nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-02-11 - 2017-03-31
Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelete
Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alapörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111.§ - ban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:  1. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetése

1.§.


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 197.772.965.-Ft-ban állapítja meg.

(2) A bevételi főösszeg megoszlása a következő:


költségvetési bevétel

127.560.437.- Ft
ebből:

működési bevétel:

125.457.825.-Ftfelhalmozási bevétel:

2.102.612.-Ft

finanszírozási bevétel

70.212.528.-Ft
ebből:

előző évi maradvány:

70.212.528.-Ft

Bevétel összesen:197.772.965.-Ft


(3) A kiadási főösszeg megoszlása a következő:


költségvetési kiadás

128.770.775.-Ft
ebből:

működési kiadás:

97.363.041.-Ftfelhalmozási kiadás:

31.407.734.-Ft

finanszírozási kiadás:

69.002.190.-Ft
ebből:

irányítószervi támogatás folyósítása:

66.848.498.-Ftállamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése:2.153.692.-Ft

Kiadás összesen:197.772.965.-Ft(4)Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket az  1. melléklet tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket forrásonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 2. melléklete tartalmazza.

(6) Az (1) bekezdésben megállapított kiadásokat kiemelt előirányzatonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 3. melléklete tartalmazza.


2. §


(1) A helyi adókat és az egyéb közhatalmi bevételeket a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A beruházásokat és felújításokat az 5. melléklet tartalmazza.

(3) A lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 6. melléklet tartalmazza.

(4) Az irányító szervi támogatást a 7. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat, kölcsönöket a 8. melléklet tartalmazza.

(6) A Környezetvédelmi Alap bevételeit és kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.

(7) A költségvetés általános és céltartalékát a 10. melléklet tartalmazza.


3.§.


A költségvetési évben az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3.§.(1) bekezdése szerinti  adósságot keletkeztető ügylet válhat szükségessé.


2. Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése


4.§.


(1) A Képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 59.835.250.-Ft-ban állapítja meg.

(2) A bevételi főösszeg megoszlása a következő:


finanszírozási bevétel

59.835.250.-Ft
ebből:

előző évi maradvány:

3.653.725.-Ftirányítószervi támogatás:


56.181.525.-Ft

Bevételek összesen:59.835.250.-Ft


(3) A kiadási főösszeg megoszlása a következő:


költségvetési kiadás

59.835.250.-Ftebből:

működési kiadás:


59.835.250.-Ft


ebből:

személyi juttatások:

41.965.250.-Ftmunkaadókat terhelő járulékok:


8.300.000.-Ftdologi kiadások:

9.370.000.-Ft

kiadások összesen59.835.250.-Ft


(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket forrásonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.3. Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2017. évi költségvetése


5.§.


(1) A Képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 17.259.000.-Ft-ban állapítja meg.

(2) A bevételi főösszeg megoszlása a következő:


költségvetési bevétel

16.026.324.-Ft
ebből:

működési bevétel

16.026.324.-Ft

finanszírozási bevétel

1.232.676.-Ft
ebből:

előző évi maradvány:

999.304.-Ftirányítószervi támogatás:


233.372.-Ft

Bevételek összesen:17.259.000.-Ft(3) A kiadási főösszeg megoszlása a következő:


költségvetési kiadás

17.259.000.-Ftebből:

működési kiadás:


16.259.000.-Ft


ebből:

személyi juttatások:

12.133.500.-Ftmunkaadókat terhelő járulékok:


2.740.500.-Ftdologi kiadások:

1.385.000.-Ft


felhalmozási kiadás:


1.000.000.-Ft


ebből:

felújítás

1.000.000.-Ft

kiadások összesen17.259.000.-Ft


(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket forrásonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.4. Az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2017. évi költségvetése


6.§.


(1) A Képviselő-testület az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 29.794.986.-Ft-ban állapítja meg.

(2) A bevételi főösszeg megoszlása a következő:


költségvetési bevétel

19.361.385.- Ft
ebből:

működési bevétel:

19.361.385.-Ft

finanszírozási bevétel

10.433.601.-Ft
ebből:

Irányítószervi támogatás:

10.433.601.-Ft

Bevétel összesen:29.794.986.-Ft(3) A kiadási főösszeg megoszlása a következő:


költségvetési kiadás

29.794.986.-Ftebből:

működési kiadás:


25.188.764.-Ft


ebből:

személyi juttatások:

8.880.032.-Ftmunkaadókat terhelő járulékok:


2.129.955.-Ftdologi kiadások:

14.178.777.-Ft


felhalmozási kiadás:


4.606.222.-Ft


ebből:

felújítás

4.606.222.-Ft

kiadások összesen29.794.986.-Ft                        

(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket forrásonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 16. melléklet tartalmazza.
5. Az Önkormányzat költségvetési szervei költségvetésével összesített 2017. évi költségvetése


7.§.


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 304.662.201.-Ft-ban állapítja meg.

(2) A bevételi főösszeg megoszlása a következő:


költségvetési bevétel

162.948.146.- Ft
ebből:

működési bevétel:

160.845.534.-FtFelhalmozási bevétel:

2.102.612.-Ft

finanszírozási bevétel

141.714.055.-Ft
ebből:

előző évi maradvány:

74.865.557.-Ftirányítószervi támogatás:


66.848.498.-Ft

Bevétel összesen:304.662.201.-Ft


(3) A kiadási főösszeg megoszlása a következő:


költségvetési kiadás

235.660.011.-Ft
ebből:

működési kiadás:

198.646.055.-Ftfelhalmozási kiadás:

37.013.956.-Ft

finanszírozási kiadás:

69.002.190.-Ft
ebből:

irányítószervi támogatás folyósítása:

66.848.498.-Ftállamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése:2.153.692.-Ft

Kiadás összesen:304.662.201.-Ft


(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket forrásonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 17. melléklete tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított kiadásokat kiemelt előirányzatonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 18.  melléklete tartalmazza.


8.§.(1)Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetésében az

a.) működési bevételek és működési kiadások egyenlege 37.800.521.- Ft hiány

b.) Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 34.911.344.- Ft hiány

(2) Az (1) bekezdés a.) pontja szerinti hiány finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- előző évi pénzmaradvány igénybevétele 37.800.521.- Ft összegben

(3) Az (1) bekezdés b.) pontja szerinti hiány finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- előző évi pénzmaradvány igénybevétele 34.911.344.- Ft. összegben.9.§.


Az önkormányzat 2017. évi létszám előirányzatát a 19. melléklet tartalmazza.


6. A költségvetés végrehajtásának szabályai10. §


A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


11. §


A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2017. december 31-i hatállyal dönt.


12. §


(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.


13. §


Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés.


14. §


(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 30 napon túl szabad pénzeszközből értékpapírt vásároljon és a Képviselő-testületet erről a következő testületi ülésen tájékoztassa. 

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(3)A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.7. Záró rendelkezések


15. §


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától alkalmazni kell.    


Uraiújfalu, 2017. február 9.

                                                Vargyai Vilmos                                            dr. Husz Norina

                                                   polgármester                                                   jegyző                         Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
9.4 KB
2. melléklet
29.6 KB
3. melléklet
33.88 KB
4. melléklet
11.53 KB
5.melléklet
11.7 KB
6. melléklet
11.82 KB
7. melléklet
9.73 KB
8.melléklet
13.44 KB
9.melléklet
12.14 KB
10.melléklet
9.66 KB
11.melléklet
29.16 KB
12.melléklet
32.87 KB
13.melléklet
28.99 KB
14.melléklet
35.31 KB
15.melléklet
31 KB
16.melléklet
33.57 KB
17.melléklet
29.63 KB
18.melléklet
34.06 KB
19. melléklet
46.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!