nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nágocs Község Önkormányzat község képviselő testületének 1/2020 (I.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-01-17 -tól
Nágocs Község Önkormányzat község képviselő testületének 1/2020 (I.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetésérőlNágocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.évi XX.törvény 138.§ (1) bekezdés B) pontjában, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2020.évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény rendelkezéseire, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 111.§-ában foglaltakra a következőket rendeli el:


1.§


A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, Nágocsi Hétszínvirág Óvoda) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.


2. §.

(1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.


(2) Az önálló költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.


(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.


I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege,

a hiány és a többlet mértéke

3.§


(1)A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését

171.917.700 forint tárgyévi költségvetési bevétellel,

171.917.700 forint tárgyévi költségvetési kiadással,

0 forint hiánnyal állapítja meg.

Ezen belül:


- a működési célú bevételt 78.237.700 Ft-ban


Ebből:

- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban

- előző évi pénzmaradványt 16.307.824 Ft-ban

- vállalkozási maradványt 0 Ft-ban- a működési célú kiadásokat 78.237.700 Ft-ban


Ebből:- a felhalmozási célú bevételt 93.680.000Ft-ban

Ebből:

- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban

- előző évi pénzmaradványt 93.680.000 Ft-ban

- vállalkozási maradványt 0 Ft-ban


- a felhalmozási célú kiadást 93.680.000 Ft-ban

Ebből:

- beruházások összegét 93.680.000 Ft-ban

- felújítások összegét 0 Ft-ban

- egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban

- felhalmozási célú tartalék 0 Ft-ban

állapítja meg.


(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, - beleértve az Áht. 73.§ (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását- működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 8. melléklet alapján hagyja jóvá.


(3). A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 8. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4.§


(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit- kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 2. melléklete tartalmazza.


(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(6) Erópai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek az önkormányzatnál és intézményeinél nem valósulnak meg.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az költségvetési szervek bevételeit és kiadásait e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület a Nágocsi Hétszínvirág Óvoda bevételeit és kiadásait e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.

( (10) A képviselő-testület az az önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámkeretét e rendelet 9.melléklete szerint állapítja meg.

(11) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(12) Olyan a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteknek számítanak, az önkormányzat nem tervez.

(13) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(14) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók alapján e rendelet 10. melléklete tartalmazza

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5.§


  1. A képviselő- testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében hitelt nem kíván felvenni.


A bevételi többlet kezelése

6.§(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500.000,- Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő testületi ülésen tájékoztatást ad.


A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen esetenként dönt.Általános és céltartalék

7.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésében előre nem látható kiadásokra 1.000.000- Ft működési célú tartalékot képez.Több éves kihatással járó feladatok

8.§


A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.


Előirányzat – felhasználási ütemterv

9.§

A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 7. melléklet tartalmazza.


Közvetett támogatások

10.§

Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez folyósítani.


A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


11.§


(1) A képviselő testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.17.) önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(4) A képviselő testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 15.§ (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

(5) A képviselő testület az önkormányzat működésének zavartalan biztosítása érdekében felhatalmazza a polgármestert 500.000. forint erejéig önállóan kötelezettséget vállalhat, melynek felhasználásáról a képviselő testület következő ülésén köteles beszámolni.


12.§


(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének, végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért, az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) Költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezet bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetés szerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.


13.§

(1) A helyi önkormányzat a Nágocsi Hétszínvirág Óvoda 2019. évi pénzmaradványáról akként rendelkezik, hogy a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány felhasználását beépíti a 2020. évi költségvetésébe

.

14.§

A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó-szerve a költségvetési szervként működő Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal.


15.§

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy a bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


A költségvetési szerv előirányzat - módosításának szabályai


16.§

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésékben foglalt kivétellel a képviselő testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatokat sajáthatáskörükben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellet.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatok növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező Korm. Rendeletben foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többlet bevételeiket 100.000.- Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő dönt.

Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

17.§

(1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat nincs.


(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.


(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.


(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.


(5) A képviselő testület az önkormányzatnál közalkalmazotti státuszt betöltő munkavállaló cafeteriáját 5000 Ft/fő nettó juttatásban állapítja meg.


(6) A képviselő testület a köztisztviselők éves cafeteriajat bruttó 200.000,- Ft-ban állapítja meg.


(7) A Képviselő testület az intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak cafeteriajat havi nettó 5000 Ft juttatásban állapítja meg,Támogatási szerződés


18. §


(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.


(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:


a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,

b) a támogatás összegét,

c) a támogatás felhasználásának célját,

d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,

e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,

f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,

g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,

h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,

i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,

j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,

k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.19. §


A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.


20. §

Az Önkormányzatnál Környezetvédelmi Alap nincs.


Szolgáltatási szerződés


21. §


Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:


(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.


(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.


(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.


(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.


(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.


(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a.) az ellátandó feladatot,

b.) a díjazás mértékét,

c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d.) a szerződés időtartamát,

e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Záró és egyéb rendelkezések

22,§


(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerülnek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Nágocs, 2020. január 16.


Simor Ákos

Polgármester

Lencsés Attila

Jegyző
Kihirdetési záradék:


A rendelet kihirdetve: 2020. január 16.
. Lencsés Attila

Jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek
84 KB
rendelet
5.57 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!