nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017. (V.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-24 - 2018-04-19
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017. (V.23.) önkormányzati rendelete
az Enying Város Önkormányzatának 2016. évi zárszámadásáról

Enying Város Önkormányzata  Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában maghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:


1. A költségvetés bevételi és kiadásai előirányzatainak teljesítése


1.§ (1) Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítését

a) 1.080.627 e Ft kiadással és

b) 1.222.605 e Ft bevétellel

            fogadja el.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat összes kiadásának teljesítését  1.080.627 e Ft-ban, ebből

            a)költségvetési kiadást                                                          1.062.433 e Ft-ban, melyből

                        aa) működési költségvetési kiadást                              952.854 e Ft-ban

                        ab) felhalmozási költségvetési kiadást                         109.579 e Ft-ban

            b) működési hitel törlesztést                                                                0 e Ft-ban

            c) fejlesztési hitel törlesztést                                                               0 e Ft-ban

            d) Finanszírozási kiadását                                                          18.194 e Ft-ban


(3) A képviselő-testület az önkormányzat összes bevételének teljesítését 1.222.605 e Ft-ban, ebből

            a)költségvetési bevételét                                                       1.002.107 e Ft-ban, melyből

                        aa) működési költségvetési bevételét                          1.000.082 e Ft-ban

                        ab) felhalmozási költségvetési bevételét                            2.025 e Ft-ban

            b) pénzmar. felhaszn., ÁHT-n belüli megelőlegezés                     220.498 e Ft-ban

            c) működési hitel bevételét                                                                  0 e Ft-ban

            d) fejlesztési hitel felvételt                                                                   0 e Ft-ban

állapítja meg.


2. § (1) A költségvetés bevételei a költségvetés bevételeinek és kiadásainak mérlegét, a 2016. évi költségvetés éves teljesítési adatait, a 1. melléklet tartalmazza. A költségvetés működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 2. melléklet, a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak címek, alcímek szerinti előirányzatát, módosított előirányzatát és teljesítését a 3. melléklet tartalmazza. a 4. mellékletben az állami támogatás elszámolása szerepel, a Polgármesteri Hivatal és feladatai, valamint az önkormányzat intézményei 2016. évi létszám-előirányzatának teljesítését az 5. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásait a 6. melléklet, vagyonkimutatását a 7. és 8. melléklet tartalmazza.

A 9. melléklet tartalmazza a 2016. évi Önkormányzat és Intézményei felhalmozási kiadásait, a 10. mellékletben szerepel az Önkormányzat által nyújtott támogatások. A tárgyi eszközök elhasználódási fokát és annak visszapótlását, az értékcsökkenés alakulását a 11. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat összevont maradványa a 12. mellékletben szerepel, a 13. melléklet az intézmények finanszírozásának alakulását mutatja be jogcím szerint.

14. mellékletben bemutatásra kerül a kisértékű tárgyi eszközök állománya.


(3) Több éves kihatással járó feladatokból eredő kötelezettsége az önkormányzatnak nincs, ezért az    nem kerül bemutatásra.


(4) Az önkormányzat által felvett kölcsönök, hitelek záró állománya 0 e Ft.


(5) Az Önkormányzat 2016. évben nem valósított meg EU-s pályázatokat, ezért arról kimutatás nem készült.


(6) Az önkormányzat 2016. évi egyszerűsített összevont éves beszámolójának felülvizsgálatáról szóló könyvvizsgálói jelentést a 15. melléklet tartalmazza, amely

            a) az önkormányzat egyszerűsített mérlegét,

            b) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését,

            c) az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást és

            d) az egyszerűsített eredmény kimutatását

            foglalja magában.


(7) A 2016. évi zárszámadáshoz készített részletes szöveges tájékoztatást az előterjesztés tartalmazza.


2. Záró rendelkezések


3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2) E rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti az Enying Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelete.


                            Viplak Tibor s. k.                                                         dr. Kóródi-Juhász Zsolt s. k. 

                              polgármester                                                                             jegyző


Kihirdetve: 2017. május 23.


Dr. Kóródi-Juhász Zsolt s. k.

             jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
847.49 KB
2. melléklet
505.41 KB
3. melléklet
10.4 MB
4. melléklet
244.08 KB
5. melléklet
245.79 KB
6. melléklet
223.93 KB
7. melléklet
3.03 MB
8. melléklet
593.03 KB
9. melléklet
895.56 KB
10. melléklet
312.69 KB
11. melléklet
1015.1 KB
12. melléklet
254.68 KB
13. melléklet
509.24 KB
14. melléklet
245.21 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!