nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-01-01 - 2017-12-31
Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról

Paloznak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Értelmező rendelkezések


1.§


E rendelet alkalmazásában:

 1. Magánszemélyek tulajdonában lévő, kifejezetten szőlő és borfeldolgozására és tárolására szolgáló pince és a hozzátartozó helyiség: eredetileg e célra épített és jelenleg is e célra használt klasszikus, hagyományos pince és a hozzá tartozó helyiségek.
 2. Magánszemélyek tulajdonában eredetileg mezőgazdasági célra megépített, tárolásra használt épület, épületrész: a földhivatali ingatlan nyilvántartásban „lakóház, udvar, gazdasági épület” megjelölésű ingatlanok esetében az eredetileg mezőgazdasági növénytermesztési és állattartási célra megépített, istálló, pajta, ólak, kamra, magtár.
 3. A 2. § (2) bekezdésében figyelembe vehető kommunális beruházás:
 1. gázelosztó vezetékhálózat kiépítése: a fogyasztói igények kielégítését szolgáló gázelosztó vezeték és annak részeként az elágazástól a mérőóráig tartó vezeték kiépítése,
 2. víz- és csatornahálózat kiépítése: a helyi közcélú vízi-közmű törzshálózat és bekötő vezeték kiépítése,
 3. közcélú villamos hálózat kiépítése: a közterületi közcélú elosztó hálózat és az annak részét képező a leágazási pontot és a tulajdoni határon lévő csatlakozási pontot összekötő csatlakozó vezeték kiépítése,
 4. útépítés: a szilárd-beton, aszfalt-burkolatú közút építése,
 5. murvás út építése az útalappal ellátott murvás út építése kommunális beruházásként abban az esetben fogadható el, amennyiben ennek kivitelezésére önkormányzati beruházásként kerül sor, amelyet lakossági befizetésekből finanszíroznak,
 6. közvilágítás kiépítése.


2. Építményadó


2.§


(1) Mentes a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 13. §-ában, valamint a 13/A. §-ában foglaltakon kívül az adó alól

a) valamennyi lakás:

aa) a magánszemély tulajdonában lévő lakás 60 m2 hasznos alapterületig, amennyiben azt az egyedül élő, tulajdonos magánszemély ténylegesen, életvitelszerűen használja,

ab) a magánszemély tulajdonában lévő lakás 120 m2 hasznos alapterületig, amennyiben azt a tulajdonos és legalább 1 fő közeli hozzátartozója ténylegesen, életvitelszerűen használja

ac) az ab) ponton felül a lakást ténylegesen, életvitelszerűen használó személyenként további 30 m2,

ad) magánszemélyek tulajdonában lévő gépjárműtároló 20 m2-ig függetlenül attól, hogy az építményen belül, vagy melléképületként helyezkedik el a gépjárműtároló,

b) magánszemélyek tulajdonában lévő, kifejezetten szőlő és borfeldolgozására és tárolására szolgáló pince és a hozzátartozó helyiségek 100 m2-ig, amennyiben kizárólag bor tárolására és szőlő feldolgozására használják,

c) magánszemélyek tulajdonában lévő, eredetileg mezőgazdasági célra megépített, tárolásra használt épület, épületrész, abban az esetben, ha az haszonszerzés céljából nem kerül hasznosításra.


(2) Ha a magánszemély az önkormányzat illetékességi területén kommunális beruházást hajt végre, akkor a számlával (igazolással) igazolt beruházás ellenértékét a beruházás befejezését követő évben az adóból levonhatja. Amennyiben a beruházás értéke meghaladja az adó éves összegét, a levonási jog a következő négy évre átvihető.


(3) A 2. § (2) bekezdése szerinti közművekhez történő utólagos csatlakozás esetén az önkormányzat külön rendeletében meghatározott közműfejlesztési hozzájárulás címén befizetett összeg írható le a helyi adóból.


(4) A mentesség nem vonatkozik a Htv. 7. § e) pontja alapján a vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze után fizetendő építményadóra.


3.§


Az adó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.


4.§


Az adó évi mértéke: 1000 Ft/m2.


3. Telekadó


5.§


(1) A Htv. 19. § b) pontja szerinti mentesség esetén az ott foglalt kötelezettségek betartását Paloznak Község Önkormányzata évente két alkalommal, május 31. napjáig és szeptember 15. napjáig ellenőrzi.


(2) A mentesség nem vonatkozik a Htv. 7. § e) pontja alapján a vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze után fizetendő telekadóra.


6.§


Az adó alapja a telek négyzetméterben számított területe.


7.§


Az adó évi mértéke: 200 Ft/m2.


4. Külterületi földadó


8. §


(1) Adóköteles - a nádas, a fásított terület és az erdő kivételével – az önkormányzat illetékességi területén lévő, Zrínyi utca és a Balaton közé eső külterületi termőföld.


(2) Az adó alanya az, aki a naptári év első napján a termőföld tulajdonosa, kivéve azt a tulajdonost, aki egyben egyéni vállalkozóként, mezőgazdasági őstermelőként, avagy jogi személy tagjaként vállalkozási tevékenységet folytat a tulajdonában álló termőföldjén. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az ingatlant az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos).


(3) Nem alanya az adónak az a tulajdonos, aki vállalkozóként vállalkozási tevékenységet folytat a tulajdonában álló termőföldön.


(4) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.


(5) Az adó összegét az adóalany bevallása alapján az önkormányzati adóhatóság állapítja meg az ingatlan-nyilvántartásban a tárgyév első napján nyilvántartott adatok alapján. Az adóbevallást az e célra rendszeresített nyomtatványon az adóév január 15. napjáig kell benyújtani a január 1-jei állapotnak megfelelően.


(6) Az adót félévenként, két egyenlő részletben kell megfizetni az adóév március 15-ig és szeptember 15-ig.


(7) Az adókötelezettségben bekövetkező változást a következő év első napjától kell figyelembe venni.


(8) Az adókötelezettség a tulajdonjog, vagyoni értékű jog megszerzését követő év első napján keletkezik és a külterületi föld elidegenítés évének utolsó napján szűnik meg.


(9) Mentes az adó alól


a) az a külterületi föld, amely a művelési ágának megfelelően, vagy szőlőként rendszeresen meg van művelve, azzal, hogy nem minősül mezőgazdasági művelésnek, ha a földterületen kizárólag a gyomnövények megtelepedésének és terjedésének megakadályozására alkalmas munkát (pl. gyommentesítés, kaszálás) végeznek, és

b) az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú földrész.


(10) Az adó alapja a külterületi föld m2 – ben számított területe.


(11) Az adó mértéke: 20 Ft/m2.5. Idegenforgalmi adó


9.§


Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.


10.§


Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként: 500 Ft.


11.§


(1) Az adó beszedésére kötelezettnek a szállást igénybevevők vonatkozásában nyilvántartást (vendégkönyvet) kell vezetnie. A vendégkönyvet használatba vétel előtt az önkormányzati adóhatóságnál hitelesíttetni kell. A beszedésre kötelezettnek a vendégkönyvet a vendég(ek) megérkezésének napjától kell vezetnie.


(2) A nyilvántartásnak (vendégkönyvnek) tartalmaznia kell:

 1. a vendég vezeték és utónevét, születési helyét, idejét, lakcímét,
 2. a szálláshelyen való tartózkodás kezdő- és befejező időpontját (megérkezés és távozás ideje)
 3. a szálláshelyen eltöltött vendégéjszakák számát,
 4. az adómentességre jogosító tartózkodás pontos megjelölését,
 5. az adó összegét, és
 6. a vendég aláírását.


(3) A vendégkönyvi elszámolás számítógéppel is végezhető. A géppel feldogozott adatokat nyomtatott formában – havonként összesítetten, tételes napi bontásban kinyomtatva – kell az adózás rendjéről szóló törvény előírásai szerint megőrizni. A számítógépes nyilvántartást is hitelesíttetni kell, egy a számítógépes programból kinyomtatott nyilvántartás kivonatát és a szállásadó adatait – szállásadó megnevezését, szállásadó címét, adószámát, adóazonosító jelét, nyilvántartásba vételi számát vagy működési engedélyének számát, szálláshely címét, - tartalmazó adatlap jegyző által történő aláírással.


(4) A vendégkönyvbe a bejelentőlapokba, a számítógépes nyilvántartásba a közös önkormányzati hivatal munkatársai adatgyűjtés vagy ellenőrzés céljából betekinthetnek.


(5) A vendégkönyvet, számítógépes nyilvántartás esetén a kinyomtatott éves összesítő listát a szállásadó köteles a tárgyév végén lezárni és ezt a tárgyévet követő év január 15. napjáig a jegyzővel záradékoltatni.


12.§


(1) Az egyéb szálláshely szolgáltatók körébe nem tartozóknak sorszámozott bejelentőlapot kell használniuk, annak pontos kitöltéséről gondoskodniuk kell. A sorszámozott bejelentőlapokat a számlával együtt a vendégkönyv mellett ellenőrizhető módon meg kell őrizni.


(2) A bejelentőlapnak tartalmaznia kell

 1. a vendég vezeték és utónevét, születési helyét, idejét, lakcímét,
 2. a szálláshelyen való tartózkodás kezdő- és befejező időpontját (megérkezés és távozás ideje)
 3. a szálláshelyen eltöltött vendégéjszakák számát,
 4. az adómentességre jogosító tartózkodás pontos megjelölését,
 5. az adó összegét és
 6. a vendég aláírását.


13. §


(1) A szállásadónak az adómentességre jogosító tartózkodásról az 1. mellékletben lévő nyilatkozatot kell beszereznie, mely mellett a mentességi okot alátámasztó dokumentumnak is szerepelnie kell. (Munkavégzés miatti mentesség esetén kiküldetési rendelvény, változó munkahelyre szóló munkaszerződés, munkaköri leírás, hatósági intézkedés esetén idézés, szakképzés esetén hallgatói jogviszony igazolás.


(2) A nyilatkozat és az igazolások hiányában az adót meg kell fizetnie a szállásadónak.


(3) Az életkor miatti (18. életévét be nem töltött magánszemély) adómentesség a „bejelentőlap” egyéb szálláshely szolgáltató szálláshelyeken a vendégkönyv születési dátum bejegyzésével és a vendég (vagy szülő) saját kezű aláírásával igazolható.


6. Helyi iparűzési adó


14.§


Az adó mértéke

a) az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,8 %-a,

b) az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 2500 Ft.


7. Záró rendelkezések


15. §


(1) Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.


(2) Hatályát veszti Paloznak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 11/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelete.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet a 17/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelethez
174.01 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!