nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-09-28 - 2018-09-29
Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelete
Mesztegnyő Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § A Mesztegnyő Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2018. évi költségvetését


602 139 691,- Ft bevétellel, és 602 139 691,- Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

    - működési bevételek                                                           14 484 256,- Ft

- közhatalmi bevételek                                                         18 396 527,- Ft

- önkormányzatok költségvetési támogatása                     212 262 188,- Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek                        48 771 120,- Ft

- működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről                   1 364 548,- Ft

- finanszírozási bevételek                                                   271 954 142,- Ft


- a személyi juttatások kiadásait                                          56 163 902,- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó                    10 712 350,- Ft

- dologi kiadás                                                                     41 947 603,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                8 781 000,- Ft

- egyéb működési célú kiadások                                         99 966 901,- Ft

- általános tartalék                                                              41 538 792,- Ft

- finanszírozási kiadások                                                    88 547 832,- Ft


- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 116 000,- Ftállapítja meg.”2. § A Mesztegnyő Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait e rendelet 3. melléklete, finanszírozási bevételeit e rendelet 8. melléklete tartalmazza.”3. § A Mesztegnyő Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelete 1. melléklete lép.4. § A Mesztegnyő Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelete 2. melléklete lép.5. § A Mesztegnyő Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelete 3. melléklete lép.6. § A Mesztegnyő Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet jelen rendelet 4. mellékletével egészül ki.7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Mesztegnyő, 2018. szeptember 26.            Nagy László Péter                                                                          Hajdu Szabina

                polgármester                                                                                    jegyző


Záradék:


A rendelet 2018. szeptember 27. napján kihirdetésre került.Mesztegnyő, 2018. szeptember 27.
                  Hajdu Szabina

                        jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
27.97 KB
2. melléklet
27.56 KB
3. melléklet
13.28 KB
4. melléklet
12.88 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!