nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ősi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (X.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-03-06 -tól
Ősi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (X.28.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról

Ősi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 5. § b)-c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. §


Ősi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ősi község közigazgatási területén a helyi adónemek közül

a) magánszemélyek kommunális adóját

b) helyi iparűzési adót

vezet be.


1/A. §[1]


Jelen rendelet alkalmazásában:

a) állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2.§ 1. pontja szerinti támogatás.

b) egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás.


2. Kommunális adó


2. §


(1) Az adó mértéke adótárgyanként vagy lakásbérleti jogonként 14.000,- Ft.


(2) Mentesül az adó megfizetése alól az a polgárőr a tulajdonában lévő egy lakóingatlana után, aki Ősi Polgárőrsége egyesületben ötven órát meghaladó közszolgálatot teljesít.


(3) Az adómentesség a polgárőrt a megelőző adóévben teljesített közszolgálat alapján illeti meg.


(4) A (2) bekezdés szerinti adómentesség megállapítása érdekében a (3) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítéséről Ősi Polgárőrsége egyesület elnöke minden év január 30. napjáig írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.


3. Helyi iparűzési adó


3. §


(1) Az adó mértéke állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2 %-a.


(2) Az adó mértéke ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén 3.000,- Ft/nap.


(3)[2] Mentes az adó megfizetése alól az a háziorvos, védőnő vállalkozó akinek vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.


3/A. §[3]


(1)  Az e rendelet 3. § (3) bekezdésben meghatározott adómentesség formájában nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12. 24. 1. o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.


(2) A kedvezményezett az adómentesség következtében megszerzett előnyt – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével –  nem használhatja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.


(3) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. A nyilatkozat e rendelet 1. mellékletét képezi.


(4) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.


(5) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.


(6) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.


(7) A támogatást nyújtó (önkormányzat) írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről, és arról, hogy az csekély összegűnek minősül. Az igazolás jelen rendelet 2. mellékletét képezi.


(8) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.


4. Záró rendelkezések


4. §


(1) Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.


(2) Hatályát veszti:

a) Ősi Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 16/2003. (XII. 18.) Ör. rendelete

b) Ősi Község Önkormányzat Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 17/2003. (XII. 18.) Ör. rendelete

b) Ősi Község Önkormányzat Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 17/2003. (XII. 18.) Ör. rendeletének módosításáról szóló 20/2007. (XII. 17.) Ősi Önk. rendelete.


Ő s i, 2014. október 27.                            Kotzó László                                    Andrásiné Marton Mónika

                 polgármester                                                   aljegyző[1]

Beiktatta az 5/2016. (III. 05.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. március 6. napjától. Alkalmazni kell 2016. január 1. napjától.

[2]

Beiktatta az 5/2016. (III. 05.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. március 6. napjától. Alkalmazni kell 2016. január 1. napjától.

[3]

Beiktatta az 5/2016. (III. 05.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. március 6. napjától. Alkalmazni kell 2016. január 1. napjától.


Csatolmányok

Megnevezés méret
1.melléklet a 14/2014. (X. 28.) önk. rendelethez
2.33 MB
1.melléklet a 14/2014. (X. 28.) önk. rendelethez
177.67 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!