nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 5/2016 (II.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-02-17 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 5/2016 (II.16.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdésének a), f) és g) pontja szerint, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 19. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:


  1. § Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselet–testülete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (XII.21.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 7. § - helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 „7.§


(1)  Ha az ingatlanhasználó házi vagy közösségi komposztálás útján nem komposztálja a zöldhulladékot, és a közszolgáltató nem biztosít a zöldhulladék elkülönített gyűjtésének céljára gyártott gyűjtőedényt vagy biológiailag lebomló hulladékgyűjtő zsákot, akkor az ingatlanhasználónak a zöldhulladékot a vegyes hulladék gyűjtésének céljára szolgáló gyűjtőedényben kell elhelyeznie. Az elkülönítetten gyűjtött papír-, üveg-, valamint műanyag hulladékot tartalmazó gyűjtőedényben zöldhulladékot elhelyezni nem lehet.


(2)  Nem helyezhető el a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben, valamint a hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett gyűjtőedényekben:

a) a folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyag, vagy egyéb olyan anyag, amely veszélyeztetheti a gyűjtést végző személyek vagy mások életét, testi épségét, egészségét, továbbá

b) a települési hulladéknak nem minősülő hulladék, különösen építési-bontási hulladék, állati tetem, elektronikai és veszélyes hulladék.”


2. §  A Rendelet 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:                                                                              


„6. Hulladékgyűjtő szigetek


9. §


(1) Az elkülönítetten gyűjtött települési hulladéknak a közszolgáltató által létesített és

üzemeltetett hulladékgyűjtő szigetekre történő szállításáról az ingatlanhasználó

gondoskodik. A hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett gyűjtőedényekben kizárólag papír-, üveg-, valamint műanyag hulladék helyezhető el.


 (2) Az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot a hulladékgyűjtő szigeten - a

közszolgáltató előírásaira is tekintettel - úgy kell elhelyezni, hogy azok ne keveredjenek és a környezetet ne szennyezzék.


(3) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos gyűjtőedények elhelyezéséről, az edények ürítéséről, karbantartásáról, a gyűjtőedények, gyűjtőszigetek és környékük tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről a közszolgáltató gondoskodik. A közszolgáltató egy, az általa meghatározott szükség szerinti gyakorisággal gondoskodik a hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett gyűjtőedények ürítéséről.”


3.§  A Rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(1) Az üdülőövezeti, valamint a vegyes övezeti utcák besorolását az 1. számú melléklet tartalmazza. Az 1. számú melléklet szerinti utcákban üdülőként nyilvántartott ingatlannal rendelkező tulajdonos a 12. §-ban meghatározott szabályok szerint kérheti a közszolgáltatás szüneteltetését vagy a szezonális használathoz igazodó hulladékgyűjtést.”4.§  A Rendelet 14. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:


„11.A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések


14.§


(1)        A közszolgáltató jogosult a közszolgáltatást kötelezően igénybevevő ingatlanhasználókról nyilvántartást vezetni a közszolgáltatással összefüggésben.

(2)        Az adatkezelés célja kizárólag a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához, valamint a közszolgáltatás kötelező igénybevételének szüneteltetéséhez szükséges adatbázis létrehozása és működtetése lehet.

(3)        A közszolgáltató a nyilvántartásban a természetes személyek esetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) alapján a természetes személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet tarthatja nyilván az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően. A közszolgáltató az adatokat harmadik személynek át nem adhatja, és csak a közszolgáltatással összefüggésben használhatja fel.

 (4)      A közszolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatait főszabály szerint az ingatlanhasználó adatszolgáltatása alapján ismeri meg. Az Önkormányzat a közszolgáltató erre irányuló megkeresése alapján adatot szolgáltathat a természetes személy ingatlanhasználók tekintetében.

 (5)       Amennyiben az ingatlanhasználó személye nem állapítható meg, az önálló ingatlanok esetében az ingatlan használójának az ingatlan tulajdonosát kell tekinteni.


5. § A Rendelet a következő 1. melléklettel egészül ki.


6. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Tiszacsege, 2016. február 16.
Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet 5_2016
462.46 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!