nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-04-01 - 2017-09-30
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.12.) önkormányzati rendelete
az ebrendészeti hozzájárulásról

Fülöpjakab Község Önkormányzata Képviselő-testülete az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/C. §-ában és 48/A. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


 1. §


 1. E rendelet hatálya arra az ebtulajdonosra terjed ki, aki Fülöpjakab község közigazgatási területén ebet tart.
 2. Az eb tulajdonosának meghatározását az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (továbbiakban: Ávt.) 42/C. § (2) bekezdése tartalmazza.


 1. §


Az ebrendészeti hozzájárulás mértéke:

 1. veszélyes eb vonatkozásában: 20.000,-Ft/eb/év,
 2. más eb esetében:

ba) max. két eb tartása esetén: 3.000,-Ft/eb/év,

bb) minden további eb után: 6.000,-Ft/eb/év.


 1. §


 1. Az éves ebrendészeti hozzájárulás mértékéről az ebtulajdonos minden év április 15. napjáig értesítést kap.
 2. Az ebrendészeti hozzájárulást az ebtulajdonos minden naptári év május 15. napjáig köteles megfizetni Fülöpjakab Község Önkormányzata részére.


 1. §


 1. Az önkormányzat az eb tartózkodási helyén háromévente ebösszeírást végez. E rendelet hatályba lépésének évében kerül sor első alkalommal ebösszeírásra, majd az azt követő minden harmadik évben. Az ebösszeírás pontos módjáról és idejéről a lakosság a helyben szokásos hirdetmény útján értesül.
 2. Az ebösszeírás során az alábbi adatokat kell rögzíteni:

a) az eb tulajdonosának nevét, címét,

b) az ebtartó nevét, lakcímét, telefonszámát, elektronikus levélcímét,

c) az eb fajtáját, nemét, születési idejét, színét, illetve az ebről készült fotót,

d) az eb tartási helyét,

e) a beültetett transzponder (mikrochip) sorszámát, a beültetés időpontját, a beültetést végző állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát,

f) ivartalanított eb esetén az ivartalanítás időpontját, az ivartalanítást végző állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát,

g) az eb oltási könyvének számát, az azt kiadó állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát,

h) az eb veszettség elleni védőoltásainak időpontját, valamint az oltást végző állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát,

i) az eb veszélyessé minősítésének tényére és időpontjára vonatkozó adatot.

(3) Az önkormányzat a (2) bekezdésben foglalt adatokról elektronikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

(4) Az eb tulajdonosa és tartója köteles a (2) bekezdés szerinti adatokat – az ebösszeírás során – az önkormányzat által megbízott összeíró rendelkezésre bocsátani. 


5.§


 1. Az eb tulajdonjogában bekövetkezett változást:
 1. az eb eladása esetén az eladó,
 2. az eb vásárlása esetén a vásárló,
 3. az eb elhullását az ebtulajdonos,

     a változást követő 15 napon belül bejelenti az önkormányzathoz.

 1. Az ebtulajdonos -15 napon belüli - bejelentési kötelezettsége kiterjed a négy hónapos kort betöltött ebszaporulatra.
 2. Ha az (1) bekezdésben meghatározott adatokat az arra kötelezett a tárgyév év június 30. napjáig az önkormányzathoz írásban bejelenti, a tárgyévre 50%-kal csökkentett mértékű ebrendészeti hozzájárulást köteles fizetni.
 3. Az Ávt. 42/C. § (4) bekezdése szerinti mentességet az ebtulajdonos haladéktalanul, de legkésőbb az ebrendészeti hozzájárulás mértékéről szóló értesítés kézhezvételét követő 10 napon belül bejelenti az önkormányzatnak és mellékeli:
 1. a törzskönyv másolatát (Ávt. 42/C. § (4) bekezdés a) pont) vagy;
 2. a mentő-, jelző-, vakvezető-, rokkantsegítő-, terápiás eb kiképzéséről szóló vagy az ilyen tartás célját rögzítő orvosi igazolást (Ávt. 42/C. § (4) bekezdés b) pont) vagy;
 3. a fegyveres szerv nyilatkozatát, hogy az ebet nemzetbiztonsági szolgálatban vagy

közfeladatot ellátó őrszolgálatban alkalmazza (Ávt. 42/C. § (4) bekezdés c) pont) vagy;

 1. az állatorvos ivartalanítási igazolását (Ávt. 42/C. § (4) bekezdés d) pont) vagy;
 2. az Ávt. 42/C. § (5) – (6) bekezdésében meghatározott szervezet igazolását

(Ávt. 42/C. § (4) bekezdés e) – f) pont).


 1. §
 1. Mentes – az Ávt-ben foglaltakon túl- az ebrendészeti hozzájárulás fizetési kötelezettség alól
 1. az egyedülálló, 65 év feletti ebtulajdonos,
 2. azon ebtulajdonos, akinél a családban az egy főre eső jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-át, egyedülálló esetén a 200 %-át (a továbbiakban: szociális rászoruló), belterületi ingatlanán tartott egy eb vagy külterületi ingatlanán tartott max. két eb tartása esetén,
 3. állatorvosi igazolás ellenében a transzponderrel ellátott eb tulajdonosa,
 4. az az ebtulajdonos, aki a helyi ebnyilvántartásba 2014. augusztus 31. napjáig, illetve ezt követően az 5. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott esetekben az ott meghatározott határidőig önkéntesen bejelenti a tulajdonában lévő eb(ek)re vonatkozó, e rendelet 4. § (2) bekezdése szerinti adatokat.


 1. Az (1) bekezdésben meghatározott mentesség kizárólag akkor illeti meg az ebtulajdonost, ha az eb állatorvos által igazoltan érvényes oltással rendelkezik.


 1. Az (1) bekezdésben meghatározott mentességre jogosult ebtulajdonos minden további eb után a 2. § bb) pontja szerinti ebrendészeti hozzájárulást köteles fizetni.
 2. Az Ávt. 42/C. § (4) bekezdése szerinti, illetve e szakaszban meghatározott mentességi feltételeket e rendelet függeléke szerinti nyomtatványon kell bejelenteni, illetve igazolni.


7. §


 1. Az ebrendészeti hozzájárulás megállapításáról és a mentességről a polgármester dönt.
 2. A határidőre meg nem fizetett ebrendészeti hozzájárulás adók módjára behajtandó köztartozás.
 3. Aki az e rendeletben foglalt kötelezettségeit elmulasztja, az Átv. 43. § (1) bekezdése értelmében állatvédelmi bírságot köteles fizetni.


 1. §


 1. E rendelet 2014. április 1-jén lép hatályba.
 2. E rendelet 3. §-ában előírtakat első ízben a 2015. évben kell alkalmazni.


                                                                     Csáki Béla                                           dr. Bóna Csaba                                          

                                   polgármester                                                  jegyző

A rendelet kihirdetve: 2014. február 12.

                                                                                              dr. Bóna Csaba

                                                                                                        jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
kérelm az ebrendészeti hozzájárulás elengedésére
17.83 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!