nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dudar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015 (II.27..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-02-28 - 2015-06-30
Dudar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015 (II.27..) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Dudar Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 26. §-ban, a 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdés a), d), és g) pontjában,  valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 évi XXXI. törvény29§(2), 151§ (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az. Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy Dudar Község Önkormányzata a település lakosainak szociális körülményeire tekintettel, anyagi erőforrásainak a lehető leghatékonyabb felhasználása érdekében meghatározza a pénzbeli és a természetben biztosítható szociális és gyermekvédelmi ellátások formáit, a jogosultság feltételeit, igénybevételének módját, kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályait.

2. A rendelet hatálya


2.§ (1) A rendelet hatálya Dudar Község közigazgatási területén lakcímmel rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1) – (3) bekezdése szerinti, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 5.§ szerinti gyermekekre és fiatal felnőttekre jogosultakra terjed ki.

(2) A gyermek és fiatal felnőtt részére igényelt támogatás esetén a Gyvt. 18/A. §-ában meghatározott illetékességi szabályok szerint kell eljárni.

(3) Amennyiben a kérelmezőnek több lakcíme van, az illetékességet az a lakóhely vagy tartózkodási hely alapozza meg, ahol életvitelszerűen lakik. A lakcím megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak.


3.§ E rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére az Szt. 4.§-ában, a Gyvt. 5.§-ában foglaltakat kell alkalmazni.

3. Eljárási szabályok


4. §  A képviselőtestület a települési támogatás, az étkeztetés megállapításával, felülvizsgálatával, megszüntetésével kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át, aki e hatásköreit a Dudari Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) közreműködésével látja el.

5. § A polgármester e hatáskörben hozott döntéseiről szóló írásbeli beszámoló keretében, döntését követően, a képviselőtestület soron következő rendes testületi ülésén tájékoztatja a képviselőtestületet arról, hogy ellátási formánként

a) összesen hány személy részesült támogatásban,

b) hány kérelmet utasított el és

c) mekkora összeg került a beszámolás időpontjáig felhasználásra.


6. § (1) Az e rendeletben foglalt ellátási formákra  kérelmet  kell benyújtani a hivatalhoz. A hivatal az egyes ellátási formák igényléséhez formanyomtatványt biztosít.


1. melléklet:  kérelem formanyomtatvány (valamennyi települési támogatási formához).

2. melléklet: vagyonnyilatkozat

3. melléklet:  az adott települési támogatási kérelemhez csatolandó mellékletek jegyzéke.

4. melléklet: étkeztetés iránti kérelem

5. melléklet : tájékoztató

7.§ A települési támogatás egészben, vagy részben természetbeni ellátás formájában is nyújtható. A folyósítás módjáról az ellátást megállapító határozatban rendelkezni kell.

8.§ (1) A készpénzben megállapított eseti települési támogatás a hivatal házipénztárában történő átvétellel kerül kifizetésre, a döntést követő 10 napon belül. A rendszeres települési támogatás a tárgyhót követő hó 5-ig kerül kifizetésre.


(2) Az e rendelettel megállapított ellátások jogosultsági feltételeinek fennállását – a jogosultság megállapítását követően is – a Hivatal szociális feladatokat ellátó ügyintézője bármikor jogosult ellenőrizni.


(3) Az (1) bekezdésben meghatározott települési támogatás évente legfeljebb 70.000,- Ft-ig terjedhet. Az éves támogatás összesítése során a közös háztartásban élő személyek részére az adott évben megállapított támogatásokat kell figyelembe venni. A támogatások éves összegzésekor az első lakáshoz jutás jogcímén kapott támogatást figyelmen kívül kell hagyni.

II. Fejezet

Pénzbeli szociális ellátások

5. Aktív korúak ellátása


9.§ Az ellátással kapcsolatban a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv: Veszprém Megyei Kormányhivatal Zirci Járási Hivatala

6. Pénzbeli települési támogatás

10.§ (1) Eseti települési támogatás

            a) rendkívüli települési létfenntartási támogatás,

            b) települési temetési támogatás,

c) települési első lakáshoz jutók támogatása,

d) települési beiskolázási támogatás.

(2) Rendszeres települési támogatás:

            a) települési lakásfenntartási támogatás.


Eseti pénzbeli települési támogatások

6.1. Rendkívüli települési létfenntartási támogatás


11.§ (1) Az Önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek és családok részére e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelően települési létfenntartási támogatást nyújt, elsősorban a Szoc. tv. 45.§ (4) bekezdésében meghatározott esetekben.

12.§ (1) Települési létfenntartási támogatás állapítható meg annak a személynek

a.) aki egyedül élő, vagy gyermekét egyedül nevelő és akinél az egy főre számított havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg,

b.) akinek családjában a saját és a vele közös háztartásban élő személyek figyelembe vételével az egy főre számított családi jövedelemhatár összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg

(2) Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben, kérelemre, évente legfeljebb egy alkalommal, az 1 főre jutó családi jövedelemhatárra való tekintet nélkül is megállapítható települési létfenntartási támogatás, a mindenkori öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-ig terjedő összegben.

(3) A települési létfenntartási támogatás egyszeri összege, rászorultsághoz igazodva, 2000 Ft-tól az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-ig terjedő összegben állapítható meg.

6.2. Települési temetési támogatás


13.§ (1) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként települési temetési támogatás állapítható meg annak az eltemettetőnek, akinél a közös háztartásban élő családtagjait figyelembe véve az egy főre jutó családi jövedelemhatár összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%át.

14.§ (1) A helyben szokásos legolcsóbb temetés összege e rendelet hatálybalépésétől kezdődően 250.000. Ft. A települési támogatás ezen összeg 10%-a.15.§ (1) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként települési támogatás iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet előterjeszteni.

6.3. Települési első lakáshoz jutók támogatása


16.§ (1) Települési első lakáshoz jutók támogatására jogosultak mindazok, akik saját lakással, házzal nem rendelkeznek és a településen  vásárolják meg, vagy építik első lakásukat, házukat.

(2) A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, amely csak egyszer vehető igénybe. Összege: 200.000.-Ft

(3) Adott ingatlan esetében a támogatást a szerződésben, vagy építési engedélyben szereplő személyek egyike veheti igénybe.

(4) Visszafizetendő a támogatás teljes összege a törvényes kamataival együtt, amennyiben kérelmező az önkormányzattól jogosulatlanul és rosszhiszeműen jutott a támogatáshoz.

(5) A kérelmet az ingatlan vásárlástól számított 12 hónapon belül lehet benyújtani.


6.4. Települési beiskolázási támogatás

                                            

17.§ Középiskolások beiskolázási támogatása


(1) A települési önkormányzat beiskolázási támogatást állapít meg annak a dudari lakcímmel rendelkező, nappali tagozatos középiskolai tanulónak, aki tanulói jogviszonyát legkésőbb a tárgyév szeptember 15-ig a Hivatalnál tanulói jogviszony igazolással igazolja és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a minimálbér másfélszeresét.


(2)A támogatás kifizetésére készpénzben a házipénztárból kerülhet sor, legkésőbb szeptember

30-ig.


(3) A támogatás mértéke: 8.000.-Ft/fő/tanév.


Rendszeres pénzbeli települési támogatások


6.5. Települési lakásfenntartási támogatás


18.§(1) Települési lakásfenntartási támogatásra jogosult az a szociálisan rászoruló háztartás, melynek jelentős havi lakásfenntartási kiadásai vannak és teljesülnek az e rendeletben meghatározott egyéb feltételek.


(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában szociálisan rászorult az a háztartás, ahol a  közös háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetében 250%-át és a háztartás tagjai egyikének sincs az Szt.4.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyona.


(3) A kérelmezőnek a kérelemhez számlával kell igazolnia a havi lakásfenntartási kiadásokat.


(4) A kérelem elbírálásakor figyelembe vehető lakásfenntartási kiadások: az áramfogyasztás térítési díja, víz- és gázfogyasztás térítési díja, csatornahasználati díj, szemétszállítási díj, a lakbér, albérleti díj, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztésének összege, a közös költség, és a tüzelőanyag költsége.


(5) Az (1) bekezdés alkalmazásában jelentős a havi lakásfenntartási kiadás akkor, ha a havi lakásfenntartási kiadás eléri a közös háztartásban élők egy főre jutó jövedelmének 35 %-át, egyedül élő esetében 20 %-át.


19.§ (1)A települési lakásfenntartási támogatást rendszeres települési támogatás formájában lehet nyújtani. A támogatást havi rendszerességgel 3 hónapra lehet megállapítani.


(2) Az egy hónapra megállapított rendszeres települési lakásfenntartási támogatás összege 5.000.-Ft.Természetbeni szociális ellátások


7. Természetbeni települési támogatás


20.§  (1) Eseti természetbeni települési támogatás

            a) rendkívüli települési létfenntartási támogatás,

            b) települési gyógyszertámogatás,

            c) települési fűtéstámogatás.


(2) Rendszeres  természetbeni települési támogatás:


  1. települési lakásfenntartási támogatás.


Eseti természetbeni települési támogatások


7.1.Rendkívüli települési létfenntartási támogatás


21.§ (1) A jogosultsági feltételek és a támogatás nyújtásának szabályai megegyeznek a 11.§ és 12.§- ban foglaltakkal.


(2) A  települési létfenntartási támogatás természetbeni nyújtásának formái különösen

  1. Erzsébet utalvány,
  2. tankönyv, taneszköz,
  3. gyermekintézmények térítési díjának kifizetése

7.2. Települési gyógyszertámogatás


22.§ (1) Gyógyszerkiadásokra tekintettel települési gyógyszertámogatásra jogosult, az a személy, akinek  a közös háztartásban élők jövedelmét tekintve az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-át, egyedül élő esetében 250%-át és  gyógyszerkiadásai meghaladják az  1 főre jutó jövedelem 10%-át.

(2) A támogatás az orvos által felírt, és gyógyszertár által beárazott gyógyszerekre vehető igénybe. A támogatás mértéke a gyógyszertári igazolás végösszegének megfelelő összeg, legfeljebb azonban maximum 6.000.-Ft.

(3) Az eseti települési gyógyszertámogatás iránti kérelmet 3 napon belül el kell bírálni.

(4) A támogatást számla ellenében a gyógyszertár részére kell kifizetni.

7.3. Települési fűtéstámogatás.


23.§ (1)  A települési önkormányzat szociális célú tüzelőanyag vásárlásához természetbeni fűtéstámogatást állapít meg azon lakosok részére, akik szociális körülményeik miatt nem tudtak saját forrásból tüzelőt beszerezni, és a jogosultsági feltételeknek megfelelnek.

(2) A támogatásra jogosult az a személy, akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori üregségi nyugdíjminimum 150%-át, egyedül élő esetében 250%-át és az Szt. 4.§ (1)bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal nem rendelkezik.

(3) Rendkívüli téli időjárási viszonyok esetén, az esetleges tragédiák elkerülése végett, méltányossági szempontok alapján, a jövedelem vizsgálata nélkül soron kívüli természetbeni települési fűtési támogatásban kell részesíteni, azt a személyt, aki a támogatás elmaradása esetén életét veszélyeztető helyzetbe kerülne.

(4) A támogatás formája lehet különösen:

            -  tűzifa támogatás 1,5 m3

            -  PB. Gázpalack csere 1 db.


7.4. Települési lakásfenntartási támogatás


24.§ (1) A támogatás feltételei és a jogosultsági körülmények megegyeznek a 18.§, 19.§ -ban foglaltakkal.


(2) Továbbá, ezen támogatási formát azon személyek esetében szükséges megállapítani, akik előre fizetős mérőórával rendelkeznek, illetve akik 3 hónapot meghaladó szolgáltatási díjhátralékot halmoztak fel.


(3) A támogatás minden esetben a tartozással érintett szolgáltatóhoz kerül átutalásra.

III. fejezet

Szociális szolgáltatások

8. Étkeztetés


25. § (1)A szociálisan rászoruló nagykorú személyek részére, az önkormányzat napi egyszeri meleg étkeztetést biztosít, akik azt önmaguk illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

 (2) Az étkeztetés kapcsán szociálisan rászorultnak tekinthetők, akik koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedély betegségük, vagy hajléktalanságuk miatt nem tudják biztosítani maguk, vagy családjuk részére a napi egyszeri meleg étkezést.

(3) A jogosultság megállapítása szempontjából

  1. életkora miatt rászoruló személy az, aki 65. életévét betöltötte,
  2. egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában korlátozott, krónikus, vagy akut betegsége miatt önmaga ellátásáról részben, vagy teljesen nem tud gondoskodni
  3. fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. torvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül,
  4. pszichiátriai betegsége, vagy szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelésre nem szorul, önmaga ellátására részben képes,
  5. hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás.

(4) A (3) bekezdésben foglalt feltételek fennállását az ellátás igénybevételét kérelmező nyilatkozatával, illetve a kérelem „Egészségi állapotra vonatkozó igazolás” részében a háziorvos igazolja. Az igazolásnak ki kell térnie, a megbetegedés, mozgáskorlátozottság fennállásának várható időtartamára. Az étkezésre való jogosultság erre az időtartamra, határozott időre állapítható meg. A jogosultság  lejártát megelőzően, az ellátás folyamatos biztosításának jogszabályi feltételeihez igazodó időben az egészségi állapotot felül kell vizsgálni, és amennyiben a jogosultság továbbra is fennáll, az ellátás, a megfelelő orvosi igazolás csatolásával meghosszabbítható.

(5) Az étkeztetés térítési díját az önkormányzat külön rendeletben szabályozza, az intézményi térítési díj, jövedelemarányos csökkentésével.

9. Családsegítés


26.§ A feladatellátás a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központtal történt szerződés alapján történik.

10. Házi segítségnyújtás


27.§ A feladatellátás a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központtal történt szerződés alapján történik.


11.Közösségi ellátások


28.§ A feladatellátás a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központtal történt szerződés alapján történik.


12. Támogató szolgáltatás


29.§ A feladatellátás a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központtal történt szerződés alapján történik.


13. Nappali foglalkoztató ellátás fogyatékosoknak és pszichiátriai betegeknek


30.§ A feladatellátás a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központtal történt szerződés alapján történik.


14. Személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi ellátások

Gyermekjóléti szolgálat


31.§ A feladatellátás a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központtal történt szerződés alapján történik.


IV. Fejezet

Záró rendelkezések


32. § (1) Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

(2)A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dudar Községi Önkormányzati Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 2/2014. (I.28.) számú önkormányzati rendelete.


                       Tóth Edina Kitti sk.                                                 Szabó Éva sk.

                           polgármester                                                   helyettesítő jegyzőA rendelet kihirdetve 2015. február 27-én.


                                                                                                       Szabó Éva sk.

                                                                                                   helyettesítő jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
18.25 KB
2. számú melléklet
25.02 KB
3. számú melléklet
15.85 KB
4-es melléklet
23.36 KB
5-ös melléklet
16 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!