nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2018/(XII.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-01-01 -tól
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2018/(XII.19.) önkormányzati rendelete
az V. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének

22/2018. (XII.19.) önkormányzati rendelete

az V. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről
A Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. ker. Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében, valamint a közúti közlekedésről szóló az 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdésében és a mozgóképekről szóló 2004. évi II. törvény 37.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdésének 2. pontjában kapott feladatkörében eljárva, az önkormányzat által kezelt közutak tekintetében történő alkalmazhatósága érdekében a kerület tulajdonában álló közterületek használatáról a következőket rendeli el.


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


A rendelet hatálya


1. §


E rendelet hatálya kiterjed a Budapest V. ker. Önkormányzat tulajdonában lévő területeken:


(1) Az ingatlan-nyilvántartás helyrajzi számmutatójában közterületként (pl.: közút, járda, tér, közpark) nyilvántartott belterületi földrészekre, továbbá


(2) más önkormányzat tulajdonában nem álló olyan közhasználatra, illetve gyalogos forgalom részére átadott területre (továbbiakban együtt: közterületre), amely az V. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő közterülettel műszaki, fizikai egységet képez és ezt külön szerződés szabályozza.


2.§


E rendelet hatálya nem terjed ki:


 1. A közterület rendeltetésszerű használatára amennyiben az másokat e jogában nem korlátoz és a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről  szóló         57/2012       (XII.21.) önkormányzati rendelet nem szabályozza.


 1. A gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre.


 1. Gépjármű közterületen való parkolására, valamint az üzemképtelen gépjárművek közterületen való tárolására, amelyet a Fővárosi Közgyűlés külön rendelete szabályoz.Értelmező rendelkezések


3. §


E rendelet alkalmazásában:


 1. alkalmi, (ünnepi) vásár: ünnepekhez, rendezvényekhez, eseményekhez kapcsolódó alkalomszerű - legfeljebb 20 napig, indokolt esetben 30 napig tartható - vásár (a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009 (III.13) Korm.rendelet 1§ (2) bek. b) pontjában meghatározott fogalom),
 2. cégér: valamely mesterségre vagy tevékenységre utaló tárgyat, figurális elemet, címszerű ábrát tartalmazó épülettartozék (a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 2§ 1b. pontjában meghatározott fogalom),
 3. cégtábla: a cég nevét és székhelyét feltüntető tábla (a településkép védelméről szóló 27/2017 (XII.18.) önkormányzati rendelet 5§ 5.pontjában meghatározott fogalom),
 4. címtábla: intézmény, vállalkozás nevét, vagy egyéb adatait feltüntető tábla (a településkép védelméről szóló 27/2017 (XII.18.) önkormányzati rendelet 5§ 6. pontjában meghatározott fogalom),
 5. építési reklámháló: építmény, építményrész, épületegyüttes megépítése, átalakítása, bővítése, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, karbantartása, javítása, lebontása, elmozdítása érdekében végzett építési-szerelési vagy bontási munka során az e munka folyamatait legalább részben elfedő, reklámhordozót tartó berendezés    (a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017 (IV.28.) Korm.rendelet 1§ 1.pontjában meghatározott fogalom),
 6. építési munkaterület: építmény, építményrész, épületegyüttes megépítése, átalakítása, bővítése, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, karbantartása, javítása, lebontása, elmozdítása érdekében elfoglalt terület, ide értve a rakodással, költözéssel elfoglalt területet is.
 7.  hirdetőoszlop: Kör alaprajzú, vertikálisan tagolt, szélesség magasság arányát tekintve közel 1:3 arányú, kombinált anyagú reklámhordozót tartó berendezés, melynek a reklámhordozó kihelyezésének módjától függően különböző típusai vannak (a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017 (IV.28.) Korm.rendelet 1§ 3.pontjában meghatározott fogalom),
 8. információs célú berendezés: az önkormányzati hirdetőtábla, az információs vitrin, útbaigazító tábla, a közérdekű molinó (a településkép védelméről szóló 27/2017 (XII.18.) önkormányzati rendelet 5§ 23.pontjában meghatározott fogalom),
 9. kirakatszekrény, kirakatvitrin: egyedi megjelenésű, doboz jellegű, közterületen önállóan álló vagy az épület homlokzati falához rögzített, árubemutatásra szolgáló berendezés (a településkép védelméről szóló 27/2017 (XII.18.) önkormányzati rendelet 5§ 25.pontjában meghatározott fogalom),
 10. közérdekű molinó: olyan, elsődlegesen a település életének valamely jelentős eseményéről való közérdekű tájékoztatást tartalmazó, nem merev anyagból készült hordozófelületű hirdetmény, amely falra vagy más felületre, illetve két felület között van kifeszítve oly módon, hogy az nem képezi valamely építmény homlokzatának tervezett és engedélyezett részét (a településkép védelméről szóló 27/2017 (XII.18.) önkormányzati rendelet 5§ 27.pontjában meghatározott fogalom),
 11. más célú berendezés: pad, kerékpártámasz, hulladékgyűjtő, csikkgyűjtő, telefonfülke, árnyékoló szerkezet, korlát, parkolás-technikai berendezés, elektromos töltőállomás, automata berendezés, kandeláber, faveremrács, köztéri óra (a településkép védelméről szóló 27/2017 (XII.18.) önkormányzati rendelet 5§ 32.pontjában meghatározott fogalom),
 12.  mutatványos tevékenység: olyan tevékenység, mely során a fellépő személy  ügyességi, művészeti (ide nem értve a portrérajzolást és az utcai zenélést), vagy erőmutatványt végez,
 13.  nyílt szerkezetű pult, illetve állvány: térelemekkel nem határolt, talajhoz nem rögzített, ideiglenes, kereskedelmi célokat szolgáló szerkezet.
 14. önkormányzati hirdetőtábla: az önkormányzat által a lakosság tájékoztatása céljából létesített és fenntartott, elsődlegesen a település élete szempontjából jelentős információk, közlemények, tájékoztatások, így különösen a település életének jelentős eseményeivel kapcsolatos információk közzétételére szolgáló, közterületen elhelyezett tábla, mely a közérdekű tájékoztatási célt meghaladóan reklámok közzétételére is szolgálhat (a településkép védelméről szóló 27/2017 (XII.18.) önkormányzati rendelet 5§ 34.pontjában meghatározott fogalom),
 15.  pavilon: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített, illetve azon álló, huzamos emberi tartózkodásra alkalmas  építmény. (A pavilon jellegénél fogva az üzlethelyiséggel azonos megítélés alá esik.)
 16. plakát: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3.§ d. pontja szerinti gazdasági reklámnak, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény szerinti kampányeszköznek nem minősülő falragasz vagy felirat, mérettől és hordozóanyagtól függetlenül (a településkép védelméről szóló 2016.évi LXXIV törvény 11/F.§ 2. pontjában meghatározott fogalom),
 17. portál: az épület földszinti üzlethelyiségének kirakata (a településkép védelméről szóló 27/2017 (XII.18.) önkormányzati rendelet 5§ 36.pontjában meghatározott fogalom),
 18. reklám: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.évi XLVIII. törvény 3.§ d.pontja szerinti gazdasági reklám ide nem értve a) cégtáblát, üzletfeliratot, a vállakozás használatában álló ingatlanon elhelyezett, a vállakozást népszerűsítő egyéb feliratot és más grafikai megjelenítést;  b) az üzlethelyiség portáljában (kirakatában) elhelyezett gazdasági reklámot; c) a járművön elhelyezett gazdasági reklámot; továbbá d) a tulajdonos által az ingatlanán elhelyezett, annak elidegenítésére vonatkozó ajánlati felhívást (hirdetést), valamint a helyi önkormányzat által lakossági apróhirdetések közzétételének megkönnyítése céljából biztosított táblán vagy egyéb felületen elhelyezett, kisméretű hirdetéseket (a településkép védelméről szóló 2016.évi LXXIV törvény 11/F.§ 3. pontjában meghatározott fogalom),
 19.  reklámhordozó: olyan eszköz, berendezés, létesítmény, amelynek rendeltetésszerű céljai közé tartozik az e törvény szerinti reklám közzététele (a településkép védelméről szóló 2016.évi LXXIV törvény 11/F.§ 4. pontjában meghatározott fogalom),
 20.  reklámhordozót tartó berendezés: a funkcióját vagy létesítésének célját tekintve túlnyomórészt a reklámhordozót tartó, illetve annak elhelyezését biztosító, elősegítő eszköz, berendezés (a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017 (IV.28.) Korm.rendelet 1§ 15.pontjában meghatározott fogalom),
 21.  rendezvény: megszervezett összejövetel, amelyet egy közösség részére rendeznek meg egy meghatározott céllal mely során a kereskedelmi/vendéglátó tevékenység nem meghatározó,
 22. szezonális terasz:  közvetlenül vendéglátó egységhez kapcsolódó szabadtéri fogyasztótér és berendezései, amely jogszabályban meghatározott feltételekkel téliesíthető (a településkép védelméről szóló 27/2017 (XII.18.) önkormányzati rendelet 5§ 40.pontjában meghatározott fogalom),
 23. telefonfülke: a jogszabályi kötelezettség alapján biztosítandó, nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatás igénybevételére szolgáló, közterületen elhelyezett létesítmény (a településkép védelméről szóló 27/2017 (XII.18.) önkormányzati rendelet 5§ 41.pontjában meghatározott fogalom),
 24. útbaigazító tábla: olyan rögzített, 2 m2-t meg nem haladó méretű, állandó tartalmú tábla, amely a gazdasági, kereskedelmi, szolgáltatói tevékenységet végzők tevékenységéről, telephelyéről, megközelíthetőségéről ad információt (a településkép védelméről szóló 27/2017 (XII.18.) önkormányzati rendelet 5§ 46.pontjában meghatározott fogalom),
 25. utcabútor: utasváró, kioszk, közművelődési célú hirdetőoszlop és az információs vagy más célú berendezés (a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017 (IV.28.) Korm.rendelet 1§ 19.pontjában meghatározott fogalom),
 26. vásár, piac: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben meghatározott értékesítési forma, értékesítési hely (a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009 (III.13) Korm.rendelet 1§ (2) bek. a) pontjában meghatározott fogalom).KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK


A közterület-használati hozzájárulás


4. §


(1)       A közterület rendeltetéstől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat) a tulajdonos hozzájárulása, és a hozzájárulást is tartalmazó polgári jogi szerződés kötése (a továbbiakban együtt: közterület-használati hozzájárulás) szükséges.


(2)       Nem kell közterület-használati hozzájárulás:


a)  a közút, a járda és a zöldterület építésével, javításával és fenntartásával kapcsolatos közterület igénybevételéhez,

b)  az úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait szolgáló berendezések elhelyezéséhez,

c)  a távközlési kábelek, valamint közműves berendezések, illetve létesítmények hiba-elhárításához szükséges munkák elvégzéséhez,

 1. üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védőtető, ernyőszerkezet, elhelyezéséhez, fennmaradásához ha az a közterületbe 10 cm-en túl nem nyúlik be, vagy ha azok közterülettel érintkező felülete a 2 négyzetmétert nem haladja meg,

e)   cégér, cím- és cégtábla elhelyezéséhez, fennmaradásához ha az a közterületbe 10 cm-en túl nem nyúlik be, vagy ha azok közterülettel érintkező felülete cégér, cím- és cégtábla esetében pedig az 1 négyzetmétert nem haladja meg,

f)  a fák és a zöldterületek védelmét szolgáló berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához ha azok reklámcélokat nem szolgálnak.

g)  A közvetlen élet és balesetveszély elhárításához szükséges időtartamot meg nem haladó munkálatok elvégzéséhez (maximum 3 nap, amely indokolt esetben további 3 nappal meghosszabbítható). Ezt követően közterület-használati hozzájárulást kell kérni.

h)  A kizárólag kézi hordozású eszközökkel végzett 30 percet meg nem haladó időtartamú film-, fénykép-, televízió-, videó-, és hangfelvételek készítéséhez melyek nem tartoznak a mozgóképről szóló 2004.évi II. törvény hatálya alá.


(3)       A közterület-használati hozzájárulás nélkül végezhető közterület-igénybevételt a Polgármesteri Hivatal Közterület-hasznosítási Osztálynál -lehetőleg az igénybevétel megkezdése előtt 1 nappal, legkésőbb azonban a használat megkezdésekor- tudomásulvétel végett be kell jelenteni.A közterület-használati hozzájárulás és az abban közreműködő szervezetek


5. §


 1. Közterülethasználati ügyekben a Polgármester dönt.


(2) Olyan esetekben, amikor a tevékenység egyéb, más jogszabályok által előírt további engedélyek birtoklását teszi szükségessé, úgy azok beszerzése a tevékenység megkezdésének előfeltétele, ezek megszerzése Használó kötelezettsége.


(3)       A közterület - használati kérelmeket a Közterületi Munkacsoport előzetesen véleményezi és a kérelem elbírálásához határozat formájában javaslatot tesz.


 1. A Közterületi Munkacsoport tagjai : Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V.kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal -Építési és Műszaki Osztálya, -Ipari és Kereskedelemi Osztálya, -Főépítész Irodája, továbbá Belváros-Lipótváros Közterület Felügyelete, a Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt., Belváros-Lipótváros Városüzemeltető Kft., Belváros-Lipótváros Városfejlesztő Kft.A közterület-használati hozzájárulás kérelmezése


6. §


(1)       A közterület-használati hozzájárulást a közterület használójának kell kérnie.


(2)       Ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési munka végzésével kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék, stb. elhelyezése céljából szükséges, a hozzájárulást a kivitelezőnek vagy az építtetőnek kell kérnie.


(3)       A hozzájárulás iránti kérelemnek tartalmaznia kell:


a)  a hozzájárulást kérő természetes személy nevét, állandó lakóhelyének címét, anyja nevét, születési helyét és idejét adóazonosító jelét, telefonszámát és e-mail címét. A hozzájárulást kérő jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezését, székhelyét, cég vagy nyilvántartási számát és adószámát valamint a hivatalos képviseletre jogosult személy megnevezését,

b)  a közterület-használat célját és időtartamát,

c)  a közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását léptékhelyes helyszínrajzzal, feltüntetve a járdaszélességet, a közúti űrszelvényt, a parkolási rendet, az összes közterületi elemet, növényzetet, közmű fedlapot és egyéb közlekedést befolyásoló elemet,

d)  a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat egyszerű másolatát,

e)  a közterületen folytatni kívánt tevékenység végzéséhez szükséges egyéb szakhatósági hozzájárulásokat, engedélyeket,

 1. szezonális terasz elhelyezése céljából kért hozzájárulás esetén a kihelyezni kívánt eszközök részletes felsorolását, látvány- és berendezési tervet, feltüntetve az anyag és színhasználatot, fotót, továbbá érvényes hulladékszállítási szerződést.


(4)       A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet kizárólag a 1. melléklet szerinti formanyomtatványon, az abban felsorolt mellékletek csatolásával együtt kell benyújtani. A formanyomtatvány a www.belvaros-lipotvaros.hu oldalon elérhető.A hozzájárulás megadásának szabályai


7. §


(1)       A közterület-használat nem akadályozhatja az állami és önkormányzati ünnepekkel, megemlékezésekkel és az állami és önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos lobogózási kötelezettség teljesítését.


 1. Az építési munka végzésével kapcsolatos, valamint az esetleges károkozás veszélyével járó tevékenységre - építési munkaterület, állvány, építőanyag stb. elhelyezésére - közterület-használati hozzájárulás csak a tevékenység végzésének szerződésben rögzített és műszakilag indokolt időtartamára és területére adható.


 1. A kerületi tulajdonú közterületeken építési tevékenység esetében a kérelmezőnek az önkormányzat által meghatározott biztosítékot kell fizetnie, vagy bankgaranciát adnia a tevékenységből adódó károk fedezetére, beleértve az építési forgalom okozta károkat is. A biztosítékot az önkormányzat elkülönített számlájára kell befizetni. Amennyiben a helyreállítás költsége kevesebb, mint a befizetett biztosíték összege, a fennmaradó részt az önkormányzat visszafizeti. Ha a biztosíték összege nem fedezi a javítás és helyreállítás költségeit, az önkormányzat a többletköltség befizetésére kötelezi a közterület-használót.


(4)       Az országgyűlési képviselő és az önkormányzati, valamint az egyéb képviseleti szervekbe való választással, továbbá népszavazással kapcsolatos hirdető-berendezések elhelyezéséhez a választás napjának kitűzését követő naptól a választások napját követő 15. napig terjedő időszakra adható közterület-használati hozzájárulás.


(5)       Nem adható közterület-használati hozzájárulás:


 1. reklámhordozó és reklám elhelyezésére a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben és ennek végrehajtásáról szóló 104/2017. kormányrendeletben meghatározott kivétellel,
 2. a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet előírásaiba ütköző tevékenységre
 3. Belváros-Lipótváros a településkép       védelméről szóló 27/2017 (XII.18.) önkormányzati rendeletében meghatározottakon túl és az abban előírtaktól eltérő tevékenység végzésére,
 4. tömegközlekedési járművek megállóiba, kivéve, ha a közterület igénybevétele az utasforgalom céljait, illetve az utasok ellátását, tájékoztatását szolgálja,

e)  olyan járdaszakaszra, ahol a tervezett létesítmény az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná,

f)  állandó pavilon elhelyezésére, ide nem értve a téliesített teraszokat,

g) akinek Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat felé lejárt közterület-használati díj-, illetve ebből adódó kamat tartozása van,

h)  göngyölegtárolás céljára; kivételt képeznek a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt., illetve Budapesti Közlekedési Központ Zrt., a téli időszakban a síkosság mentesítésre szolgáló anyagok tárolására elhelyezett zárt konténerek, és az építkezésekkel kapcsolatos építőanyag tárolására szolgáló konténerek. Az építési törmelék, hulladék tárolására szolgáló konténer csak a feltöltés és elszállítás időtartamára helyezhető el.

i)   zöldterületekre, amennyiben a használó nem köt előzetes megállapodást a zöldterület kezelőjével

j)   mutatványos tevékenységre

k)  olyan tevékenység gyakorlására, amely a környezetre káros lenne vagy a közbiztonságot vagy az egészséget veszélyeztetné,

l)   olyan létesítmények és berendezések létesítésére, amelyek működtetéséhez a szükséges energia és vízellátás, csatorna vagy a szabványoknak megfelelő zárt rendszerű szennyvíz-elvezetés és hulladéktárolás nem biztosítható, vagy a felhasználás mértéke nem állapítható meg,

m) jármű iparszerű javítására,

n)  üzemképtelen jármű tárolására,

o)  légvezeték elhelyezésére, kivéve tömegközlekedési járművek felsővezetékeit,

p)  ha a közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet a Polgármester kétszer elutasította, a második elutasítás kézhezvételétől számított három hónapon belül ugyanannak a kérelmezőnek ugyanazon közterület használatára és ugyanazon tevékenységre vonatkozóan,

q)  vállalkozási célú szolgáltatási tevékenység során kölcsönzött/bérbeadott eszközök tárolási/kölcsönzési pontjának használatához amennyiben az üzemeltetés módjáról a kérelmező Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V.kerületi Önkormányzatával nem köt külön megállapodást,

r)  vendéglátó terasz üzemeltetésére egy évben belül három időszakot (elő-utószezon, főszezon, téliszezon) és az ehhez kapcsolódó területet meghaladóan. A közterület-használati hozzájárulás tartalma


8. §


(1)       A közterület-használati hozzájárulásnak tartalmaznia kell:


a)  a hozzájárulást kérő természetes személy nevét, állandó lakóhelyének címét, anyja nevét, születési helyét és idejét adóazonosító jelét. A hozzájárulást kérő jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezését, székhelyét, cég vagy nyilvántartási számát és adószámát valamint a hivatalos képviseletre jogosult személy megnevezését,

b)  a közterület-használat célját és időtartamát, illetve azt a feltételt, amelynek bekövetkeztéig a hozzájárulás érvényes,

c) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és egyéb feltételeinek pontos meghatározását,

d)  utalást arra, hogy a hozzájárulás csak a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírások megvalósulása esetén érvényes,

e)  a hozzájárulás érvényének megszűnése vagy annak visszavonása esetére az eredeti állapot - kártalanítási igény nélküli - helyreállításának kötelezettségét,

f)  közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és megfizetésének módját,

g)  a közterület-használat jellegétől függően egyéb hatósági, szakhatósági előírásokról és kikötésekről szóló tájékoztatást, a településképi követelményeket,

h)  a közterület-használattal járó járulékos költségek (energiadíj, vízdíj stb.) viselésének és megfizetésének módját,

i)   a közterület-használat időtartama alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási és tisztántartási kötelezettség előírását,

j)   az esetleges szerzői jogdíj megfizetésére irányuló kötelezettség teljesítésére szóló felhívást,

k)  zöldfelület védelméről szóló előírásokat.

                       

(2)       Az anyagok és szerkezetek használatával és tárolásával kapcsolatos hozzájárulásban azt is ki kell kötni, hogy a tárolás csak a munka-, baleset- és egészségvédelmi, tűzvédelmi szabályokban előírt módon történhet. Előírást arra vonatkozólag, hogy ömlesztett anyagokat konténerben kell tárolni, illetve beton, habarcs közterület felületén történő keverésének, előállításának tilalmát.


(3)       A közterület-használati hozzájárulást vagy annak elutasítását meg kell küldeni:


a)  a kérelmezőnek,

b)  Belváros-Lipótváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának

c)  Belváros-Lipótváros Közterület Felügyeletének


(4) A közterület-használati hozzájárulásról rendezvények esetében értesíteni kell a Budapesti Rendőr-Főkapitányságot, ami a közterület használó kötelessége.


9. §


(1)       A közterület-használati hozzájárulás eredeti példányát vagy annak hiteles másolatát a tevékenységet folytató személy köteles a helyszínen magánál tartani és a közterület-felügyelők, valamint a jogszabályok szerint ellenőrzésre jogosult más szervek, illetve a tulajdonos által meghatalmazott személyek felhívására felmutatni.


(2)       A közterület-használati hozzájárulás alapján a közterületet a jogosult  használhatja, azonban ez nem korlátozza a jogosult azon jogát, hogy a közterület-használathoz vele szerződéses viszonyban álló közreműködőket vegyen igénybe.A közterület-használati hozzájárulás érvényének megszűnése, a közterület-használat szünetelése és a közterület-használat módosítása


10. §


 A közterület-használati hozzájárulás hatályát veszti:


a)  a hozzájárulásban meghatározott idő elteltével,

b)  a hozzájárulásban meghatározott feltétel bekövetkeztével,

c)  a közterület használatát és rendjét érintő jogszabályok megváltozása miatti visszavonással, és

d)  a hozzájárulásban vagy a közterület-használatra, illetve az ezzel kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó jogszabályokban foglaltak megsértése miatti rendkívüli visszavonással.

 1.  ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat hatálya megszűnik, vagy a jogosult a tevékenység folytatására való jogosultságát egyébként elveszti.
 2.  a jogosult halálával vagy - jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetén - jogutód nélküli megszűnésével.
 3. ha a jogosult bejelenti az önkormányzatnak, hogy a közterület használatával felhagy, és a megállapodást egyidejűleg visszaadja.
 4.  ha a végzett tevékenységre megalapozott lakossági panasz érkezik és a közterület- használati hozzájárulás visszavonásra kerül.


11. §


A közterület tulajdonosa közérdekből a közterület használatának szünetelését rendelheti el.


12.§


A közterület-használati megállapodás a hozzájárulásban meghatározott időtartamon és területen belül külön döntés nélkül legfeljebb 2 alkalommal módosítható.


13. §


(1)       Ha a közterület-használati hozzájárulás hatályát veszti, a jogosult kártalanítási igény nélkül köteles a közterület eredeti állapotát - különösen annak tisztaságát - haladéktalanul helyreállítani, kivéve a 11. § esetén.


(2)       A közterület tulajdonosa az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítésére a közterület-használat jellegétől függő, de legfeljebb 15 napos halasztást adhat a jogosult kérelmére.


(3)       A közterület-használattal járó kötelezettségek - így különösen a közterület-használati díj megfizetése - szempontjából azt az időt is be kell számítani a közterület-használatba, ameddig a jogosult az eredeti állapotot hiánytalanul helyre nem állította.A közterületek besorolása


14.§


A rendelet hatálya alá tartozó közterületeket: kiemelt, minősített, normál közterületi övezeti kategóriába kell sorolni. A közterületek besorolását az 2. számú melléklet tartalmazza. A közterület-használati díj


15. §


(1)       A közterület-használati hozzájárulás jogosultja (magánszemély vagy gazdálkodó szervezet) az önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatáért - jelen rendeletben szabályozott tevékenységek kivételével - díjat köteles fizetni.


(2)       A jogosult a közterület-használati díjat a közterület  tényleges használatára tekintet nélkül - a szerződésben rögzített időtartamra és módon köteles fizetni, kivéve, ha azt tulajdonosi vagy hatósági intézkedés következtében kénytelen megszüntetni vagy szüneteltetni.


(3)       A közterület-használati díj mértékét e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. Ez alól kivételt képez a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben meghatározott tevékenységek. A törvény 3. sz. mellékletében meghatározott használati díjak tekintetében a kerületi tulajdonú közterületek mindegyikét Budapest turisztikailag kiemelt központi területének kell tekinteni. A fizetendő közterület-használati díjat és megfizetésének módját a hozzájárulásban a tulajdonos határozza meg.


(4)       A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának megállapításánál a létesítmény négyzetméterekben számított alapterületét vagy területét, továbbá a hozzá tartozó - az alapterületen túlnyúló - szerkezet (ponyva, tető stb.) területének vetületét együttesen kell figyelembe venni.


(5)       A díjtétel számítása szempontjából minden töredék négyzetméter egész négyzetméternek számít.


(6)       A kézből történő utcai árusítással elfoglalt közterület a fizetendő díj szempontjából egységesen 1 négyzetméternek kell tekinteni.


(7)       A díjszámítás szempontjából a kirakatszekrény, üzlethomlokzat esetében az utca síkjából elfoglalt alapterületet, a cégér, cégtábla, címtábla vonatkozásában a hirdetési felületet kell figyelembe venni.


(8)       A közterület-használati díjak havi, napi vagy darab díjak.


(9)       Pályázati eljárás esetén a díjtáblázatban meghatározott díj alapdíj, melytől a megajánlott összeg alacsonyabb nem lehet.


(10)A 3. számú mellékletben nem részletezett tevékenységek esetén a melléklet 1.a.)  pontjában rögzített díjat kell alkalmazni 16§ -ban foglaltak figyelembevételével.Mentesség és kedvezmény a közterület-használati díj fizetése alól


16. §


(1) A közterület-használati díj korlátlanul  csökkenthető, vagy el is engedhető, ha a közterület használatára közfeladat ellátása céljából és a közfeladat ellátásához szükséges mértékben van szükség.


(2) A tulajdonos a közterület-használati díjból  legfeljebb 90 % kedvezményt adhat különösen indokolt esetben, egyedi elbírálás alapján.


(3)       A (2) bekezdésben megállapított kedvezmény lehetősége nem alkalmazható abban az esetben, ha a közterület-használati hozzájárulás megadása pályázati eljárás alapján történik.A jogellenes közterület-használat következményei


17. §


(1)       Aki közterületet hozzájárulás nélkül vagy a hozzájárulástól eltérő módon, azt meghaladó mértékben használ, vagy a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 57/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendeletbe ütköző módon használ, köteles a tulajdonos vagy megbízottja felhívására a jogellenes közterület-használatot haladéktalanul megszüntetni, továbbá kártalanítás nélkül kötelezhető a közterület eredeti állapotának helyreállítására. E kötelezettség elmulasztása esetén a tulajdonos önkormányzat az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettségeket elmulasztó költségére elvégeztetheti, amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett 8 napon belül nem tesz eleget.


(2)       A tulajdonos önkormányzat az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével és az /1/ bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállíthatja, ha az élet- és balesetveszély vagy jelentős anyagi kár, a közrend, közbiztonság, illetve a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének elhárítása érdekében vagy jelentős közérdekből egyébként indokolt. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni."


(3)       Aki közterületet hozzájárulás nélkül vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérően használ, a hozzájárulás nélküli vagy az eltérő használat tartamára a jogszerű közterület-használat esetén egyébként fizetendő közterület-használati díj tízszeresének megfizetésére lehet kötelezni azzal, hogy a megállapított közterület-használati díj nem lehet kevesebb, mint az egyébként irányadó közterület-használati díj kétszerese.


(4)       Aki a 7. § (5) bekezdésben felsorolt esetekben használja a közterületet, a közterület-használati díjszabás (3. számú melléklet) 1. a) pontjában rögzített díj tízszeresének megfizetésére  kötelezhető azzal, hogy a megállapított közterület-használati díj nem lehet kevesebb, mint a jelen bekezdés alapján irányadó díjtétel alapján megállapítható díjösszeg kétszerese.


(5)       A közigazgatási bírságolási eljárás nem mentesít a közterület-használati díjfizetési (beleértve a kiszabható többszörös közterület-használati díjat is), illetve helyreállítási kötelezettség alól.Egyéb eljárási szabályok


18. §


A kézbesítési fikció fogalmát a polgári perrendtartásról szóló 2016.évi CXXX. törvény határozza meg.ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


Hatályba lépés


19. §


 1. Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.


(2)Ez a rendeletet a hatályba lépése előtt indult és                     a hatályba lépéskor folyamatban lévő                 ügyekben is alkalmazni kell.


(3)       E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(IV.18.) és a módosításáról rendelkező 21/2013.(VI.25.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

 Dr. Sélley Zoltán                 Szentgyörgyvölgyi Péter

          jegyző                                   polgármester
A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2018. december 19. napján került kifüggesztésre. A kifüggesztés időtartama 30 nap.                                                                                               Dr. Sélley Zoltán

                      jegyző                                                                                    INDOKOLÁSÁltalános indokolásBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának feladata, hogy a tulajdonában álló közterületei rendjének megőrzését, a közrend megtartását elősegítse, a közterület-használók és a közterület-használatot ellenőrzők számára egyértelmű szabályokat állapítson meg.

            A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (Mötv.) 2013. január elsején hatályba lépett rendelkezései miatt a jelenleg hatályos rendeletünk egyszerű módosítása már nem lehetséges, hanem új rendelet megalkotása szükséges.Részletes indokolás1-2. § -hoz


            A rendelet területi hatályát határozza meg, illetve azokat az eseteket, amelyekre nem terjed ki a rendelet hatálya.


3. §-hoz


            A közterület-használati szabályok alkalmazását elősegítendő a rendelet értelmező rendelkezéseket állapít meg.


4. §-hoz


            A közterület-használat tárgyában nem hatósági, hanem tulajdonosi jogkörben születnek a döntések. A rendelet meghatározza, hogy milyen esetben szükséges közterület-használati hozzájárulás, illetve milyen esetekben nem kell.5.§-hoz


Meghatározza a közterület-használati hozzájárulás megadásában közreműködő szervezeteket.6. §-hoz


            Meghatározza a kérelembeadás feltételeit és követelményeit.

7. §-hoz


            A rendelet meghatározza a közterület-használati hozzájárulás megadásának szabályait, illetve  azt, hogy mely esetekben nem adható közterület-használati hozzájárulás.8-9. §-hoz


A rendelet meghatározza a közterület-használati hozzájárulás tartalmát, továbbá néhány közterület-használati részlet szabályt.
10-13. §-hoz


            A rendelet rögzíti a közterület-használati hozzájárulások megszűnésének, szüneteltetésének és módosításának eseteit, valamint a közterület eredeti állapotának helyreállítási szabályait.
14-16. §-hoz


A rendelet lefekteti a közterületek övezeti kategóriákba sorolását, a  közterületek-használati díjak megállapításának, számításának szabályait, valamint a díjmentességre és díjkedvezményre vonatkozó szabályozást.

           


17. §-hoz


            A rendelet részletezi a jogellenes közterület-használat eseteit és jogkövetkezményeit.18. §-hoz


            Egyéb eljárási szabályokat rögzíti.


19. §-hoz


            A rendelet záró rendelkezéseit (hatálybaléptető, hatályon kívül helyező rendelkezést) rögzíti.
 1. számú melléklet


KÉRELEM

a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához


Igénylő neve: ...........................................................................................................................


Székhelye ill. lakcíme (magánszemély esetén): …………………………...……………………


…………………………………………………………………………………………………...


Levelezési címe: ………………………………………………………………………………...


Kapcsolattartó: ……...................................................................................................................


e-mail: ............................................................................... telefonszám: ...................................


Igénylő bankszámla száma: .........................................................................................................


Igénylő cégjegyzékszáma: ....................................................... adószáma: .................................


Képviseletre, aláírásra jogosult személy neve: …………………………………………………


Vendéglátó egység neve: .............................................................................................................


Vállalkozói igazolvány száma: .................................... adószáma: .............................................


Magánszemély esetében:


adóazonosító száma: ..............................anyja neve: ...................................................................


születési helye:……………………….. születési ideje: ………………………………………..Használat ideje: ................ év .............hó ............naptól .................év .............. hó .......... napig


A közterület-használat célja: ........................................................................................................


………………………………………………………………………………...…………………


A közterület nagysága: ................................................................................................................


A kért közterület helyének pontos leírása (utca, házszám): ........................................................


…………………………………………………………………………………………………...


Előzmény iktatószáma: .............................................................................................................


A kérelmező tudomásul veszi, hogy:

- a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közterület használatára, és aki a közterületet hozzájárulás nélkül használja a 22/2018.( XII.19.) B-L. Ö. sz. önkormányzati rendelet alapján szabálysértést követ el és pénzbírsággal sújtható,

- az általa igényelt közterület-használat csak az igényelt nagyságú terület használatára vonatkozik,

- megkötendő közterület-használati megállapodás nem pótolja a hatósági, illetve szakhatósági engedélyek beszerzését, amely a kérelmező feladata,

- a Belváros-Lipótváros Budapest V. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 22/2018.( XII.19.) B-L.Ö. sz. önkormányzati rendelet 15. § (1) bek. szerint a közterület használatáért közterület-használati díjat köteles fizetni!M E G J E G Y Z É S


A kérelemhez az igénylőnek az alábbiakat kell csatolnia 1. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feljogosító okirat (vállalkozói engedély, cégbírósági bejegyzés, aláírási címpéldány, működési engedély, személyi igazolvány, adókártya) egyszerű másolatát.


 1. Az igényelt területre vonatkozó helyszínt ábrázoló méretezett, mérethelyes helyszínrajzot, amelyen szerepelnie kell a környező utcáknak, járdaszélességnek, parkolási rendnek és ott lévő, állandó köztárgyaknak, növényzetnek. Ebbe be kell rajzolni az igényelt területet a szükséges méretekkel, úgy, hogy annak nagysága, elhelyezkedése egyértelműen megállapítható legyen.


 1. Az elhelyezni kívánt létesítmény, berendezés műszaki leírását és terveit, valamint a rögzítésre vonatkozó elhelyezési tervdokumentációt.


 1. Építkezések, felújítások esetén jogerős építési engedély és/vagy településképi határozat ill. örökségvédelmi hozzájárulás másolatát.


 1. Szezonális terasz létesítése esetén a kihelyezni kívánt eszközök részletes felsorolását, látvány- és berendezési tervet, feltüntetve az anyag és színhasználatot, fotót, továbbá érvényes hulladékszállítási szerződést.


Figyelmeztetés: A hiányosan benyujtott kérelem nem bírálható el.

Budapest, ................. év .................................. hó ................. nap

                                                                                              ..................................................

                                                                                                          kérelmező aláírása 1. számú melléklet


Közterületek besorolása övezeti kategóriákbaHelyrajzi
szám

Közterület megnevezése

Övezeti kategóriák

24666

AKADÉMIA UTCA                                                               Széchenyi tér - Kossuth tér között

normál

24400

APÁCZAI CSERE JÁNOS UTCA
Petőfi tér-Deák Ferenc utca között

minősített

24493

APÁCZAI CSERE JÁNOS UTCA
Eötvös tér - Vigadó utca között

minősített

24640

ARANY JÁNOS UTCA
Bajcsy-Zsilinszky út-Vadász utca között

minősített

24641

ARANY JÁNOS UTCA
Sas utca-Hercegprímás utca között

minősített

24642

ARANY JÁNOS UTCA
Október 6. utca-Sas utca között

minősített

24643

ARANY JÁNOS UTCA
Nádor utca-Október 6. utca között

minősített

24644

ARANY JÁNOS UTCA

7-11,10-12 között

kiemelt

24644

ARANY JÁNOS UTCA
Akadémia utca-Tüköry utca között

minősített

24645

ARANY JÁNOS UTCA
Széchenyi felső rakpart-Akadémia utca között

minősített

24389

ARANYKÉZ UTCA
Régiposta utca-Türr István utca között

minősített

24732

AULICH UTCA
Szabadság tér-Hold utca között

kiemelt

24989/2

BALASSI BÁLINT UTCA
Kossuth Lajos tér-Markó utca között

kiemelt

24989/2

BALASSI BÁLINT UTCA

Markó utca- Jászai Mari tér között

minősített

25007

BALATON UTCA
Balassi Bálint utca-Széchenyi rakpart között

minősített

25006

BALATON UTCA
Balassi Bálint utca-Falk Miksa utca között

minősített

25005

BALATON UTCA
Falk Miksa utca-Honvéd utca között

normál

25004

BALATON UTCA
Honvéd utca-Szemere utca között

normál

25003

BALATON UTCA
Szemere utca-Nagy Ignác utca között

normál

24778

BANK UTCA
Bajcsy-Zsilinszky út-Vadász utca között

minősített

24779

BANK UTCA
Vadász utca-Hold utca között

minősített

24358/1

BÁRCZY ISTVÁN UTCA
Szervita tér-Károly körút között

normál

24059

BÁSTYA UTCA
Veres Pálné utca-Királyi Pál utca között

kiemelt

24091

BÁSTYA UTCA
Királyi Pál utca-Kecskeméti utca között

kiemelt

24834/2

BÁTHORY UTCA
Bajcsy-Zsilinszky út-Hold utca között

normál

24834/2

BÁTHORY UTCA

Hold utca-Vértanúk tere között


minősített

24416

BÉCSI UTCA
Kristóf tér-Deák Ferenc utca között

kiemelt

24440

BÉCSI UTCA
Deák Ferenc utca -Erzsébet tér között

kiemelt

23817/4

BELGRÁD FELSŐ RAKPART
1-4.

kiemelt

23817/4

BELGRÁD FELSŐ RAKPART
5-27.

minősített

24316/1

BELGRÁD FELSŐ RAKPART
(Petőfi-Eötvös tér között: Dunakorzó)

kiemelt

24977/2

BIHARI JÁNOS UTCA
Alkotmány utca-Szent István körút között

minősített

24014

CUKOR UTCA
Irányi utca-Papnövelde utca között

kiemelt

23999

CURIA UTCA
Veres Pálné utca-Ferenciek tere között

minősített

24427/1

DEÁK FERENC UTCA
Vigadó tér-Vörösmarty tér között

kiemelt

24427/2

DEÁK FERENC UTCA
Vörösmarty tér - Deák tér között

kiemelt

24486

DOROTTYA UTCA

 1-7. és 2-8. szám előtt

kiemelt

24486

DOROTTYA UTCA

 9-13. és 10. szám előtt

minősített

23995

DUNA UTCA
Március 15. tér-Ferenciek tere között

kiemelt

24038

EGYETEM TÉR
Királyi Pál utca-Kecskeméti utca-Henszlmann Imre utca-Károlyi utca-Papnövelde utca által határolt

kiemelt

24497/1

EÖTVÖS TÉR
Belgrád felső és alsó rakpart-Széchenyi tér-Apáczai Csere János utca által határolt

kiemelt

24965/2

FALK MIKSA UTCA
Kossuth Lajos tér-Stollár Béla utca között

minősített

24996

FALK MIKSA UTCA
Stollár Béla utca -Szent István körút között

minősített

24364

FEHÉRHAJÓ UTCA
Kristóf tér-Szomory Dezső tér között

kiemelt

24042

FEJÉR GYÖRGY UTCA
Szerb utca-Bástya utca között

minősített

24131

FERENCZY ISTVÁN UTCA
Magyar utca-Múzeum körút között

minősített

24167

FERENCZY ISTVÁN UTCA
Károlyi utca-Magyar utca között

minősített

24323

GALAMB UTCA
Március 15. tér-Régiposta utca között

minősített

24698/2

GARIBALDI KÖZ
Zoltán utca-Garibaldi utca között

minősített

24708

GARIBALDI UTCA
Kossuth Lajos tér-Nádor utca között

minősített

24283/1

GERLÓCZY UTCA
Kamermayer Károly tér-Károly körút között

minősített

24301/7

HARIS KÖZ
Váci utca-Petőfi Sándor utca között

kiemelt

24457

HARMINCAD UTCA
Erzsébet tér-Vörösmarty tér között

minősített

23824

HAVAS UTCA
Molnár utca-Belgrád rakpart között

normál

23914

HAVAS UTCA
Molnár utca-Váci utca között

normál

24164

HENSZLMANN IMRE UTCA
Egyetem tér-Magyar utca között

minősített

24545

HERCEGPRÍMÁS UTCA
József Attila utca-Szent István tér között

kiemelt

24625

HERCEGPRÍMÁS UTCA                                   
       Szent István tér - Arany János utca között                                                                 Arany János utca - Bank utca  között

kiemelt

24502/1

HILD TÉR

játszótér

kiemelt

24502/2

HILD TÉR

József Attila utca-Mérleg utca-Hild tér park körüli utcák által határolva!

kiemelt

24780

HOLD UTCA
2-8, és 1-17. között

minősített

24869

HOLD UTCA (Batthyány Örökmécses környezete)

Hold utca 10,12,14,19,21,számok által határolt terület

kiemelt

24868

HOLD UTCA
Báthory utca-Alkotmány utca között

minősített

24972

HONVÉD TÉR
Honvéd utca-Stollár Béla utca-Szemere utca-Markó utca által határolva!

kiemelt

24725

HONVÉD UTCA
Szabadság tér-Báthory utca között

minősített

24882

HONVÉD UTCA
Báthory utca-Kálmán Imre utca között

minősített

24881

HONVÉD UTCA
Kálmán Imre utca-Alkotmány utca között

minősített

24971/2

HONVÉD UTCA
Alkotmány utca-Szent István körút között

minősített

23856

IRÁNYI UTCA
Belgrád rakpart felső-Molnár utca között

minősített

23993

IRÁNYI UTCA
Váci utca-Veres Pálné utca között

minősített

23873

IRÁNYI UTCA
Váci utca-Molnár utca között

minősített

24007

IRÁNYI UTCA
Veres Pálné utca-Ferenciek tere között

minősített

25122/4

JÁSZAI MARI TÉR-park
Széchényi rakpart felső-Margit-hídra felvezető út-park förüli utcák által határolva!

minősített

24480

JÓZSEF nádor TÉR
József Attila-utca-Wekerle Sándor utca-Vörösmarty tér által határolva!

kiemelt

24283/2

KAMERMAYER KÁROLY TÉR
Városház utca-Vitkovics Mihály utca-Gerlóczy utca által határolva!

kiemelt

24859

KÁLMÁN IMRE UTCA
Kozma Ferenc utca-Bajcsy-Zsilinszky út között

normál

24016

KÁROLYI UTCA
Ferenciek tere-Egyetem tér között

kiemelt

24115

KECSKEMÉTI UTCA
Egyetem tér-Kálvin tér között (aluljárók nincsenek bejegyezve!)

kiemelt

23869

KÉMÉNYSEPRŐ UTCA
Március 15. tér-Irányi utca között

minősített

24101

KÉPÍRÓ UTCA
Királyi Pál utca-Kecskeméti utca között

kiemelt

24308

KÍGYÓ UTCA
Váci utca-Ferenciek tere között

kiemelt

24058

KIRÁLYI PÁL UTCA
Egyetem tér-Vámház körút között

kiemelt

24745

KISS ERNŐ UTCA
Szabadság tér-Hold utca között

normál

24890

KOZMA FERENC UTCA
Báthory utca-Alkotmány utca között

normál

24369

KRISTÓF TÉR
Váci utca-Bécsi utca Fehér Hajó utca-Szervita tér által határolva!

kiemelt

24149

MAGYAR UTCA
Kossuth Lajos utca-Kecskeméti utca között

 minősített

24956/2

MARKÓ UTCA
Széchenyi rakpart felső-Balassi Bálint utca között

minősített

24955/2

MARKÓ UTCA
Balassi Bálint utca-Falk Miksa utca között

minősített

24954/2

MARKÓ UTCA
Falk Miksa utca-Honvéd utca között

minősített

24953/2

MARKÓ UTCA
Honvéd utca-Szemere utca között

normál

24952/2

MARKÓ UTCA
Szemere utca-Nagy Ignác utca között

normál

24951/2

MARKÓ UTCA
Nagy Ignác-Bihari János utca között

normál

24950/2

MARKÓ UTCA
Bihari János utca-Bajcsy-Zsilinszky út között

normál

24511

MÉRLEG UTCA
Széchenyi tér-Nádor utca között

normál 

24510

MÉRLEG UTCA
Nádor utca-Hild tér park körüli utcák között

normál

24445

MIATYÁNK UTCA
Erzsébet tér-Deák Ferenc utca között

kiemelt

23858

MOLNÁR UTCA
Március 15. tér-Fővám tér között

minősített

24975/2

NAGY IGNÁC UTCA
Alkotmány utca-Szent István tér között

normál

24804

NAGYSÁNDOR JÓZSEF UTCA
Hold utca-Vadász utca között

normál

24803

NAGYSÁNDOR JÓZSEF UTCA
Vadász utca-Bajcsy-Zsilinszky út között

normál

24713

NÁDOR UTCA
                                                                                                                                    

minősített

23882

NYÁRY PÁL UTCA 1-5. és 2.

normál

23978

NYÁRY PÁL UTCA 4-14. és 7-9.

kiemelt

24596

OKTÓBER 6. UTCA
                                                                                                                                  

kiemelt

24026

PAPNÖVELDE UTCA
Veres Pálné utca-Egyetem tér között

kiemelt

24298

PÁRIZSI UTCA
Váci utca-Petőfi Sándor utca között

kiemelt

24297

PÁRIZSI UTCA
Petőfi Sándor utca-Városház utca között

minősített

24740

PERCZEL MÓR UTCA
Szabadság tér-Hold utca között

normál

24315

PIARISTA UTCA
Március 15. tér-Váci utca között

kiemelt

24352

PETŐFI SÁNDOR UTCA
Kossuth Lajos utca-Szervita tér között

kiemelt

24317/1

PETŐFI TÉR

kiemelt

24011

PILINSZKY JÁNOS KÖZ
Veres Pálné utca-Cukor utca között

kiemelt

24294/2

PILVAX KÖZ

kiemelt

23904

PINTÉR UTCA
Molnár utca-Váci utca között

kiemelt

24185

REÁLTANODA UTCA
Ferenciek tere-Magyar utca között

minősített

24339

RÉGIPOSTA UTCA
1-9. és 2-8. szám között

minősített

24339

RÉGIPOSTA UTCA
11-15. és 10. szám között

kiemelt

24341

RÉGIPOSTA UTCA
17-19. és 12-16. szám között

kiemelt

24610

SAS UTCA 
                                                                                                                                                                        

kiemelt

24251

SEMMELWEIS UTCA
Kossuth Lajos utca-Gerlóczy utca között

kiemelt

23934

SÓ UTCA
Fővám tér-Veres Pálné utca között

minősített

23837

SÖRHÁZ UTCA
Belgrád rakpart felső-Molnár utca között

normál

23896

SÖRHÁZ UTCA
Molnár utca-Váci utca között

normál

24679

STEINDL IMRE UTCA
Széchényi rakpart felső-Akadémia utca között

normál

24678

STEINDL IMRE UTCA
Akadémia utca-Nádor utca között

normál

24987

STOLLÁR BÉLA UTCA
Széchenyi rakpart felső-Balassi Bálint utca között (Zöldfelületek közötti sétány)

minősített

24986

STOLLÁR BÉLA UTCA
Balassi Bálint utca-Honvéd utca között

minősített

24985

STOLLÁR BÉLA UTCA
Honvéd utca-Szemere utca között

normál

24984

STOLLÁR BÉLA UTCA
Szemere utca-Nagy Ignác utca között

normál

24983

STOLLÁR BÉLA UTCA
Nagy Ignác utca-Bihari János utca között

normál

24982

STOLLÁR BÉLA UTCA
Bihari János utca-Bajcsy-Zsilinszky út között

normál

24363

SÜTŐ UTCA
Szomory Dezső tér-Deák Ferenc tér között

kiemelt

24747/1

SZABADSÁG TÉR
Szabadság tér déli-Kiss Ernő utca-Perczel Mór utca-Aulich utca-Honvéd utca-Vécsey utca-Zoltán utca által határolva!

kiemelt

24747/2

SZABADSÁG TÉR
Nádor utca-Október 6. utca-Sas utca-Hercegprímás utca-Szabadság tér

kiemelt

24914

SZALAY UTCA
Kossuth Lajos tér-Honvéd utca között

minősített

24913

SZALAY UTCA
Honvéd utca-Szemere utca között

minősített

24912

SZALAY UTCA
Szemere utca-Nagy Ignác utca között

minősített

23945

SZARKA UTCA
Váci utca-Veres Pálné utca között

normál

24877

SZEMERE UTCA
Báthory utca-Kálmán Imre utca

normál

24876

SZEMERE UTCA
Kálmán Imre utca-Alkotmány utca

normál

24973/2

SZEMERE UTCA
Alkotmány utca-Szent István körút között

normál

24553

SZENT ISTVÁN TÉR
Bajcsy-Zsilinszky út-Hercegprímás utca-Szent István tér

kiemelt

24555

SZENT ISTVÁN TÉR
Szent István tér keleti-Sas utca között

kiemelt

23956

SZERB UTCA
Váci utca-Veres Pálné utca között

minősített

24039

SZERB UTCA
Veres Pálné utca-Királyi Pál utca között

minősített

24368

SZERVITA TÉR
Petőfi Sándor utca-Városház utca-Bárczy István utca-Fehér Hajó utca-Kristóf tér által határolva!

kiemelt

24568

SZÉCHENYI FELSŐ RAKPART
Arany János utca -Széchenyi tér között

minősített

24897/2

SZÉCHENYI FELSŐ RAKPART
Arany János utca-Kossuth Lajos tér között

minősített

24661

SZÉCHENYI UTCA
Széchenyi rakpart felső-Akadémia utca között

normál

24660

SZÉCHENYI UTCA
Akadémia utca-Nádor utca között

normál

24192

SZÉP UTCA
Kossuth Lajos utca-Reáltanoda utca között

minősített

24358/2

SZOMORY DEZSŐ TÉR
Fehér Hajó utca-Sütő utca-Bárczy István utca által határolva!

kiemelt

24654

TÜKÖRY UTCA
Arany János utca-Széchenyi utca között

normál

24406

TÜRR ISTVÁN UTCA
Apáczai Csere János utca-Aranykéz utca között, a 3-5. és 6-8. szám előtt

minősített

24406

TÜRR ISTVÁN UTCA
Aranykéz utca-Váci utca között a 7-9. és 8. szám előtt

kiemelt

24792

VADÁSZ UTCA
Arany János utca-Báthory utca között

normál

24851

VADÁSZ UTCA
Báthory utca-Kálmán Imre utca között

normál

24850

VADÁSZ UTCA
Kálmán Imre utca-Alkotmány utca között

normál

24899

VAJKAY UTCA
Alkotmány utca-Szalay utca között

minősített

24340/1

VÁCI UTCA
Március 15. tér-Deák Ferenc utca között az 1-34. szám előtt

kiemelt

24340/3

VÁCI UTCA
Március 15. tér-Kígyó utca között - járda a 60.tömb mellett

kiemelt

23935

VÁCI UTCA 36-86 ig.

kiemelt

24267

VÁRMEGYE UTCA
Városház utca-Semmelweis utca között

minősített

24356

VÁROSHÁZ UTCA
Kossuth Lajos utca-Gerlóczy utca között

minősített

23997

VERES PÁLNÉ UTCA
Ferenciek tere-Vámház körút között

kiemelt

24719

VÉCSEY UTCA
Szabadság tér-Vértanúk tere között

kiemelt

24428

VIGADÓ TÉR
Belgrád rakpart felső-Apáczai Csere János utca-Deák Ferenc utca-Vigadó utca által határolva!

kiemelt

24431

VIGADÓ UTCA
Vigadó tér-Vörösmarty tér között

kiemelt

24566

VIGYÁZÓ FERENC UTCA
Széchenyi tér-Nádor utca között

normál

24274

VITKOVICS MIHÁLY UTCA
Kamermayer Károly tér-Semmelweis utca között

kiemelt

24477

WEKERLE SÁNDOR UTCA
Belgrád rakpart felső-Apáczai Csere János utca között

minősített

24478

WEKERLE SÁNDOR UTCA
Apáczai Csere János utca-Dorottya utca között

kiemelt

24479

WEKERLE SÁNDOR UTCA
Dorottya utca-József nádor tér között

kiemelt

24695

ZOLTÁN UTCA
Széchenyi rakpart felső-Akadémia utca között

minősített

24694

ZOLTÁN UTCA
Akadémia utca-Nádor utca között

minősített

24715

ZOLTÁN UTCA
Nádor utca-Szabadság tér között

minősített

24558

ZRÍNYI UTCA
Széchenyi tér-Nádor utca között

kiemelt

24557

ZRÍNYI UTCA
Nádor utca-Október 6. utca között

kiemelt

24556

ZRÍNYI UTCA
Október 6. utca-Sas utca között

kiemelt3. számú melléklet
ÖVEZETI KATEGÓRIÁK DÍJTÁBLÁZATA

(a díjtételek az Áfa-t nem tartalmazzák)Sorszám

Közterület-használat célja

Kiemelt közterületek

Minősített közterületek

Normál közterületek

1.

Kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozási tevékenységek

a.)

Árusítás

-    Ideiglenes asztal, guruló kocsi, állvány, sátor, mozgó árusítás, szolgáltatói tevékenységek


992 Ft/nap/m2


850 Ft/nap/m2708 Ft/nap/m2


b.)

 • Turisztikai információs pult

30.000 Ft/nap/m2

30.000 Ft/nap/m2

30.000 Ft/nap/m2

c.)

 • Szezonális terasz

354 Ft/nap/m2

283 Ft/nap/m2

212 Ft/nap/m2

d.)

Film- és televíziófelvétel

 • 150 m2-ig
 • 150 m2 felett (a teljes területre)


1.700 Ft/nap/m2

4.959 Ft/nap/m2


1.416Ft/nap/m2

4.250Ft/nap/m2


1.416 Ft/nap/m2

4.250Ft/nap/m2

e.)

Portrérajzolás

2.834 Ft/nap

1.700 Ft/nap

850 Ft/nap

f.)

Vállalkozási célú rendezvények

-     termékbemutató, kiállítás

-     kapcsolódó vendéglátó, kereskedelmi, szórakoztató tevékenység


2.833 Ft/nap/m2


3.400 Ft/nap/m2


1.700 Ft/nap/m2


2.833 Ft/nap/m2


708 Ft/nap/m2


1.983 Ft/nap/m2

2.

Építési munkaterület

a.)

 • állvány, építőanyag és törmelék tárolása, rakodás, költözés

284 Ft/nap/m2

212 Ft/nap/m2

155 Ft/nap/m2

b.)

 • építési konténer elhelyezése

2.125 Ft/

parkolóhely/db /nap

1.841 Ft/

parkolóhely/db /nap

1.558 Ft/ parkolóhely/db /nap

3.

Reklámhordozók

a.)

-     építési reklámháló

4.605 Ft/m2/hó

4.605 Ft/m2/hó

4.605 Ft/m2/hó

b.)

 • hirdetőoszlop       

23.276 Ft/db/hó

18.469 Ft/db/hó

12.903Ft/db/hó

d.)

 • üzlet előtti dekorációk

11.334 Ft/ m2/hó

7.084 Ft/ m2/hó

4.250 Ft/m2/hó

e.)

 • üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védőtető, előtető, napernyő

(A 2 m2-en felüli rész után)2.550 Ft/m2/hó2.125 Ft/m2/hó 1. Ft/m2/hó

f.)

 • cég- és címtábla

(Az 1 m2-en felüli rész után)


10.768 Ft/m2/hó


6.518 Ft/m2/hó


2.834 Ft/m2/hó

g.)

 • cégér

(Az 1 m2-en felüli rész után)


1.077 Ft/m2/hó


652 Ft/m2/hó


283 Ft/m2/hó

4.

Szórakoztató tevékenységek


 • utcai zenélés

1000 Ft/m2/nap

850 Ft/m2/nap

680 Ft/m2/nap

5.

Kulturális és sportesemények


 • ideiglenesen kiépített színpad, létesítmény, egyéb elkerített terület
 • kapcsolódó vendéglátó, kereskedelmi, szórakoztató tevékenység


114 Ft/m2/nap


1.700 Ft/m2/nap


85 Ft/m2/nap


1.417 Ft/m2/nap


70 Ft/m2/nap


992 Ft/m2/nap

6.

Egyebek

a.)

-     Önálló virágláda elhelyezése

100 Ft/db/hó

b.)

-    Civil és egyéb szervezetek érdekében végzett adománygyűjtés

100 Ft/m2/nap


c.)

 • reklámnak nem minősülő tájékoztató jellegű szórólaposztás

500 Ft/fő/nap


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!