nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csertő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2/2018 (IV.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-04-18 -tól
Csertő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2/2018 (IV.17.) önkormányzati rendelete
a közművelődési feladatok ellátásáról

Csertő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete (továbbiakban: önkormányzat) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a., pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: törvény) 83/A § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbiak szerint szabályozza a helyi közművelődési tevékenység támogatásával kapcsolatos feladatait.Általános rendelkezések

1.§


A rendelet célja, hogy Csertő község polgárainak érdekeit szem előtt tartva meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási formáit, finanszírozásának formáját és mértékét.


2.§

Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlását közérdeknek, a közművelődés támogatását közcélnak tartja. A közművelődést olyan értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti, amely a lakosság életminőségét javíthatja, ezért fontosnak tartja a kulturális esélyegyenlőség megteremtését, az önkormányzati feladatvállalást és azok megvalósításában részt vevők támogatását.


3.§

A rendelet hatálya Csertő község közigazgatási területén folytatott közművelődési tevékenységekre és azokban résztvevő személyekre, közművelődési szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira, valamint a Csertői lakosok és szervezetek által Csertőn kívül folytatott közművelődési tevékenységekre terjed ki.Az önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások


4.§


Az Önkormányzat a Csertőn kialakult művelődési és kulturális hagyományokra való tekintettel az alábbi közművelődési alapszolgáltatások megszervezését biztosítja:

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,”A közművelődési feladatellátás szervezeti keretei


5.§


Csertő Község Önkormányzata a rendelet 4. §-ban megfogalmazott feladatok hatékony megvalósítás érekében az alábbi színtereket működteti:

(1) Közösségi színtér:

Neve: Faluház

Címe: 7931 Csertő, Kossuth tér 6.


A közművelődési feladatellátás további terei:

Címe: 7931 Csertő, Kossuth tér 4.

Címe: 7931 Csertő, Kossuth tér 4

 (2) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együttműködik:

(3) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátására, a közösségi színtér kulturális célra való működtetésére közművelődési megállapodást köthet.A helyi közművelődés feladatellátásának formái


6.§


Az önkormányzat a 4. §-ban felsorolt közművelődési alapszolgáltatások érdekében, az 5. §-ban felsorolt ellátási helyeken, feladatellátókon keresztül, az alábbi közművelődési tevékenységi formákat biztosítja:

a) ismeretterjesztés: tudományok népszerűsítése, általános műveltségi színvonal emelése, szakmai ismeretek bővítése előadás, konferencia, tanácskozás, valamint szabadegyetem útján;

b) képzés: új ismeretek, készségek, kompetenciák elsajátítása, a meglévő tudás bővítése tanfolyam, műhely, tréning, valamint egyéb képzési tevékenység útján;

c) kiállítás: élőlények, természeti kincsek, tárgyak meghatározott tematika szerinti bemutatása különböző témájú kiállítások valamint börzék formájában;

d) közösségi szolgáltatás: a közönség, a látogatók tematikusan szerveződő, több csatornán történő tájékoztatása, a közösségi tér használatának biztosítása, a részvétel vagy látogatás alkalmával a komfortérzetet növelő szolgáltatások biztosítása információs tevékenység, kulturális információszolgáltatás, közművelődési információhordozók, kiadványok, informatikai szolgáltatások, információközvetítés, valamint internet hozzáférés biztosítása útján;

e) művelődő közösség: a hasonló érdeklődésű (korú) és hasonló foglalkozású emberek közös művelődése, társas együttléte, szórakozása alkotó művelődő közösség, (amatőr) művészeti csoport, népművészeti csoport, klub, ifjúsági klub, nyugdíjas klub, valamint szakkör formájában;

f)  rendezvények: az egyetemes, a nemzeti és a nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása, a hagyományápolás, valamint az egyéni és csoportos szabadidőtöltést szolgáló, művelődési célú és szórakoztató tevékenységek biztosítása  műsoros, közösségi, népművészeti, szórakoztató, művészeti rendezvények, táncház, fesztivál, verseny vagy vetélkedő, valamint filmvetítés formájában;

g) tábor: jellegétől függően szórakozást, kikapcsolódást, feltöltődést, vagy egy-egy tevékenységben és témában elmélyülést biztosít szaktábor valamint üdülőtábor formájában;

h) származtatott szolgáltatás: az intézményi szolgáltatások kiterjesztése a szabad kapacitás terhére (terem bérbeadás, rendezvényszervezés) bérelhető eszközök, helyiségek, rendezvényszervezés, kulturcikk árusítás, kávézó, büfé üzemeltetése, valamint egyéb automaták üzemeltetése útján.A feladatok ellátásának finanszírozási formái


7.§


(1) Az Önkormányzat az ezen rendelet 5. § (1) bekezdése szerinti intézményei tárgyi és
személyi feltételeinek, valamint folyamatos működésének pénzügyi fedezetét saját költségvetése részeként, külön kormányzati funkción való elkülönítéssel biztosítja:

- a központi közművelődési normatív támogatással,

- saját egyéb önkormányzati bevételei terhére,

- központosított előirányzatokból származó összegből, valamint

- elkülönített állami pénzalapokból, alapítványi forrásokból pályázat úton elnyerhető
  támogatással.

(2) A közművelődési kormányfunkció önkormányzati támogatásának összege minden évben felülvizsgálatra kerül és az önkormányzat mindenkori éves költségvetésében, külön kormányzati funkción kerül meghatározásra.

(3) A közművelődési megállapodás tartalmazza: a közösségi színtér (Művelődési Ház) fenntartásának, működésének, valamint az e rendelet alapján megvalósuló feladatok, programok finanszírozásának módját és feltételeit.

(4) A közösségi színtér térítésmentes és térítéses használatát a közösségi színtér használatbavételi szabályzata tartalmazza.

      A térítések és díjak mértékét az Önkormányzat költségvetési rendelete mellékletében évente határozza meg.

A nem kulturális (pl. kereskedelmi célú) igénybevétel esetén Csertő Község Polgármestere jogosult eseti jelleggel megállapítani a bérbeadási díjat.

(5) Az Önkormányzat a közösségi színtér fenntartásán túl közművelődési feladatainak végrehajtását az együttműködő egyéb szervezetek támogatásán keresztül is finanszírozza, amely nem veszélyeztetheti a közösségi színtér fenntartását, működését, valamint az e rendeletben meghatározott közművelődési feladatok végrehajtásának, valamint a közművelődési megállapodásban megfogalmazottak finanszírozását.

(6) Az (5) bekezdés szerinti finanszírozás céljából a mindenkori költségvetési rendeletében közművelődési támogatási keretet különíthet el, és az ebből való részesedésre meghívásos pályázatot írhat ki az együttműködő kulturális szervezetek számára.

(7) Az Önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében elkülönített keretet állapít meg a tárgyévben rendezendő Csertő község ünnepségeinek és nagyrendezvényeinek finanszírozására.

(8) Az Önkormányzat saját költségvetéséből, elkülönítve a közművelődési kormányfunkciótól, tartja fenn a könyvtári szolgáltatást.A közművelődési feladatellátás irányítása, ellenőrzése és finanszírozása


8.§


(1) A helyi közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói felügyeleti és más jogköröket a képviselőtestület gyakorolja,

(2) A közösségi színtér használati szabályzatát és házirendjét a képviselőtestület hagyja jóvá, törvényességi ellenőrzését a jegyző látja el.Záró rendelkezések


9. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Csertő Községi Önkormányzatnak a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 10/2002.(VII.15.) önkormányzati rendelete.
Csertő, 2018.április 17.


               Fleckistánné Csöme Edit                                                   Dr. Szilas Tamás

                        polgármester                                                                       jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!