nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020 (II.20.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-02-21 -tól
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020 (II.20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, valamint Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény előírásai alapján az alábbi rendeletet alkotja:


1.    Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése


1.     § 
(1)    A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 542.550.334 forintban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket 373.624.637 forintban, a költségvetési kiadásokat pedig 542.550.334 forintban állapítja meg.(1., 1.A., 1.B., 2., 3., 8. sz. mellékletek)
(2)    A 2020. évi költségvetés hiánya 168.925.697 forint, melyből a folyó évi hiány 168.925.697 forint.
(3)    A Képviselő-testület a meghatározott hiányt belső finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány) igénybevételével finanszírozza.


2.     § 
(1)    Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként, melynek részletezését a rendelet 1., 1.A., 1.B., 2. melléklete tartalmazza:
a)önkormányzat általános működésének támogatása 177.871.036 Ft
b) közhatalmi bevételek 57.992.000 Ft
c) működési bevételek 19.613.050 Ft
d) működési célú átvett pénzeszköz  10.764.800 Ft
e) felhalmozási bevételek 540.000 Ft
f) felhalmozási célú támogatások  91.884.051 Ft
f) előző évi maradvány igénybevétele 168.925.697 Ft
működési célra 36.850.979 Ft
felhalmozási célra   132.074.718 Ft
(2)    Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei:  542.550.334 e Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:  0 e Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft
(3)    Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek:  318.051.565 Ft
b) felhalmozási bevételek: 224.498.769 Ft


3.     § 
(1)    Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, melynek részletezését a 1., 1.A., 1.B., 3. melléklet tartalmazza:
a) működési költségvetés 313.065.412 Ft
aa) személyi jellegű kiadások:  174.744.662 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok:  30.211.500 Ft
ac) dologi jellegű kiadások:  88.053.410 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:  8.000.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 12.166.153 Ft
af) előző évi támogatás rendezése  7.114.840 Ft
b) felhalmozási költségvetés 224.498.769 Ft
ba) beruházások,  6.556.705 Ft
bb) felújítások  218.378.064 Ft
c ) kölcsönök 0Ft
d)tartalékok, pénzmaradvány 3.183.153 Ft
(2)    Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 538.420.334 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 4.130.000 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft
(3)    A helyi önkormányzat nevében végzettfelhalmozási kiadások:
 a). Közösségi tér kialakítás 2.000.000 Ft
b). Hivatalba kisértékű eszköz  25.400 Ft
c). Energetikai pályázat megvalósítása  167.703.000 Ft
d) Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközök  50.800 Ft
e) Településfejlesztés óvoda udvar 4.176.705 Ft
f) Településfejlesztés óvoda épület 27.606.069 Ft
g) Településfejlesztés Széchenyi utca   19.999.995 Ft
h) Nyitott szín   1.000.000 Ft
i)IKSZT kisértékű eszközök   101.600 Ft
j) Művelődési ház 1.323.000 Ft
k) Óvoda eszközök 436.000 Ft
l) Védőnő nyomtató 76.200 Ft
 (4)    A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai, betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátásai:
Települési támogatás  8.000.000 Ft

(5)    A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válna szükségessé. (12. melléklet).


4.     § 
(1)    Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.
(2)    Az önkormányzat több évre kihatással járó kötelezettségeket nem tervez 2020-ban (4. melléklet), a több éves kihatással járó nyújtott adókedvezményeket a 5. melléklet mutatja be.
(3)    Az önkormányzat három éves tervezett pénzforgalmi mérlegét a 7. melléklet mutatja be.
(4)    Az önkormányzat tervezett közvetett támogatásait a 14. melléklet tartalmazza.


5.     § 
(1)    A költségvetési egyenleg a rendelet 1.A melléklete szerint
a) működési cél szerint bevétel:   318.051.565 Ft
kiadás: 318.051.565 Ft
egyenlege:  0 Ft
b) felhalmozási cél szerint bevétel: 224.498.769 Ft 
kiadás: 224.498.769 Ft 
egyenlege:  0 Ft
(2)    A költségvetés pénzforgalmi egyenlege 0 Ft.


6.     § 
(1)    A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg, melynek részletezését a 9. melléklet tartalmazza:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 42 fő, 
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 43 fő.
(2)    A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 3 fő.


7.     § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat a 12. melléklet tartalmazza, a projektek
 a) bevétele 91.884.051 Ft
 b) kiadása 167.703.000 Ft


8.     § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 3.183.153 Ft, a céltartalék 0 Ft, melyet a 10. melléklet tartalmaz.


2.    A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése


9.     § Az önkormányzat képviselő-testülete a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési főösszegét 77.402.360 forintban állapítja meg. (1., 2.,3., 15. melléklet)


10.     § A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás  62.392.610 Ft
b) működési  50.050 Ft
b) működési célú támogatásértékű bevétel 14.959.700 Ft
d) előző évi maradvány igénybevétele  91.800 Ft
 
11.     § A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés  77.402.360 Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 59.467.600 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok  10.407.000 Ft
ac) dologi jellegű kiadások:  7.527.760 Ft


12.     § 
(1)    A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi létszám-előirányzata:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –12 fő, 
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő.

(2)    A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.


3.    A Mosolyfalva Óvoda költségvetési szerv költségvetése


13.     § Az önkormányzat képviselő-testülete a Mosolyfalva Óvoda 2020. évi költségvetési főösszegét 111.540.050 forintban állapítja meg


14.     § A Mosolyfalva Óvoda 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás  94.811.050 Ft
b) előző évi maradvány igénybevétele 103.170 Ft
c) intézményi működési bevétel 16.729.000 Ft


15.     § A Mosolyfalva Óvoda 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés:  111.104.050 Ft
aa) személyi jellegű kiadások:   61.277.050 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 10.805.000 Ft
ac) dologi jellegű kiadások:  39.022.000 Ft
b) felhalmozási költségvetés  436.000Ft
ba) kisértékű tárgyi eszköz vásárlás 436.000Ft


16.     § 
(1)    A Mosolyfalva Óvoda 2020. évi közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzata:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 19 fő, 
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 19 fő.
(2)    A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.


4.    A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


17.     § 
(1)    A polgármester a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait módosíthatja, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosíthat bevételek esetén legfeljebb 5 000 000 Ft összeghatárig, kiadások esetén legfeljebb 5 000 000 Ft összeghatárig.
(2)    A polgármester (1) bekezdés szerinti hatáskörében hozott döntéseit a költségvetési rendelet következő módosításakor a költségvetésbe be kell építeni.
(3)    Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.


18.     § 
(1)    Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2)    A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3)    A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4)    A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


19.     § 
(1)    A képviselő-testület 2020. évre a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
 a) köztisztviselői illetményalapot a 2020. évi köztisztviselői illetményalap megállapításáról szóló önkormányzati rendelet állapítja meg, 
 b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete bruttó 200.000 Ft/év/fő.
 c) az anyakönyvvezetői munkakört ellátó köztisztviselők kétévente 77 300 Ft összegű ruházati költségtérítésre jogosultak.

(2)    Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. évre a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén foglalkoztatott köztisztviselők, Gyöngyöstarján Község Önkormányzata és Mosolyfalva Óvoda közalkalmazottai részére a dolgozó választása szerint utalvány formájában adható havi bruttó 12000 Ft vagy SZÉP-kártyán biztosított havi bruttó 10000 Ft béren kívüli juttatást állapít meg. A részmunkaidőben dolgozók munkaidejük arányában kapják a béren kívüli juttatást. 30 napon túl keresőképtelen illetve gyermeknevelési segélyben részesülő dolgozó a béren kívüli juttatást nem kap. A dolgozó a béren kívüli juttatásról szóló nyilatkozatát tárgyévet megelőző év december 31. napjáig nyújtja be a munkáltató részére. A nyilatkozat év közben nem módosítható.


20.     § 
(1)    Gyöngyöstarján Község Önkormányzata az Önkormányzat költségvetésében biztosít Gyöngyöstarján Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére vissza nem térítendő támogatást 2020. évre 500 000 Ft összegben, a munkatervében megjelölt feladataira.
(2)    Gyöngyöstarján Község Önkormányzata az Önkormányzat költségvetésében biztosít a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért egyesület részére vissza nem térítendő támogatást 2020. évre 500 000 Ft összegben, a munkatervében megjelölt feladataira.
(3)    Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetésében biztosít a Muzsikál az Erdő Alapítvány részére vissza nem térítendő támogatást 2020. évre 500 000 Ft összegben Gyöngyöstarjánban Muzsikál az erdő rendezvény megrendezéséhez.
(4)    Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetésében biztosít a Gyöngyöstarjáni Pávakör Egyesület részére vissza nem térítendő támogatást 2020. évre 500 000Ft összegben a munkatervében megjelölt feladataira.
(5)    Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetésében biztosít a Gyöngyöstarjáni Iskolás Gyermekekért Alapítvány részére vissza nem térítendő támogatást 2020. évre 300 000 Ft összegben a munkatervében megjelölt feladataira.
(6)    Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetésében biztosít a Gyöngyöstarján Polgárőrség részére vissza nem térítendő támogatást 2020. évre 500 000 Ft összegben a munkatervében megjelölt feladataira.
(7)    Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetésében biztosít a Mosolyfalva Alapítvány részére vissza nem térítendő támogatást 2020. évre 200 000 Ft összegben a munkatervében megjelölt feladataira.
(8)    Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetésében biztosít a Gyöngyöstarjáni Egyházközség részére vissza nem térítendő támogatást 2020. évre 500 000 Ft összegben a munkatervében megjelölt feladataira.
(9)    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat és az (1)-(8) bekezdésben jelölt szervezetek közötti támogatási szerződés megkötésére.

21.     § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 11. számú melléklet tartalmazza.


5.    Díjmegállapító rendelkezések


22.     § 
(1) Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben igénybe vehető internet hozzáférési lehetőség díja napi 30 perc díjmentes használatot követően bruttó 165 forint/óra.
(2) A Közös Hivatalban és az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben az esetenkénti fekete – fehér fénymásolás díja bruttó 380 forint/minden megkezdett 10 oldal.
(3) A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban a hangosbemondó reklám célú használati díja bruttó 4475 forint/hirdetés egy alkalommal történő közzététele.
(4) A Gyöngyöstarjáni Hírmondó című helyi újságban történő reklámhirdetés díja 1/8 oldal esetén bruttó 1825 Ft/megjelenés.
(5) A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban és az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben biztosított fax szolgáltatás díja bruttó 305 Ft/oldal.
(6) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díja 73 Ft/m2/hónap. A bérleti díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés l) pontja alapján ÁFA mentes.


6.    Záró rendelkezések


23.     § 
(1)    Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2)    Az Önkormányzat 2020. január 1. és e rendelet kihirdetése közötti időszakban teljesített kiadásaira és beszedett bevételeire e költségvetési rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.
(3)    A polgármester e rendelet jóváhagyásakor a 2020. január 1. és e rendelet kihirdetése közötti gazdálkodásról a Képviselő-testület előtt beszámolt.Csatolmányok

Megnevezés méret
1-15. melléklet
1.35 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!