nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Hatályos:2018-12-05 -tól
Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről


a 12/2014. (IV. 11.)[1], a 42/2014. (XII. 1.)[2], a 48/2014. (XII. 12.)[3], a 23/2015. (IV. 13.)[4],
a 45/2015. (IX. 11.)[5], a 49/2015. (X. 13.)[6], a 33/2016. (IX. 26.)[7], a 40/2016. (X. 26.)[8],
az 50/2016. (XII. 19.)[9], a 9/2017. (II. 27.)[10], a 22/2017. (IV. 28.)[11], a 25/2017. (V. 26.)[12],

a 28/2017. (VI. 22.)[13], az 55/2017. (XII. 18.)[14], a 29/2018. (VI. 26.)[15], a 35/2018. (IX. 17.)[16]
a 39/2018. (X. 24.)[17] és a 48/2018. (XI. 30.)[18]

önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben


Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 54. § (5) bekezdésében, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2/A. § (1) bekezdésében, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. § (1) A rendelet hatálya a Budapest Főváros III. kerület közigazgatási területén Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában álló közterületekre terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazása szempontjából közterület:

a) az önkormányzat tulajdonában álló, az ingatlan-nyilvántartás helyrajzi számmutatójában közterületként nyilvántartott földrészlet,

b) az önkormányzat tulajdonában álló, az a) pontban foglaltakon kívüli egyéb földrészlet vagy építmény közforgalom céljára megnyitott része,

c) nem az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok külön szerződésben meghatározottak szerint közhasználat céljára átadott része.

(3)[19]

2. Értelmező rendelkezések


2. § E rendelet alkalmazásában:

a) Pavilon, fülke, épület, üzlet: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített vagy azon álló felépítmény (a továbbiakban felépítmény).

b) Árubemutatásra szolgáló tartószerkezet, hordozható vagy guruló vitrin, árusító fogas vagy állvány: talajhoz nem rögzített, ideiglenes, kereskedelmi célokat szolgáló szerkezet.

c) Közösségi közlekedési (autóbusz, villamos, HÉV) megálló: a közösségi közlekedési járműre történő fel- és leszállás lefolytatására, vagy a közösségi közlekedési járműre történő várakozás céljára közterületen elkülönített terület, amely, ha kiépítése (így járdasziget jellege, korlátokkal való ellátása stb.) jellegéből vagy egyéb jelzésből más nem következik, a megállót, állomást jelző táblától a járda területéből

ca) autóbusz járműveknél csuklós jármű esetén 2 m széles és 18 m hosszú, egyéb jármű esetén 2 m széles és 12 m hosszú, kettős megálló esetén 2 m széles és 36 m hosszú terület,

cb) villamos járműveknél 2 m széles és 55 m hosszú terület,

cc) HÉV járműveknél 2 m széles és 120 m hosszú terület,

valamint a megállóhelyeknél létesített utasváró.

d) Szórólaposztás: hirdetési (terméket vagy szolgáltatást népszerűsítő) vagy tájékoztatási célú nyomtatvány, irat kézből kézbe történő ingyenes átadása.

 e) Filmalkotás: a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 2. § 2. pontjában meghatározott fogalom.

f) Forgalomképtelen jármű: az a jármű, amely nem felel meg a közlekedésben való részvétel feltételeinek [1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 5. § (1) bekezdés], vagy nem rendelkezik gépjárműadó befizetésének igazolásával, vagy azt a központi gépjármű nyilvántartásban a forgalomból kivonták.

g) Zöldterület: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 27. §-ában meghatározott fogalom


3. A közterületek besorolása


3. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó közterületeket I. (kiemelt), II. (minősített) és III. (általános elbírálású) közterületi övezeti kategóriákba kell sorolni. Az egyes övezeti kategóriába tartozó közterületeket az 1. melléklet tartalmazza.

(2)[20] A Szépvölgyi út - Montevideo utca - Seregély köz - Seregély utca - Kecske utca - Nagyszombat utca - Végvár utca - Doberdó út - Bécsi út - Nagyszombat utca - Budai alsó rakpart által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket, a Doberdó út, a Szépvölgyi út (a Montevideo utca és a Folyondár utca közötti szakasza) közötti terület, valamint az I. (kiemelt) közterületi kategóriába sorolt közterületek turisztikailag kiemelt közterületeknek minősülnek.

4. A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás

4. § (1) A közterületet rendeltetésének megfelelő célra - a jogszabályok keretei között - bárki szabadon használhatja.

(2) A közterület rendeltetésszerű használata mások hasonló célú jogait nem csorbíthatja.

(3) Rendeltetésétől eltérő célú a közterület használata, ha a használat a közterület, vagy annak meghatározott része mások általi rendeltetésszerű igénybevételét az e rendeletben megfogalmazott módon akadályozza.


(4) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához (továbbiakban: közterület-használat) közterület-használati hozzájárulás szükséges.


5. § Közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni különösen:

1.[21] közterületbe nyúló védőtető, előtető, ernyőszerkezet elhelyezéséhez, fennmaradásához;

2.[22] óriásplakátok és egyes tartósan helyzet kötött reklámeszközök közterületre történő elhelyezéséhez;

3.[23] árubemutatásra és árusításra szolgáló tartószerkezet, hordozható vagy guruló vitrin, árusító fogas vagy állvány, valamint felépítmény létesítéséhez, fennmaradásához és mozgóbolt üzemeltetéséhez;

4. a köztisztasággal kapcsolatos építmények és berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához, amennyiben azok nem a közút tartozékai;

5. utcai árusító és egyéb (különösen: pénzváltó-, ital-, tömegközlekedési eszközök igénybevételére szolgáló jegy-, telefonkártya-) automaták felállításához, fennmaradásához;

6. építési munkával kapcsolatos létesítmények (különösen: építési állványzat, munkaterület körülhatárolása, irodakonténer, konténer és tartozékai), valamint építmények és törmelékek elhelyezéséhez, fennmaradásához, tárolásához;

7.[24] szórakoztató tevékenység folytatásához, valamint a portrérajzoláshoz;

8. film-, fénykép-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítéséhez akkor, ha az a közterület rendeltetésszerű használatát 30 percnél hosszabb ideig akadályozza, kivéve a Mktv. szerinti közterületi filmforgatást;

9. sport-, kulturális és családi eseményekkel kapcsolatos rendezvények (a továbbiakban együtt: rendezvények) megtartásához szükséges közterületi helyszín használatához, továbbá az ezekhez kapcsolódó ideiglenes parkolók létesítéséhez, elhelyezéséhez, fennmaradásához;

10. a közlekedésben való részvétel feltételeivel rendelkező [1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 5. § (1) bekezdés] járművek reklámhordozó céllal való elhelyezéséhez, tárolásához;

11. a közterület egyéb turisztikai, kereskedelmi, vendéglátó-ipari használatához (különösen: vendéglátó terasz, előkert);

12. őrzött parkoló létesítéséhez, fennmaradásához;

13. civil és egyéb szervezetek érdekében végzett adománygyűjtéshez, valamint ételosztáshoz (a továbbiakban: karitatív tevékenységek) szükséges építmények, berendezések elhelyezéséhez;

14.[25] futóversenyek útvonalának kijelöléséhez és biztosításához.

15.[26] Magántulajdonú ingatlanhoz 2015. január 1-ét megelőzően hozzákerített közterületrész használatához.

16.[27] Magántulajdonú ingatlanhoz 2015. január 1-ét követően fás szárú növényekkel hozzákerített közterületrész használatához.


6. § Nem kell közterület-használati hozzájárulás:

1. a közút, a járda és a zöldterület építésével, javításával és fenntartásával kapcsolatos munkák elvégzéséhez;

2. az úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait szolgáló berendezések elhelyezéséhez;

3. elektronikus hírközlési építmények, valamint közműves berendezések, létesítmények hibaelhárításához szükséges munkák elvégzéséhez;

4. a kizárólag kézi hordozású eszközökkel végzett, vagy a 30 percet meg nem haladó időtartamú, a filmalkotás fogalmába nem tartozó film-, fénykép-, televízió-, videó- és hangfelvételek készítéséhez;

5. előtető, védőtető, ernyőszerkezet elhelyezéséhez, ha az a közterületbe az épület azon falának síkjától, amelyre rögzítették, 10 cm-en túl nem nyúlik be, vagy ha annak közterülettel érintkező felülete a 2 négyzetmétert nem haladja meg;

6. az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges időtartamot meg nem haladó munkálatok elvégzéséhez;

7. [28]

8. [29]

9. forgalomképtelen jármű III. (általános) közterületi kategóriájú mellékútvonalon legfeljebb 10 napig történő tárolásához;

10.[30] politikai célú - nem gazdasági jellegű – szórólaposztáshoz;

11.[31] utcazenéléshez;

12.[32] Magántulajdonú ingatlanhoz 2015. január 1-ét megelőzően hozzákerített, 10 m2-t nem meghaladó vagy a közterületre legfeljebb 35 cm-re benyúló közterületrész használatához.


7. § Nem adható közterület-használati hozzájárulás:

1. közösségi közlekedési járművek megállóiba, kivéve, ha a közterület igénybevétele az utasforgalom céljait, vagy az utasok ellátását, tájékoztatását szolgálja;

2. olyan járdaszakaszra, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést, vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná;

3. zöldterületekre, ha a tervezett használat az ott levő növényállományt maradandóan károsítja és a helyreállítása nem lehetséges, kivéve a zöldterületen húzódó közművek javításához, létesítéséhez, fenntartásához nélkülözhetetlen munkálatokat;

4. közutak, hidak, felüljárók területén gazdasági reklámtevékenységhez;

5. a közút és a járda felületének reklám céljára történő használatához;

6. közterületen nem árusítható termékek forgalmazásához;

7. olyan tevékenység gyakorlásához, amely a környezetre káros hatással lenne, az egészséget vagy a közbiztonságot (különösen bűncselekmény, szabálysértés, vagy egyéb jogszabálysértés elkövetésének gyanúja) veszélyeztetné;

8. olyan létesítmények és berendezések létesítéséhez, amelyek működtetéséhez a szükséges energia- és vízellátás, csatorna vagy a szabványoknak megfelelő zárt rendszerű szennyvízelvezetés és hulladéktárolás nem biztosítható, vagy a felhasználás mértéke nem állapítható meg;

9. jármű iparszerű javítására;

10.[33]

11. az I. (fokozottan kiemelt) és a II. (kiemelt) közterületi kategóriákba tartozó közterületeken forgalomképtelen járművek, vagy más gépek közterületen való tárolásához;

12. göngyöleg tárolásához;

13. azoknak a természetes vagy jogi személyeknek, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek akiknek az önkormányzattal szemben – az önkormányzat által megállapított – közterület-használati ügyből kifolyólag tartozása áll fenn (különösen: közterület-használati díjhátralék, közterület eredeti állapotába történő helyreállítás költségei), vagy akinek az önkormányzattal szemben 3 hónapnál régebbi egyéb tartozása van;

14. azoknak a jogi személyeknek, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek, amelyek tagjai között szereplő személyeknek, e személyek részvételével működő cégeknek az önkormányzattal szemben közterület-használati ügyből kifolyólag tartozása áll fenn, vagy akinek az önkormányzattal szemben 3 hónapnál régebbi egyéb tartozása van;

15. azoknak a természetes személyeknek, akik korábban olyan jogi személyeknek, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek voltak tagjai, amelyeknek az önkormányzattal szemben közterület-használati ügyből kifolyólag tartozása áll fenn, vagy amelyeknek az önkormányzattal szemben 3 hónapnál régebbi egyéb tartozása van;

16. annak a felépítménynek a közterület-használatára, amellyel kapcsolatban közterület-használati ügyből kifolyólag közterület-használati díjtartozás áll fenn;

17. forgalomképtelen járművek reklámhordozó céllal való elhelyezéséhez, tárolásához;

18. állatforgalmazási tevékenységhez;

19. mutatványos tevékenységekhez;

20. az önkormányzat tulajdonában álló fákon reklámhordozók és egyéb eszközök elhelyezésére, rögzítésére, kivéve az ünnepi időszakokban a parkfenntartóval egyeztetett díszkivilágítást;

21. zöldterületen gépjárművel történő várakozáshoz, parkoláshoz;

22[34] felépítmény létesítésére kivéve, ha Óbuda-Békásmegyer Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 32/2001. (XI. 30.) önkormányzati  rendelet (a továbbiakban: ÓBVSZ), a Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Kerületi Építési Szabályzata (a továbbiakban ÓBÉSZ), vagy a Pavilontelepítési Tanulmányterv azt lehetővé teszi;

23.[35] a Pavilontelepítési Tanulmányterv hatálybalépéséig, az ÓBVSZ vagy az ÓBÉSZ érintett területre vonatkozó módosításáig az érintett területen már meglévő felépítmény részére közterület-használati hozzájárulás a pénzügyi területen (a továbbiakban szakbizottság) és a városfejlesztés területén érintett állandó bizottság véleményének figyelembe vételével adható. A közterület-használati hozzájárulás a szakbizottság és a városfejlesztés területén érintett állandó bizottság korábbi jóváhagyása alapján, kérelemre meghosszabbítható;

24. a közterületi parkolók fizikai eszközökkel történő lezárására, kivéve külön szerződés szerinti őrzött parkolók;

25.[36] járművek eredeti rendeltetési céltól eltérő használatára (különösen: ideiglenes szálláshely, raktár, elárusítóhely, bontás- szerelési tevékenység), kivéve az önkormányzat és saját szervezetei (intézményei) által szervezett rendezvények esetén;

26. amennyiben  az igényelt közterület-használat térben, vagy időben akadályozza egy másik, már engedélyezett közterület-használatot;

27. azokra a tevékenységekre, melyeket a 2. melléklet tiltottként jelöl;


29. Az öröklés jogcímen történő tulajdonjogszerzés kivételével az ingatlan új tulajdonosa részére, amennyiben a magántulajdonú ingatlanhoz 2015. január 1-jét megelőzően hozzákerített közterületrész használatához az ingatlan korábbi tulajdonosa közterület-használati hozzájárulást kapott.


8. § A közterületen megrendezett sport és egyéb rendezvény esetén az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 12.) Korm. rendelet illemhelyekre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A rendezvényen az egyidejűleg résztvevők száma alapján 500 főre vetítve legalább 1 akadálymentesített illemhely kihelyezése is kötelező.


9. § Az igényelt közterület nagyságának meghatározása során azt a területet is kell figyelembe venni, ami a kialakítása miatt akadályozza a közterület rendeltetésszerű használatát (különösen a közterületrész lehatárolását szolgáló eszközök által lekerített területet).


5. A közterület-használati hozzájárulás kérelmezése


10. § (1) A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet – a 12. § (6) bekezdésében foglalt eset kivételével – a használat megkezdése előtt legkésőbb 15 nappal a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani.

 (2) A kérelem formanyomtatványhoz csatolni kell:

1. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feljogosító okirat (különösen: vállalkozói engedély, cégbírósági bejegyzés) egyszerű másolatát.

2. Az igényelt területre vonatkozó helyszínt ábrázoló vázlatot, amelyen szerepelnie kell a környező utcáknak. Ebbe be kell rajzolni az igényelt területet a szükséges méretekkel úgy, hogy annak nagysága, elhelyezkedése egyértelműen megállapítható legyen.

3. Az igényelt területre vonatkozó hivatalos helyszínrajzot, vagy a hivatal honlapján ingyenesen hozzáférhető térinformatikai rendszerből nyomtatott helyszínrajzot.

4. Az elhelyezni kívánt létesítmény leírását és műszaki rajzát.

5. Az eljárás illetékét.

6. A jogosult közterületet érintő tevékenységében résztvevő bejelentett családtagjainak, alkalmazottainak nevét és lakcímét.

7. Gazdasági társaságok esetében bankszámlaszerződés és aláírási címpéldány egyszerű másolatát.

8. Amennyiben a közterület-használat során olyan tevékenységet végez, amely veszélyes mértékű környezeti zajt okoz, a zajkibocsátási határérték megállapításáról szóló döntést.

9. Közúti igénybevétel esetén – a 3. pontban leírt helyszínrajzon túl – a vonatkozó helyszínt ábrázoló, a közútkezelő által jóváhagyott forgalomtechnikai vázrajzot.

10.[37] Szórólaposztás esetén az osztani kívánt szórólap egy eredeti példányát.

11. Zöldterületek használata esetén fényképekkel kiegészített állapotfelmérési dokumentációt.

12. A 18. § (5) bekezdése alapján kérelmezett felvonulási terület esetén a kerületi főépítész általt jóváhagyott épület színezésről szóló dokumentumot, valamint az felújítással kapcsolatos energia-besorolás változásról szóló igazolást.

13. Amennyiben a közterületet nem a közterületen álló felépítmény tulajdonosa használja, a felépítmény tulajdonosa és a harmadik személy között létrejött, a felépítmény használatára (bérbe adására) vonatkozó megállapodást.

14. Rendezvények esetében a keletkező hulladék elszállításáról szóló szerződést.

(3) A közterület nem rendeltetésszerű, de közterület-használati hozzájárulást - a 6. §-ban foglaltak szerint - nem igénylő használatát a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Főosztály Közterületi és Környezetvédelmi Osztályánál[38] (a továbbiakban: Hivatal) - az igénybevétel megkezdése előtt 1 nappal, legkésőbb azonban a használat megkezdésével egyidejűleg - be kell jelenteni.


11. § (1) A közterület-használati hozzájárulás nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb (különösen: építésügyi, egészségügyi, rendészeti) hatósági, szakhatósági engedélyek, hozzájárulások, vélemények, nyilatkozatok beszerzését.

(2) A közterület-használati hozzájárulást annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. Építési engedélyhez kötött építmény esetében és az építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az építtetőnek vagy az általa meghatalmazott személynek kell a közterület-használati hozzájárulást kérnie.6. A közterület-használati hozzájárulás elbírálása


12. § (1)[39]

(2) A közterület-használati hozzájárulás iránti ügyekben az általános közigazgatási rendtartásról[40] szóló törvény rendelkezései az irányadók.

(3) Közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem, továbbá a méltányossági kérelem elbírálásáról – átruházott hatáskörben – a polgármester önkormányzati hatósági jogkörben dönt.

(3a)[41] A 7. §-ban felsorolt tiltás alól – indokolt esetben, különösen közérdekből – egyedi döntéssel a Képviselő-testület adhat felmentést.

(4)[42] A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem elbírálása során figyelembe kell venni a Fővárosi Szabályozási Kerettervet [FSZKT, 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet], a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatot [BVKSZ 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet], az ÓBVSZ-t, az adott területre vonatkozó Kerületi Szabályozási Tervet (KSZT) és az adott területre vonatkozó Kerületi Építési Szabályzatot, Óbuda-Békásmegyer településképének védelméről szóló 36/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendeletet, Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a településkép védelméről szóló 30/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendeletét, a városképi, városrendezési, műemlékvédelmi, közlekedési, környezetvédelmi, közegészségügyi és köztisztasági előírásokat, a kereskedelmi és turisztikai szempontokat, valamint hirdetési vagy tájékoztatási célú közterület-használat esetén a gyermek információs ártalommal szembeni védelmének szempontjait és érvényesíteni kell az egyéb kapcsolódó jogszabályok előírásait is.

(5) A kérelem elbírálása során elsőbbséget kell biztosítani az építmények építésével, javításával és karbantartásával kapcsolatos közterület-használatnak.

(6) A három napot nem meghaladó konténer tárolás céljára irányuló közterület-használati hozzájárulással kapcsolatos eljárás – ügyfélfogadási időben – gyorsított ügyintézéssel történik az alábbiak szerint.

a) a kérelmet – a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon, legkésőbb a közterület-használat megkezdése napján kell benyújtani,

b) az érdemi határozatot a kérelem benyújtásának napján kell elkészíteni[43].

(7) Több benyújtott kérelem esetében, melyek ugyanarra a területre és időszakra szólnak, vagy egymást térben és időben akadályozzák és a kérelmezők az akadályoztatás tényére való felhívás ellenére nem módosítják kérelmeiket, a pénzügyi területen érintett állandó bizottság[44] javaslatát ki kell kérni az elbírálása során. A kérelmek elbírálása során előnyt élveznek a 18. § (2) és (4) bekezdésben szabályozott tevékenységek.


13. § (1)-(3)[45]

(4) A közterület-használati hozzájárulás eredeti példányát, vagy annak hiteles másolatát a tevékenységet folytató személy köteles a helyszínen magánál tartani és az ellenőrzésre jogosult személyek felhívására felmutatni.


7. A közterület-használat időtartama


14. § (1)[46] Közterület-használati hozzájárulás meghatározott feltétel bekövetkeztéig vagy ideiglenes jelleggel egy évet meg nem haladó időtartamra adható. Kérelem alapján (különösen: több éven keresztül végzett, folyamatos tevékenység) a szakbizottság javaslata alapján a polgármester ettől eltérő döntést hozhat.

(2) Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre - különösen állvány, építőanyag, törmelék elhelyezésére - közterület-használati hozzájárulás csak az építési munka végzésének tartamára adható.


8. A közterület-használati díj


15. § (1) A Kérelmező a közterület-használatáért közterület-használati díjat köteles fizetni.

(2) A közterület-használati díjakat tevékenységenként a közterület kategóriába sorolása és a közterületen folytatni kívánt tevékenység jellege figyelembevételével a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A kérelmező a közterület-használatáért járó közterület-használati díjat a hozzájárulás kiadása előtt, a közterület tényleges használatára tekintet nélkül köteles megfizetni. A közterület-használati díj megfizetését a készpénzátutalási megbízás feladóvevény vagy átutalási megbízás másolatával igazolni kell.

(4) A rendeletben nem szabályozott tevékenységekre irányuló közterület-használat ügyében a pénzügyi területen érintett állandó bizottság[47] javaslatát ki kell kérni.

(5) Egy éves, vagy annál hosszabb időtartamú közterület-használat esetén a közterület-használati díjat

a) éves használat esetén negyedévente, a negyedév első hónapjának 10. napjáig, az első részletet a hozzájárulás kiadása előtt,

b) több, mint egy éves használat esetén a évente, az év első hónapjának 10. napjáig, az első részletet a hozzájárulás kiadása előtt,

c) amennyiben a közterület-használati díj a teljes időszakra 50.000 Ft, vagy annál kevesebb, úgy a közterület-használati díj teljes összegét a hozzájárulás kiadása előtt kell megfizetni.

(6) A díjszámítás szempontjából minden megkezdett nap egész napnak és minden megkezdett m2 egész m2-nek számít.

(7)[48] Külön kérelem alapján (kölönösen: fél napos heti vásárok és piacok) a szakbizottság javaslata alapján a polgármester a közterület-használati díjat fél napos időtartamra is megállapíthatja.

(8)[49] Több évre engedélyezett közterület-használat esetén az első évet követő években a közterület-használati díjat a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves fogyasztói árindex emelkedés mértékével emelten kell megállapítani a közzétételt követő hónap első napjától.


16. § (1) Aki a közterület-használat iránti kérelmet nem a használat megkezdése előtt 15 nappal, hanem azon belül adja be, az a rendelet díjtáblázatában megállapított díjon felül a díj összegének 20%-át (az egy hónapnál hosszabb időtartamú kérelmek esetén az első havi díj 20%-át) is köteles megfizetni.

(2)[50]


17. § Amennyiben a közterület-használat iránti kérelem elutasításra kerül, gondoskodni kell a már befizetett közterület használati díj visszautalásáról.


9. Méltányossági kérelem


18. § (1)[51] Kérelem alapján díjcsökkentés, fizetési halasztás, vagy részletekben történő teljesítés (a továbbiakban: méltányossági kérelem) a (2)-(8) bekezdésben foglaltak szerint engedélyezhető. A méltányossági kérelem elbírálása során a szakbizottság javaslatát – a (4)-(5) és (7) bekezdésben foglaltak kivétellel – ki kell kérni.

(2) A közterület-használati díj korlátlanul csak akkor csökkenthető, ha a közterület használatára közfeladat ellátása céljából és a közfeladat ellátásához szükséges mértékben van szükség. 

(2a)[52] Közfeladatot ellátó önkormányzati alapítású gazdasági társaságok és intézmények esetén nincs szükség a szakbizottság javaslatára a közterület-használati kérelem elbírálásához.

(3) A közterület-használati díj a (2) bekezdéstől eltérő használat esetében maximum 90%-kal csökkenthető.

(4) A szakbizottság javaslata nélkül maximum 90%-kal csökkenthető a közterület-használati díj:

a) az önkormányzat által megrendelt építési és felújítási munkálatok,

b) humanitárius és karitatív célok érdekében végzett tevékenységek, a jótékonysági, egészségvédelmi, környezetvédelmi, sport, kulturális, hagyományőrző (-teremtő), gasztronómiai rendezvények,

c) a nemzetiségi önkormányzatok által szervezett rendezvények,

d) vallási ünnepségek,

e) pártok és társadalmi szervezetek által szervezett megmozdulások (különösen aláírásgyűjtés),

  1. a magántulajdonú ingatlanhoz hozzákerített közterületrész használatához az alábbi feltételek fennállása esetén
  2. az ingatlan meglévő utcafronti kerítése a korábban telekszabályozással kialakított közterületre nyúlik be és
  3. a meglévő telekhatárok megváltoztatására szabályozási terv nem készül és
  4. a telekszabályozás óta - az öröklés jogcímen történő tulajdonjogszerzés kivételével - nem változott az ingatlan tulajdonosa.

(5)[53] A szakbizottság javaslata nélkül maximum 90%-kal csökkenthető a közterület-használati díj felvonulási terület kialakítása, építési állvány elhelyezése esetén maximum 180 nap időtartamra, legfeljebb 100 m2 területre az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:

a) a felvonulási területet iparosított technológiával épített lakóépületek felújításához kívánják igénybe venni,

b)[54] jóváhagyott településképi bejelentés alapján kerül sor,

c) a felújítás során az épület energia-besorolása magasabb kategóriába kerül,

d) [55]

(6) Indokolt esetben (különösen, ha a nagy összegű díj azonnali megfizetése anyagilag megterhelő lenne a kérelmező számára) maximum hat hónapos fizetési halasztás, vagy maximum egy éves időtartamú havi részletekben történő teljesítés engedélyezhető.

(7)[56] A szakbizottság javaslata nélkül 50%-kal csökkenthető a közterület-használati díj vendéglátó teraszok esetében, arra az időszakra, amikor a teraszon vendéglátó tevékenységet nem folytatnak, de a terasz céljára kiépített létesítmény a területen van (különösen a téli időszakban).

(8) A méltányossági kérelem elbírálásakor figyelembe kell venni a kérelmező vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, az igényelt közterület használatának módját és időtartamát, valamint a közterület-használat után fizetendő díj nagyságát.

(9)[57] Amennyiben a közterület használata részben vagy egészében fizető parkolóhely elfoglalásával jár és a közterület-használati díj összege kevesebb lenne parkolóhelyenként a területre érvényes 1 órai parkolási díj és a díjköteles időszak szorzatának órákban számított összegénél, abban az esetben a magasabb összegnek megfelelő közterület használati díjat kell fizetni a fizető parkolóhely területéért.


10. A közterület-használati hozzájárulás megszűnése


19. § (1) A közterület-használati hozzájárulás megszűnik:

a) a hozzájárulásban meghatározott idő elteltével;

b) a hozzájárulásban meghatározott feltétel bekövetkeztével;

c) ha a területre üzemzavar-elhárítás miatt, vagy egyéb fontos közérdekből szükség van;

d) a hozzájárulásban foglaltak, vagy a közterület-használattal kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó jogszabályok megsértése miatti felmondással;

e) a használatba adott közterület tulajdonosának, vagy a közterületi ingatlan művelési ágának megváltozását eredményező ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel;

f) a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvényességének megszűnésével, vagy ha a kérelmező a tevékenység folytatására való jogosultságát egyéb okból elveszíti;

g) a kérelmező halálával vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetén annak jogutód nélküli megszűnésével;

h) ha a kérelmező írásban bejelenti az önkormányzatnak, hogy a közterület-használatával felhagy;

i) a közterület használatát és rendjét érintő jogszabályok megváltozása miatt;

j) ha a kérelmező a közterület-használati hozzájárulásban meghatározott fizetési kötelezettségének nem tesz eleget.

  1. [58] Ha a magántulajdonú ingatlanhoz 2015. január 1-ét megelőzően hozzákerített közterületrészre az önkormányzatnak bármilyen munkavégzés céljából szüksége van.
  2. [59] Amennyiben a magántulajdonú ingatlanhoz 2015. január 1-ét megelőzően hozzákerített közterületrész esetében az ingatlan tulajdonosa a közterület-használati hozzájárulást követően elbontja a kerítését.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt estekben – kivéve az a), b) és g) pontokat – a Hivatal írásban értesíti a kérelmezőt a hozzájárulás megszűnéséről.

(3) A közterület-használati hozzájárulás megszűnésével a kérelmezőnek a közterületet az eredeti állapot szerint helyre kell állítania. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a 21-22. §-ban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

(4) A közterület-használati hozzájárulás megszűnése esetén – az (1) bekezdés d) pontja szerinti esetet kivéve – a jogosult által már befizetett használati díj időarányos részét vissza kell fizetni.

(5) Az (1) bekezdés k)-l) pontja esetében, a (3) bekezdéstől eltérően nem az eredeti állapotot kell helyreállítani, hanem a közterület szabaddá tételét és balesetveszély mentes közforgalmi használatát kell biztosítani.


20. § (1) Fontos közérdekből a közterület használatának szünetelését el lehet rendelni.

(2) A közterület-használat szünetelésének ideje nem számít bele a közterület-használat időtartamába és nem lehet hosszabb, mint a hozzájárulás lejártáig még hátralévő idő.

(3) A közterület-használat szünetelésének idejére a már befizetett közterület-használati díj időarányos részét vissza kell fizetni.


21. § (1) Ha a közterület-használati hozzájárulás megszűnik vagy szünetel, a kérelmező kártalanítási igény nélkül köteles a közterület eredeti állapotát - különösen annak tisztaságát - haladéktalanul helyreállítani. Abban az esetben, ha a közterület eredeti állapota nem ismert, úgy a használt (elfoglalt) közterületrészt és közvetlen környezetét, úgy kell helyreállítani, hogy az a jelenlegi környezetével megegyező, balesetmentes használatra (közlekedés, tartózkodás) alkalmas legyen.

(2) A közterület-használattal járó kötelezettségek - így különösen a közterület-használati díj megfizetése - szempontjából azt az időt is be kell számítani a közterület-használatba, ameddig a jogosult az eredeti állapotot hiánytalanul helyre nem állította.

(3) Arra az időtartamra, amely a közterület-használati hozzájárulás megszűnésétől a közterület eredeti állapotának helyreállításáig eltelik, az egyébként irányadó díjtétel tízszeresét is meg lehet állapítani.


11. A jogellenes közterület-használat következményei


22. § (1)[60] A jelen rendeletben és hatósági határozatban foglalt előírások megtartását az önkormányzat, a közterület-felügyelők, továbbá a jogszabályok szerint ellenőrzésre jogosult más szervek a helyszínen vagy más alkalmas módon ellenőrizhetik.

(2) Aki közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulástól eltérő módon, különösen a hozzájárulásban rögzített céltól vagy tevékenységtől eltérő más tevékenység kifejtésére, vagy a hozzájárulásban meghatározott mértéket meghaladó alapterületben használ, köteles az (1) bekezdésben foglalt szervek felhívására a jogellenes közterület-használatot haladéktalanul megszüntetni, továbbá kártalanítás nélkül köteles a közterület eredeti állapotának helyreállítására. E kötelezettség elmulasztása esetén az önkormányzat az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére elvégeztetheti, amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett 8 napon belül nem tesz eleget.

(3)[61] Az önkormányzat az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével és az (2) bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállíttathatja, ha az élet- és balesetveszély, vagy jelentős anyagi kár, a közrend, közbiztonság, a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének elhárítása érdekében, vagy jelentős közérdekből egyébként indokolt. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a jogosulatlan közterület használó köteles viselni.

(4) Aki közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérően használ, azzal szemben – a ténylegesen használt időtartamra és területre – az egyébként irányadó díjtétel tízszerese is megállapítható.

(5)[62]

(6) Aki közterület-használati díjcsökkentésben részesült, és a közterület-használati hozzájárulásban meghatározott feltételeket nem tartja be, annak a közterület-használat megkezdésének időpontjára visszamenőleges hatállyal a közterület-használat után a rendelet díjtáblázata szerinti díjat kell megfizetni.

(7) A többszörös díj kiszabásakor a hatóság figyelembe veszi a jogellenes magatartás súlyát és a felróhatóság mértékét, valamint a jogellenes közterület-használat módját és időtartamát.

(8) A tiltottként feltüntetett tevékenységeknél, hozzájárulás nélküli használat esetén az azonos tevékenységekre vonatkozó legmagasabb díjosztályban meghatározott díjat kell irányadó díjtételként figyelembe venni.

(9) Olyan tevékenységeknél, ahol díjtétel nem került meghatározásra, a hozzájárulás nélküli használat esetén az irányadó díjtétel 1000 Ft/nap/m2, vagy 1000 Ft/nap/db.

12.[63]

23-24/A. §[64]


13. A Római part, a Kossuth Lajos üdülőpart, a Promenád, valamint az I. övezeti kategóriába tartozó közterületek használatára vonatkozó speciális szabályok


25. §[65] A Római parton és a hozzá kapcsolódó Duna parti közterületeken, a Kossuth Lajos üdülőparton és a hozzá kapcsolódó Duna parti közterületeken, a Promenádon, valamint az I. övezeti kategóriába tartozó közterületen

a) vendéglátó egység kitelepülésére,

b) elárusító hely létesítésére vagy meglévő átalakítására (a továbbiakban együtt: létesítmény),

c) mozgóbolt létesítésére

vonatkozó közterület-használati hozzájárulás iránti kérelemhez a 10. § (2) bekezdésében foglaltakon túl mellékelni kell a kerületi főépítész előzetes állásfoglalásának másolatát, valamint a kerületi főépítész által jóváhagyott helykijelölési dokumentumot. A helykijelölési dokumentumot előzetes véleményezés céljából a Főépítészi és Várostervezési Irodára kell benyújtani 3 példányban.

(2) A helykijelölési dokumentáció tartalma:

a)[66] 1:1000 vagy 1:500 léptékű helyszínrajz (utcák, helyrajzi számok, a használni kívánt terület rajzi feltűntetésével és területi igény megjelölésével úgy, hogy annak elhelyezkedése egyértelműen megállapítható legyen);

b) fotorealisztikus látványterv, mely alapján a városképbe illeszkedés megállapítható;

c) az elhelyezni kívánt építmények, létesítmények, berendezések, egyéb tárgyak műleírása;

d) rövid leírás az érintett területről.

(3) A helykijelölési dokumentáció előzetes véleményezése során a kerületi főépítész figyelembe veszi, hogy a közterület-használat

a) a városképi, idegenforgalmi, kulturális szempontoknak megfeleljen;

b) a gyalogos és a gépjármű forgalmat ne akadályozza;

c) a hatályos településrendezési eszközöknek megfeleljen.

(4) Nem adható közterület-használati hozzájárulás, amennyiben a kerületi főépítész a helykijelölési dokumentáció szerinti kialakítást nem javasolja.


14. Budapest Főváros Önkormányzatának vagyonkezelésében lévő területekre vonatkozó speciális szabályok


26. § (1) Az egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásáról, valamint önkormányzatokat érintő egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXC. törvény alapján Budapest Főváros Önkormányzatának (a továbbiakban vagyonkezelő) vagyonkezelésében álló a 4. mellékletben felsorolt ingatlanokkal kapcsolatos közterület-használati hozzájárulások esetében e rendelet szabályait kell alkalmazni azalábbi eltérésekkel:

a) a közterület-használati kérelmet Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Bp., Városház u. 9-11.) felé kell benyújtani.

b) a vagyonkezelő a közterület-használati hozzájárulásról szóló döntést szerződésbe foglalja.

(2) Szakbizottság alatt – a 7. § 23. pontjában foglalt eset kivételével – Budapest Főváros Önkormányzatának illetékes szakbizottságát, Képviselő-testület alatt Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlését kell érteni.


15. Filmalkotás forgatása céljából történő igénybevételre vonatkozó speciális szabályok


27. § (1) A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmek elbírálására vonatkozó rendelkezéseket a filmalkotás forgatása céljából történő igénybevétel esetén az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A filmalkotás forgatása céljából történő igénybevétel esetén a polgármester átruházott jogkörben

a) meghatározza a közterület-használati díj mértékét a Mktv. 3. melléklete alapján,

b) mentességet vagy kedvezményt állapíthat meg a közterület-használati díj mértékével összefüggésben a Mktv. 34. § (5) bekezdésében meghatározott szempontok figyelembe vételével,

c) egyedi feltételeket állapíthat meg,

d) [67]jóváhagyja a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kérelmező között kötendő hatósági szerződést.

(3) Közterület-használati díj megfizetése alóli mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő témájú, illetve filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő filmalkotások.

(4) Közterület-használati díjkedvezmény mértéke maximum 70% lehet.

(5) Az egyedi feltételek meghatározásakor figyelembe kell venni különösen az igénybevétellel érintett közterület funkcióját, elhelyezkedését, környezetét, a filmforgatás időtartamát, a filmforgatással érintett terület nagyságát.

(6) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetében az akadály elhárulását, a rendkívüli természeti események elmúltát követő 3 munkanapon belül a közterület használatát újra biztosítani kell.

(7) Jogellenes a filmforgatási célú közterület-használat, ha a közterület-használatra a hatósági szerződésben foglaltakat megszegve, vagy hatósági szerződés nélkül kerül sor, kivéve a Mktv-ben foglalt esetet. Jogellenes közterület-használat miatti többszörös közterület-használati díj kiszabása esetén a számítás alapja a Mktv. 3. mellékletében foglalt legmagasabb díjtételek mindenkori mértéke.


16. Nemdohányzó közterületté nyilvánítás


28. § (1) Tilos a dohányzás a – a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény rendelkezései szerint dohányzásra kijelölt helyek kivételével –

a) oktatási, nevelési intézmények,

b) egészségügyi intézmények,

c) sport és művelődési intézmények,

d) egyházi épületek és intézmények,

esetében az ingatlan utcafronti főbejáratának 15 méteres körzetében.


17. Közterületen történő szeszesital-fogyasztás tilalma


29. § (1) Közterületen tilos a szeszesital-fogyasztása, kivéve a (2) bekezdésben foglalt eseteket.

(2) Nem vonatkozik az (1) bekezdésben meghatározott tilalom

a) az érvényes közterület-használati megállapodással rendelkező vendéglátóegység kitelepülése területére, nyitvatartási időben,

b) az engedéllyel szervezett és engedéllyel rendelkező rendezvény területére, a rendezvény ideje alatt.


18. Záró rendelkezések


30. § (1) Jelen a rendelet 2014. március 31-én lép hatályba.

(2) Jelen rendelet kihirdetése, a helyben szokásos módon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik. A rendelet szövegét az Óbuda Újságban is közzé kell tenni.


31-32. §[68]


33. §[69]


Kiss Anita

jegyző

Bús Balázs

polgármester


[1]

Elfogadva: 2014. április 10. Hatályos: 2014. április 12-étől.

[2]

Elfogadva: 2014. november 27. Hatályos: 2014. december 2-ától.

[3]

Elfogadva: 2014. december 11. Hatályos: 2015. január 1-jétől.

[4]

Elfogadva: 2015. április 9. Hatályos: 2015. április 14-étől.

[5]

Elfogadva: 2015. szeptember 10. Hatályos:  2015. szeptember 12-étől.

[6]

Elfogadva: 2015. október 8. Hatályos: 2015. október 14-étől.

[7]

Elfogadva: 2016. szeptember 23. Hatályos: 2016. október 1-jétől.

[8]

Elfogadva: 2016. október 21. Hatályos: 2016. december 1-jétől.

[9]

Elfogadva: 2016. december 14. Hatályos: 2017. január 1-jétől.

[10]

Elfogadva: 2017. február 23. Hatályos: 2017. február 28-ától.

[11]

Elfogadva: 2017. április 27. Hatályos: 2017. április 30-ától.

[12]

Elfogadva: 2017. május 25. Hatályos: 2017. június 1-jétől.

[13]

Elfogadva: 2017. június 22. Hatályos: 2017. június 30-ától.

[14]

Elfogadva: 2017. december 15. Hatályos: 2018. január 1-jétől

[15]

Elfogadva: 2018. június 22. Hatályos: 2018. augusztus 1-jétől

[16]

Elfogadva: 2018. szeptember 14. Hatályos: 2018. szeptember 18-ától

[17]

Elfogadva: 2018. október 18. Hatályos: 2018. október 25-étől

[18]

Elfogadva: 2018. november 30. Hatáyos: 2018. december 5-étől

[19]

Hatályon kívül helyezte: 55/2017. (XII. 18.) Ör. 4. § 1. pontja

[20]

Módosította: 29/2018. (VI. 26.) Ör. 1. §

[21]

Módosította: 9/2017. (II. 27.) Ör. 6. § (1) bekezdés

[22]

Módosította: 9/2017. (II. 27.) Ör. 6. § (2) bekezdés

[23]

Módosította: 42/2014. (XII. 1.) Ör. 1. §

[24]

Módosította: 9/2017. (II. 27.) Ör. 6. § (3) bekezdés

[25]

Beiktatta: 40/2016. (X. 26.) Ör. 1. §

[26]

Beiktatta: 25/2017. (V. 26.) Ör. 1. §

[27]

Beiktatta: 25/2017. (V. 26.) Ör. 1. §

[28]

Hatályon kívül helyezte: 40/2016. (X. 26.) Ör. 4. §

[29]

Hatályon kívül helyezte: 23/2015. (IV. 13.) Ör. 1. §

[30]

Beiktatta: 12/2014. (IV. 11.) Ör. 1. §

[31]

Beiktatta: 4262014. (XII. 1.) Ör. 2. §

[32]

Beiktatta: 25/2017. (V. 26.) Ör. 2. §

[33]

Hatályon kívül helyezte: 9/2017. (II. 27.) Ör. 8. § 1. pontja

[34]

Módosította: 29/2018. (VI. 26.) Ör. 2. §

[35]

Módosította: 29/2018. (VI. 26.) Ör. 2. §

[36]

Módosította: 9/2017. (II. 27.) Ör. 7. §

[37]

Módosította: 12/2014. (IV. 11.) Ör. 2. §

[38]

Módosította: 29/2018. (VI. 26.) Ör. 8. § 1. pontja

[39]

Hatályon kívül helyezte: 33/2016. (IX. 26.) Ör. 5. § 1. pontja

[40]

Módosította: 29/2018. (VI. 26.) Ör. 8. § 2. pontja

[41]

Beiktatta: 23/2015. (IV. 13.) Ör. 2. §

[42]

Módosította: 55/2017. (XII. 18.) Ör. 3. §

[43]

Módosította: 33/2016. (IX. 26.) Ör. 1. § (1) bekezdés

[44]

Módosította: 28/2017. (VI. 23.) Ör. 7. §

[45]

Hatályon kívül helyezte: 33/2016. (IX. 26.) Ör. 5. § 2. pontja

[46]

Módosította: 29/2018. (VI. 26.) Ör. 3. §

[47]

Módosította: 28/2017. (VI. 23.) Ör. 7. §

[48]

Módosította: 29/2018. (VI. 26.) Ör. 4. § (1) bekezdés

[49]

Beiktatta: 29/2018. (VI. 26.) Ör. 4. § (2) bekezdés

[50]

Hatályon kívül helyezte. 29/2018. (VI. 26.) Ör. 9. § 1. pontja

[51]

Módosította: 42/2014. (XII. 1.) Ör. 3. §

[52]

Módosította: 29/2018. (VI. 26.) Ör. 5. §

[53]

Módosította: 42/2014. (XII. 1.) Ör. 5. §

[54]

Módosította: 39/2018. (X. 24.) 1. §

[55]

Hatályon kívül helyezte: 9/2017. (II. 27.) Ör. 8. § 2. pontja

[56]

Módosította: 42/2014. (XII. 1.) Ör. 6. §

[57]

Beiktatta: 49/2015. (X. 13.) Ör. 1. §

[58]

Beiktatta: 25/2017. (V. 26.) Ör. 6. § (1) bekezdés

[59]

Beiktatta: 25/2017. (V. 26.) Ör. 6. § (1) bekezdés

[60]

Módosította: 33/2016. (IX. 26.) Ör. 2. §

[61]

Módosította: 42/2014. (XII. 1.) Ör. 7. §

[62]

Hatályon kívül helyezte: 55/2017. (XII. 18.) Ör. 4. § 2. pontja

[63]

Hatályon kívül helyezte: 29/2018. (VI. 26.) Ör. 9. § 2. pontja

[64]

Hatályon kívül helyezte: 29/2018. (VI. 26.) Ör. 9. § 2. pontja

[65]

Módosította: 42/2014. (XII. 1.) Ör. 9. §

[66]

Módosította: 12/2014. (IV. 11.) Ör. 3. §

[67]

Módosította: 33/2016. (IX. 26.) Ör. 3. §

[68]

Hatályon kívül helyezte: 10/2014. (IV. 11.) Ör. 33. §

[69]

Hatályon kívül helyezte: 22/2017. (IV. 28.) Ör. 11. § 5. pontja.


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
15.52 KB
3. melléklet
20.51 KB
4. melléklet
14.83 KB
2. melléklet
26 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!