nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020 (III.13.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-03-14 -tól
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020 (III.13.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

4./2020. (III.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről


Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya

  1. §


A rendelet hatálya a képviselő-testületre, bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervekre, így a Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatalra és a Karácsond Általános Művelődési Központra terjed ki.


A költségvetés bevételei és kiadásai


  1. §


(1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:


600 767 802.- Ft bevétellel

600 767 802.- Ft kiadással

                              0 Ft költségvetési egyenleggel


állapítja meg.


(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1 melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.


(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.A költségvetés részletezése


  1. §


A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:


(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 2. melléklet szerint határozza meg.


(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként az 3. melléklet szerint részletezi.

(4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szerv szerinti megoszlását, az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4.1., 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 5.1., 5.1.1., 6.1., 6.1.1. mellékletek szerint határozza meg.


(5) Az önkormányzat 2018. évi tény, a 2019. évi várható és a 2020. évi terv adatokról a tájékoztatót a 7. melléklet tartalmazza.


(6) A 2020. évi általános működési és ágazati feladatokra kapott támogatások alakulását jogcímenként a 8. melléklet tartalmazza.

(7) A 2020. évi céljelleggel juttatott támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.


(8) A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a 10. melléklet tartalmazza.


(9) Az önkormányzat a kiadások között 3 090 000.-Ft általános tartalékot állapít meg.


(10) A köztisztviselői illetményalap 2020. évben 46 380.- Ft, a köztisztviselők 2020. évi cafetéria kerete bruttó 200.000.- Ft/fő/év.


(11) A közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó főállású munkavállalók 2020. évi cafetéria kerete bruttó 100.000.- Ft/fő/év.


A költségvetés végrehajtásának szabályai


4. §


(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a költségvetési szervek vonatkozásában a költségvetési szervek vezetőit a 2020. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai felett, önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.


(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése, az értékpapír kibocsátása, vásárlása, értékesítése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.


(3) A költségvetési kiadások kiemelt bevételei és kiadási előirányzatok módosítása és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a képviselő-testület hatásköre.


(4) A polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozhatja:


  1. dönt az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről,
  2. átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott előirányzatok között az előirányzat 20 %-áig, maximum 3.000.000 Ft-ig,
  3. 500.000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról.


(5) A költségvetési szerv vezetője a költségvetési szerv költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.(6) A képviselő-testület a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok módosítását, átcsoportosítását legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig hagyja jóvá és december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


Záró rendelkezések


5. §


A rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.


Karácsond, 2020. március 11.

Földi Csaba                                                                           Forgó Istvánné

polgármester                                                                          jegyzőKihirdetve:

2020. március 12.
Forgó Istvánné jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1-10 melléklet
1.01 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!