nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-06-28 - 2019-06-29
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások és a szociális igazgatás helyi szabályairól szóló 26/2015. (IX.30.) Ör. számú rendelete módosításáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a 26.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 32. § (1) és (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Ebes Községi Önkormányzat Egészségügyi- és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátások és a szociális igazgatás helyi szabályairól szóló 26/2015. (IX.30.) Ör. számú rendelete (továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:


1.§


A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A szociális ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”

2. §


A Rendelet 13/D. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A támogatás további feltétele, hogy a támogatásra jogosító ingatlanon a visszterhesen megszerezni kívánt résztulajdon aránya elérje az ½ mértékű tulajdoni hányadot.”


3. §


A Rendelet 13/D. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Nem részesülhet támogatásban az az igénylő

a) aki a kérelmet a (6) bekezdésben meghatározott határidőn túl nyújtotta be;

b) akinek az önkormányzat felé köztartozása van;

c) akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hatszorosát meghaladja.”


4. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Ebes, 2019. június 26.Szabóné Karsai Mária s.k.

polgármester


Dr. Morvai Gábor s.k.

jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!