nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kamut Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-02-02 - 2018-08-29
Kamut Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.1.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A rendelet hatálya

(1)   A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.


2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:


  

152.646.000 Ft

Költségvetési bevétellel

152.646.000 Ft

Költségvetési kiadással
Ebből: Tartalék, 20.840.000 Ft összegben, melyből általános tartalék 432.000 Ft  és fejlesztési tartalékra 20.408.000 Ft-ot állapít meg.


(2)   Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete, 1.2 melléklet és 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az  3-4-5-ös mellékletek szerint állapítja meg.

(4)   A működési hiányt nem tervez az önkormányzat.

         (5)  A felhalmozási hiányt nem tervez az Önkormányzat.


3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1)   Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügylete nincs.

(2)  Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 3 éves bevételei és kiadásai a 9. mellékletben találhatók.    

(3)   Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nincsenek.

(4)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő Európai uniós fejlesztési kiadásait projektenként a 7. melléklet szerint részletezi.

 (6)  A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, önkormányzati hivatali megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. 4. és 5. mellékletek szerint határozza meg.

 (7)   Az Önkormányzat a kiadások között 20 408 000 Ft fejlesztési tartalékot állapít meg.[1]


4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

 (1)  Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

 (2)  Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

 (3)  A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

 (4)  A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat[2].

 (5)  Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. [3].

 (6)  A költségvetési szerv vezetője adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig[4] az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

 (7)  Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

 (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.


5. § Az előirányzatok módosítása

 (1)  Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.


(2)  A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500.000.-Ft összeghatárig - mely esetenként a 500.000.- Ft összeghatárt nem haladhatja meg a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

 (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2018. december 31-ig gyakorolható.


6. § A gazdálkodás szabályai

(1)   A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2)   A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal külön képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3)   Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4)   Az önkormányzati hivatal évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.


7. § A költségvetés végrehajtása, a végrehajtás ellenőrzése

(1)   Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2)   A Képviselő-testület a 2018. évre az önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

       a) A köztisztviselői illetménykiegészítés mértéke, felsőfokú végzettség esetén a köztisztviselői alapilletmény 10%-a.

(3) Az általános és céltartalék feletti rendelkezés jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési szervek esetében, a 2018. évre vonatkozóan az alábbi létszámot határozta meg. Az önkormányzati összlétszám: 30 fő, ebből az önkormányzati hivatal (Kamuti KÖH): 8 fő, önkormányzat: 8 fő, közfoglalkoztatottak létszáma: 22 fő.


8. § Záró és vegyes rendelkezések


       Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, a rendelkezéseit 2018. január 01. napjától kell alkalmazni.


        Kamut, 2018. január 31.


PH.


Balog Imréné sk.

Hegedűs László sk.

polgármester

jegyző
A rendelet kihirdetve:


Kamut 2018.02.01.-énHegedűs László sk.

Jegyző[1]

              Amennyiben - az államháztartási tartalék kivételével - tartalékképzésre nem kerül sor, akkor arról kell rendelkezni.


[2]

                      Amennyiben jutalom nem tervezhető, arról kell rendelkezni.

[3]

  Az önkormányzat rendeletében önkormányzati biztos kirendelését az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, illetve rövidebb időtartam vagy lejárat esetén is kötelezővé teheti.

[4]

              Az időpontok meghatározására a célszerűség figyelembe vételével került sor.


Csatolmányok

Megnevezés méret
1 sz. melléklet
271.76 KB
1.2. sz melléklet
286.46 KB
2. sz. melléklet
269.63 KB
3. sz. melléklet
190.99 KB
4. sz. melléklet
170.39 KB
5. sz. melléklet
54.71 KB
6. sz. melléklet
29.45 KB
7. sz. melléklet
92.8 KB
8. sz. melléklet
30.95 KB
9. sz. melléklet
104.96 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!