nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 4/2016 (II.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-02-18 - 2016-07-28
Tiszacsege Város Önkormányzata 4/2016 (II.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény által biztosított források figyelembe vételével, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontja alapján Tiszacsege Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya a Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületére és annak bizottságaira, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.


2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

(1)   A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését

              a) 1.285.823 ezer Ft költségvetési bevétellel,

              b) 1.322.539 ezer Ft költségvetési kiadással és

              c) 36.716 ezer Ft költségvetési hiánnyal

       állapítja meg.


 (2)  Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiányból 15.313 ezer Ft a működési többlet és 52.029 ezer Ft a felhalmozási hiány.


 (3)  Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. mellékletében foglaltak alapján határozza meg a képviselő-testület.


3.§

(1)   A költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2. -  4. mellékletek tartalmazzák.

(2)   A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. és 6. mellékletek tartalmazzák.

(3)   A működési hiány belső finanszírozása az előző évi költségvetési pénzmaradvány felhasználásával történik.


3. A költségvetés részletezése

4.§

(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet határozza meg.

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 9. melléklet határozza meg.


5.§


(1)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.

(2)   A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 11. melléklet szerint határozza meg.

(3)   A Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 12. melléklet szerint határozza meg.

(4) A Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 13. melléklet szerint határozza meg.

(5) A Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 14. melléklet szerint határozza meg.

(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 15. melléklet szerint részletezi.


6.§


(1) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 16. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület a céljelleggel adott támogatások között az egyéb civil szervezetek és egyéb feladatok támogatására jóváhagyott keretösszeg (16. melléklet, 9. sorszám) felhasználását a polgármester hatáskörébe ruházza át.

(3) A (2) bekezdésben szereplő támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel a polgármester megállapodást köt a támogatás céljáról, a támogatott tevékenységről, a támogatás összegéről, a felhasználás határidejéről, a rendelkezésre bocsátásának módjáról, feltételeiről, ütemezéséről, az elszámolási kötelezettség szabályairól, valamint a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetési rendjéről.

(4) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs, eleget tett az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30.§-ában előírt kötelezettségének, valamint, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.

7.§


(1)   A 2.§ (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 17. – 36. mellékletek tartalmazzák.

(2)   A Képviselő-testület a köztisztviselők cafetéria juttatásának 2016. évi keretét 200.000 Ft-ban állapítja meg.


8.§


(1)   Az önkormányzat a kiadások között 8.000 ezer Ft általános tartalékot állapít meg.

(2)   A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékának felhasználási jogát a polgármesterre ruházza át, a polgármester a tartalékkeret felhasználásáról a soron következő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.


9.§


(1)   Államháztartáson kívüli forrás átvételénél minden esetben meg kell vizsgálni az átvétel következményeként az Önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokat. Az átvett pénzeszköz kizárólag a támogató által megjelölt célra használható fel.


(2)   A 2 millió Ft-ot meg nem haladó államháztartáson kívüli források átvételéről a polgármester, e fölötti összeg esetében a Képviselő-testület jogosult dönteni.4. A költségvetés végrehajtásának, módosításának és a gazdálkodás szabályai

10.§


(1)   Az önkormányzat költségvetési szerveinél jutalmazásra az elemi költségvetésben megállapított eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12%-áig vállalható kötelezettség.

(2)  A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát éves szinten 50 millió Ft összeghatárig, esetenként pedig 5 millió Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.

(3)   A (2) bekezdésben meghatározott átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni a képviselő-testületnek, és egyidejűleg a költségvetés módosítására javaslatot tenni. Ezen előirányzat-módosítási jogkör 2016. december 31-ig gyakorolható.

(4)  Az intézmények finanszírozása havi ütemezésben finanszírozási terv alapján nettó módon történik.

(5)   A polgármester gazdasági eseményenként 8 millió Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról. A polgármester a döntéséről legkésőbb a következő rendes ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(6) Az önkormányzat intézményeinél tervezett üres álláshelyek betöltése csak a polgármester előzetes engedélyével lehetséges. Az üres álláshelyekre betervezett előirányzat más kiadások finanszírozásához nem használható fel.


5. Hatályba léptető és záró rendelkezések

11 .§


(1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni. Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 5/2015. (II.27.) számú rendelet hatályát veszti.

(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 36/2011. (XII.31.) Kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.Csatolmányok

Megnevezés méret
1_melléklet 4_2016
195.72 KB
2_melléklet 4_2016
181.9 KB
3_melléklet 4_2016
189.59 KB
4_melléklet 4_2016
174.55 KB
5_melléklet 4_2016
86.43 KB
6_melléklet 4_2016
83.37 KB
7_melléklet 4_2016
24.66 KB
8_melléklet 4_2016
31.88 KB
9_melléklet 4_2016
18.92 KB
10_melléklet 4_2016
130.33 KB
11_melléklet 4_2016
78.41 KB
12_melléklet 4_2016
40.43 KB
13_melléklet 4_2016
78.19 KB
14_melléklet 4_2016
43.21 KB
15_melléklet 4_2016
35.07 KB
16_melléklet 4_2016
86.2 KB
17_melléklet 4_2016
126.33 KB
18_melléklet 4_2016
126.1 KB
19_melléklet 4_2016
126.92 KB
20_melléklet 4_2016
121.56 KB
21_melléklet 4_2016
114.5 KB
22_melléklet 4_2016
114.31 KB
23_melléklet 4_2016
113.75 KB
24_melléklet 4_2016
112.26 KB
25_melléklet 4_2016
115.25 KB
26_melléklet 4_2016
114.72 KB
27_melléklet 4_2016
115.49 KB
28_melléklet 4_2016
112.44 KB
29_melléklet 4_2016
117.58 KB
30_melléklet 4_2016
113.74 KB
31_melléklet 4_2016
117.23 KB
32_melléklet 4_2016
112.12 KB
33_melléklet 4_2016
119.39 KB
34_melléklet 4_2016
114.51 KB
35_melléklet 4_2016
119.73 KB
36_melléklet 4_2016
114.74 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!