nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (II.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-02-02 - 2018-02-21
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (II.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagja (a továbbiakban: képviselő), a képviselő-testület bizottságának (a továbbiakban: Bizottság) elnöke, a Bizottság tagja és a tanácsnok megválasztása időpontjától megbízatása megszűnéséig – a 2. § (5) bekezdésben foglalt kivétellel – tiszteletdíjban részesül.


2. § (1) A képviselő havi tiszteletdíja a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerint megállapított illetményalap 1,31-szerese (a továbbiakban: alapdíj).


(2) A Bizottság tagja és a tanácsnok az alapdíjon felül az alapdíj 65%-nak megfelelő tiszteletdíjban részesül, a nem önkormányzati képviselő bizottsági tag összességében az alapdíj 65%-ának megfelelő összegű tiszteletdíjban részesül.


(3) A Bizottság elnöke az alapdíjon felül az alapdíj 65%-nak megfelelő tiszteletdíjban részesül.


(4) A képviselőt a (2) és (3) bekezdésben meghatározott tiszteletdíj – több tisztség, Bizottsági tagság esetén is – csak egy címen illeti meg.


(5) Az ideiglenes bizottsági tisztségért, tagságért tiszteletdíj nem jár.


(6) A képviselő-testület a képviselő, a Bizottság elnöke, a Bizottság tagja és a tanácsnok részére természetbeni juttatást nem állapít meg.


3. § (1) Ha a képviselő – egybeszámítva – legalább kettő egymást követő testületi vagy tagsága esetén bizottsági ülésen (a továbbiakban: ülés) igazolatlanul nem vesz részt, a részére megállapított tiszteletdíjat a képviselő-testület legfeljebb 25%-kal, maximum 12 havi időtartamra csökkentheti.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott csökkentés egyidejűleg, illetve egymást érintő, átfedő időszakra kiterjedően is alkalmazható, azonban a csökkentés

a) együttes mértéke ez esetben sem haladhatja meg az alapdíj szerint járó havi tiszteletdíj 25%-át, és

b) – egybefüggő időre – együttesen is legfeljebb csak 12 hónapig tarthat.


(3) Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés újra megállapítható. Ez esetben az ismétlődést a csökkentés mértékének és időtartamának meghatározásánál súlyosító tényezőként kell figyelembe venni.


(3) Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés újra megállapítható. Ez esetben az ismétlődést a csökkentés mértékének és időtartamának meghatározásánál súlyosító tényezőként kell figyelembe venni.


(4) Igazolatlan a távollét, ha a képviselő az ülésen egyáltalán nem jelenik meg, és távollétét, továbbá annak okát az ülést megelőzően – legkésőbb annak megkezdése előtt egy órával – nem jelenti be az ülést levezető személynek.


(5) Igazolatlannak minősül a távollét akkor is, ha az érintett képviselő a (4) bekezdés szerinti előzetes bejelentés nélkül az ülésre késve érkezik, vagy az ülés közben távozik és – mindkét esetre alkalmazva – távollétét utólag, legkésőbb az ülést követő munkanap 16.00 óráig sem menti ki vagy igazolja hitelt érdemlő módon az ülést levezető személynek.


(6) A polgármester tájékoztatást ad az (1) bekezdésben meghatározott képviselői kötelezettségszegésről, annak bekövetkeztét követő rendes testületi ülésen.


4. § (1) A tiszteletdíjat a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kell kifizetni. A kifizetés átutalással történik. 


5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2) Hatályát veszti Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési képviselő, a képviselő-testület bizottságának elnöke, alelnöke és tagja, valamint a tanácsnok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 13/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete.


Enying, 2018. február 1.


                                              Viplak Tibor s. k.                                             Dr. Kóródi-Juhász Zsolt s. k.

                                                 polgármester                                                                  jegyző


Kihirdetve:


Enying, 2018. február 1.


                                                                               Dr. Kóródi-Juhász Zsolt s. k.

                                                                                                 jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!