nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pusztamérges Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014 (II.28.)
Hatályos:2014-07-02 -tól
Pusztamérges Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014 (II.28.)
Pusztamérges Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pusztamérges Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

7/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításárólPusztamérges községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről alkotott 2013. évi CCXXX. törvény előírásainak figyelembevételével, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbi rendeletet alkotja:


1.§ A Rendelet 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép:” 2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 133 656 ezer forintban állapítja meg.”


2.§ A Rendelet 3.§ helyébe a következő rendelkezés lép: „3. § Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről                                       80 115 e Ft

    amelyből

    aa) önkormányzatok működési támogatásai                                 53 071 e Ft

    ab) egyéb működési célú támogatások bevételei                         27 162 e Ft

b) közhatalmi bevételek                                                                                          21 305 e Ft

     amelyből

     ba) vagyoni típusú adók                                                             19 020 e Ft

     bb) gépjárműadó                                                                           2 200 e Ft

     bc) egyéb közhatalmi bevételek                                                        85 e Ft

c) működési bevételek                                                                    23 671 e Ft

d) működési célú átvett pénzeszköz                                                                            100 e Ft

e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                     8 347 e Ft3.§ A Rendelet 4.§ helyébe a következő rendelkezés lép: „4. § (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatonként:

a) működési költségvetés                                                                                      123 090 e Ft

      aa) személyi juttatások                                                              39 567 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

            szociális hozzájárulási adó:                                                  6 468 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                  42 605 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                               16 627 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                           17 415 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                                   10 974 e Ft

      ba) beruházások                                                                         10 974 e Ft


(2) Az önkormányzat beruházási kiadásai:

a) tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító gléder  beszerzése                                                                                                              1 714 e Ft

b) tanyagondnoki szolgálat fejlesztése                                                                     2 223 e Ft

c) Termelői piac létesítése                                                                                        5 338 e Ft

d) Informatikai eszközbeszerzés                                                                              1 000 e Ft

e ) Könyvtári és közművelődési eszközbeszerzés                                                      500 e Ft


4. § A Rendelet 5. § (2) – (3) bekezdésében megállapított 1. és 2. számú melléklete helyében e rendelet 1. és 2. számú melléklete lép.5. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, majd az ezt követő napon hatályát veszti rendelkezéseit azonban 2014. január 01. napjától kell alkalmazni.

(2)Hatályát veszti:

            1. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. §, 3. §, 4. § (1)-(2) bekezdése, 5. § (2)-(3) bekezdése, valamint az 1., 2. számú melléklete.


Pusztamérges, 2014. június 26.
                       Dr. Papp Sándor                                                      Nagy Renáta

                          polgármester                                                            aljegyző


Záradék:


A rendelet kihirdetve: 2014. június 27.


                                                                                                         Nagy Renáta

                                                                                                            aljegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. sz. melléklet
56.5 KB
2. sz. melléklet
32 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!