nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018 (V.14.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2018-05-15 - 2019-04-29
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018 (V.14.) Ör. számú rendelete
a 2017. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:


A költségvetés bevételek és kiadások fő összegei


1.§


Az Önkormányzat a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. számú, valamint a 9. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően:

                                           1.973.910 e Ft   bevétellel

                                           1.256.585 e Ft   kiadással

                                              717.326 e Ft   helyesbített pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

A bevételek részletezése


2.§


Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület a 2. számú melléklet szerint fogadja el. A bevételek intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését az5. melléklet tartalmazza.


A kiadások részletezése


3.§


A Képviselő-testület az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.A kiadások intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését az 5. melléklet,a kiadások kormányzati funkciók szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.


4.§


A felhalmozási bevételek, kiadások teljesítését, azok célonkénti részletezését a 7. és8. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja.5.§


A Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmények pénzmaradvány elszámolását és levezetését a 9. és 10. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja.


Önkormányzat vagyona


6.§


Az Önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület a 12. és 13. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 4.278.611 e Ft-ban állapítja meg.7.§


(1) Az 1.számú melléklete tartalmazza az önkormányzat címrendjét.

(2) A 4. számú melléklet a központi költségvetéstől kapott állami támogatásokat tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és intézményei létszámkeretét a 6. számú melléklet tartalmazza.

(4) A 11. számú melléklet az önkormányzat és intézményei pénzeszközeinek változását tartalmazza.

(5) A 14. számú melléklet az európai uniós és hazai támogatásokkal megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait tartalmazza.

(6) A több éves kihatással járó kötelezettségek kimutatását a 15. számú melléklet tartalmazza.

(7) A közvetett támogatásokat a 16. számú melléklet tartalmazza.

(8)A17. számú melléklet tartalmazza a vagyonkimutatást forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon szerinti bontását.


8.§


Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. A kihirdetésről a jegyző gondoskodik.
            Szabóné Karsai Mária s. k.                                                 Dr. Hajdu Miklós s. k.

                       polgármester                                                                        jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
149.01 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!