nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-10-01 - 2016-05-31
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete
Enying Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 33. cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire és a felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.


2. A költségvetés címrendje, főösszege, hiánya


2. § A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:  
(1) Az önállóan működő valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények egy-egy költségvetési címet alkotnak.


(2) Alcímet alkotnak az önkormányzat, Enyingi Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások. Az alcímek és kiemelt előirányzatok teljes körű felsorolását a 3. számú melléklet tartalmazza.


3. § (1) Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének eredeti előirányzatát 

    a) 2.822.983 eFt költségvetési kiadással, melyből

aa) működési költségvetési kiadás                          981.231 eFt
ab) felhalmozási költségvetési kiadás                   1.841.752 eFt

    b) 2.614.413 eFt költségvetési bevétellel, melyből

    aa) működési költségvetési bevétel                     797.032 eFt
    ab) felhalmozási költségvetési bevétel              1.817.381 eFt

    c) 208.570 eFt költségvetési hiánnyal, melyből

     ca) Belső finanszírozású bevétel (maradvány)     208.570 eFt
            - Működési célú                                          208.570 eFt
            - Felhalmozási célú                                               0 eFt
     cb) Belső finanszírozású kiadás                                    0 eFt
            - Működési célú                                                    0 eFt
            - Felhalmozási célú                                               0 eFt
      cc) Külső finanszírozású bevétel (hitel felvétel)             0 eFt
            - Működési célú                                                    0 eFt
            - Felhalmozási célú                                               0 eFt
      cd) Külső finanszírozású kiadás (hitel törlesztés)           0 eFt
            - Működési célú                                                     0 eFt
            - Felhalmozási célú                                                0 eFt

    fogadja el.


(2)  A 208.570 eFt költségvetési hiány finanszírozása maradványból történik.


(3) A költségvetés bevételeit előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat szerint az 3. melléklet tartalmazza. A költségvetés kiadásait előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat szerint a 3. melléklet tartalmazza.


(4) A költségvetés bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 1. melléklet tartalmazza.


(5) A költségvetés működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 2. melléklet tartalmazza.


(6) Igazgatási feladatok a bevételeit és kiadásait a 3. melléklet Igazgatás alcím, az önként vállalt feladatok bevételeit és kiadásait az 3. melléklet Városi Bölcsőde cím és az Önkormányzat önként vállalt szociális feladatok támogatása alcímek tartalmazzák. A kötelező feladatok bevételeit és kiadásait 3. melléklet többi címe, illetve alcíme tartalmazza.


(7) Nem került tervezésre olyan fejlesztési cél ami, a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti ügylet megkötését tenné szükségessé.


(8) A költségvetés nem tartalmazza működési és fejlesztési hitel felvételét – ilyen hitelállománya az önkormányzatnak előző évekről sincs – így ezek pénzügyi kockázatára (jövőbeli törlesztő részletekre) a költségvetésben egyensúlyi tartalék nem került megképzésre.


(9) Az állami támogatások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.


4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok és a költségvetési szervek létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatott  az 5. melléklet szerint állapítja meg.


(2) Ez a létszám az önkormányzati képviselőket valamint a megbízásos jogviszonyban levők létszámát nem foglalja magában.


(3) A részmunkaidősök, a munkaidő arányában szerepelnek.


 5. §  (1) A tervezett közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.


(2) A önkormányzat és szakfeladatai, valamint intézményeinek összevont előirányzat felhasználási és likviditási tervét a 7. melléklet tartalmazza.


(3) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait a 8. melléklet szerint állapítja meg.


(4) A több éves kihatással járó döntése az önkormányzatnak nincs.


(5)  A beruházásokat és felújításokat a 9. melléklet tartalmazza.


(6) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat a 10 melléklet tartalmazza.


(7) A költségvetésben szereplő támogatások a 11. melléklet tartalmazza.


(8) A költségvetésben tervezett tartalékot a 12. melléklet tartalmazza.


(9) Az önként vállalt feladatokhoz való önkormányzati hozzájárulást a 13. melléklet tartalmazza.


3. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai


6. § (1) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, további címek tekintetében annak az intézménynek a vezetője felelős, amelyhez cím tartozik.


(2) A képviselő-testületi és átadott hatáskörben végrehajtott évközi előirányzat módosításokra az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata tárgyában alkotott önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) és a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, szabályzatok, megállapodások előírásait kell alkalmazni.


(3) Az önállóan működő intézmények vezetői saját hatáskörében való előirányzat-módosításairól tájékoztatja a polgármestert, aki gondoskodik arról, hogy az előirányzat-módosítások – ideértve az önkormányzat cím módosításait is, bekerüljenek az önkormányzat költségvetési rendeletébe.


(4) Az előirányzatok átvezetése érdekében a Képviselő-testület költségvetési rendeletét lehetőség szerint negyedévente, legkésőbb az önkormányzat zárszámadási rendeletét tárgyaló ülését megelőzően kell módosítani.


(5) A képviselő-testületi és átadott hatáskörben végzett előirányzat-módosításokról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet. 


7. § (1) Az intézmények pénzellátásáról (finanszírozásáról) az önkormányzat gondoskodik.


(2) Amennyiben az önállóan működő intézménynek adott finanszírozás nem ad fedezetet az esedékes a költségvetési rendeleten alapuló fizetési kötelezettségek teljesítésére, akkor az önállóan működő intézmény vezetője jogosult és köteles erről a polgármestert tájékoztatni. A polgármester a tájékoztatást a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérése után, haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül a képviselő-testületet elé tárja.


(3) Önkormányzati biztost kell kirendelni az önkormányzat által fenntartott intézményhez, ha az államháztartás működési rendjéről szóló rendeletben előírt feltétel teljesül.


(4) A költségvetés végrehajtása során a vagyonnal a jogszabályban, különösen az SzMSz és az önkormányzat vagyongazdálkodását szabályozó önkormányzati rendelet, a Nemzeti vagyonról szóló törvény és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény  szabályai szerint kell gazdálkodni.


(5) Az átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult a számlavezető pénzintézetnél rövid lejáratú betétben lekötni.


(6) A folyószámla hitel teljes összege felett,  a költségvetés végrehajtásának érdekében az önkormányzat nevében a Polgármester jogosult rendelkezni.


8. § (1) A költségvetés teljesítésének alakulásáról a képviselő-testületet féléves rendszerességgel tájékoztatni kell. 


(2) A költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselőt-testület dönt.


4. A költségvetés végrehajtásának különös szabályai


9. § (1) A kiadások előirányzatok csak lehetőséget jelentenek, aminek teljesítése a bevételek realizálásától függ. A költségvetésben betervezett kiadások csak a teljesített bevételek arányában teljesíthetők. 


(2) A tartalékok felhasználásáról az önkormányzat SzMSz-ban foglaltak szerint lehet rendelkezni.  A polgármesteri tartalék fölött a Polgármester rendelkezik. 


(3) Az költségvetés főösszegét érintő, illetve kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások az önkormányzat SzMSz-ban foglaltak szerint történhet.


(4) Fejlesztési hitel csak pályázat önrész biztosítására vehető fel, a képviselő-testület külön döntése alapján.


(5) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap összegét 42.000,- Ft-ban állapítja meg.


5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


10. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése az SzMSz-ben foglaltaknak megfelelően történik.


6. Záró rendelkezések


11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.
                                 Viplak Tibor s.k.                                                     Dr. Kóródi-Juhász Zsolt s.k.

                                    polgármester                                                                       jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
30.38 KB
2. melléklet
21.72 KB
3. melléklet
43.21 KB
4. melléklet
20.57 KB
5. melléklet
17.78 KB
6. melléklet
11.31 KB
7. melléklet
13.69 KB
8. melléklet
18.58 KB
9. melléklet
20.13 KB
10. melléklet
23.02 KB
10/2. melléklet
23.27 KB
11. melléklet
17.85 KB
12. melléklet
11.84 KB
13. melléklet
20.24 KB
1. melléklet
20.96 KB
2. melléklet
21.14 KB
3. melléklet
48.7 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!