nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-02-16 - 2018-08-31
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelete
Sárisáp Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről.

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

       3/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete

Sárisáp Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésérőlSárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § (1) Sárisáp Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2018. évi költségvetésének:

a) Bevételi főösszegét                                                              246 346 177  Ft-ban      

b) Kiadási főösszegét                                                               401 904 406  Ft-ban

állapítja meg.


(2) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegének összegét -155 558 229 Ft-ban állapítja meg.  

Ebből a működési bevételek és kiadások egyenlege -1 612 229 Ft, felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege  -153 946 000 Ft.    


2. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.


(2) A tartalék összegét az 1. melléklet tartalmazza.


3. § A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2., 3., 4. melléklet tartalmazza.


4.§ A helyi önkormányzat likviditási tervét az 5. melléklet tartalmazza.


5.§ Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a 6. melléklet tartalmazza.


6.§ A 2018. évi közvetett támogatásokat a 7. melléklet tartalmazza.


7.§ Az előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet tartalmazza.


8.§ Az Európai Uniós forrással megvalósuló projekteket a 9. melléklet tartalmazza.


9.§ A költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 10. melléklet tartalmazza.


10.§ A tervezett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.


11.§ A költségvetési hiány belső és külső finanszírozásának bemutatását a 12. melléklet tartalmazza.


12.§ Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 13. melléklet tartalmazza.


13. § Az önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 14. melléklet tartalmazza.


14. § Az önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak egyenlegét a 15. melléklet tartalmazza.


15.§ Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárisápi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap összegét 2018. évben 44 500 Ft-ban állapítja meg.


16.§ A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokból 1 500 000 Ft-ban állapítja meg a Helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló pályázati kiírásban előírt közösségi színterek technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására igényelhető forráshoz szükséges önrész összegét. 


17. § Önkormányzati biztos kijelölésére a Képviselő-testület nem állapít meg az Áht 71. § (1) bekezdésében meghatározottaknál kisebb mértéket, vagy rövidebb időtartamot, lejáratot.


18. § A polgármester nettó 2 000 000 Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.


19. § Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (2) bekezdésében meghatározottak alapján a polgármester az önkormányzat költségvetésének bevételeit és kiadásait módosíthatja, a kiadási előirányzatok között átcsoportosíthat, amelyről a költségvetési rendelet módosítása keretében ad tájékoztatást.


20. § A képviselő-testület a helyi elismerések alapításáról és adományozásáról szóló 10/2002. (IV. 25.) rendeletének 1.§-ában megállapított elismerésekkel együtt járó ajándéktárgy összegét 2018. évben

a) Sárisápért Kitüntető Cím adományozása esetén 20 000 Ft-ig,

b) Sárisápért Elismerő Oklevél adományozása esetén 10 000 Ft-ig,

c) Tiszteletbeli Sárisápi Polgár elismerés adományozása esetén 20 000 Ft-ig,

d) Önkormányzatbarát Vállalkozás elismerés adományozása esetén 10 000 Ft-ig,

e) Polgármesteri Dicséret adományozása esetén 5 000 Ft-ig terjedő összegben állapítja meg.


21. § A képviselő-testület az építmények rendeltetésszerű használatához szükséges parkoló- és rakodóhely megvásárlásáról szóló 9/2001. (V. 31.) rendeletének mellékletében meghatározott megváltási díj összegét 2018. évre 150 000 Ft +ÁFA /parkolóhely összegben állapítja meg.


22.§  Az önkormányzat és intézményei alkalmazásában álló munkavállalók részére adható temetési segély összege 25 000 Ft.23. § (1) Ez a rendelet 2018. február 16-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-jétől visszamenőlegesen kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
                                


                 Kollár Károly s.k.                                          Takácsné Molnár Anikó s.k.

                      polgármester                                                                    jegyzőKihirdetési záradék:

Jelen rendelet 2018. február 16-án kihirdetésre került.

Sárisáp, 2018. február 16.Takácsné Molnár Anikó s.k.

            jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
360.09 KB
2.melléklet
361.69 KB
3.melléklet
359.63 KB
4.melléklet
359.75 KB
5.melléklet
219.54 KB
6.melléklet
174.92 KB
7.melléklet
186.39 KB
8.melléklet
220.31 KB
9.melléklet
200.41 KB
10.melléklet
346.84 KB
11.
345.39 KB
12. melléklet
416.31 KB
13.melléklet
306.77 KB
14. melléklet
268.6 KB
15. melléklet
181.46 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!