nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018 (XI.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-11-16 - 2019-03-31
Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018 (XI.15.) önkormányzati rendelete
a települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás keretében kapott szociális célú tűzifa juttatásáról

Somogyszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§

(1) Az önkormányzat a rendelkezésére álló 11 mszociális célú tűzifa keretből egyszeri alkalommal térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki Somogyszentpál községben bejelentett lakóhelyén életvitelszerűen él és e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.

(2) E rendelet alkalmazása során a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól 63/2006. (III. 26. ) Korm. rendeletben foglaltakat az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. A jogosultság feltételei, a támogatás elbírálása

2.§

  (1) Szociális célú tűzifára jogosult,

a) akinek a  családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 325 %-át, egyedülálló, 70 év feletti személy esetén jövedelme  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 360 %-át nem haladja meg és

b) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik és erről nyilatkozik és

c) a tűzifa támogatásra irányuló kérelmét e rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2018. december 21. napjáig benyújtja.

(2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülése esetén a kérelem elbírálása során előnyt élvez:

a) az aktív korúak ellátására,

b) az időskorúak járadékára,

c) a települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatásra) jogosult személy, valamint

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.


(3) Kivételes méltánylást érdemlő esetben a képviselő-testület a 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jövedelemhatárra tekintet nélkül is megállapíthat szociális célú tűzifa juttatást.


(4) Kivételes méltánylást érdemlő esetnek minősül, ha a kérelmező jövedelme, vagy családjának egy főre számított havi jövedelme legfeljebb 200 %-kal haladja meg a 2.§ (1) bekezdése szerinti jövedelemhatárt, vagy akinek esetében a tűzifa juttatás nélkül fennáll a kihűlés vagy a fagyhalál veszélye.


(5) Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül – függetlenül az ingatlanban lévő személyek és háztartások számától – csak egy kérelmező részére állapítható meg támogatás.


(6)   Az egy személynek vagy családnak adható támogatás 1-2 mlehet.

3. §

   (1) A kérelmet a rendelet 1. sz. mellékletét képező formanyomtatványon kell benyújtani a Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal Somogyszentpáli Irodájában (8705 Somogyszentpál, Kossuth tér 1.).


   (2) A kérelmek elbírálása beérkezési sorrendben történik. A jogosultságról a képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester határozattal dönt.

4.§.

A jogosult részére megállapított tűzifa térítésmentes kiszállításáról az önkormányzat a gondoskodik legkésőbb 2019. február 15. napjáig.

Záró rendelkezések

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet 2019. március 31.-én hatályát veszti.


          Dr. Berényi Sándor                                                                       dr. Halász Péter

                 polgármester                                                                                    jegyző  


Záradék:

A rendelet kihirdetve: Somogyszentpál,  2018. november 15.

dr. Halász Péter

        jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1.2. sz. melléklet
15.14 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!