nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2001. (VIII.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-01-01 - 2019-12-31
Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2001. (VIII.24.) önkormányzati rendelete
Jászberény Város Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Jászberény város önkormányzatának Képviselőtestülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 4. §-ának, valamint a 2001. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ktvm.) 106. § (7) és (11) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Jászberény város Polgármesteri Hivatalában (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseit – a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete Jászberényi Alapszervezetének érdekegyeztetése keretében kialakított állásfoglalásának figyelembevételével – az alábbiak szerint szabályozza:


I. FEJEZET


BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A RENDELET HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK


1. §


(1) E rendelet hatálya a jegyzőre, a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők és ügykezelők /a továbbiakban együtt: köztisztviselők/ közszolgálati jogviszonyára terjed ki.[1]


(2) [2]


(3) A polgármesterre és az alpolgármester/ek/re e rendelet hatálya akkor terjed ki, ha arról kifejezetten rendelkezik.


(4) E rendelet alkalmazásában a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők alatt kell érteni a Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelőit is.


(5) Az e rendeletben szabályozott jogosultságok, meghatározott juttatások és támogatások a nem teljes munkaidőben foglalkoztatott (részmunkaidős) köztisztviselőket munkaidő-arányosan illetik meg.


(6) 2/ E rendelet alkalmazásában: [3]

a) Juttatás: az e rendelet  8. §-ában meghatározott juttatás.

b) Támogatás: az e rendelet  10. §-ában meghatározott támogatás.


II. FEJEZET [4]III. FEJEZETA DÍJAZÁS EGYES SZABÁLYAI


4. §


(1) [5]


(2) [6]


(3)[7] A hivatali munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti egység vezetésére irodavezetői munkakör létesíthető.


(4) [8][9]Ahol e rendelet a (3) bekezdés szerinti elnevezést alkalmazza, ott a közszolgálati tisztvi-selőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 129. § (1) bekezdésben fog-laltaknak megfelelően irodavezető esetén osztályvezetői megbízást kell érteni, és a Kttv. 139. § c) pontjában meghatározottakat kell alkalmazni.


(5) [10]Ahol a jogszabály felettes megjelölést használ, ez alatt a Polgármesteri Hivatalban a polgármestert, az alpolgármestert, a jegyzőt, az aljegyzőt, valamint az irodavezetőt kell érteni.


(6)[11] [12] [13]Az illetményalap mértéke 2019. évben 55.000,- Ft .[14]


5. §


(1)[15] [16] [17] [18]A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők részére - 2019. évre - illetménykiegészítést állapít meg. Az illetménykiegészítés mértéke:[19]


a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében a köztisztviselő alapilletményének 30%-a,

b) [20]a középiskolai végzettségű köztisztviselő esetében a köztisztviselő alapilletményének 10%-a.[21]

                         

(2)[22] A képviselő-testület – határozatlan időtartamra - a vezetői megbízatású köztisztviselőinek vezetői pótlékot állapít meg: [23]

A vezetői pótlék mértéke:

a)[24]

b)[25] irodavezető vezető alap – illetményének 10 %-a.


IV. FEJEZET


AZ EGYÉB JUTTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

KÜLÖN JUTTATÁS


6. §[26]

.

KÖLTSÉGTÉRÍTÉS


7-10. §[27]


7. §


(1) A költségtérítést a munkáltatói (egyéb munkáltatói ) jogkör gyakorlója állapítja meg.


(2) Az utazási költségtérítésre jogosultak körét, jogcímét, mértékét, kifizetésének módját a jegyző (jegyző esetében a polgármester) a Közszolgálati Szabályzatban szabályozza.


V. FEJEZET

       JUTTATÁSOK


8. §


(1) A köztisztviselő részére további, visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő juttatás biztosítható.


(2)[28] A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői

a) lakásépítési, - vásárlási támogatásra,

b) illetményelőlegre,

c) képzési, továbbképzési támogatásra jogosultak.


9. §


A 8. § (2) bekezdés a-c/ pontjaiban meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és az elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző a Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg. [29]VI. FEJEZET


A TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK


10. §


(1)[30] Az elhunyt köztisztviselőt – a Kttv. 237. §-ában foglaltak szerint - a Polgármesteri Hivatal vezetője a közszolgálat halottjává nyilváníthatja. A Polgármesteri Hivatal a közszolgálat halottjává nyilvánított személy temetési költségeit részben vagy egészben átvállalhatja.


(2) Az elhunyt nyugalmazott köztisztviselő akkor nyilvánítható a közszolgálat halottjává, ha közszolgálati jogviszonyát nem bírói ítélet alapján vagy fegyelmi eljárás eredményeként szüntették meg.


11. §[31]


12. §[32]


12/A. §[33]


Munkaszüneti nap


(1) A közszolgálati tisztviselők számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je, munkaszüneti nap.


(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit alkalmazni kell a polgármester, az alpolgármester és a Hivatal munkavállalói tekintetében is.


(3) Az (1) bekezdéssel összefüggésben keletkező többletköltségek fedezetét a Jászberény Városi Önkormányzat saját bevétele biztosítja.


VII. FEJEZET


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


13. §


(1) E rendelet 2001. szeptember 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit 2001. július 1-jétől kell alkalmazni. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Jászberény Város Önkormányzata Képviselőtestületének 8/1991. (IV. 17.) sz. rendelete, a 22/1992.(X.21.) sz. rendelete a 12/A § kivételével, a 16/1993. (VIII. 11.) sz. rendelete, a 26/1994. (XII. 21.) sz. rendelete, a 20/1998. (X. 28.) sz. rendelete, a 24/1998. (XI. 25.) sz. rendelete, valamint a 3/2001.(II. 15.) sz. rendeletének 24. §-a és a 21/2000. (VIII. 31.) sz. rendelet 2. §. (1) bekezdésének a jegyzőre vonatkozó rendelkezése hatályát veszti. E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ktv. és az Mt. rendelkezései az irányadóak.


(2) A jegyző a Ktv-ben meghatározott Egységes Közszolgálati Szabályzatot 2001. október 31-ig köteles elkészíteni.


(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.[1]

A 40/2003./VIII.28./ sz. KR. 1. §-ával kiegészített bekezdés. Hatályos: 2003. július 1-től.

[2]

Hatályon kívül helyezte a 19/2015. (X. 15.) önkormányzati rendelet 14. § (4) bekezdésének 2. pontja. Hatálytalan: 2015. október 14-től.

[3]

  A 15/2002./VIII.30./ sz. KR. 1. §-ával módosított bekezdés. Hatályos: 2002. szeptember 1-től.

[4]

Hatályon kívül helyezte a 19/2015. (X. 15.) önkormányzati rendelet 14. § (4) bekezdésének 3. pontja. Hatálytalan: 2015. október 14-től.

[5]

Hatályon kívül helyezte a 19/2015. (X. 15.) önkormányzati rendelet 14. § (4) bekezdésének 4. pontja. Hatálytalan: 2015. október 14-től.

[6]

Hatályon kívül helyezte a 19/2015. (X. 15.) önkormányzati rendelet 14. § (4) bekezdésének 4. pontja. Hatálytalan: 2015. október 14-től.

[7]

A rendelet szövegét a 19/2015. (X. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. október 15-től.

[8]

A rendelet szövegét a 19/2015. (X. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. október 15-től.

[9]

A rendelet szövegét a 21/2016. (IX. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2016. szeptember 16-tól.

[10]

A rendelet szövegét a 19/2015. (X. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. október 15-től.

[11]

A rendelet szövegét az 1/2017. (I. 19.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2017. január 19-től.

[12]

A rendelet szövegét a 26/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2018. január 01-től.

[13]

A rendelet szövegét a 28/2018 (XII. 13.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2019. január 01-től.

[14]

A 3/2002./II.14./ számú KR. 24. §ával módosított szöveg. Hatályos: 2002. 01.01-től.

[15]

A rendelet szövegét a 19/2015. (X. 15.) önkormányzati rendelet 14. § (4) bekezdés 5. pontja módosította. Hatályos: 2015. október 15-től.

[16]

A rendelet szövegét az 1/2017. (I. 19.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2017. január 19-től.

[17]

A rendelet szövegét a 26/2017 (XII. 14.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2018. január 01-től

[18]

A rendelet szövegét a 28/2018. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 1 § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2019. január 01-től.

[19]

Az 5 §-ban foglalt rendelkezéseket a 40/2003./VIII.28./ sz. KR. 4. §-a módosította. Hatályos: 2004. január 1-jétől

[20]

A rendelet szövegét a 19/2015. (X. 15.) önkormányzati rendelet 14. § (4) bekezdés 6. pontja módosította. Hatályos: 2015. október 15-től.

[21]

Az 5. § (1) bek. b/ pontjának kiegészítését a 40/2003./VIII.28./ sz. KR. 5. § /2/ bek-e állapította meg.

[22]

A rendelet szövegét a 19/2015. (X. 15.) önkormányzati rendelet 14. § (4) bekezdés 7. pontja módosította. Hatályos: 2015. október 15-től.

[23]

Az 5. § (2) bekezdését a 40/2003.(VIII.29.) sz. rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2004. január 1-jétől.

[24]

Hatályon kívül helyezte a 19/2015. (X. 15.) önkormányzati rendelet 14. § (4) bekezdésének 8. pontja. Hatálytalan: 2015. október 14-től.

[25]

A rendelet szövegét a 19/2015. (X. 15.) önkormányzati rendelet 14. § (4) bekezdés 9. pontja módosította. Hatályos: 2015. október 15-től.

[26]

A 6. §-t a 35/2004.(XII.17.) KR. 7. §-a 2004. december 20-ai időponttal hatályon kívül helyezte.

[27]

Az eredeti 7-10. §-okat a 15/2002.(VIII.30.) sz. rendelet hatályon kívül helyezte 2002. szeptember 1-jétől.


[28]

A rendelet szövegét a 19/2015. (X. 15.) önkormányzati rendelet 14. § (4) bekezdés 10. pontja módosította. Hatályos: 2015. október 15-től.

[29]

  A 9. §-ban szereplő hivatkozási helyet módosította a 15/2002./VIII.30./ sz. KR. 2. § (2) bek-e. Hatályos: 2002. szeptember 1-jétől

[30]

A rendelet szövegét a 21/2016. (IX. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2016. szeptember 16-tól.

[31]

Hatályon kívül helyezte a 19/2015. (X. 15.) önkormányzati rendelet 14. § (4) bekezdésének 11. pontja. Hatálytalan: 2015. október 14-től.

[32]

Hatályon kívül helyezte a 19/2015. (X. 15.) önkormányzati rendelet 14. § (4) bekezdésének 11. pontja. Hatálytalan: 2015. október 14-től.

[33]

A rendelet szövegét 12/A. §-sal a 28/2018. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 2. §-a egészítette ki. Hatályos: 2019. január 01-től.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!