nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2017 (VI.30.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2017-07-01 - 2017-07-02
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2017 (VI.30.) Ör. számú rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól 10/2015. (III. 26.) Ör. sz. rendelet módosításáról

Ebes Községi Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában és a (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 115. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III.26.) Ör. számú rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.


1. §


A R. 6. számú mellékletének B.) pontja az alábbira módosul:

„B.) Házi segítségnyújtás – ÁFA mentes

            Intézményi térítési díj 350.- Ft/óra”


2. §


Ez a rendelet 2017. július 1-jén lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


    Szabóné Karsai Mária s.k.                                                            Dr. Hajdu Miklós s.k.

           polgármester                                                                                     jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!