nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (VIII.11.) rendelete
Hatályos:2015-08-11 -tól
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (VIII.11.) rendelete
a lakáscélú támogatásokról szóló 9/2001. (VII.30.) rendelet módosításáról

Akasztó Község Önkormányzata Képviselő-testületének

 12/2015. (VIII.11.) önkormányzati rendelete

a lakáscélú támogatásokról szóló

9/2001. (VII.30.) KT számú rendelet módosításárólAkasztó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a/ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§

A R. 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) Az önkormányzat kamatmentes kölcsönt nyújthat családok részére

a/ lakótelek, új vagy használt lakás megszerzéséhez,

b/ lakásépítéshez,

c/ lakás felújításhoz.”


2. §

 A R. 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép:


2.§


Támogatást igényelhet Akasztó Községben legalább 2 éve lakóhellyel rendelkező lakos. A kérelem benyújtható, lakóház vásárlása esetén az adás-vételi szerződés megkötését követő 3 éven belül, építés esetén a jogerős építési engedély kiadását követően. ”


3. §

A R. 3.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(3) A lakáscélú támogatás nyújtásának további feltétele, hogy az (1) bekezdésben megjelölt család felnőtt tagjai közül legalább egyik minimálbérrel megegyező havi rendszeres jövedelemmel rendelkezzen és mindkét fél nyilatkozzon arról, hogy a kamatmentes kölcsön havi törlesztését – egyetemlegesen – vállalják.”


4. §

A R. 5.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(4) A lakáscélú kölcsön törlesztő részleteihez nyújtott támogatás összegét a támogatásban részesülő nevére, a kölcsönt folyósító Pénzintézetnél vezetett hitelszámlára kell utalni. Az e fejezetben szabályozott támogatásokról a polgármester dönt. Támogatás nyújtása esetén az önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt az igénylőkkel.”


5. §

A R. 11.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(5) Az I. fejezetben szabályozott kamatmentes kölcsön esetén a kérelemhez csatolni kell:


6.§


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


7.§


Hatályát veszti a R. 1. § (2) bekezdése, a 3. § (4) és (5) bekezdése, a 4. § (2) bekezdése, az 5. § (3) bekezdése.
Suhajda Antal                                                                        Varga Béláné

 polgármester                                                                             jegyző

Záradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Kelt: Akasztó, 2015. augusztus 11.


P.H.                                                                                              Varga Béláné

                                                                                                     jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!