nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2019 (V.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2019-05-29 -tól
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2019 (V.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Gyöngyösoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § és 91. § alapján a következőket rendeli el:


1.§ (1)A Képviselő-testület az Önkormányzat és általa alapított költségvetési szervének 2018. évi zárszámadásáról készült beszámolót az 1., 6., 9.,18.  melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá:

2018. évi összes bevétel                                                         351 362 976  Ft

      2018. évi összes kiadás                                                          267 774 295  Ft

      2018. évi módosított maradvány                                               83 588 681 Ft

      2018. évi értékvesztés                                                              45 468 700 Ft

  

(2)A Képviselő-testület az Önkormányzat és általa alapított költségvetési szervének 2018. évi teljesített működési és felhalmozási célú bevételeket, illetve kiadásokat mérlegszerűen, közgazdasági tagolásban tájékoztató jelleggel a 1., 6.,18. melléklet szerint hagyja jóvá.


2.§ (1)A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa alapított költségvetési szervének 2018. évi bevételi főösszeg forrásonkénti teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá, melynek részletezését 1. 6.,18.  melléklet tartalmazza:


 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                       154 088 875 Ft
 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                   14 303 999 Ft
 3. Közhatalmi bevételek                                                                             26 098 489 Ft
 4. Működési bevételek                                                                                44 200 684 Ft
 5. Működési célú átvett pénzeszközök                                                            214 860 Ft
 6. Maradvány igénybevétele                                                                      108 308 201 Ft
 7. Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                4 147 868 Ft        


 1. A 2018. évi bevételi főösszeg költségvetési szervenkénti és feladatonkénti részletezését a 10., 11., 22., 23., melléklet tartalmazza.


3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és általa alapított költségvetési szervének 2018. évi kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 1. Személyi juttatások                                                                              101 711 411  Ft
 2. Munkaadókat terhelő járulék                                                                  20 065 005 Ft
 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                                                              89 306 492 Ft
 4. Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                    15 635 527 Ft
 5. Egyéb működési célú támogatás                                                            11 181 935 Ft
 6. Beruházások áfával                                                                                    6 758 726 Ft
 7. Felújítások áfával                                                                                     19 578 191 Ft
 8. Finanszírozási kiadás                                                                                 3 537 008 Ft


 1. A 2018. évi kiadási főösszeg költségvetési szervenkénti és feladatonkénti részletezését a 1., 6., 10., 11., 18., 22., 23. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzatnak 2018. december 31-én adósságállománya nem volt, 2018. évben a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető jogügyletet nem kötött.
 2.  A 2018. évi kiadási főösszegen belül a Fejlesztési kiadások –felhalmozási és felújításai kiadások – részletezését az 15. melléklet tartalmazza.


4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által közvetlenül foglalkoztatottak, és az általa alapított költségvetési szervek 2018. évi létszám-előirányzatok teljesítését a 4. mellékletben részletezettek alapján hagyja jóvá.


5.§  (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa alapított költségvetési szervek vagyonáról szóló kimutatást 5. melléklet szerint hagyja jóvá.


 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa alapított költségvetési szervek egyszerűsített mérlegének fő összegét 496 255 792 Ft-ban hagyja jóvá a 2. melléklet szerint.


A vagyonban lévő pénzeszközök az értékvesztés utáni állapotot mutatják összesen 41 098 288 Ft értékben.


 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentésének


bevételi főösszegét:                                                    318 697 889 Ft-ban

kiadási főösszegét:                                                      239 520 376 Ft-ban

maradvány                                                                     79 177 513 Ft-ban

értékvesztés                                                                   42 033 218 Ft-ban


hagyja jóvá a 1., 6., 9.,melléklet szerinti tartalommal.         


 1. A Képviselő-testület az Általános Művelődési Központ egyszerűsített pénzforgalmi jelentésének


bevételi főösszegét:                                                       99 425 616 Ft-ban

kiadási főösszegét:                                                        95 014 448 Ft-ban

maradvány                                                                       4 411 168  Ft-ban

értékvesztés                                                                     3 435 482 Ft-ban


hagyja jóvá a 1., 18., 21. melléklet szerinti tartalommal.

     

 1. Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés bevételi és kiadási főösszegei tartalmazzák az önkormányzat által az ÁMK részére átadott intézményi finanszírozás összegét 66 760 529 Ft összegben a konszolidálást az 1. melléklet tartalmazza.


6. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Csatolmányok

Megnevezés méret
1-23. melléklet a 7/2019. (V.28.) önkormányzati rendelethez
223 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!