nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2013. (IX.12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-01-18 -tól
Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2013. (IX.12.) önkormányzati rendelete
A közterület-kezelői hozzájárulás kiadásának rendjéről, közterületeken folyó munkákról és a közút felbontásáról

Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 54. § (6) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


I. Fejezet

Általános rendelkezések


1. A rendelet hatálya


l. §


A rendelet hatálya a Jászberény Város Önkormányzata tulajdonában álló közterületekre terjed ki.


2. Értelmező rendelkezések


2. §


E rendelet alkalmazása tekintetében:

1. Értékcsökkenési átalány: az a rendelet 1. mellékletében meghatározott összeg, mely a jogosult által az 5 éven belül elkészült út felbontása miatt a helyreállítást követően a sértetlen útburkolatban a munkálatok miatt bekövetkezett értékvesztés kiegyenlítését szolgálja.

2. Jogosult: az a természetes vagy jogi személy, aki a közterület-kezelői hozzájárulást megkapta.

3. Közterület: a burkolt és burkolatlan utcák, utak, kerékpárutak, járdák, terek, továbbá parkok, ligetek, sétányok, általában mindazok a területek, amelyek a közhasználat célját szolgálják és a lakosság rendelkezésére állnak.

4. Közterület-kezelői hozzájárulás: Közterület felbontásához, annak területén, az alatt, vagy felett építmény vagy más létesítmény elhelyezéséhez Jászberény Város Jegyzője által kiadott hozzájárulás.

5. Közúton folyó munka: az az út-, kerékpárút, járda-, közműépítés és egyéb felújítás, amely a közúti, kerékpáros, vagy gyalogos űrszelvényen belül folyik, és a forgalmat befolyásolja.

6. Nem tervezett közterületbontás: a közterület-bontási ütemtervben nem szereplő, közműhálózat lefektetése, javítása, karbantartása, cseréje vagy felújítása miatti közterület felbontás, mely nem minősül „vis maior” esetnek.

7. „Vis maior” eset: az az esemény, mely a közmű- üzemeltető által a közmű hálózaton elvégzett csere, felújítás és karbantartás ellenére a közmű hálózat valamely részében meghibásodást okoz, és amely a közmű-üzemeltetőtől független, külső, elháríthatatlan okra vezethető vissza.

8. Tulajdonosi hozzájárulás: a közterület-kezelői hozzájárulást megelőzően a közterület tulajdonosa által kiadott hozzájárulás.

3. A közterület-kezelői hozzájárulás tárgya


3.§


Közterület-kezelői hozzájárulás kiadására az alábbi tárgykörökben kerül sor:

a) Hatósági engedélyekhez:

aa) Építési engedélyhez,

ab) Bontási engedélyhez,

ac) Használatbavételi engedélyhez,

ad) Egyéb, jogszabályban meghatározott engedélyhez amennyiben közterületet érint.

b) Közterületen végzett munkákkal összefüggésben:

ba) Közterület felbontása, útátfúrás,

bb) Kocsibejáró létesítése,

bc) Közterületen végzett egyéb munka esetén.

c) Telekalakítás,

d) Útvonalengedély túlsúlyos jármű számára,

e) Közúti jelzőtábla kihelyezése, bevonása,

f) Növénytelepítés esetén.

II. Fejezet

Tervszerűségi intézkedések, közmű-koordináció


4.§


(1) A Jászberényi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a közterületen folyó munkák összehangolása érdekében tájékoztatást kér a közterületen elhelyezett közművek, hírközlési hálózatok kezelőitől a rövid (1 éves) és a középtávú (3 éves) közműhálózat fejlesztési, korszerűsítési valamint felújítási terveikről.

(2) A rövid- és középtávú út és közműhálózat-fejlesztési ütemtervek összehangolását évenként és három évre előre tekintve kell elvégezni.

(3) Az évenkénti és a háromévenkénti, rövid- és középtávú közmű-koordináció a Hivatal feladata.


4. Közterület-bontási ütemterv


5.§


(1) A beruházásokat és korszerűsítéseket kezdeményező, valamint a közterületek bontását szervek kötelesek a következő évre vonatkozó közterület-bontási ütemtervüket minden év november 15-ig a Hivatal részére bejelenteni.

(2) A Hivatal köteles a következő évre tervezett közterület felbontásokat éves ütemezésben december 31-ig összehangolni.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén közterületbontással járó közmű beruházásra (váratlan közterületbontás) a tárgyévben csak a bejelentés elmaradásának tényszerű és megfelelően indokolt magyarázata alapján, vagy igazolhatóan „vis maior” eseménnyel közvetlen összefüggésben kerülhet sor.

(4) A váratlan közterületbontás esetén a közmű üzemeltetőjének a közterület felbontásának bejelentésével egyidejűleg írásbeli dokumentumokkal kell igazolni, hogy a közmű hálózat rendeltetésszerű állapotának fenntartása érdekében minden tőle elvárhatót megtett: elvégezte a szükséges karbantartásokat, ellenőrzéseket. Bizonyítania kell továbbá a „vis maior” esemény bekövetkezését is.

6.§


A közterület-bontási ütemtervre vonatkozó bejelentésnek munkánként tartalmaznia kell:

a) a bontást végeztető és a kivitelező szerv, továbbá a közterületet helyreállító szerv megnevezését és címét,

b) a közterületbontás céljának megjelölését,

c) a tervezett közterületbontások pontos helyét (szövegesen és M=1:500 méretarányú helyszínrajzon),

d) a felbontásra kerülő közterület méreteit és fajtáját (szerkezet, fedőrétegek stb.),

e) a tervezett munkálatok megkezdésének és befejezésének időpontját,

f) a forgalomkorlátozási igényeket (teljes vagy részleges útlezárás),

g) a munkálatok által érintett, zöldterület, kivágásra tervezett fák helyének, darabszámának, fajtájának és törzsátmérőjének feltüntetését,

h) az áttelepíthető növényzet (fák, cserjék) jegyzékét, az áttelepítést végző megnevezését és címét.


7.§


(1) A következő évre vonatkozó közterület-bontási ütemtervre vonatkozó bejelentések birtokában a Hivatal tárgyi év december 15. napjáig köteles egyeztető tárgyalást tartani. Ha a közmű üzemeltetője az egyeztető tárgyalástól távol marad, vagy a tárgyalásig írásbeli nyilatkozatot sem tesz, úgy kell értékelni, hogy a közmű üzemeltetője a tárgyévben közterületbontással járó beruházást nem kíván végezni. Erre az esetre a 4. § (1) bekezdését értelemszerűen kell alkalmazni. Indokolt esetben egyeztető tárgyalás év közben is összehívható.

(2) Az egyeztető tárgyalásra meg kell hívni:

a) a közterületbontásokat kérő szerveket,

b) a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóságát,

c) a Jászberényi Városi Rendőrkapitányságot,

d) a közműveket üzemeltető szerveket,

e) a közterületet fenntartó Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt-t,

f) a Hivatal képviselőjét,

g) a területileg érintett önkormányzati képviselőket.

(3) A Hivatal a következő évi összesített közterület bontási ütemtervet január 15-ig köteles elkészíteni és a (2) bekezdésben megjelölt szervekhez január 31-ig eljuttatni.


5. Egyéb tervszerűségi intézkedések


8.§


(1) Burkolt út, kerékpárút építése, vagy meglévő burkolt út, kerékpárút új burkolattal történő felújítása esetén a tárgyévi költségvetési rendelet elfogadásától számított 30 napon belül a Hivatal köteles értesíteni az érintett ingatlan és közműtulajdonosokat az alábbiakról

a) az érdekelt közműtulajdonosokat, hogy ingatlanaikat a megadott határidőn belül kössék be a közműhálózatba,

b) az érdekelt közműtulajdonosokat, hogy bekötő-vezetékeiket cseréljék ki ahol elöregedett, vagy az átmérő nem megfelelő,

c) a közmű-üzemeltetők – szükség szerint – gondoskodjanak a meglévő gerincvezetékeik cseréjéről, és az új vezetékek, védőcsövek elhelyezéséről.

(2) Az új burkolat elkészültétől számított 5 éven belül közterület-kezelői hozzájárulás nem adható. Amennyiben „vis maior” helyzet megszüntetése vagy váratlan közterületbontás miatt 5 éven belül kerül sor a burkolat felbontására, a (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet elmulasztó köteles az útburkolatot helyreállítani és a felbontással bekövetkezett értékcsökkenés címén, a helyreállítást követő 30 napon belül a felbontott burkolat területével arányos, az 1. mellékletében meghatározott értékcsökkenési átalányt megfizetni Jászberény Város Önkormányzata részére. Minőségi kőburkolatoknál „vis maiorra” visszavezethető vagy váratlan közterületbontás esetén a helyreállítási munkák felett közvetlen és folyamatos felügyeletet a Hivatal gyakorolja a helyreállító költségének terhére.

(3) Nagyobb útépítési, korszerűsítési, magas- és mélyépítési, közműépítési és felújítási, valamint áthelyezési munkálatok megkezdése előtt a kérelmezőnek az érdekeltek bevonásával munkaegyeztető tárgyalást kell tartania az egyes részmunkák határidőre történő elvégzésének és műszakilag helyes végrehajtásának biztosítása érdekében.

(4) A munkaegyeztető tárgyalásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amely ütemezve tartalmazza az egyes részmunkák megkezdésének és befejezésének időpontját.

(5) A jegyző olyan munkaterületekre, amelyeken több kivitelező egyidejű munkája szükséges vagy kívánatos, valamennyi tevékenységre vonatkozó összevont építési ütemterv készíttetését is előírhatja.


III. Fejezet

A közterület bontási eljárás


6. A közterület felbontásának feltételei


9.§


(1) Közterületet felbontásához – a (4) bekezdésben meghatározottak kivételével – közterület-kezelői hozzájárulás szükséges.

(2) Közterület-kezelői hozzájárulás – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – csak az összesített közterület-bontási ütemtervben szereplő munkákra adható ki.

(3) Kivételesen kiadható a közterület-kezelői hozzájárulás akkor is, ha a felmerülő munkák az összesített közterület-bontási ütemtervben nem szerepelnek, elvégzésük azonban közérdekből szükséges és elhalasztásuk káros következménnyel járna.

(4) Ha a közműjavítási munkálatokat közérdekből azonnal el kell végezni, a közterületbontást végző köteles 24 órán belül a kezelő és a jegyző felé bejelentést tenni és az élet- és vagyonbiztonság érdekében szükséges intézkedéseket megtenni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a közterületbontás helyét és időpontját, valamint a végleges helyreállítás várható időpontját, a munkáért felelős személy adatait, az érintett terület helyszínrajzát, továbbá a meghibásodás várható következményeit. A jegyző a bejelentésben foglaltakat nyilvántartásba kell vennie, és az ellenőrzésről, továbbá a helyreállításra vonatkozó kikötések megtételéről gondoskodni kell.

(5) A közterület-kezelői hozzájárulás kiadása díjköteles, melynek összegét e rendelet 2. melléklete tartalmazza. A díjat a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni. Díjfizetési kötelezettség „vis maior” esetén is fennáll, a díjat a bejelentés benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni.

(6) [1] A közterület-kezelői hozzájárulás nélküli végzett közterület felbontás bírságot von maga után. A bírság összege a Rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott díjtételek 4-szerese.

(7) [2] Az önkormányzat érdekkörében felmerülő, a Rendelet 3. §-ában meghatározott tárgykörben a közterület-kezelői hozzájárulás kiadása díjmentes.


7. Közterület-kezelői hozzájárulás


10.§


(1) Közterület felbontásához, annak területén, az alatt,vagy felett építmény vagy más létesítmény elhelyezéséhez közterület-kezelői hozzájárulás szükséges.

(2) A közterület-kezelői hozzájárulás iránti kérelmet a jegyzőhöz, a Hivatalban rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani.

(3) A kérelemhez az 5. § -ban foglalt adatokon kívül mellékelni kell

a) a műszaki leírást és tervdokumentációt

b) a közterület helyreállításra vonatkozó tervezői költségbecslést

c) a letéti igazolást a jóteljesítési biztosíték befizetéséről

d) garanciavállalási nyilatkozatot a közterület helyreállítása tekintetében 3 évi időtartamra.

(4) A jegyző a kérelmet 30 napon belül bírálja el, mely határidő a kérelmező egyidejű értesítése mellett 30 nappal meghosszabbítható. A sürgősségi eljárásban az elbírálás határideje 10  nap.


11. §


(1) A kérelmező köteles 5 m2–t meghaladó szilárd burkolatú közterület bontása esetén jóteljesítési biztosítékot nyújtani a bontási munkával érintett rendezett közterület eredeti állapotba történő helyreállítása érdekében.

(2) A jóteljesítési biztosíték formája a kérelmező választása szerint:

a) feltétel nélküli bankgarancia nyújtása a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. kedvezményezett részére vagy

b) pénzösszeg letétbe helyezése a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. letéti számlája javára.

(3) A jóteljesítési biztosíték mértéke megegyezik a közterületet érintő bontási munkára vonatkozó tervezői költségvetésben meghatározott, de legalább a 3.  mellékletben meghatározott összeggel.

(4) A jóteljesítési biztosíték érvényességi ideje: a közterület-helyreállítás kivitelezése a munkaterület átadásától számított 15 napig.

(5) Amennyiben a kérelmező a bontási munkával érintett közterület eredeti állapotba történő helyreállításáról nem vagy nem megfelelően gondoskodik a 13. §-ban előírt határidőben, úgy a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. a (4) bekezdésben meghatározott határidőn belül jogosult érvényesíteni a bankgaranciát vagy felszabadítani a letétbe helyezett összeget, és a biztosíték terhére intézkedni a munkálatok elvégzéséről.

(6) Amennyiben a kérelmező a bontási munkával érintett rendezett közterület eredeti állapotba történő helyreállításáról megfelelően gondoskodik a 13. §-ban előírt határidőben, úgy a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. nem érvényesíti a jóteljesítési biztosítékot. Ez esetben a bankgarancia érvényét veszti vagy a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. visszaadja a letétbe helyezett összeget a kérelmező részére, a jóteljesítési biztosíték (4) bekezdésben meghatározott érvényessége lejártakor.


12.§


(1) A közterület-kezelői hozzájárulás kiadását november 15-től március 1-ig terjedő időszakra a jegyző megtagadhatja, ha valószínű, hogy a burkolat helyreállítása az időjárás miatt nem biztosítható.

(2) Ha a jogosult nem megfelelő ütemben végzi a munkáját, úgy a jegyző megtagadhatja részére az újabb közterület-kezelői hozzájárulások kiadását mindaddig, amíg a folyamatban lévő munkák üteme a kívánt mértéket el nem éri.

(3) Amennyiben a kérelmező a kérelemben feltüntetett munkakezdési időpont előtt 30 nappal vagy annál korábban nyújtja be kérelmét, a jegyző a közterület-kezelői hozzájárulás kiadásakor a tényleges kezdést külön hozzájáruláshoz kötheti. A kezdési hozzájárulás kérelmét a tényleges munkakezdés előtt 8 nappal kell benyújtani. A kezdési engedélykérelembe a közterület-kezelői hozzájárulás számát és a munkakezdés időpontját kell feltüntetni.

(4) A közterület-kezelői hozzájárulásnak tartalmaznia kell minden olyan további kikötést, amely a közvagyon védelmét, a közlekedési igények kielégítését, a forgalom gyors, biztonságos és gazdaságos levezetését szolgálja.


13. §


(1) A közterület végleges helyreállítására – a munkálatok befejezésétől számított – 30 napnál hosszabb határidőt megállapítani nem lehet, ha a bontás lakóutat, gyűjtőutat vagy egyéb forgalmi szempontból nem jelentős közterületet érint. Ha a bontás főforgalmi vagy forgalmi utat érint 15 napnál hosszabb határidőt megállapítani – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – nem lehet.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott munkálatok zöldfelületet is érintenek, a növényzet végleges helyreállítását – figyelemmel a vegetációs időszakra – hat hónapon belül kell elvégezni.

(3) A jegyző a közterület azonnali helyreállítását is előírhatja.

(4) A teljesítési határidőket naptári napokban kell meghatározni.


14.§


Ha a jegyző a hozzájárulást megtagadja, vagy a kérelmező a hozzájárulásban meghatározott feltételeket sérelmesnek találja, a közlekedési hatósághoz fordulhat.

15. §


A közterület-kezelői hozzájárulást meg kell küldeni:

a) a kérelmezőnek,

b) a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt-nek.


8. Közterület-kezelői hozzájárulások nyilvántartása

16.§

(1) A jegyző a közterület-kezelői hozzájárulásokról nyilvántartást vezet.

(2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

a) a hozzájárulás számát,

b) a bontás helyét,

c) a bontás célját,

d) a jogosult nevét,

e) a felbontott burkolat nemét és méreteit,

f) a kezdés időpontját,

g) a burkolat végleges helyreállításának határidejét,

h) a végleges helyreállítás megtörténtének időpontját,

i) a helyreállítás érdekében alkalmazott szankciókat.


9. Közterületbontással járó munkálatok végrehajtása


17.§


(1) A munkálatok végzése alatt a forgalom biztonságos tereléséről és korlátozásáról a jogosultnak kell gondoskodni.

(2) Közterület bontása, és közterületen történő építés során Polgármesteri Hivatal – a jogosult költségére – szakfelügyeletet biztosít. A szakfelügyeletet a munkavégzés előtt legalább öt nappal korábban meg kell rendelni. A munkavégzés során a munka megkezdése, az elkészült létesítmények eltakarása és a helyreállítás befejezése csak a szakfelügyelet jelenlétében történhet.

(3) A munkák bejezésekor műszaki átadást kell tartani, amelynek lezárását, és azt, hogy az érintett közterület alkalmas a közforgalom számára történő visszaadásra, a szakfelügyelet igazolja.

(4) A város lakott területén nagy zajjal járó bontási munkálatok 22 órától 06 óráig nem végezhetőek, kivéve azokat a rendkívüli munkákat, amelyeket közérdekből a nappali órákig elhalasztani nem lehet, vagy a folyamatos munkavégzés indokolt.

(5) A közterület-bontási munkálatokat olyan ütemben kell végezni, hogy a közlekedést lehetőleg a legrövidebb ideig zavarják és a burkolatot minél előbb véglegesen helyre lehessen állítani.

(6) A jegyző előírhatja, hogy a burkolatot a végleges helyreállításig ideiglenesen kell helyreállítani.

(7) A jogosult köteles a munkálatok tartama alatt a csapadékvíz akadálytalan elfolyásáról, a sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag eltakarításáról gondoskodni.

(8) A közút területén lévő geodéziai jeleket és létesítményeket megváltoztatni, továbbá a közút területén, határán, az alatt vagy felett lévő közműveken, műtárgyakon, úttartozékokon vagy létesítményeken változtatásokat eszközölni a tulajdonos hozzájárulásával lehet. Ha ez mégis szükséges, a megfelelő intézkedések megtétele céljából az illetékes szerveket kell megkeresni.

(9) A közút területének nem közlekedési célú igénybevételéért – az úttesten kívül végzett közműépítési, vagy fenntartási munka kivételével – közterület használati díjat kell fizetni. A díj mértékét a közterület-használatról szóló önkormányzati rendelet alapján a közút kezelője állapítja meg. A megállapított igénybevételi díj befizetésének elmaradása a tárgyi munka műszaki átadás-átvételének megtagadásával jár együtt.

18. §


(1) A jogosult köteles a felbontott közterületet a munkák befejezése után a közterület-kezelői hozzájárulásban megállapított határidőn belül véglegesen helyreállítani vagy helyreállíttatni. Ha helyreállítási hiányosságok miatt a felbontott területen a helyreállítást követően – 5 éven belül – süllyedés, vagy más hiba mutatkozik, a jegyző felhívására a burkolatot az előírt határidőn belül és módon a jogosult köteles ismételten helyreállítani.

(2) A felbontott burkolatot legalább az eredeti burkolatnemmel azonos minőségben és rétegrendben kell véglegesen helyreállítani. Minőségi kőburkolat bontása esetén – függetlenül annak nagyságától – a helyreállítást az érintett minták visszabontásával és újrarakásával kell elvégezni.

(3) A megbontott közút helyreállítását a jogosultnak az alábbiak szerint kell elvégeznie:

a) útpálya hosszirányú felbontása esetén:

aa) fő- és gyűjtőutakon a megbontott teljes forgalmi sávot új kopóréteggel kell ellátni,

ab) lakó és kiszolgáló utakon forgalmi sávban csak egy munkahézag – hosszirányú élvágás – lehet. A meglévő kopóréteget a szegélyig (kiemelt, „K”, süllyesztett), ennek hiányában az útpálya széléig fel kell szedni és a munkahézagig egységes kopóréteget kell teríteni, függetlenül a munkaárok szélességétől,

ac) a burkolatba kerülő munkahézag (élvágás) az úttengellyel párhuzamos, törés nélküli vonal mentén kell, hogy haladjon,

ad) amennyiben az ab) pont szerint helyreállítandó felület szélessége meghaladja a forgalmi sáv 50%-át, a teljes forgalmi sávot új, az eredetivel megegyező rétegrenddel kell ellátni

b) útpálya keresztirányú felbontása esetén:

ba) az úttest keresztirányú felbontása esetén a helyreállítást a kiemelt szegélyre, vagy az út szélére merőleges munkahézagokkal kell elvégezni,

bb) amennyiben egy beruházáson belül két útpályára merőleges munkaárok egymáshoz közelebbi szélének távolsága nem haladja meg a 10 métert, akkor a két munkaárok területét és a közte lévő területet együttesen új , az eredetivel megegyező rétegrenddel, fő- és gyűjtőút esetén új kopóréteggel kell ellátni

c) kerékpárút, gyalogút, járda felbontása esetén:

ca) a szilárd burkolatú kerékpárút, gyalogút, járda hosszirányú bontása esetén teljes szélességben új, az eredetivel megegyező rétegrenddel kell építeni.

cb) szilárd burkolatú kerékpárút, gyalogút, járda keresztirányú bontása során, - amennyiben egy beruházáson belül két út vagy járdaszélre merőleges munkaárok egymáshoz közelebbi szélének távolsága nem haladja meg a 10 métert, - a két munkaárok területét és a közte lévő területet együttesen új, az eredetivel megegyező rétegrenddel kell ellátni, legalább a következő dilatációs hézagig

d) gyalogút és járda kijelölt-gyalogos átkelőhelynél történő bontása esetén a mozgáskorlátozott akadálymentesítésről is gondoskodni kell.

(4) A munkavégzéssel érintett területeken a szilárd burkolat pályaszerkezetét a munkaárok szélétől számítottan minimum 40-40 cm–es átlapolással kell kiépíteni.

(5) Amennyiben a közterület-kezelői engedélyt közművezeték építésével (bővítés, felújítás, csere) kapcsolatos bontás végzésére kérték, az engedélyt csak akkor lehet megadni, ha a gerincvezeték építésével egy időben valamennyi ingatlan bekötő vezetéke kiépítésre kerül, legalább az út és a járda burkolatain túl mért 1 méter hosszúságig, kiépítetlen közterület esetén a szabályozási szélességig.

(6) Az út- vagy járdaburkolat bontását végeztető szervek az őket terhelő helyreállítási költségeket az Önkormányzat költségvetési számlájára kötelesek befizetni, ha az általuk helyreállítandó közterületbontások helyén a tárgyévben vagy az azt követő évben az önkormányzat teljes burkolat-felújítást, átépítést vagy emelt szintű helyreállítást kíván végezni. A költségek befizetésével a közterületbontást kérő szerv a helyreállítási kötelezettség alól mentesül.


19.§


(1) A munkaárokba tégla-, kő-, cserép-, beton- és aszfaltdarabokat, valamint szerves anyagokat visszatölteni nem szabad. A munkaárok csak földdel, vagy az engedélyben, utólagos hozzájárulásban, kötelezésben előírt anyaggal tölthető fel és a visszatöltött anyagot a vonatkozó szabványok szerint tömöríteni kell.

(2) A helyreállításra kötelezett feladata a földvisszatöltések tömörségét a kivitelezés során ellenőrizni és dokumentálni az engedélyben előírtak szerint.

(3) A vezetékzóna fölé kerülő anyag tömörségi fokának legalább 90%-osnak kell lennie. A munkagödör visszatöltés legfelső 50 cm-es rétege legalább 95%-os tömörséggel kell, hogy készüljön.

(4) A tömörségi vizsgálatot az úttengellyel párhuzamos bontás esetén minden esetben legalább 25 méterenként el kell végezni. A mérési pontokat a szakfelügyelet jelöli ki. Keresztbontás esetén a szakfelügyelet a tömörségi vizsgálatot szúrópróba-szerűen rendeli el oly módon, hogy 3 bekötésből átlagosan legalább egy vizsgálva legyen. Ha a tömörség nem megfelelő a műszaki átadás-átvételhez a közterület tulajdonosa, a közút kezelője nem járul hozzá és újra-helyreállításra kötelez.

(5) A tömörség mérési vizsgálatok díja a jogosultat terheli.

(6) Minőségi vita esetén az engedélyesnek kell további vizsgálatokkal igazolnia a megfelelőséget.

(7) A bontáskor és a helyreállításkor biztosítani kell a fák és a növényzet gyökereinek megóvását.

(8) A felvonulás részére igénybe vett és elpusztított zöldterületeket az eredeti állapotba kell helyreállítani.


20.§


A jogosult köteles a munkahely és a felvonulási terület állandó tisztán tartásáról gondoskodni, továbbá a munkálatok folyamán a fölösleges földet, törmeléket és szemetet folyamatosan elszállítani. A jegyző a forgalmi akadályoztatás csökkentése érdekében a kitermelt anyag azonnali elszállítását vagy kalodába helyezését is elrendelheti.


10. A közterületbontással és helyreállítással kapcsolatos felelősség


21. §


(1) A közterület végleges helyreállításáért a jogosult felelősséggel tartozik.

(2) Határidőre helyre nem állított, vagy nem jól helyreállított burkolat javítását a jegyző – a jogosult költségére – elrendelheti.


11. Közúton folyó munkák végzése


22. §


(1) Közúton folyó munkákat a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet, az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM sz. rendeleta közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről szóló 4/2001.(I. 31.) KöViM rendelet, az útburkolati jelek tervezési és létesítési előírásairól szóló 11/2001. (III. 13.) KöViM rendelet, a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet (ÚT 2-1.152 és ÚT 2-1.119 Útügyi Műszaki Előírásokat is figyelembe véve) előírásainak megtartásával kell végezni.

(2) A közúton folyó munkálatok végzésekor, és a forgalomkorlátozási és forgalomterelési tervek készítésekor be kell tartani az (1) bekezdésben megjelölt előírásokat.

(3) A jegyző előírására a jogosult köteles a forgalomterelésről, vagy a forgalomkorlátozásról a lakosságot sajtó útján tájékoztatni.

12. Forgalomkorlátozási terv


23. §


(1) A közúton folyó munkákra M=I :500 méretarányú forgalomkorlátozási, vagy a 24. §-ban részletezett feltételek esetén - forgalomtechnikai szakcéggel, vagy forgalomtechnikai tervezésre jogosult személlyel – forgalomterelési tervet kell készíteni.

(2) A forgalomkorlátozási terv egy jóváhagyott másolati példányát a munkálatok befejezéséig a kivitelezés helyén kell tartani, hogy betartása ellenőrizhető legyen.

13. Forgalomterelési terv


24. §


Forgalomterelési tervet kell készíteni:

a) főforgalmi és forgalmi utak lezárása vagy egyik forgalmi irányuk lezárása esetén,

b) minden olyan esetben, amikor ezt Polgármesteri Hivatal a közterület-bontási hozzájárulásban előírja.


25. §


(1) A közúton folyó munkákhoz csak kifogástalan állapotban lévő útelzáró- és jelzőberendezések használhatók, melyeket kizárólag forgalomtechnikai szakcég helyezhet el a munkaterületen. Az elhelyezett útelzáró berendezésen fel kell tüntetni a munkát végző kivitelező nevét és címét. A rövid idő alatt elvégezhető hibaelhárítási munkák kivételével jól látható helyen fel kell tüntetni az építésvezető nevét és címét, a munka megnevezését, kezdésének és befejezésének határidejét, valamint az építési engedélyt vagy bontási hozzájárulás számát.

(2) Az elkorlátozást jelölő közúti jelzőtáblák csak fényvisszaverő kivitelűek lehetnek.


14. Közterületbontások és a közúton folyó munkák ellenőrzése


26. §


(1) A jogosult köteles a végleges helyreállítás megtörténtét a jegyzőnek, zöldterület esetén a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt.-nek is bejelenteni.

(2) A jegyző ellenőrzi a közterületbontások tervszerűségét, a kivitelezés helyszínén tartott forgalomkorlátozási tervek alapján a forgalomtechnikai előírások betartását, a közúti jelzések elhelyezését, továbbá a végleges helyreállítás minőségét. A kihelyezett forgalomszabályozási eszközök hiánya esetén a jegyző saját hatáskörben – az engedélyes terhére – a megfelelő jelzéseket kihelyezteti.

(3) [3] A Közterület-felügyelet ellenőrzi a közterület-kezelői hozzájárulás egyéb előírásainak betartását, valamint a 9. § (6) bekezdésében meghatározott esetben bírságot szab ki.

(4) A közterület-bontási hozzájárulást a kivitelezés helyén kell tartani és ellenőrző szervek kérésére fel kell mutatni.


IV. Fejezet

Záró rendelkezések


27. §


Ez a rendelet 2013. október 1-jén lép hatályba.[1] A 9. §-t a (6) bekezdéssel kiegészítette a 2/2014. (I. 17.) Ör. 1. §-a. Hatályos 2014. január 18-tól.

[2] A 9. §-t a (7) bekezdéssel kiegészítette a 2/2014. (I. 17.) Ör. 1. §-a. Hatályos 2014. január 18-tól.

[3] A 26. § (3) bekezdését módosította a 2/2014. (I. 17.) Ör. 2. §-a. Hatályos 2014. január 18-tól.
Csatolmányok

Megnevezés méret
34_2013_1_melléklet
44.5 KB
34_2013_3_melléklet
25 KB
34_2013_4_melléklet
34.5 KB
34_2013_2_melléklet
27 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!