nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (VIII.12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-08-13 -tól
Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (VIII.12.) önkormányzati rendelete
a lakáscélú támogatások helyi rendszeréről

Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§.(1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:


I. fejezet

Általános rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések

1.§

E rendelet alkalmazásában

a.)család: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III törvényben ( a továbbiakban Szt.) meghatározott személyek közössége;

b.)élettárs: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben ( a továbbiakban Ptk.) meghatározott személy;

c.) jövedelem: az Szt-ben meghatározott jövedelem;

d.)közeli hozzátartozó: a Ptk-ban törvényben meghatározott személy;

e.)telek: lakóingatlan építésére alkalmas beépítetlen terület;

f.)lakás:az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy – új lakás építése esetén – ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel,

g.)önkormányzati tulajdonú telek / lakás: Uraiújfalu Községi Önkormányzata tulajdonában álló, Uraiújfalu közigazgatási területén elhelyezkedő telek/lakás

h.)méltányolható lakásigény: 12 / 2001 ( I.31.) Korm. rendelet 3.§ -ban meghatározott lakásigény


2.Eljárási szabályok


2. §


(1)A rendeletben meghatározott támogatások iránti kérelmeket az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatalhoz ( a továbbiakban: Hivatal )kell benyújtani az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon. A kérelmező a kérelemben nyilatkozik a saját, valamint – ha a rendelet eltérően nem rendelkezik – a családjában élő személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól. A jövedelemszámítási időszakra, valamint a jövedelem igazolásának módjára az Szt. rendelkezései az irányadók.

(2) A rendeletben meghatározott vagyoni helyzetre vonatkozó feltétel meglétét  a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozat benyújtásával kell igazolni.

(3) A támogatások kifizetése bankszámlára utalással vagy házipénztárból való kifizetéssel történik.

(4) A támogatásokat a megállapító határozatban megjelölt személy részére kell kifizetni. Az ellátás jogosultja teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásbeli meghatalmazással az ellátás házipénztárból való felvételére más személyt is meghatalmazhat.


3.§

(1)A vissza nem térítendő támogatás iránti kérelemhez csatolni kell:

a.) a lakás tulajdonjogának megszerzéséről szóló okiratot,

b.) a jövedelemigazolásokat,

c.) amennyiben  a  kérelem benyújtásakor a támogatással érintett lakásban kérelmező, házastársa, élettársa és kiskorú gyermeke, valamint a vele együttköltöző családtagjai bejelentett lakóhellyel nem rendelkeznek, akkor legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatukat arra vonatkozóan, hogy a lakásban a tulajdonjog bejegyzését követő 30 napon belül lakóhelyet létesítenek,

d.)kérelmező legalább teljes magánokiratba foglalt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy amennyiben a támogatással érintett lakást a támogatási szerződés aláírásától számított 60 hónapon belül elidegeníti vállalja, hogy a támogatás összegét azonnal, egyösszegben az önkormányzat részére visszafizeti.

(2) A visszatérítendő támogatás iránti kérelemhez az (1) bekezdés a.)-c.) pontjában foglaltakon túl csatolni kell

a.) amennyiben a támogatással érintett lakás vásárlásához pénzintézeti kölcsönszerződést kötöttek, a pénzintézet írásbeli nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a kölcsönnel terhelt ingatlanra az Önkormányzat javára szóló jelzálogjognak, valamint az elidegenítési és terhelési tilalomnak a bejegyzéséhez,

b.)kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a támogatással érintett ingatlanra az önkormányzat javára szóló elidegenítési és terhelési tilalom, valamint jelzálogjog bejegyzéséhez hozzájárul.


4.§

(1)Amennyiben a támogatásra való jogosultságot a képviselő-testület megállapítja, a támogatást igénylővel a támogatás kifizetése előtt legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt támogatási szerződést kell kötni.

(2)Vissza nem térítendő támogatás esetén a támogatási szerződésnek tartalmaznia kell

a) a támogatást nyújtó nevét, székhelyét, azonosító adatait, nevében eljáró személy nevét és beosztását,

b) a támogatott nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, személyi azonosítóját, lakcímét,

c) a támogatással érintett lakás alapadatait, így különösen helyrajzi számát, címét, megnevezését, nagyságát,

d) a támogatás formáját, jogcímét és összegét,

e)a támogatási szerződés felmondásának a rendeletben meghatározott eseteit és jogkövetkezményeit.

f) a támogatott kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy amennyiben a támogatással érintett lakást a támogatási szerződés aláírásától számított 60 napon belül elidegeníti, a támogatás összegét azonnal, egyösszegben visszafizeti,

g) a támogatás megállapításáról szóló határozat számát,

h) a szerződés keltét, a szerződő felek aláírását.

(3)Visszatérítendő támogatás esetén a támogatási szerződést közokiratba, vagy ügyvéd által ellenjegyzett okiratba kell foglalni.

(4)Visszatérítendő támogatás esetén a támogatási megállapodásnak a (2) bekezdés a.)-e.) valamint g.)-h.) pontjaiban foglaltakon túl tartalmaznia kell

a) a támogatás visszafizetésének ütemezését és a havi törlesztőrészletek összegét,

b) a támogatott hozzájárulását az elidegenítési és terhelési tilalom, valamint a jelzálogjog bejegyzéséhez


5.§


(1)A vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó támogatási szerződést a képviselő-testület felmondja, ha tudomására jut, hogy támogatott a támogatással érintett lakást a támogatási szerződés aláírásától számított 60 hónapon belül elidegenítette.

(2)A támogatási szerződés felmondása esetén a támogatást azonnal, egyösszegben vissza kell fizetni


6.§

(1)A visszatérítendő támogatásra vonatkozó támogatási szerződést a képviselő-testület felmondja, ha

a.) megállapítást nyert, hogy a támogatás felhasználása a kérelemtől eltérő célra történt,

b.) a támogatott a részletfizetési kötelezettségének teljesítésével 90 napon túl késedelembe esett és fizetési halasztást, vagy átütemezést nem kérelmezett.

(2) A támogatási szerződés felmondására az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben akkor kerülhet sor, ha támogatott a fizetési kötelezettsége teljesítésére legalább két alkalommal felszólításra került.

(3)Amennyiben a támogatási szerződés felmondására az (1) bekezdés a.) pontja alapján került sor, úgy a visszatérítendő támogatást egy összegben, a támogatás kifizetésének napjától a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerint számított kamataival együtt kell visszafizetni.

(4) Amennyiben a támogatási szerződés felmondására az (1) bekezdés a.) pontja alapján került sor, úgy a visszatérítendő támogatás még fennmaradt részét egy összegben, támogatási szerződés felmondása esetén a visszatérítendő támogatás tartozást egy összegben, a késedelembe esés napjától a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerint számított kamataival együtt kell visszafizetni.


7.§


(1) A visszatérítendő támogatásban részesült személy egy alkalommal visszafizetési kötelezettsége teljesítésének legfeljebb egy évre történő felfüggesztését és a fizetési kötelezettségének átütemezését kérheti a Képviselő-testülettől, amennyiben szociális és vagyoni helyzetében, életkörülményeiben a támogatási szerződés megkötése után olyan rendkívüli körülmény állt be, amely a visszafizetés határidőre történő teljesítését akadályozza. Rendkívüli körülmény lehet különösen a munkahely elvesztése, baleset, közeli hozzátartozó halála, betegség.

(2)Amennyiben a Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kérelemnek helyt ad,  a támogatási szerződés módosítására úgy kerülhet sor, hogy a támogatás visszafizetésének futamideje - a fizetési kötelezettség teljesítésének megkezdésétől számított - legfeljebb 5 év lehet.

(3)  Ha a támogatott a visszafizetési kötelezettségét az (2) bekezdésben foglalt kedvezmények igénybevételét követően sem teljesíti, és 90 napon túli késedelembe esik, a kölcsönszerződést - a 6. § (2) és (4) bekezdésében foglaltak alkalmazásával - fel kell mondani.II. fejezet

 A lakáscélú támogatások formái

3. Vissza nem térítendő támogatások


8.§

A képviselő-testület e rendeletben foglaltak figyelembe vételével vissza nem térítendő  támogatást nyújt

a.)az első lakás tulajdonjogának lakásépítés vagy lakásvásárlás útján történő megszerzéséhez,

b.)első tulajdonú lakás korszerűsítéséhez, felújításához, lakhatóvá tételéhez, valamint

c.)Uraiújfalu községben meglévő saját tulajdonú lakás szobaszámát növelő lakásbővítéshez.9.§

(1) Az 3.§. a.)-c.) pontjában meghatározott támogatások akkor igényelhetők, ha

a.) a kérelmezőnek, házastársának, élettársának és kiskorú gyermekének, valamint a vele együttköltöző családtagjainak

aa.)lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga nincs illetve e jogok ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére irányuló kérelme nincs folyamatban a támogatással érintett lakás kivételével,  vagy

ab.) a tulajdonában lévő lakása bontását az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóság elrendelte, vagy az építésügyi hatóság engedélyezte vagy az építésfelügyeleti hatóság tudomásul vette,vagy

ac.) a lakás több mint két éve öröklés vagy ajándékozás jogcímén haszonélvezettel terhelten került a tulajdonába és a haszonélvező bent lakik, vagy

ad.) együttesen legfeljebb 50%-os tulajdoni hányada van olyan lakásban, amely tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján került a tulajdonukba, és

b.) vállalják, - amennyiben ez korábban még nem történt meg – hogy a lakáscélú támogatással érintett ingatlanban a tulajdonjog bejegyzését követő 30 napon belül lakóhelyet létesítenek.

(2) Az 3.§ (2) bekezdés d.) pontjában  meghatározott támogatásban az a kérelmező részesülhet,  akinek, illetve családjának tulajdonában legfeljebb egy lakásingatlan van, és ennek szobaszámát kívánja növelni a méltányolható lakásigénye mértékéig.10.§.

(1)Jövedelmi viszonyai alapján nem nyújtható támogatás annak a kérelmezőnek, akinek a közös háztartásában élő illetve a kérelmezővel együtt költöző családtagjai figyelembe vételével számított egy főre jutó havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori minimálbér bruttó összegének 125 %-át, gyermektelen házaspár esetében 150 %-át, egyedülálló kérelmező esetében 200 %-át.

(2)Vagyoni viszonyaira tekintettel nem részesülhet támogatásban az a kérelmező, akinek, illetve  házastársának, élettársának és kiskorú gyermekének, valamint a vele együttköltöző családtagjainak bárhol üdülő, hétvégi ház, tanya , építési, vagy üdülőtelek tulajdona – kivéve a résztulajdont -  van, továbbá a tulajdonukat képező mezőgazdasági ingatlanok együttes forgalmi értéke az 1 millió Ft-ot meghaladja.

(3)Nem igényelhet támogatást az a személy, aki  az önkormányzattól korábban már részesült a   3.§ - ban meghatározott célokra nyújtott támogatásban, függetlenül attól, hogy a támogatás nyújtása e rendelet, vagy más jogszabály alapján történt.  11.§.


(1)A támogatás igénylésére nem jogosult az, aki a kérelem benyújtásának időpontjában a 35. életévét betöltötte.

(2) Amennyiben a támogatás iránti kérelmet házastársak illetve élettársak közösen nyújtják be, a támogatásra akkor is jogosultak, ha a kérelem benyújtásának időpontjában az egyikük a 35. életévét már betöltötte.

(3)A képviselőtestület az (1) bekezdésben foglalt életkori feltételtől eltérhet, amennyiben kérelmező kiskorú gyermek eltartásáról saját háztartásában gondoskodik.


12.§


Lakásvásárlás céljára nem nyújtható támogatás a kérelmezőnek, ha az eladó a közeli hozzátartozója vagy élettársa, kivéve a közös tulajdon megszüntetését, amennyiben arra a házasság, illetve élettársi kapcsolat felbontása miatt kerül sor.13.§


(1)A vissza nem térítendő támogatás összege

a.)lakás építése esetén 100.000.-. Ft.

b.)lakás vásárlása esetén 100.000.- Ft.

c.)lakás bővítése, korszerűsítése, felújítása, lakhatóvá tétele esetén 60.000 .- Ft  

(2) Amennyiben az (1) a.) pontja esetén az építtető Uraiújfalu Községi Önkormányzattól vásárolt építési telken építkezett, és az építési engedély jogerőre emelkedésétől számított 4 éven belül a jogerős használatba vételi engedélyt bemutatja, további  100.000.- Ft. összegű támogatásra jogosult. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(3)A 4.§ (1) bekezdés a.) pont ad.) alpontjában foglalt feltételek szerinti kérelmező esetén a támogatás összege az (1)és (2) bekezdésben meghatározott összeg 50 %-a.     


14.§.

Amennyiben támogatott a támogatással érintett lakást a támogatási szerződés aláírásától számított 60 hónapon belül elidegeníti, a támogatás összegét azonnal, egyösszegben vissza kell fizetni.


4.Visszatérítendő támogatás


15.§


A képviselő-testület önkormányzati tulajdonú lakás bérleti szerződés alapján benne lakó bérlő általi megvásárlása esetén a lakás megvásárlásához kamatmentes visszatérítendő támogatást nyújt, amennyiben kérelmező a 9 §-ban foglalt feltételeknek megfelel, és vele szemben nem állnak fenn az 10-11 §-ban meghatározott kizáró okok.


16.§


(1)A visszatérítendő támogatás összege a támogatással érintett lakás vételárának 50 %-a, de legfeljebb 2 millió forint.

(2)A visszatérítendő támogatás visszafizetésének időtartama 60 hónap.

(3) A visszatérítendő támogatást havi egyenlő részletekben kell visszafizetni.

(4)Az első törlesztőrészlet esedékessége a támogatási szerződés megkötését követő 3. hónap 15. napja, ezt követően a törlesztőrészletet tárgyhó 15. napjáig kell a támogatási szerződésben megállapított számlaszámra átutalni, vagy az önkormányzat házipénztárába befizetni.

(5) A támogatási szerződés megkötésének időpontjától számítva 10 évig terjedő időszakra a visszafizetési kötelezettség biztosítására az önkormányzat javára a támogatással érintett ingatlanra jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre.III. fejezet

Záró rendelkezések


17. §


(1)A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)Hatályát veszti Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a lakáscélú helyi támogatásról szóló 24/2004.(V.25.) önkormányzati rendelete.


Uraiújfalu, 2016. augusztus 11.                                     Vargyai Vilmos                                     dr. Husz Norina

                                       polgármester                                               jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
34.24 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!