nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2014. (II. 12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2014-02-22 - 2014-09-17
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2014. (II. 12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. 

2. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése

2. § [2] (1)        A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 252 196 ezer forintban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket 232 295 eFt-ban, a költségvetési kiadásokat pedig 252 196 ezer forintban állapítja meg. 

(2) A 2014. évi költségvetés hiánya 19.901 ezer forint, melyből a folyó évi hiány 19.901 ezer forint.

(3) A Képviselő-testület a meghatározott hiányt belső finanszírozási bevétellel (előző évi pénzmaradvány)  igénybevételével finanszírozza.

3. § [2] (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként, melynek részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza:
a)  működési célú támogatások államháztartáson belülről 127.598 e Ft,
b) közhatalmi bevétel 38.718 e Ft
d) intézményi működési bevétel, 18.602 e Ft
e) felhalmozási bevétel 15 750 e Ft
f) működési célú átvett pénzeszköz 28.054 e Ft
g) felhalmozási célú támogatások 3.573 e Ft
h) előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra                         1.350 e Ft 
i) előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra                    17.151  e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 252 196 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 219.295 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 32 901 e Ft.

4. § (1) [2] Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, melynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza:
a) működési költségvetés 218.295 e Ft
      aa) személyi jellegű kiadások: 110.486 e Ft
      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 26.898 e Ft
      ac) dologi jellegű kiadások: 62.535 e Ft
      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 12.785 e Ft
      ae) egyéb működési célú kiadások: 5.591 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 32 901 e Ft
      ba) beruházások,                                                                                             6 928 e Ft
      bb) felújítások                                   19.723 e Ft
      bc) egyéb felhalmozási célú kiadás 6 250 e Ft
 c ) kölcsönök 0 e Ft
d)  tartalékok, pénzmaradvány 1.000 e Ft

(2) [2] Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 252 196 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.”

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett  beruházási kiadások beruházásonként 
1). Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 970 e Ft, 
2). Sport és rendezvénytér 2.781 e Ft, 
3). Községrendezési terv készítés 2.477 e Ft
4). Petőfi utca járda felújítás 1.270 e Ft
5). Damjanich utca felújítás 17.729 e Ft
6). Művelődési ház lépcső felújítás                                                                 724 eFt
7). Térfigyelő kamerák vásárlása                                                                     700 e Ft

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai, betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátásai:
a) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás    200 e Ft
b) Születési támogatás 200 e Ft
c) Átmeneti segély  400 e Ft
d) Temetési segély  400 e Ft
e) Bursa Hungarica támogatás                                                                              235 e Ft
f)  Közgyógyellátás                                                                                                      50 e Ft
g). Rendszeres szociális segély                                                                           2.000 e Ft
h). Foglalkoztatást helyettesítő támogatás                                                      6.000 eFt
i).  Lakásfenntartási támogatás                                                                          3.300 eFt

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válna szükségessé. (14. melléklet)

5. §[2] A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint                bevétel:     219.295 e Ft
                                                           kiadás:      219.295 e Ft, egyenlege: 0 Ft
b) felhalmozási cél szerint           bevétel:       32 901 e Ft 
                                                           kiadás:        32 901 e Ft, egyenlege: 0 Ft
A költségvetés pénzforgalmi egyenlege 0 Ft.

6.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg, melynek részletezését a 11. melléklet tartalmazza:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 37 fő, 
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 38 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 15 fő.

7.§ Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat a 15. melléklet tartalmazza, a projektek 
a) bevétele   6.492 e Ft,
b) kiadása  12.698 e Ft

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 1.000 e Ft, a céltartalék  0 eFt, melyet a 12. melléklet tartalmaz.

3. A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési főösszegét 61.421 ezer forintban állapítja meg. (17. melléklet)

10. § A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 55.030 e Ft
b) működési bevétel                                                                                              120 eFt
b) működési célú támogatásértékű bevétel   4.871 e Ft
c) pénzmaradvány igénybevétele   1.400 e Ft
11. § A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés             61.251 e Ft
      aa) személyi jellegű kiadások:                                                                 40.792 e Ft 
      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10.223 e Ft
      ac) dologi jellegű kiadások: 10.236 e Ft
b) felhalomási költségvetés                                                                                  170 eFt
     ba) kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                                                     170 e Ft

12. § (1) A képviselő-testület a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évre  létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –13 fő, 
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám             14 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

4. A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv költségvetése

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét 42.333 ezer forintban állapítja meg.

14. § A Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás     41.271 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 e Ft,
c) intézményi működési bevétel 1.062 e Ft

15. § A költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 42.233 e Ft
      aa) személyi jellegű kiadások: 28.381 e Ft, 
      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.772 e Ft
      ac) dologi jellegű kiadások: 6.080 e Ft
      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft
      ae) egyéb működési célú kiadások: 0 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 100 e Ft
      ba) kisértékű tárgyi eszközök 100 e Ft

16. § (1) A képviselő-testület a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12 fő, 
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám  12 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

17. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról  következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

18. § A képviselő-testület 2014. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft, 
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.

19. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 13. számú melléklet tartalmazza.

20. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

6. Egyéb rendelkezések

21.§ (1) Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben igénybe vehető internet hozzáférési lehetőség díja napi 30 perc díjmentes használatot követően  nettó 120 forint/óra.
(2) A Közös Hivatalban és az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben az esetenkénti fekete – fehér fénymásolás díja nettó 275 forint/minden megkezdett 10 oldal.
(3) A Közös Hivatalban a  hangosbemondó reklám  célú használati díja nettó 3 240 forint/hirdetés egy alkalommal történő közzététele.
(4) A Gyöngyöstarjáni Hírmondó című helyi újságban történő reklámhirdetés díja 1/8 oldal esetén nettó 1 325 Ft/megjelenés.
(5) A Közös Hivatalban és az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben biztosított fax szolgáltatás díja nettó 220 Ft/oldal.
(6) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díja 70 Ft/m2/hónap. A bérleti díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés l) pontja alapján ÁFA mentes.

22. § (1) Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) Az Önkormányzat 2014. január 1. és e rendelet kihirdetése közötti időszakban teljesített kiadásaira és beszedett bevételeire e költségvetési rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.
(3) A polgármester e rendelet jóváhagyásakor a 2014. január 1. és e rendelet kihirdetése közötti gazdálkodásról a Képviselő-testület előtt beszámolt.
(4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 37. § (1) bekezdés szerint gondoskodik.


[1] Az 1/2014. (II. 12.) rendelet kihirdetve: 2014. február 12.
[2] Módosította a 3/2014. (II. 21.) rendelet, hatályba lép: 2014. február 22-én.Csatolmányok

Megnevezés méret
1-17. melléklet (Hatályos: 2014. február 22-től)
388.96 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!