nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-03-01 - 2016-06-29
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról


Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 48.§ (4) bekezdésében, valamint a 132.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


1.Cím

A rendelet célja


1.§

(1) E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése, illetve megőrzése érdekében a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően meghatározza Mezőberény város egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátási formáit, a szociális ellátásra való jogosultság feltételeit, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait.

(2) A Képviselő-testület az ellátások biztosításával a szociális szempontból rászorult családok életminőségén kíván enyhíteni, valamint segítséget nyújtani az önhibájukon kívül rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek és családjuk részére.


2.Cím

A rendelet hatálya


2.§

E rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3.§ (1)-(3) a) pontjában felsorolt, Mezőberényben lakcímmel, tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen Mezőberényben tartózkodó személyekre.


3.Cím

Hatásköri szabályok3.§

(1) Az Szt., jelen rendelet, valamint Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) alapján átruházott hatáskörben a polgármester dönt:

a) a települési támogatás megállapításáról,

b) a rendkívüli települési támogatás megállapításáról,

c) a köztemetés költségének megtérítése alóli mentességről.


4.Cím

Értelmező rendelkezések


4.§

E rendelet alkalmazásában:

  1. elemi kár: ár- vagy belvíz, rendkívüli időjárás, vihar vagy tűz miatt bekövetkezett káresemény,
  2. tartósan beteg: az Szt. 41. § (3) b) pontjában meghatározottak szerint. (az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel),
  3. a további kifejezések esetében az Szt. 4. § (1) bekezdésében foglalt fogalom meghatározások az irányadók.5.Cím

Eljárási rendelkezések


5.§

(1) A települési támogatás, rendkívüli települési támogatás (továbbiakban: szociális ellátások) iránti kérelmet egész évben folyamatosan lehet benyújtani a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Titkársági Osztályának szociális ügyekkel foglalkozó csoportjánál.

(2) A szociális ellátások iránti kérelmekhez csatolandó jövedelemigazolások tartalmára az Szt. 10.§-ában foglaltak az irányadók.

(3) A szociális ellátások megállapítása során a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet általános eljárási szabályai az irányadók.

(4) A települési és rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell

a) a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot, kivéve az ápolási célú települési támogatás esetében,

b) a háztartás tagjai jövedelmének hitelt érdemlő igazolását,

c) a háztartás tagjainak mezőberényi lakcímét, vagy tartózkodási helyét igazoló okmányt és nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy életvitelszerűen Mezőberényben él, illetve melyik lakcímen él.

(5) A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmának ellenőrzése céljából az illetékes hatósági ügyintéző megkeresheti az illetékességgel rendelkező adóhatóságot, a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet, elrendelheti lakókörnyezetben végzett környezettanulmány készítését, valamint megkeresheti az igazolást kiállító szervet, munkáltatót.

(6) A környezettanulmány készítésében a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Családsegítő Szolgálata megkeresésre közreműködhet.

(7) Különösen indokolt környezettanulmány lefolytatása, ha a család rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, és kiskorú gyermeket nevel.

(8) Nem állapítható meg települési, valamint rendkívüli települési támogatás, ha a lakókörnyezetben végzett környezettanulmány során megállapítható, hogy a kérelmet benyújtó személy, családtagja vagy háztartásának tagja a kérelemben valótlan adatot közölt.


6.§

(1) A települési, valamint a rendkívüli települési támogatás egészben, vagy részben természetbeni szociális ellátásként is nyújtható. A természetbeni szociális ellátás formájáról és módjáról az ellátást megállapító határozatban rendelkezni kell.

(2) A természetben nyújtott támogatást elsősorban szolgáltatóhoz utalással, vagy a Családsegítő Szolgálat közreműködésével kell biztosítani.

(3) A készpénzben megállapított támogatás felhasználásáról a jogosult az összeg felvételétől számított 30 napon belül elszámoltatható.

(4) A támogatást igénylő, illetve a támogatásban részesülő a környezettanulmány készítését, valamint a felhasználás ellenőrzését tűrni köteles, abban együtt kell működnie.

(5) A települési támogatásra jogosult köteles az Szt. 9. §-ban meghatározott 15 napon belül bejelenteni a jogosultságában bekövetkező változásokat.

(6) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatás megszüntetésére és visszafizetésére az Szt. 17. §-ban foglaltak az irányadók.II. Fejezet

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK


6.Cím

Települési támogatás


A települési támogatás formái


7.§

Települési támogatás:

a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez (a továbbiakban: lakhatási célú települési támogatás),

b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére (a továbbiakban: ápolási célú települési támogatás)

nyújtható.


Lakhatási célú települési támogatás


8.§

(1) Lakhatási célú települési támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.

(2) A polgármester a villanyáram-, a víz- és gázfogyasztás, a szemétszállítás díjához, az önkormányzati bérlakás lakbéréhez lakhatási célú települési támogatást nyújt a jelen rendeletében meghatározott feltételek szerinti jogosultnak.

(3) A lakhatási célú települési támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz, szolgáltatóhoz utalással kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező és háztartása lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.


9.§

(1) Lakhatási célú települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, és eleget tesz a jelen rendeletben meghatározott lakókörnyezet rendezettségének biztosítását előíró rendelkezéseknek.

Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.

(2) A lakhatási célú települési támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,

b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,

c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,

d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,

e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.

(3) Ha a háztartás

a) (2) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy

b) (2) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak,

a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

(4) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő – ideértve a gyámot, a nevelőszülőt és a hivatásos nevelőszülőt – él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

(5) A lakáshatási célú települési támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összege 450.- Ft.

(6) A lakáshatási célú települési támogatás esetében elismert lakásnagyság

a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,

b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,

c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,

d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,

e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm,

de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.

(7) A lakáshatási célú települési támogatás egy hónapra jutó összege

a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át,

b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja,

de nem lehet kevesebb, mint 2 500 forint, és nem lehet több, mint 5 000 forint.

(8) A (7) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik:


TM = 0,3 -

J - 0,5 NYM ------------------- NYM

× 0,15,


ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni.

(9) A lakhatási célú támogatás megállapítása iránti kérelemhez - az 5. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl - csatolni kell

a) a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolását,

b) kérelmező vagy háztartása tagjának nevére szóló közüzemi számlát vagy szerződést,

c) használati jogot igazoló okiratot (adásvételi szerződés, földhivatali bejegyző határozat, bérlő esetén bérleti szerződés)


10.§

(1) A lakhatási célú települési támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kezdődően, egy év időtartamra kell megállapítani.

(2) Meg kell szüntetni a lakhatási célú települési támogatásra való jogosultságot, ha

a) a jogosult elhunyt,

b) a jogosultsági feltételek már nem állnak fenn, (lakcímváltozás, jövedelemváltozás)

c) támogatás által érintett fenntartási kiadás a szolgáltató bejelentése alapján megszűnt,

(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetekben a lakhatási célú települési támogatást feltétel bekövetkezése hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni.

(4) Lakhatási célú települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.


11.§

(1) A lakhatási célú települési támogatás folyósításának feltételeként a támogatás egyéb feltételeinek megfelelő ellátásban már részesülő támogatott (továbbiakban: támogatásra jogosult) köteles az általa életvitelszerűen lakott lakás lakókörnyezetének rendezettségét biztosítani.

(2) A támogatásra jogosultnak a lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel a közterület felől kívül határos terület, járda tisztán tartása, valamint az ingatlan higiénikus állapotának biztosítására irányuló kötelezettségeket kell teljesítenie.

(3) A támogatásra jogosult személy által életvitelszerűen lakott lakást vagy házat abban az esetben kell rendezettnek tekinteni, ha a lakás, vagy lakóház állagának megóvása érdekében az adott helyzetben elvárható karbantartási munkák elvégzésre kerülnek (pl. omló vakolat kijavítása, tetőcserepek lehullásának megakadályozása, festés, mázolás, tisztasági meszelés megfelelő időben való elvégzése).

(4) A támogatásra jogosult személy által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház udvarát, kertjét, az ingatlannal határos közterületet abban az esetben kell rendezettnek tekinteni, ha

a) a füves rész ápolt, rendezett,

b) a háziállatok tartására olyan kialakított hely áll rendelkezésre, amely megakadályozza az állatok elkóborlását és a tisztasága is megfelelő, továbbá az állatok takarmánya a takarmány jellegének megfelelő formában van tárolva és a keletkezett trágya és trágyalé kezelése a higiéniai szempontoknak megfelel,

c) a rágcsálók elszaporodásának megakadályozása érdekében szükség szerint a rágcsálóirtást elvégzik,

d) a keletkezett kommunális hulladék megfelelő módon van tárolva,

e) amennyiben a lakóház komfortnélküli (nincs WC), akkor a higiéniai szempontoknak is megfelelő árnyékszék van,

f) téli időszakban a járda ingatlan előtti szakasza folyamatosan jég és hómentesen van tartva,

g) a ház előtti csapadékvíz elvezető rendszer tiszta, szemétmentes, a csapadékvíz lefolyását semmi nem akadályozza,

h) a ház előtti növényzet nem akadályozza a forgalmat.12.§

(1) A lakhatási célú települési támogatás megállapítását követően a jogosultság fennállása alatt a lakókörnyezet rendezettsége a 11.§-ban szabályozott előírásoknak megfelelően hivatalból, vagy bejelentésre szúrópróbaszerűen bármikor ellenőrizhető, amelyről a helyszínen jegyzőkönyvet kell készíteni.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés során a jogosult lakókörnyezete a 11.§-ban szabályozott előírásoknak nem felel meg, az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével megfelelő, de minimum 5 napos, maximum 1 hónapos határidő kitűzése mellett, fel kell szólítani a lakókörnyezetének a rendbetételére.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott felszólításban megjelölt határidő eredménytelen letelte után a lakhatási célú települési támogatást a határidő letelte hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni.

(4) Amennyiben a lakhatási célú települési támogatás a (3) bekezdésben megjelölt okból került megszüntetésre

a) a döntés jogerőre emelkedésétől számított három hónapon belül a háztartás egy tagja sem nyújthat be lakhatási célú települési támogatás iránti kérelmet, valamint

b) az a) pontban megállapított határidőt követően benyújtott kérelem esetén a támogatás megállapításának feltétele a lakókörnyezett rendbetétele, melynek megvalósulását a megállapítás során vizsgálni kell.Ápolási célú települési támogatás


13.§

(1) Ápolási célú települési támogatás állapítható meg a Mezőberényben lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen Mezőberényben élő nagykorú közeli hozzátartozónak az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:

a) a kérelmet benyújtó

aa) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy gondozását, ápolását végzi,

ab) kora, egészségi állapota alapján alkalmas az ápolt személy gondozási és ápolási igényére tekintettel a feladat ellátására,

ac) regisztrált álláskereső és a munkanélküliek ellátására, aktív korúak ellátására, rendszeres pénzellátásra nem jogosult,

ad) családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló esetén 250 %-át nem haladja meg,

ae) nem jogosult az Szt. 41.§-a alapján ápolási díjra

af) munkaviszonyát (közalkalmazotti, köztisztviselői, stb.) szünetelteti, tartósan beteg hozzátartozója ápolása miatt.

b) a 18. életévét betöltött tartós beteg személy háztartásában a kérelmezőn kívül ápolásra, gondozásra alkalmas más személy nincs,

c) az ápolt nem folytat olyan munkavégzéssel járó tevékenységet, amelyért ellenérték jár.

(2) Az ápolási célú települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez - az 5. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl - csatolni kell

a) a háziorvos igazolását arról, hogy az ápolt tartósan beteg,

b) orvos szakvéleményét arra vonatkozóan, hogy az ápolt önmaga ellátására képtelen, ezért állandó és tartós felügyeletre, gondozásra szorul,

(3) Az ápolási célú települési támogatás ügyében hozott döntés megalapozása érdekében előzetesen a lakókörnyezetben végzett környezettanulmányt kell lefolytatni.

(4) Az ápolási célú települési támogatás a kérelem benyújtásának napjától legfeljebb egy év időtartamra állapítható meg.

(5) Az ápolási célú települési támogatás havi rendszerességgel nyújtott támogatás, melynek összege havonta az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a.


14.§

(1) Az ápolási célú települési támogatást a feltétel bekövetkezése hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni, ha

a) a jogosultsági feltételek nem állnak fenn,

b) az ápolást végző személy az ápolási kötelezettségét nem teljesíti.

c) az ápolt elhunyt,

d) az ápolt egy hónapot meghaladó időtartamban kórházi kezelésben, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül.

(2) Az ápolást végző személy az ápolási kötelezettségét nem teljesíti, ha

a) az ápolást nem napi rendszerességgel végzi,

b) az ápolt környezetét jelentősen elhanyagolja, és a higiéniás körülmények egészséget veszélyeztető mértékűek

(3) Az ápolási célú települési támogatás folyósítása alatt az ápolási kötelezettség teljesítése, valamint a jogosultsági feltételek fennállása bejelentésre, vagy szúrópróbaszerűen bármikor ellenőrizhető.

(4) Az ápolási kötelezettség ellenőrzését a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálatának házi segítségnyújtást végző szolgálata megkeresés alapján vagy a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Titkársági Osztályának szociális ügyekkel foglalkozó csoportja látja el.


7. Cím

Rendkívüli települési támogatás


15.§

(1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a létfenntartási gondokkal küzdő személynek, akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetében a 150%-át, – a c) és a d) pontban meghatározott okból nyújtott támogatás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedülálló esetén a 300%-át – és önmaga vagy háztartása létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud, mert

a) tartós betegség, vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem kiesése következett be, elemi kár, vagy sérelmére elkövetett bűncselekményből anyagi kára keletkezett, vagy nagyobb összegű, előre nem látott kiadásai vannak, amelyeket önerőből nem tud kiegyenlíteni,

b) gyermek neveléséhez, gondozásához, a gyermek taníttatásához, gyógykezeltetéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba történő visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásai keletkeztek,

c) közgyógyellátási igazolványra nem jogosult, és a háztartás egy főre jutó jövedelmének 10%-át meghaladó a havi gyógyszerre, vagy gyógyászati segédeszközre fordított kiadása, illetve közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik ugyan, de a részére megállapított havi gyógyszerkereten felül a háztartás egy főre jutó jövedelmének 10%-át meghaladó a havi gyógyszerköltsége, vagy gyógyászati segédeszköz költsége van,

d) haláleset következtében a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja esetében a rendkívüli települési támogatás kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható, az (1) bekezdés d) pontjában meghatározottak alapján nyújtott rendkívüli települési támogatás pedig minden esetben kamatmentes kölcsön formájában kerül biztosításra, melyet egy elhunyt után egy személy igényelhet.

(3) Kivételes méltánylást érdemlő esetben az átruházott hatáskört gyakorló Polgármester – amennyiben azt jogszabály nem tiltja – az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában, vagy attól eltérő mértékben is megállapíthat rendkívüli települési támogatást.


16.§

(1) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelemben meg kell jelölni a támogatás igénylésének okát, valamint az 5. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl mellékelni kell a rendkívüli kérelmet alátámasztó dokumentumokat.

(2) A rendkívüli települési támogatás eseti jellegű támogatás, melynek legkisebb összege 2000.- Ft

(3) A 15.§ (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározottak alapján nyújtott rendkívüli települési támogatás esetében a kölcsön összege, nem lehet kevesebb, mint 10.000.- Ft, de nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át.

(4) A kamatmentes kölcsön formájában nyújtott rendkívüli települési támogatás visszafizetésének határideje legfeljebb egy év.

(5) A kölcsön visszafizetésére a Polgármester és a kölcsönben részesített megállapodást köt, melyben rögzíteni kell a visszafizetés feltételeit, a visszafizetés elmulasztása esetén követendő eljárást, a garanciákat, valamint a kölcsön lejártának határidejét.

(6) A kölcsönnek az abban részesített terhére követelésként történő előírásával, folyamatos biztosításával, és behajtásával kapcsolatos feladatokat a polgármesteri hivatal pénzügyi osztálya látja el.

(7) A 15.§ (1) bekezdés d) pontjában meghatározott célból nyújtott kölcsön összege természetbeni támogatás formájában, a kérelmező által megjelölt temetkezési szolgáltatóhoz – az önkormányzathoz szóló számla ellenében – kerül átutalásra.

(8) Nem állapítható meg rendkívüli települési támogatás annak az aktív korú személynek, aki, illetve akinek a háztartásában élő személy álláskeresőként munkahely keresés céljából nem működik együtt az illetékes munkaügyi központtal, akinek az aktív korúak ellátása, illetve az álláskeresőként való nyilvántartása önhibájából (szankciós jelleggel) került megszüntetésre, munkaviszonya, közfoglalkoztatása a Mtv. 78. §-a alapján azonnali felmondással szűnt meg, vagy gyermeke iskolába járásáról nem gondoskodik.

(9) Nem állapítható meg rendkívüli települési támogatás, ha a kérelmet benyújtó személy, vagy a háztartásában élő személy

a)    korábbi támogatásával elszámolásra kötelező döntés ellenére nem számolt el,

b)    korábban igénybe vett kamatmentes kölcsön, vagy aktív korúak ellátása túlfizetésének, előlegének teljes összegét nem fizette vissza,

c)    jövedelmének 20%-át a legkisebb összegű szociális kölcsön formájában nyújtható rendkívüli települési támogatás törlesztő részlete meghaladná és azzal a mindennapi megélhetése veszélybe kerülne,

d)    nem rendelkezik olyan jövedelemmel, amelyből a szociális kölcsön visszafizetése biztosított lenne.III. Fejezet

TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK


8. Cím

Köztemetés


17.§

(1) Mezőberény város Önkormányzat Polgármestere a köztemetésről az Szt. 48.§-a szerint gondoskodik.

(2) Mezőberény város Önkormányzat Polgármestere az Szt. 48.§ (4) bekezdésében meghatározottak alapján a temetésre kötelezettet a köztemetés költségeinek 50 %-ig mentesítheti, amennyiben a temetésre kötelezett személy családjában az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum összegét nem haladja meg, és nem rendelkezik az Szt.4.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott mentesítés iránti kérelemhez csatolni kell az 5. § (4) bekezdésében meghatározott mellékleteket.IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


18.§

(1) Ez a rendelet 2015. március 1. nappal lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 10/2011.(III.29.) sz. önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 24/2011.(VIII.30.), 27/2011.(IX.27.), és 1/2012.(I.31.) önkormányzati rendeletek.


Mezőberény, 2015. február 23.Siklósi István

Dr. Földesi Szabolcs

polgármester

jegyzőJelen rendeletet a mai napon kihirdettem

Mezőberény, 2015. február 24.


                                                                           Dr. Földesi Szabolcs

                                                                                jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!