nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017. (VII.7.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-07-07 - 2018-09-27
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017. (VII.7.) önkormányzati rendelete
a Helyi Építési Szabályzat szerinti Má-v2 jelű övezet területére vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. §-ában kapott felhatalmazás alapján, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőeket rendeli el:


1. §


E rendelet hatálya a Budakeszi Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 41/2015.(XII.30.) önkormányzati rendelet szerinti Má-v2 jelű övezet területére terjed ki.


2. §


Budakeszi Város Önkormányzata az 1. §-ban meghatározott területen elhelyezkedő ingatlanokra változtatási tilalmat rendel el az azok területére vonatkozó helyi építési szabályzat készítésének időszakára, de legfeljebb a rendelet hatályba lépésétől számított 3 évig.


3. §


(1) Jelen rendelet 2017. július 7-én 14.00. órakor lép hatályba.


(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Budakeszi 081/11 helyrajzi számú, Má-v2 jelű övezet területére vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 9/2017. (V.09.) önkormányzati rendelet.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!