. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat esetében a Polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető az alábbi esetekben saját hatáskörben engedélyezheti a meg nem térült követelések törlését:

a)a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés,

b) egyéb, végrehajtás során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés,

c)a kisösszegű lejárt követeléseik közül azon követeléseik esetében, melyeknek érvényesítésével kapcsolatos költségei igazoltan meghaladják a követelés összegeit, vagy a követelés összege nem éri el a 10.000 Ft-ot, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás eredménytelenül zárult.

d)Követelés lemondásáról az (1) és a (2) bekezdésben foglaltak kivételével kizárólag a Képvselő-testület dönthet.Készpénzben történő kifizetések


25. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 107. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az Ösküi Közös Önkormányzati Hivatalnál és a költségvetési szerveknél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

a) készpénzfizetési számlák,

b) vásárlási előleg, ellátmány,

c) munkavállalók illetmény előlege,

d) munkavállalók utazási költségtérítése,

e) munkavállalók belföldi kiküldetése,

f) közcélú dolgozók munkabére,

g) segélyek,

h) térítési díjak visszafizetése

i) eseti megbízási díjakZáró rendelkezés


26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2014-es költségvetési év egészére kell alkalmazni.


                   Gyapay Zoltán                                                          Szabó Zsuzsanna

                           polgármester                                                                            jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
3/2014.(02.21) önkormányzati rendlet 1 melléklete
21 KB
3/2014.(02.21) önkormányzati rendelet 2 melléklete
24.5 KB
3/2014.(02.21) önkormányzati rendelet 3 melléklete
23.5 KB
3/2014.(02.21) önkormányzati rendelet 4 melléklete
26.5 KB
3/2014.(02.21) önkormányzati rendelet 5 melléklete
24 KB
3/2014.(02.21) önkormányzati rendelet 6 melléklete
25.5 KB
3/2014.(02.21) önkormányzati rendeletc7 melléklete
26 KB
3/2014.(02.21) önkormányzati rendelet 8 melléklete
14.5 KB
3/2014.(02.21) önkormányzati rendelet 9 melléklete
25 KB
3/2014.(02.21) önkormányzati rendelet 10 melléklete
28.5 KB
3/2014.(02.21) önkormányzati rendelet 11 melléklete
22.5 KB
3/2014.(02.21) önkormányzati rendelet 12 melléklete
26 KB
3/2014.(02.21) önkormányzati rendelet 13 melléklete
21.5 KB
3/2014.(02.21) önkormányzati rendelet 14 melléklete
21 KB
3/2014.(02.21) önkormányzati rendelet 15 melléklete
26 KB
3/2014.(02.21) önkormányzati rendelet 16 melléklete
21.5 KB
3/2014.(02.21) önkormányzati rendelet 17 melléklete
22 KB
3/2014.(02.21) önkormányzati rendelet 18 melléklete
21.5 KB
3/2014.(02.21) önkormányzati rendelet 19 melléklete
23 KB
3/2014.(02.21) önkormányzati rendelet 20 melléklete
22 KB
3/2014.(02.21) önkormányzati rendelet 21 melléklete
21.5 KB
3/2014.(02.21) önkormányzati rendelet 22 melléklete
21.5 KB
3/2014.(02.21) önkormányzati rendelet 23 melléklete
29.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!