nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (III. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2013-09-10 - 2015-12-31
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (III. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A HIVATALI HELYISÉGEN KÍVÜLI, VALAMINT A HIVATALI MUNKAIDŐN KÍVÜL TÖRTÉNŐ HÁZASSÁGKÖTÉS ENGEDÉLYEZÉSÉNEK SZABÁLYAIRÓL ÉS DÍJÁRÓL, TOVÁBBÁ AZ ANYAKÖNYVVEZETŐ RÉSZÉRE FIZETENDŐ DÍJ MÉRTÉKÉRŐL

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  (1)  A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés iránt az anyakönyvvezetőnél kérelmet kell benyújtani. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötést a jegyző engedélyezi.
 (2)  [6]
  
2. §  (1)  A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés akkor engedélyezhető, ha a felek által megjelölt külső helyszín alkalmas az anyakönyvi esemény méltóságteljes lebonyolítására és a felek a meghatározott díjakat megfizetik.
 (2)  A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés ellentételezéseként
a) [6] külterületi helyszín esetén 24 400 forint/anyakönyvi esemény díjat,
b) [6] belterületi helyszín esetén 12 100 forint/anyakönyvi esemény díjat,
c) a Művelődési Ház esetén a b) pontban megjelölt díjon felül a mindenkor hatályos terembérleti díjat
  kell megfizetni.
 (3)  A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezése során figyelemmel kell lenni a hivatali helyiségbe előjegyzett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti.
  
3. §   [6] A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként 7000 forint/anyakönyvi esemény díjat kell megfizetni és akkor engedélyezhető, ha a felek e díjat megfizetik.
  
4. §  (1)  [6] Jelen rendeletben meghatározott díjat a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni készpénz-átutalási megbízáson, vagy banki átutalással a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal részére és a befizetést igazolni az anyakönyvvezetőnek.
 (2)  A kérelem elutasítása esetén a befizetett díjat a befizető részére 15 napon belül vissza kell utalni.
 (3)  Az anyakönyvi esemény elmaradása esetén, ha azt a felek a házasságkötés kitűzött időpontja előtt legalább 5 nappal bejelentik, a befizetett díjat 15 napon belül vissza kell utalni a befizető részére.
  
5. §   A rendeletben meghatározott díjak megfizetése alól mentesség adható, ha valamelyik házasuló személy állapota közeli halállal fenyeget.
  
6. §  (1)  Amennyiben a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésnél közreműködő anyakönyvvezető nem a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő kiadását kéri, bruttó 3500 Ft/anyakönyvi esemény közreműködési díj illeti meg.
 (2)  A hivatali helyiségen kívüli házasságkötésnél közreműködő anyakönyvvezetőt bruttó 10 000 forint/anyakönyvi esemény közreműködési díj illeti meg.
  
7. §  [5] E rendelet alkalmazása során hivatali helyiség a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal (3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.) házasságkötő terme.
  
8. §  (1)  Ez a rendelet 2011. április 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.
 (2)  Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 4.) önkormányzati rendelet 11. § (1) és (3) bekezdése.
 (3)  Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 4.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdésében a „minden más esetben” szövegrész.

Gyöngyöstarján, 2011. március 24.

 

Nagy Károly s.k. polgármester 

Dr. Jakab Csaba s.k. jegyző

 

Záradék:

[1] A 10/2011. (III. 25.) számú rendelet kihirdetve: 2011. március 25.
[2] A 32/2011. (XII. 16.) számú rendelet kihirdetve: 2011. december 16.
[3] A 14/2012. (VI. 22.) számú rendelet hatályba lép 2012. július 1-jén, a 2012. július 1-jén és azt követően bejelentett házasságkötésekre kell alkalmazni.
[4] A 26/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2013. január 1-jén.
[5] A 8/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2013. május 4-én.
[6] A 15/2013. (IX. 9.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2013. szeptember 10-én.

 

Gyöngyöstarján, 2013. szeptember 9.

 

  Dr. Jakab Csaba jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!