nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2005. (XII.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-10-01 - 2018-04-27
Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2005. (XII.1.) önkormányzati rendelete
A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Uraiújfalu község Önkormányzatának Képviselő- testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló  1997. évi LXXVIII. törvény7.  § ( 3 ) bekezdés c.) pontjában valamint 13. § (1) bekezdésében, továbbá az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről ( a továbbiakban OTÉK ) szóló 253 / 1997 ( XII.20.) Korm. rendelet 4.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az építés helyi rendjének biztosítása érdekében az országos szabályoknak megfelelően - illetve az azokban megengedett eltérésekkel - a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos szabályokról, valamint a telkekhez fűződő sajátos helyi követelményekről, jogokról és kötelezettségekről az alábbi önkormányzati rendelet alkotja:


I.fejezet


ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK


1.§.


A Képviselő-testület ezen rendeletben Uraiújfalu Község Helyi Építési Szabályzatát (továbbiakban: HÉSZ), mellékleteivel, valamint a Belterület Szabályozási Tervlapját és a Külterület Szabályozási Tervet közzéteszi, és kötelező alkalmazását elrendeli. A rendelet a 2005-ben készített szabályozási tervvel és a rendelet 5. számú mellékletét képező Külterület Szabályozási és Övezeti Tervvel együtt alkalmazandó.


2.§.


A rendelet hatálya
3.§.

A község területének tagolása jogalkalmazási szempontból


A  község területe jogalkalmazási szempontból belterületre és külterületre osztott, a bel és külterület határát a szabályozási tervek tartalmazzák.

Külterületi földrészlet belterületbe vonására a jóváhagyott szabályozási terv hatályba lépése után kerülhet sor.


4.§.

A község területének tagolása építési szempontból


(1)

(2)A szabályozási terv a beépítésre szánt területeket sajátos építési használatuk szerint

a.)lakóterület

a1.) falusias lakóterület                               jele:              Lf                

b.) vegyes terület                  

      b1.) településközponti vegyes terület          jele:             Vt  1            

      b.2.) településközponti vegyes terület         jele:             Vt  2

      b.3.) településközponti vegyes terület         jele:             Vt  3

c.) gazdasági terület                                   

      c1.) kereskedelmi-szolgáltató terület          jele:            Gksz 1

      c.2.) kereskedelmi-szolgáltató terület         jele:            Gksz  2

      c.3.) kereskedelmi-szolgáltató terület         jele:            Gksz  3   

      c.4.) kereskedelmi-szolgáltató terület         jele:            Gksz  4

      c.5.) kereskedelmi-szolgáltató

              terület                                                 jele:            Gksz 5

d.) különleges terület

     d1.) temető területe                                      jele:             Kt

     d2.) sportpálya területe                                jele:             Ksp

     d.3.) golfpálya területe                                 jele:             Kg

                                        

területfelhasználási egységekbe sorolja.


(3)A szabályozási terv a beépítésre nem szánt területeket sajátos építési használatuk szerint:

a.) közlekedési és közmű elhelyezési terület

a.a.) közúti közlekedési terület gyorsforgalmi út   jele: KÖuGYF  

a.b.) közúti közlekedési terület kiszolgáló út          jele: Köu      

b.) zöldterület                                                              jele: Kp

c.) erdőterület 

     c.1.) gazdasági erdő                                                jele: Eg

     c.2.) védelmi erdő                                                   jele: Ev

d.) mezőgazdasági terület

     d1.) általános mezőgazdasági  terület                    jele: Má

     d2.) kertes mezőgazdasági  terület                         jele: Mk1

     d3.) kertes mezőgazdasági   terület                        jele: Mk2

     d4.) mezőgazdasági üzemi terület                         jele: Kmü


e.) vízgazdálkodási terület                                           jele:


területfelhasználási egységekbe sorolja.


(4) Minden telekre és területre a szabályozási terven jelölt területfelhasználási egységre vonatkozó beépítési és telekalakítási szabályokat kell alkalmazni, a terület jelenlegi használatától, belterületi vagy külterületi fekvésétől függetlenül.

II. Fejezet


Építési engedélyezés általános szabályai


5. §.

Engedélyhez kötött építési munkák

Építési engedélykérelmek elbírálásának szabályai


6. §
7.§.


(1)Azokon a területeken, ahol a terület felhasználása vagy az építés minősége (övezete) a szabályozási terven jelöltek szerint megváltozik építés és telekalakítás is  csak a változásnak megfelelően engedélyezhető.

(2)

(3)


8.§.


 


9.§.
10.§.


(1)Minden beépítésre szánt területen az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához az OTÉK 42. §-ában meghatározott mértékű járműtárolót, várakozó (parkoló) helyet és rendszeres teherszállítás esetén rakodóhelyet kell biztosítani.


(2).


III.fejezet


A beépítésre szánt területfelhasználási egységek építési övezeti tagolása, építési és telekalakítási szabályai


11. §


LAKÓTERÜLET


Általános előírások:


 1. )A lakóterületeken az OTÉK 10.§ (1) és 14. §-ban meghatározott funkciójú épületek helyezhetők el.
 2. )Az épületek csak magastetővel létesíthetők. A tető hajlásszöge 350 –nál alacsonyabb, 480 –nál meredekebb nem lehet. Tetőhéjazatként tábláslemez és palafedés alkalmazása nem megengedett.
 3. )Az övezet telkeit a közterületek felől legfeljebb 1,8 m magas átlátható kerítéssel, ill. élősövénnyel lehet bekeríteni.
 4. )Építési telkeken a be nem épített és burkolattal el nem látott területeket kertszerűen

kell kialakítani és fenntartani.

 1. )A beépítés feltételének közművesítési mértéke: víz, villany, zárt szennyvíz tároló, zárt vagy nyitott csapadékvíz csatorna.12.§.


Falusias lakóterület


(1)Falusias lakóterületi besorolású az SZ 1. szabályozási terv szerinti  2,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,22,26,28,29,36,41,43,44,45 sz. tömb.

(2)Az övezetben alkalmazható beépítési mód:  oldalhatáron álló beépítési mód.

(3)     Az övezetben kialakítható új telek területe nem lehet kisebb 1.000 m2-nél, a szélessége 16 m-nél, a mélysége 40 m-nél.

(4)     Az övezetben megengedett építési használat határértékei:

a.) Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség: 0,4

b.) Megengedett legnagyobb beépítettség: 30%

c.) Megengedett legkisebb épületmagasság:3,0 m

d.) Megengedett legnagyobb épületmagasság:4,5 m

e.) Megengedett legnagyobb épületszélesség: 10,0 m

f.) Megengedett legkisebb zöldfelület: 50%

g.) Oldalkert min 6 m.

(5)

(6)Az övezetben terepszint alatti építmények legfeljebb a lehetséges beépítés mértékéig, az építési hely területén létesíthetőek.13.§.


VEGYES TERÜLET


Településközponti vegyes terület


(1)

( 2 ) Vt 1 jellel ellátott településközponti vegyes terület az SZ 1 szabályozási terv szerinti             35 jelű tömb.

( 3 ) Vt 2 jellel ellátott településközponti vegyes terület az SZ 1 szabályozási terv szerinti           37 jelű tömb.

( 4 ) Vt 3 jellel ellátott településközponti vegyes terület az SZ 1 szabályozási terv szerinti 18/1, 19/1, 28/1, 29/1 jelű tömb.
14.§.


A 13.§ (2) bekezdésben meghatározott, Vt 1 jelű övezetre vonatkozó előírások:


a.) Az övezetben alkalmazható beépítési mód: szabadon álló beépítési mód.

b.)Az övezetben telekosztással új telek nem alakítható ki.

c.)  Az övezetben  megengedett építési használat határértékei:

ca.) Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség: 0,6

cb.) Megengedett legnagyobb beépítettség: 10%

cc.) Megengedett legnagyobb épületmagasság: 6 m.

cd.) Megengedett legkisebb zöldfelület: 50%


d.)Állattartás céljára szolgáló gazdasági épületek, épületrészek nem létesíthetők.

e.)

f.)


15.§.


A 13.§ (2) bekezdésben meghatározott, Vt 2 jelű övezetre vonatkozó előírások:


a.) Az övezetben alkalmazható beépítési mód: szabadon álló beépítési mód.

b.) Az övezetben telekosztással új telek nem alakítható ki.

c.)Az övezetben  megengedett építési használat határértékei:

ca.) Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség: 0,4

cb.) Megengedett legnagyobb beépítettség: 15%

cc.) Megengedett legnagyobb épületmagasság: 6,0 m.

cd.) Megengedett legkisebb zöldfelület: 50%

d.)Állattartás céljára szolgáló gazdasági épületek, épületrészek nem létesíthetők.

e.)

f.)16.§.


A 13.§ (2) bekezdésben meghatározott, Vt 3 jelű övezetre vonatkozó előírások:


a.) Az övezetben alkalmazható beépítési mód: a kialakult állapotnak megfelelően alkalmazandó

b.) Az övezetben telekosztással kialakítható új telek területe nem lehet kisebb 1000 m2-nél, átlagos szélessége nem lehet kevesebb 20 méternél, mélysége nem lehet kevesebb 30 méternél.

c.)Az övezetben  megengedett építési használat határértékei:

ca.) Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség: 1,2

cb.) Megengedett legnagyobb beépítettség: 30 %

cc.) Megengedett legnagyobb épületmagasság: 7,5 m.

cd.) Megengedett legkisebb zöldfelület: 50%

d.)Állattartás céljára szolgáló gazdasági épületek, épületrészek nem létesíthetők.

e.)

f.)GAZDASÁGI TERÜLET


17.§.


Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület(1)Gksz1 jellel ellátott egyéb ipari gazdasági terület a SZ 1 szabályozási terven 23,24 számmal jelölt tömb.

(2)Az övezetben vendéglátó, szálláshely szolgáltató, iroda és szociális épületek helyezhetők el.

(3)Az övezetben alkalmazható beépítési mód: szabadon álló beépítési mód.

(4)Az övezetben telekosztással kialakítható új telek területe nem lehet kisebb 2000 m2-nél,  átlagos szélessége nem lehet kevesebb 20 méternél, mélysége nem lehet kevesebb 30 méternél.

(5) A területen megengedett építési használat határértékei:

a.) Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség: 1,2

b.) Megengedett legnagyobb beépítettség: 30%

c.) Megengedett legnagyobb épületmagasság: 6 m

d.) Megengedett legkisebb zöldfelület: 50%

(6) Az övezetben állattartás céljára szolgáló melléképületek, melléképítmények nem létesíthetők.

(7)

( 8 )18.§.


Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület 2.( 1 ) Gksz2 jellel ellátott egyéb ipari gazdasági terület a SZ 1 szabályozási terven 32,33 számmal jelölt tömb.

( 2 )Az övezetben az OTÉK 20.§ (4)-(5) bekezdésében körülírt épületek helyezhetők el.

( 3 )Az övezetben alkalmazható beépítési mód: szabadon álló beépítési mód.

( 4 )

( 5) Az övezetben telekosztással kialakítható új telek területe nem lehet kisebb 2000 m2-nél,  átlagos szélessége nem lehet kevesebb 20 méternél, mélysége nem lehet kevesebb 30 méternél.

(6) A területen megengedett építési használat határértékei:

a.) Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség: 1,2

b.) Megengedett legnagyobb beépítettség: 30%

c.) Megengedett legnagyobb épületmagasság: 6 m

d.) Megengedett legkisebb zöldfelület: 50%

(7)19.§.


Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület 3
(1)Gksz 3 jellel ellátott kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület a SZ 1 szabályozási terven 7 számmal jelölt tömb.

(2)Az övezetben vendéglátó, szálláshely szolgáltató, iroda és szociális épületek helyezhetők el

(3)Az övezetben alkalmazható beépítési mód: szabadon álló beépítési mód

(4)Az övezetben telekösszevonás után új telkek nem alakíthatók ki.

 (5)) A területen megengedett építési használat határértékei:

a.) Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség: 0,6

b.) Megengedett legnagyobb beépítettség: 15%

c.) Megengedett legnagyobb épületmagasság: 6 m

d.) Megengedett legkisebb zöldfelület: 50%

(6)
20.§.


Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület 4.(1)Gksz 4 jellel ellátott kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület a SZ 1 szabályozási terven 27 számmal jelölt tömb.

(2)Az övezetben a lovas turizmust szolgáló vendéglátó, szálláshely szolgáltató, lovarda, istálló és tároló épületek helyezhetők el

(3)Az övezetben alkalmazható beépítési mód: szabadon álló beépítési mód

(4) Az övezetben telekosztással kialakítható új telek területe nem lehet kisebb 2000 m2-nél,  átlagos szélessége nem lehet kevesebb 20 méternél, mélysége nem lehet kevesebb 50 méternél.

(5) A területen megengedett építési használat határértékei:

a.) Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség: 0,6

b.) Megengedett legnagyobb beépítettség: 15%

c.) Megengedett legnagyobb épületmagasság: 6 m

d.) Megengedett legkisebb zöldfelület: 50%21.§.


Kereskedelmi-szolgáltató mezőgazdasági terület


(1)-(4) Hatályon kívül helyezve

 1. Az övezet jele Kmü-1 korszerű mezőgazdasági állattartó és terményfeldolgozó, raktározó épületek elhelyezésére szolgál, amelyeknek a technológiája nem zavaró hatású a környezetre, nincs káros anyag kibocsátása, nem szennyezi sem a levegőt, sem a talajt és a talajvizet.
 1. A szintterület sűrűség maximuma 1,5.
 2. A beépítési mód oldalhatáron álló.
 3. A beépítettség maximuma 40%.
 4. Az épületek magassága legfeljebb 10 méter lehet.
 5. A minimális telekméret 5.000 m2
 6. A zöldfelületek minimális aránya 40 %.
 7. A csapadékvíz elvezető árok mellett meg kell tartani a 3 méter széles kezelősávot
 8. A telken háromszintes növényzet telepítendő, a telepítésnél csak honos fák és cserjék ültethetők.

(6)  A Kmü-2 jelű építési övezet az SZ1 szabályozási terven jelölt 3 és 34 számú tömbök területe. Az övezetben az állattartás, feldolgozás, mezőgazdasági termény tárolás és feldolgozás építményei helyezhetők el.

(7) Az övezetben:

a.)A szintterület sűrűség maximuma: 0,6

b.)Az új telkek minimális mérete 2.000 m2 azzal, hogy az új telek szélessége 20 méternél, mélysége 50 méternél kisebb nem lehet

c.)A beépítési mód: oldalhatáron álló

d.)A beépítettség maximuma: 30 %

e.)Az épületmagasság maximuma: 6,0 méter

f.)A zöldfelületek maximális aránya: 50 %21/A §.


(1)A Gksz 5 jelű építési övezetbe tartozik a szabályozási terven jelölt terület. Az övezetben a környezetet nem zavaró, gazdasági rendeltetésű építmények, iroda, kereskedelmi és sport rendeletetésű építmények helyezhetők el.

(2)Az övezetben:

a.)A szintterület sűrűség maximuma: 0,6

b.)Az új telkek minimális mérete 4.000 m2

c.)A beépítési mód: oldalhatáron álló

d.)A beépítettség maximuma: 30 %

e.)Az épületmagasság maximuma: 6,0 méterf.)

 1. A zöldfelületek maximális aránya: 30 %
22.§.


KÜLÖNLEGES TERÜLET


(1)A település különleges területébe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezkedő építmények különlegessége miatt a rendelet 11-21.§-ai szerinti területektől eltérő területek.

( 2 ) Kt jellel ellátott különleges terület – temető -  az SZ 1 szabályozási terv szerinti 1, 39,  számú tömb, mely kizárólag  temetkezési, kegyeleti célú terület és kiszolgáló építményeinek elhelyezésére szolgál.        

( 3 ) Ksp jellel ellátott különleges – sport célú -  terület az SZ 1 szabályozási terv szerinti        31. számú tömb, melyen kizárólag sportpályák és kiszolgáló épületek helyezhetők el.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott övezetre vonatkozó előírások:

a.9Megengedett legnagyobb beépítettség : 10%

b.) Megengedett legnagyobb épületmagasság: 12,5 m

c.) Megengedett legkisebb zöldfelület: 70 %

d.) Megengedett legnagyobb szintterület sűrűség: 0,15

(5) A Kg jellel ellátott különleges terület a T 1 szerkezeti terven jelölt golfpálya területe, amely a golfpálya és kiszolgáló építményeinek elhelyezésére szolgál.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott övezetre vonatkozó előírások:

a.)Megengedett legnagyobb beépítettség : 1,5%

b.) Megengedett legnagyobb épületmagasság: 7,5 m

c.) Megengedett legkisebb zöldfelület: 90 %

d.) Az övezetben állattartás céljára szolgáló épületek, építmények nem létesíthetők.

        

IV.fejezet


A beépítésre nem szánt területfelhasználási egységek építési övezeti tagolása, építési és telekalakítási szabályai23. §


Közlekedési és közműterületek
24. §.


A közlekedési területekre vonatozó szabályok:


a.)A közlekedési területeken az OTÉK 26.§ (3) bekezdésében meghatározott épületek, építmények helyezhetők el.

b.)A közlekedési területeket és létesítményeket, azok szabályozási szélességeit és védőtávolságait a szabályozási terv ábrázolja.

c.)Az utak szabályozási szélességgel meghatározott területsávjai mentén létesítményt elhelyezni csak a területsáv megtartásával szabad.

d.)

e.)

f.)A közutak elhelyezésére az OTÉK 26.§ (2) bekezdésében meghatározott, a szabályozási terven jelölt alábbi  építési szélességű területeket kell biztosítani. A területek szélességét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

g.)

h.)A gépjármű forgalom lebonyolítására tervezett utakat úgy kell kialakítani, hogy azok alkalmasak legyenek tűzoltó- és hulladékszállító gépjárművek közlekedésére.

i.)A rálátás biztosítása érdekében a szabályozási vonalak csatlakozásánál 3-3 méteres lesarkítás szükséges.

j.)A közlekedési területen közlekedési műtárgyakat, közvilágítást, közterületi építményeket, növényzetet úgy kell elhelyezni, hogy azok a közlekedést és az utak láthatóságát, a sarkok beláthatóságát ne akadályozzák.

k.)A lakófunkciók és a közösségi létesítmények parkolási igényeit saját telken belül kell kielégíteni, a parkolók területére való közlekedési kapcsolatot biztosítani kell.

l.)A külterületi szabályozási terven jelölt tervezett szabályozási vonalak útépítési tervekkel pontosítottan legfeljebb ± 5,0 m mértékkel elmozdíthatók.

m.)A Külterület Szabályozási és Övezeti Terven megszüntető jellel megjelölt telekhatárú telkeket a gyorsforgalmi út telkének kialakításával egyidőben össze kell vonni.25.§.


A közmű területekre vonatkozó szabályok:


 1. )
 2. )Magánterületen vezetett közművezetékek közműkezelők általi megközelítését a tulajdonosnak biztosítani kell. Közműkiváltásra a kezelő nem kötelezhető.
 3. )A közművezetékek védelme érdekében a jogszabályban előírt védőtávolságokat be kell tartani.
 4. )Új épületet, építményt közműves, vagy házi vízellátó rendszerbe csak akkor lehet bekötni, ha a szennyvíz elhelyezése zárt tárolóban megoldott.
 5. )Tilos szennyvizet, szemetet felhagyott kutakba, a csapadékvíz-elvezető rendszerbe gyűjteni, illetve bevezetni.
 6. )Az ivóvíz minőségű víz beszerzésére, kezelésére, tárolására, továbbítására és szétosztására szolgáló létesítmények védőterületein csak a rendeltetésszerű üzemeltetés érdekében végzett építési tevékenység folytatható.
 7. )A meglévő 20 kV-os elektromos légvezetékek szabad megközelítését, jogszabályban előírt védőtávolságát biztosítani kell.
 8. )
 9. )Közhasznú közműterületen (árkok, vízfolyások, vízmedrek, vízgazdálkodási területek) építményeket elhelyezni nem lehet. A területen csak a működés és fenntartás műtárgyai helyezhetők el.26.§.


Zöldterületek


(1)

(2)A Z jelű zöldterületi rendeltetésű területeket a szabályozási terv tünteti fel.

(3)A szabályozási tervalapok szerinti zöldterületeket, valamint a jelentős zöldfelületű intézmények zöldfelületeit más célra felhasználni nem szabad.

(4)A zöldterületen az OTÉK 27.§ (4) bekezdése szerinti építmények, épületek helyezhetők el legfeljebb 2 %-os beépítettséggel és maximum 4,5 m épületmagassággal.

(5)A területen agresszív pollentermelő növényt (pl. kanadai nyárfa) ültetni tilos.

(6)

(7)

(8)

(9)A közpark területét intenzív zöldfelületként, háromszintes növénytelepítéssel kell kialakítani. Ez 150 m2-ként min. 1 db nagy vagy közepes lombtömeget növelő lombos fa, min. 40 db cserje és a burkolatlan területeken gyep ill. talajtakaró telepítését jelenti.


27.§.


A közlekedési területek zöldfelületeire vonatkozó szabályok:


a.)A 22 m szabályozási szélességű főút mentén kétoldali, a lakó utak mentén egyoldali fasort kell telepíteni.

b.)A közlekedésbiztonság érdekében 90 cm-nél magasabbra növő növényt telepíteni a közlekedési területek zöldsávjaiba csak az útkereszteződések szabályozási vonalától 10 m-nél távolabb szabad.

c.)A közlekedési területek zöldsávjaiban a fatelepítési távolságnak min. 8 m-nek kell lennie.

d.)A 10 gépjárműnél nagyobb befogadó képességű felszíni parkoló helyeket fásítani kell. A fásítást minden megkezdett 4 db parkoló hely után 1 db nagy lombkoronát növelő, környezettűrő, túlkoros fa telepítésével kell megoldani.28.§.


Erdőterület


(1)

(2)Az erdőterületet a szabályozási terv határolja körül.

(3)A (2) bekezdés szerinti terület felhasználási egység:

- gazdasági erdő                      jele:  Eg

- védelmi erdő                         jele:  Ev

(4)Az övezet területén a 100.000 m2-t ( 10 ha-t ) meghaladó területnagyság esetén az         OTÉK 28. §. (4.) bekezdése 1. pontja szerinti 0,5 %-os beépítettséggel az erdő rendeltetésének megfelelő építmények helyezhetők el.


29.§.


Mezőgazdasági terület


(1)

(2)A mezőgazdasági területet a szabályozási terv határolja le.(3)Az (1) bekezdés szerinti területfelhasználási egység övezetei:


    a.) általános mezőgazdasági  terület                    jele: Má

    b.) kertes mezőgazdasági  terület                        jele: Mk1

    e.) kertes mezőgazdasági terület                          jele: Mk 2                                         30.§.


Az jelű övezetre vonatkozó előírások:

(1) Az övezetben az OTÉK 29.§ (1) bekezdésében meghatározott épületek, építmények helyezhetők el az alábbiak szerint:

a.)Az övezetben a 10.000 m2-t el nem érő területen építményt elhelyezni nem szabad,

b.)Az övezetben a 10.000 m2-t elérő nagyságú területen az (1) bekezdés szerinti építmények helyezhetők el 3 %-os beépítettséggel.

c.)Az övezetben az épületmagasság a tárolók, silók, és egyéb műtárgyak kivételével legfeljebb 4,5 m lehet.
31.§.


(1)Mk1 jellel ellátott kertes mezőgazdasági terület a SZ 1 szabályozási terven jelölt 25 sz. tömb. Az övezetben az OTÉK 29.§ (1) bekezdésében meghatározott épületek, építmények helyezhetők el.

(2)Az (1) bekezdésben meghatározott övezetre vonatkozó előírások:

a.) Az övezetben alkalmazható beépítési mód: kialakult beépítési mód.

b)      Az övezetben  kialakítható új telek területe nem lehet kisebb 1500 m2-nél,  szélessége 16 méternél, a mélysége 40 méternél.

c)      A területen megengedett építési használat határértékei:

ca.) Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség: 0,1

cb.) Megengedett legnagyobb beépítettség: 3%

cc.) Megengedett legnagyobb épületmagasság:4,5 m

cd.) Megengedett legkisebb zöldfelület: 70 %32.§.


(1)Mk2 jellel ellátott egyéb mezőgazdasági terület a SZ 1 szabályozási terven jelölt 6,17,21,24/1, 40 sz. tömb. Az övezetben az OTÉK 29.§ (1) bekezdésében meghatározott épületek, építmények helyezhetők el.

(2)Az (1) bekezdésben meghatározott övezetre vonatkozó előírások:

 1. Az övezetben alkalmazható beépítési mód: oldalhatáron álló
 2. Az övezetben  kialakítható új telek területe nem lehet kisebb 2000 m2-nél, szélessége 20 méternél, mélysége 50 méternél. 

c.)     A területen megengedett építési használat határértékei:

ca.) Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség: 0,1

cb.) Megengedett legnagyobb beépítettség: 3%

cc.) Megengedett legnagyobb épületmagasság:6,0 m

cd.) Megengedett legkisebb zöldfelület: 50%

d) Az övezetben az épületmagasság a tárolók, silók és egyéb műtárgyak kivételével legfeljebb  6,0 m. lehet.33.§.


Vízgazdálkodási terület(1)

(2)A területen épületek nem helyezhetők el.

(3)A területen építmények a közúti forgalom biztosítására elhelyezhetők.

(4)


34. §

Közterületek

III. Fejezet

Környezetvédelmi szabályozási előírások


35. §

Általános követelmények


(1) A beruházások nem okozhatnak olyan hatásokat, melyek a környező területek tervezett használati módját lehetetlenné teszik.

(2)  A beruházások megvalósítása, meglévő tevékenységek folytatása, rendeltetési mód változtatás (-ok), valamint a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenység csak a környezetvédelmi kölcsönhatások ellenőrzése, a környezetvédelmi előírások és határértékek betartása alapján történhet, a szakhatóságok előírása szerint.

(3) Az új területek beépítésének előfeltétele a közművesítés, és csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése.

(4)

(5)Új jelentős levegőterhelést okozó vagy bűzös tevékenység esetén az engedélyezési eljárás során védelmi övezetet kell meghatározni.

(6)


36.§

A föld védelme

37.§

Vízkészletek minőségvédelme


A vizek védelméhez kapcsolódó építési és létesítési szabályok

a.)A vízbázisok védelmét biztosító védőterületeket ki kell jelölni, a védőterületekre vonatkozó létesítési és használati szabályokat hatályba kell helyezni, a védőterületeket a szabályozási tervre rá kell jelölni.

b.)A község területén hulladéklerakó, veszélyes anyag lerakó csak megfelelő és engedélyezett műszaki védelemmel létesíthető.

c.) A telek tulajdonosa köteles gondoskodni a keletkező szilárd és folyékony trágya, kommunális hulladék, veszélyes hulladék és egyéb hulladék, jogszabályok és hatósági előírások szerinti, ártalommentes átmeneti gyűjtéséről és engedéllyel rendelkező átvevőhelyre szállításáról.

d.) A község területén a szennyvizek elszikkasztása tilos, a szennyvízcsatorna kiépítéséig zárt szennyvízgyűjtő létesíthető. A szennyvízcsatorna kiépítése után a létesítmények szennyvizeit rá kell kötni, és a zárt szennyvízgyűjtőket meg kell szüntetni.

e.) Élővízfolyásokba, csapadékcsatornákba, felhagyott kutakba hulladékot lerakni, szennyvizet bevezetni tilos.

f.)   Csapadékvíz telken belül elszikkasztható.

g.)Az élővízfolyások partjának élétől 6 m-en belül épület és építmény nem helyezhető el.

h.)A talaj és a felszíni, illetve felszín alatti vizek védelme érdekében, növényvédő szert, műtrágyát, útsózási anyagot csak fedett, szivárgásmentes, vízzáró szigetelésű, zárt tárolóban szabad elhelyezni.38.§

Levegőtisztaság-védelem

39.§

A táj és az élővilág védelmeAz élővilág védelméhez kapcsolódó építési és létesítési szabályok

a.)

b.)

c.) A beépítésre szánt területeken előírt zöldfelület legalább 60%-át aktív zöldfelületként kell kialakítani és folyamatosan fenntartani.

d.) Belterületi új, vagy átépítésre kerülő utakon fasorokat kell telepíteni.

e.) A Rába melletti árterület a NATURA 2000. ökológiai hálózat része, hasznosításakor a természetvédelmi törvény előírásai szerint kell eljárni.

„f) NATURA 2000 területek:

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található kiemelt jelentőségű természet-megőrzési területek

10.10.41. Uraiújfalu

Rába és Csörnöc-völgy (HUON20008)

0183, 0187, 0188, 0206, 0212/2, 0215, 0216, 0217, 0218/1, 0218/3, 0218/10, 0218/11, 0218/12, 0218/16, 0218/17, 0218/18, 0219/1, 0219/2, 0220/1, 0223/2, 0223/6, 0223/7, 0223/8, 0223/9, 0223/10, 0223/11, 0223/12, 0223/13, 0227, 0228/1, 0228/2, 0228/3, 0229, 0231, 0234, 0235, 0236, 0238, 0239, 0241, 0242/1, 0242/2, 0246, 0247, 0248, 0249, 0250, 0252/2, 0252/3, 0252/4, 0252/5, 0252/6, 0254/1, 0254/2

g.)A NATURA 2000 területbe tartozó területek övezeti besorolását a Külterület Szabályozási és Övezeti Terv tartalmazza.”

40.§

Az épített környezet védelme


 (1)

(2) Fejlesztéseknél, beavatkozásoknál meg kell követelni a funkciókból adódó  védőtávolságokat és a szükséges védőterületet-kialakításokat..

(3) A szabályozási terven meghatározott zöldterületek, védőerdők kialakításáról és    fenntartásáról folyamatosan gondoskodni kell.

(4) A temető területén 30 m széles védőerdőt kell kialakítani.

(5) Művi értékvédelem:

a.) Műemléki védettség alá tartozó épületek, építmények

- Evangélikus templom.                     Petőfi S. u. 24.                       Hrsz.: 62.

- Volt Nagy-Kúria                  Petőfi S. u. 19.                       Hrsz.: 397, 399/2

- Római Katolikus templom   Szentivánfa u. 142.    Hrsz.: 519.

- Bezerédy- kastély                Szentivánfa u. 110.    Hrsz.:559/2


b.)Helyi védelem alá vonandó

ba.)épületek, építmények:

Sorszám              Cím                                      Funkció                                    Hrsz.

1.                         Szentivánfa u.                      Harangláb                                520

2.                         Szentivánfa u. 109.              Kultúrház                                 471

3.                         Szentivánfa u. 51.                Lakóház                                   324

4.                         Szentivánfa u. 14.                Lakóház                                   229

5.                         Berzsenyi u.                         Templom                                  199

6.                         Szentivánfa u.1.                   Óvoda                                      374

7.                         Petőfi u. 2-4.                        Lakóház                                   78

8.                         Petőfi u. 8.                           Lakóház                                   74/1

9.                         Petőfi u.                               Kastély                                     40/7

10.                       Petőfi u. 14.                         Lakóház                                    70

11.                       Szentivánfa u. 53.                Lakóház                                   323

12.                       Berzsenyi u.                         Lakóház                                 80/11

         

                                                      


bb.) Emlékművek, síremlékek, szobrok

1.               Kőkereszt                                  

2.               Németh Pálné síremléke             Temető

3.               Kelemen Lajos síremléke           Temető

4.               Márkus család síremléksorozat  Temető

5.                Döbrentei Lajos síremléke         Temető

6.                Milán Gyula síremléke               Temető

7.                Tóthfalusi Tóth Benedek síremléke Temető

8.                Kereszt és kopjafa                       Millecentenáriumi Emlékpark

9.                Bezerédj Amália Emléktábla       Óvoda
 1. )Hatályon kívül helyezve.


(7)MŰEMLÉKI KÖRNYZET:


a.) Petőfi S. u. 31, 33, 35, 35/a, 37, 39(Hrsz. 406, 411, 413, 415, 417/1, 418, 419)


b.) Petőfi S.u. 20, 22  (Hrsz: 65/1, 2)


c.) Petőfi S. u. 21/a  (Hrsz. 399/2, 397/1)


c.) Szentivánfa u. 138, 140, 144/a, 144/b, 144, 142, 140/a,  (Hrsz: 533/9, 533/7, 533/2, 533/1, 533/5, 533/6, 522 / 1 részben )


d.) Szentivánfa u. 127, 129, 131, 133, 141, 143, 145, 147, 149 (Hrsz: 491, 495, 496, 497, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505 / 2, 506)

             
41.§

Hulladékgazdálkodás, ártalmatlanítás
42.§

Tűzvédelem(1)

(2) A tűzoltóság vonulása és működése céljára olyan utat, illetőleg területet kell biztosítani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek nem rendszeres közlekedésére és működésére.

(3) Az építmények közötti legkisebb távolság szabályozása az OTÉK 36.§-a szerint történik.

(4) A területen a tűzi-vizet vezetékes hálózatról az OTSZ által meghatározott mennyiségben és módon föld feletti tűzcsapok alkalmazásával kell biztosítani.

(5)A területen tűzjelzésre alkalmas, mindenki számára hozzáférhető nyilvános telefonfülkét kell létesíteni illetve üzemben tartani.

(6) A tisztán gázüzemű, a vegyes üzemű, illetve a kettősüzemű járműveket talajszintnél mélyebb helyen tilos elhelyezni.43.§.


Védőtávolságok(1)Védőtávolságon belüli építési tevékenység esetén az illetékes hatóság hozzájárulását be kell szerezni.

(2)A tervlap szerinti helyeken az ott megadott szélességekkel az alábbi védőtávolságokat kell megtartani:

a.)20 kV-os távvezeték mentén 3-3 m

b.)A 8448,8449. sz. bekötő utak lakott területen kívüli szakaszán az úttengelytől 50-50 m

c.)Az M 86-os gyorsforgalmi út mellett az úttengelytől 100-100 m

d.)A Rába folyó és a Kőris patak éleitől 6-6 m

e.)A középnyomású gázvezeték védőövezete 4-4 m , a nagy-középnyomású gázvezetéké pedig 5-5 m, ahol a biztonsági övezeten belül az MSZ 7048/1-3 és MSZ 7487 / 2 számú szabványokban előírt tilalmakat és korlátozásokat is figyelembe kell venni.

f.)Szennyvízátemelők környezetében a védőtávolság az OTÉK függeléke szerinti

g.)Szélerőmű lakott terület 1.000 m-es, a Rába folyó part élétől 500 m-es távolságban nem létesíthető.

(3) Közutak lakott területen kívüli szakaszának védőtávolságánál a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 42/A § (1) bekezdését, illetve a törvény végrehajtásáról szóló     30 / 1988 ( IV.21.) MT rendelet 31.§ (3) bekezdését kell figyelembe venni.

(4) A gyorsforgalmi út működésével összefüggő építmény kivételével – közlekedési létesítmény tengelyétől számított 50 méteren belül nem lehet és nem helyezhető el lakóépület,  üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási épület.
IV. Fejezet


Egyéb rendelkezések

A településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátos jogintézmények


44 .§


Hatályon kívül helyezve.
V. Fejezet


Záró rendelkezések45.§(1) A rendelet 2006. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követően indított ügyekben kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az 1 / 1989 ( II.23.) számú nagyközségi közös tanácsi rendelet hatályát veszti.

(3)

(4) A rendelet mellékletei:

1. melléklet: Útbesorolási táblázat

2. melléklet: Mintakeresztszelvények

3. melléklet: A belterületbe vonandó telkek jegyzéke és ütemezése

4. melléklet: intézkedési terv

5.melléklet: TT-03/2003 munkaszámú SZ1 jelű szabályozási terv


Uraiújfalu, 2005. november 30.
                                  Vargyai Vilmos                                 Dr. Husz Norina

                                    polgármester                                         körjegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1.melléklet
615.66 KB
2.melléklet
1.21 MB
3.melléklet
94.7 KB
4.melléklet
179.08 KB
5.melléklet
389.06 KB
6.melléklet
124.11 KB
Sz.1 tervlap
1.74 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!