nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (X.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-06-15 -tól
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (X.15.) önkormányzati rendelete
a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről és a lakosság nyugalmának biztosításával kapcsolatos egyes helyi szabályokról

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. §


A rendelet célja a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartásának differenciált szabályozásával, továbbá a hangosító berendezések használatára, a hangosítást igénylő közterületi rendezvények megtartására vonatkozó feltételek meghatározásával, a közterületi szeszes ital fogyasztás szabályainak betartatásával a lakosság egészséges életkörülményeinek, pihenéshez, éjszakai nyugalomhoz való jogának biztosítása.


2. §


(1) A rendelet személyi hatálya a szeszes italt is forgalmazó vendéglátó üzletek üzemeltetőire terjed ki.

(2) Nem terjed ki a rendelet személyi hatálya a szálláshelyen üzemeltetett szeszes italt is forgalmazó vendéglátó üzletek üzemeltetőire.


2. Értelmező rendelkezések


3. §


(1) E rendelet alkalmazásában:

a) belváros: Nádor utca – Hatvani út – Május 1. tér – 48-asok tere – Thököly út – Apponyi tér - Szövetkezet út – Dózsa György út – Kiss Ernő utca – Ady Endre út – Bercsényi út - Petőfi Sándor utca – Lehel vezér tér - Nádor utca által közrezárt terület.

b) hangosító berendezés: bármely hangszóró (hangfal), továbbá a hanghordozó eszközök lejátszó berendezése (pl. CD, -más elektronikus adathordozó-, magnószalag-, lemez-, stb. lejátszó berendezése), a műsorközvetítő hangforrás (pl. rádió, televízió, internetes műsorszolgáltató berendezés, stb.) és az ezekhez tartozó erősítő berendezés.

c) közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény[1] szerinti közterület.

d) lakóépület: túlnyomórészt (a hasznos alapterület 50 %-át meghaladó mértékben) lakást tartalmazó, lakott épület.

e) lakóövezet: a belterületnek mindazon része, amelyet Jászberény Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 22/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet lakóövezetnek jelöl. Ezen övezetek a következők: Ln, Lk, Lke, Lf.

f) nyílt tér: valamely műszaki megoldással környezetétől fizikailag le nem határolt terület, a nyitva tartott állapotban lévő nyílászárókat is ideértve.

g)[2] szeszes ital: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény szerint minden alkohol tartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonatát és az ezek felhasználásával készült terméket, továbbá az 1,2 %-nál kevesebb alkoholtartalmú üdítőitalokat.

h) városi rendezvény: azon programok, rendezvények, melyek meghívója Jászberény Város honlapján ilyenként közzétételre kerül.

i) vendégforgalom megszüntetése: vendég az üzletbe már nem engedhető be, valamint az üzletben tartózkodó vendég nem szolgálható ki.

j) vendéglátó üzlet: a kereskedelemről szóló törvény szerint[3] vendéglátást nyújtó üzlet.


(2) A rendelet alkalmazásában bármely érintett napot a záróráig tartó időtartamként kell érteni.


3. A vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartásának szabályozása


4. §


(1) A belvárosi, szeszes italt is forgalmazó vendéglátó üzletek – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel -

a) a hét első munkanapját megelőző naptól a hét utolsó előtti munkanapjáig 23.00 óra és 06.00 óra között,

b) az a) pontban megjelölt napok kivételével 02.00 óra és 06.00 óra között nem tarthatnak nyitva.


(2) A belvároson kívüli – lakóövezetben, vagy olyan ingatlanokon üzemelő szeszes italt is forgalmazó vendéglátó üzletek, melyek vendégbejárata, teraszának határoló vonala a környező ingatlanokon lévő lakóépületek homlokzatától 50 méternél kisebb távolságra esik – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel -


a) a hét első munkanapját megelőző naptól a hét utolsó előtti munkanapjáig 23.00 óra és 06.00 óra között,

b) az a) pontban megjelölt napok kivételével 00.00 óra és 06.00 óra között nem tarthatnak nyitva.


(3)[4] Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott vendéglátó üzletek, az (1) és (2) bekezdésben meghatározott időpontokhoz képest minden év június 15-től szeptember 15-ig terjedő időszakban a hét minden napján 2 órával tovább tarthatnak nyitva.


(4) A szeszes italt is forgalmazó vendéglátó üzletek korlátozás nélkül tarthatnak nyitva:

a) ha az (1) és (2) bekezdésben meghatározott területen kívül üzemelnek,

b) városi rendezvény napján,

c) bejelentett esküvői rendezvény napján évente 12 alkalommal, kéthetente – az üzemeltető személyének változásától függetlenül,

d) szilveszter napján.


5. §


Az e rendeletben meghatározott nyitvatartási idő végén az üzemeltető köteles intézkedni a vendégforgalmi tevékenység megszüntetéséről, és ezzel egyidejűleg az ott tartott rendezvény bezárásáról.


4. A hangosító berendezés használatával kapcsolatos helyi követelmények


6. §


(1) Szeszes italt is forgalmazó vendéglátó üzletben nyitvatartási időben, zárt térben hangosító berendezés üzemeltethető.


(2) A belvárosban, valamint az 4. § (2) bekezdés által nem korlátozott területen hangosító berendezés szeszes italt is forgalmazó vendéglátó üzletben nyílt téren 08.00 – 24.00 között üzemeltethető.


5. A szeszes italok közterületen történő fogyasztásának tilalmára vonatkozó szabályok


7.  §


(1) Szeszes ital fogyasztása a közterületeken tilos.


(2) A korlátozás nem terjed ki

a) a szeszes italt is forgalmazó vendéglátóhelyek által a nyitvatartási idő alatt jogszerűen használt közterületekre (pl. vendéglátó előkertekre, teraszokra)

b) a vásárok, városi rendezvények, fesztiválok helyszíneire.


(3) A szeszes italt is forgalmazó üzlet és a közterületi terasszal, előkerttel nem rendelkező vendéglátó üzlet üzemeltetője, alkalmazottja köteles gondoskodni arról, hogy nyitvatartási időben az üzlet, és vendéglátóhely bármely bejáratától számított 5 méteres közterületi szakaszon belül szeszes italt ne fogyasszanak.


(4) A szeszes italok közterületen történő fogyasztásának tilalmára a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény rendelkezései megfelelően irányadóak.


6. Eljárási rendelkezések


8. §


(1) Az esküvői rendezvényt az üzemeltető az adott rendezvény megtartása előtt legalább 15 nappal, írásban bejelenti a jegyző felé az 1. melléklet szerinti nyomtatványon.


(2) A bejelentés tartalmazza a rendezvény megtartásának helyszínét, időpontját.


(3) A bejelentést a jegyző 8 napon belül záradékolja.


7. Záró rendelkezések


9. §


(1) Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba


(2) Hatályát veszti az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről és a lakosság nyugalmának biztosításával kapcsolatos egyes helyi szabályokról szóló 39/2012. (IX. 13.) önkormányzati rendelet.


10. §


Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.[1]

1997. évi LXXVIII. törvény 2.§ 13. /Közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván./

[2]

A rendelet szövegét a 21/2017 (X. 12.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2017. október 12-től

[3]

2. § 30. pontja

[4]

A rendelet szövegét a 17/2018. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2018. június 15-től.


Csatolmányok

Megnevezés méret
1_melléklet_21_2015
16.84 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!