nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2015 (XII.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-12-18 -tól
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2015 (XII.17.) önkormányzati rendelete
a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében  meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)  pontjában  meghatározott  feladatkörében eljárva  a Szervezeti  és Működési  Szabályzatáról a következőket  rendeli el:


1. § (1) Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének A  Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: SZMSZ)  „21. § A képviselőtestület a polgármester javaslatára vita nélkül, határozathozatal mellőzésével 1 fő jegyzőkönyv-hitelesítőt választ.” szövegrész helyébe a következő rendelkezés lép:

„21. § (1) A képviselő-testület ülésén készülő jegyzőkönyv hitelesítését a képviselők ülésenként egymást váltva, a nevük abc szerinti sorrendje alapján, egymást követve végzik.

(2) Amennyiben a névsor szerint következő képviselő a testületi ülésen nincs jelen, a hitelesítési feladatból kimarad, helyére a névsor szerint soron következő képviselő kerül.”


  1. § Az SZMSZ az alábbi, 56/A §-szal  egészül ki: 

„56/A. § Amennyiben a képviselő a Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvényben  (továbbiakban: Mötv.) meghatározott kötelezettségeit megszegi, a képviselő-testület határozattal  havi tiszteletdíját, természetbeni  juttatását legfeljebb tizenkét havi időtartamra  csökkentheti, vagy megvonhatja.”


3.§  Ez a  rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Kulcs, 2015. december 17.                                   Jobb Gyula sk.                                         Dr. Árva Helga sk.

                                    polgármester                                        jegyzőZáradék:

A rendelet-tervezet társadalmi egyeztetése 2015. november 30. napjától 2015. december 15. napjáig a Kulcsi polgármesteri Hivatalban kifüggesztéssel megtörtént. A kifüggesztés ideje alatt a rendelet-tervezettel kapcsolatos bejelentés, észrevétel nem történt.


A rendeletet  kihirdettem   2015. december 17.  napján.


                                                                                           Dr. Árva Helga     sk.                        

                                                                                                       jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!