nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016 (V.3.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-04 - 2019-02-28
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016 (V.3.) önkormányzati rendelete
A települési támogatásokról és a szociális ellátásokról

Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48. § (4) bekezdésében, valamint a 132. § (4) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.


1. Értelmező rendelkezések


1. § (1) E rendelet alkalmazásában:

a) lakcím: a bejelentett lakó- vagy tartózkodási hely, melyre a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadók;

b) lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint, annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él;

c) tartózkodási hely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint, annak a lakásnak a címe, ahol a polgár – lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül – három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik;

(2) Az e rendeletben használt jövedelem, vagyon, család, közeli hozzátartozó, egyedülélő, egyedülálló, háztartás és rendszeres pénzellátás fogalmak tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. § rendelkezései az irányadók.


2. Hatásköri és eljárási rendelkezések


2. § (1) A Képviselő-testület az e rendeletben szabályozott önkormányzati feladat- és hatásköröket első fokon

a) a 7. § (2) bekezdés a) pontban nyújtott támogatás tekintetében a jegyzőre;

b) a 7. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontban, valamint c) pontjában meghatározott ellátások tekintetében a polgármesterre;

c) a 7. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontban nyújtott támogatás tekintetében az Egészségügyi és Szociális Bizottságra

ruházza át.

(2) Az e rendelet 5. § és 12. § (2) bekezdésében szabályozott méltányosság gyakorlására az Egészségügyi és Szociális Bizottság jogosult.


3. § (1) Az e rendelet alapján nyújtott támogatások igénybevételére irányuló eljárás – ha e rendelet kivételt nem tesz – kérelemre indul, melyhez formanyomtatvány áll rendelkezésre. A kérelemhez az egyes ellátási formáknál felsorolt mellékleteket és nyilatkozatokat kell csatolni.

(2) Az e rendeletben szabályozott ellátások iránti kérelmek – ha e rendelet másként nem rendelkezik – személyesen, vagy postai úton a Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatalhoz nyújthatók be.

(3) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátásokra való jogosultság elbírálása során a jövedelemszámításnál az Szt. 10. § (2) – (5) bekezdésben foglaltak az irányadók.


4. § (1) A havi rendszerességgel folyósított pénzbeli ellátások a kérelmezőt a kérelem benyújtását követő hónap első napjától illetik meg. A jogosultság megszüntetése esetében a megszüntetés dátuma annak a hónapnak az utolsó napja, amelyikben a kérelmező az ellátás iránti jogosultságát elveszítette.

(2) Az e rendelet alapján folyósított pénzbeli ellátásra jogosult személy halála esetén a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér a felsorolás szerint egymást követő jogosultsági sorrendben veheti fel a halál időpontját követő hónap utolsó napjáig.

(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt., valamint a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.


3. Az ellátások felhasználásának ellenőrzése és a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése


5. § (1) A települési támogatás és rendkívüli települési támogatás felhasználásának ellenőrzésére a támogatás megállapítására hatáskörrel rendelkező szerv jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés során az eljáró szerv utólagosan ellenőrizheti a támogatásra való jogosultság fennállását, továbbá azt, hogy a kapott támogatást a jogosult a támogatás céljával összhangban használta-e fel. Az ellenőrzést végző szerv az Szt. 5. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jár el.

(3) Az Szt. 17. §-ban szabályozottaknak megfelelően az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e rendelet megsértésével igénybe vett ellátást az igénybevevő köteles visszafizetni.

(4) A visszafizetésre kötelezett kérelmére, amennyiben a visszafizetés a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyezteti, az Egészségügyi és Szociális Bizottság méltányosságból

a) a visszafizetési kötelezettséget elengedheti, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjának egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét;

b) a visszafizetendő összeget 50 %-kal csökkentheti, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjának egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét;

c) legfeljebb 6 hónapos bontásban, részletekben történő megfizetését engedélyezheti.


4. Adatkezelés


6. § A jegyző a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából az Szt. 18-19. §-ban foglaltaknak megfelelően országos és helyi nyilvántartást vezet.


5. Ellátási formák


7. § (1) Az Önkormányzat az e rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén az arra jogosult részére jövedelme kiegészítéseként, pótlásaként a (2) bekezdésben meghatározott pénzbeli, illetve természetbeni ellátást nyújt.

(2) A 2. § (1) bekezdés a) – c) pontjaiban meghatározott szerv szociális rászorultság esetén a jogosult számára

a) települési támogatásként

aa) lakhatáshoz nyújtott települési támogatást

b) rendkívüli települési támogatásként

ba) temetési támogatást

bb) eseti támogatást

c) köztemetést

állapít meg az Szt. 45. §-ában és 48. §-ában foglaltak figyelembevételével, valamint az e rendeletben meghatározott feltételek szerint.6. Lakhatáshoz nyújtott települési támogatás


8. § (1) A jegyző lakhatási támogatás formájában települési támogatást állapít meg a Sárkeresztúron lakcímmel rendelkező szociálisan rászorult személynek az általa lakott lakás rendszeres fenntartási költségeinek (így különösen a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy a bérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletéhez, illetve a tüzelőanyag költségei) viseléséhez (a továbbiakban: lakhatáshoz nyújtott települési támogatás).

(2) A lakhatáshoz nyújtott települési támogatást pénzbeli szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

(3) A lakhatáshoz nyújtott települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedülélő esetében 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.

(4) A lakhatáshoz nyújtott települési támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,

b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,

c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,

d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,

e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.

(5) Ha a háztartásnak

a) az (5) bekezdés a)–c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy

b) az (5) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak,

a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

(6) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő – ideértve a gyámot és a nevelőszülőt – él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

(7) A lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összege 450 forint.

(8) Az elismert lakásnagyság

a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 m2,

b) ha a háztartásban két személy lakik 45 m2,

c) ha a háztartásban három személy lakik 55 m2,

d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 m2,

e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 m2,

de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.

(9) A lakhatáshoz nyújtott települési támogatás egy hónapra jutó összege

a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át,

b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja,

de nem lehet kevesebb, mint havi 2.500.-Ft és nem lehet több mint havi 6.000.- Ft, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.

(10) A (11) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik:


TM = 0,3 –

J– 0,5 NYM

´ 0,15


NYM


ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni.

(11) A jegyző a lakhatáshoz nyújtott települési támogatást egy év időtartamra állapítja meg.

(12) A lakhatáshoz nyújtott települési támogatás iránti kérelmet a rendelet 1. melléklete szerinti kérelemnyomtatványon lehet benyújtani. Amennyiben a kérelmező már részesül lakhatáshoz nyújtott települési támogatásban, úgy új kérelmet a támogatás lejártát megelőző legfeljebb 60 napon belül nyújthat be.

(13) A lakhatáshoz nyújtott települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(14) A lakhatási támogatás nem állapítható meg annak, akinek e rendelet hatályba lépését megelőzően normatív lakásfenntartási támogatás került megállapításra, e jogosultsága fennállásáig.

(15) A lakhatáshoz nyújtott települési támogatás megállapításakor a kérelmező körülményeit figyelembe véve szükség esetén ellenőrizni lehet a kérelmező házának, kertjének rendjét az alábbiak szerint:

a) az általa lakott ingatlan udvarán valamint a lakásban egy-egy db szeméttároló edény elhelyezése és rendeltetésszerű használata,

b) a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös tekintettel az esetlegesen ott található szemét és lom eltávolítására,

c) az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének a gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése,

d) a lakás rendeltetésszerű használata, ezen belül az illemhely rendeltetésszerű használata, rendszeres takarítása, fertőtlenítése,

e) az ingatlan valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése,

f) állattartásra vonatkozó szabályok betartása.

(16) A kérelmező köteles az előző bekezdésben előírt állapotot a jogosultság megállapítását követően is folyamatosan fenntartani.

(17) A kérelmet el kell utasítani, vagy meg kell szüntetni a lakhatáshoz nyújtott települési támogatás folyósítását annak a személynek, aki a (16) bekezdésben foglalt kötelezettségét nem teljesíti, vagy nem gondoskodik annak a (17) bekezdés szerinti folyamatos fenntartásáról.


7. Rendkívüli települési támogatások

 

9. § (1) A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére e rendeletben meghatározottak szerint rendkívüli települési támogatást nyújt

a) halálesetre tekintettel nyújtott temetési támogatás,

b) eseti települési támogatás

formájában.

 (3) Rendkívüli települési támogatás ugyanazon rendkívüli élethelyzet vagy körülmény kapcsán egy családon belül csak egy személynek állapítható meg.

(4) Rendkívüli települési támogatást a támogatás nyújtására hatáskörrel rendelkező szerv az Szt. 45. § (5) bekezdésben meghatározott esetekben hivatalból is nyújthat.

 


8. Temetési támogatás


10. § (1) A polgármester temetési támogatás formájában rendkívüli települési támogatást állapít meg annak a Sárkeresztúron lakcímmel rendelkező személynek, aki

a) az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy

b) az elhunyt eltemettetésre köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.

(2) A temetési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell

a) a temetés költségeiről a kérelmező nevére kiállított számla eredeti példányát,

b) a halotti anyakönyvi kivonat másolatát.

(3) A kérelmet a halotti anyakönyvi kivonat kiállításától számított 90 napon belül kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(4) A temetési támogatás mértéke 20.000 Ft.

(5) A megállapított temetési támogatás összegét vagy a kérelem elutasításának tényét az erről szóló határozat számával együtt a temetési számlára rá kell vezetni és a számlát a kérelmező részére vissza kell küldeni.

(6) A temetési támogatásra vonatkozó kérelmet a rendelet 2. melléklete szerinti kérelemnyomtatványon kell benyújtani.


9. Eseti települési támogatás


11. § (1) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság eseti települési támogatás formájában rendkívüli települési támogatást állapít meg annak a Sárkeresztúron lakcímmel rendelkező személynek, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások – így különösen elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások – vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul.

(2) A kérelmező létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került különösen akkor, ha

a) tartós betegség miatt jövedelem-kiesést szenvedett;

b) bűncselekmény áldozata lett;

c) a családfenntartó közeli hozzátartozó elhalálozott;

d) az általa addig jogszerűen használt lakás használatának jogát elveszítette;

e) háziorvos által igazoltan súlyos beteg, vagy kórházi ellátásra szorult.

(3) Eseti települési támogatásra, ha e rendelet kivételt nem tesz, az a kérelmező jogosult,

a) akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedülálló esetében 150 %-át; és

b) vagyonnal nem rendelkezik.

(4) Az eseti települési támogatás egy alkalommal folyósított összege

a) a (2) bekezdésben meghatározott létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet esetén 8000 forint;

b) gyermekkel való kapcsolattartás, vagy az e bekezdés c) pontjában nem szabályozott egyéb, a kérelmező gyermekével kapcsolatos esemény vagy körülmény kapcsán 10000 forint;

c) gyermek iskoláztatása kapcsán

     ca) általános iskolás gyermek esetében 6000 forint

     cb) középiskolás gyermek esetében 8000 forint;

d) minden egyéb esetben – az (5) bekezdésben foglaltak kivételével – 5000 forint.

(5) Elemi kár (így különösen tűz, villámcsapás, robbanás, földcsuszamlás, kő- és földomlás, szélvihar, felhőszakadás, belvíz vagy egyéb vízelöntés, jégverés, lezúduló hótömeg és hónyomás által okozott kár) elhárításával kapcsolatos többletkiadás esetén a (3) bekezdésben foglalt jövedelmi határtól és vagyoni helyzettől függetlenül a kérelmező részére az igazolt kár mértékének megfelelő, de legfeljebb 20000 forint mértékű eseti települési támogatás jár. A kár összegét megállapító igazolás hiányában a támogatás mértéke 10000 forint.

(6) Különös méltánylást érdemlő esetben, kérelmezőnként évente egy alkalommal az Egészségügyi és Szociális Bizottság a (3) bekezdésben foglalt jövedelmi és vagyoni helyzettől függetlenül is állapíthat meg a (4) bekezdés szerinti eseti települési támogatást.

(7) Egy naptári éven belül, a jogosultság fennállásának időtartama alatt együttesen legfeljebb két alkalommal részesülhet eseti települési támogatás formájában rendkívüli települési támogatásban az a személy, és a vele együtt lakó közeli hozzátartozó, aki az Szt. 33. § (1) bekezdése alapján aktív korúak ellátására jogosult és a 8. § szerinti lakhatáshoz nyújtott települési támogatásban, vagy e rendelet hatályba lépése előtt megállapított lakásfenntartási normatív támogatásban is részesül.

(8) Az eseti települési támogatásra vonatkozó kérelmet a rendelet 3. melléklete szerinti kérelemnyomtatványon kell benyújtani.


10. Köztemetés


12. § (1) Az önkormányzat az Szt. 48. § (1) bekezdésében foglaltak fennállta esetén gondoskodik az illetékességi területén elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről.

(2) Amennyiben a polgármester az Szt. 48. § (3) bekezdés b) pontja alapján az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi, az Egészségügyi és Szociális Bizottság a meghatározott megtérítési kötelezettség alól a megtérítésre kötelezettet méltányosságból

a) a köztemetés költségének 50%-áig mentesítheti, amennyiben a megtérítésre kötelezett személy családjának egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét;

b) mentesítheti a megtérítési kötelezettség alól, amennyiben a megtérítésre kötelezett személy családjának egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét.

[1]köztemetésre vonatkozó kérelmet a rendelet 4. melléklete szerinti kérelemnyomtatványon kell benyújtani.


11. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások biztosítása

 

13. § Sárkeresztúr Község Önkormányzata az Szt. 86. § (1) bekezdésében meghatározott kötelező szolgáltatásokat – család- és gyermekjóléti szolgálat, étkeztetés, házi segítségnyújtás – a Sárosd-Sárkeresztúr Önkormányzati Társulás útján biztosítja.


12. Szociálpolitikai kerekasztal


14. § (1) Az önkormányzat, különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére, helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre.

(2) A helyi szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart.

(3) A szociálpolitikai kerekasztal elnöke Sárkeresztúr Község Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Bizottságának elnöke, tagjai

a) Sárkeresztúr Község polgármestere,

b) Sárkeresztúr Község jegyzője,

c) a Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatal szociális feladatokat ellátó ügyintézője,

d) a sárkeresztúri oktatási-nevelési intézmények gyermekvédelmi felelősei,

e) a Sárosd-Sárkeresztúr Önkormányzati Társulás képviselője

f) a sárkeresztúri háziorvos

g) a sárkeresztúri védőnők.


13. Záró rendelkezések


15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követőn napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a települési támogatásokról és a szociális ellátásokról szóló 9/2015. (V.29) önkormányzati rendelet.                  Csutiné Turi Ibolya                                                  dr. Ambrózi Sándor

                       polgármester                                                                  jegyzőKihirdetési záradék:


A rendeletet a mai napon a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdettem.


Sárkeresztúr, 2016. május 3.                                                                                                  dr. Ambrózi Sándor

                                                                                                             jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
26.04 KB
2. melléklet
15.72 KB
3. melléklet
19.66 KB
4. melléklet
20.45 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!