nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014 (VI.26.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2020-01-01 -tól
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014 (VI.26.) Ör. számú rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgátatásról


Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében és 45. § (6) bekezdésében valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás tárgyában a következő rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya


1. §


A rendelet hatálya Ebes Község közigazgatási területén található azon ingatlanok természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező tulajdonosára, vagyonkezelőjére vagy egyéb jogcímen használójára (továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) terjed ki, akiknek az ingatlanán keletkező háztartási szennyvíz elvezetése szennyvízcsatorna-hálózat útján nem megoldott.  A rendelet hatálya kiterjed továbbá arra az ingatlantulajdonosra is, akinek az ingatlanán nem megoldott az engedélyezett módon történő szennyvízkezelés (tisztítás) után befogadóba történő szennyvízlevezetés.


Alapfogalmak


2. §


A rendelet alkalmazásában:


1. nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz: olyan háztartási szennyvíz, amelyet a keletkezés helyéről vagy átmeneti tárolóból – közcsatornára való bekötés vagy a helyben történő tisztítás és befogadóba vezetés lehetőségének hiányában – gépjárművel szállítanak el ártalmatlanítás céljából.


2. szennyvízbekötés: közüzemi csatornahálózatra való csatlakozás vagy engedélyezett, egyedi módon történő szennyvízkezelés után befogadó használata.


3. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás: az önkormányzat által szervezett és fenntartott közszolgáltatás, mely kiterjed a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek az ingatlantulajdonostól történő átvételére, elszállítására és ártalmatlanítás céljából történő átadására.


4. közszolgáltató: az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás végzésére jogosult és kötelezett vállalkozás.


A közszolgáltatás ellátásának rendje


3. §


(1) A Képviselő-testület a község közigazgatási területén keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, átvételére, elszállítására, ártalmatlanítás céljából történő átadására közszolgáltatást szervez és tart fenn.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését csak közbeszerzési eljárás vagy – ha a közbeszerzésekről szóló törvény szerint nem szükséges – kijelölés alapján jogosultságot nyert, az önkormányzattal közszolgáltatási szerződést kötött közszolgáltató végezheti.

(3) [1]A rendelet alkalmazása során közszolgáltató alatt 2020. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig a Tranzit-1 Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.-t (4030 Debrecen, Diószegi út. 32.) kell érteni.

(4)[2] A közszolgáltatás ellátása során az összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítás céljából történő átadási helye a Debreceni Vízmű Zrt. (székhely: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14) Szennyvíztisztító Üzeme (4002-Debrecen, Vértesi út 1-3.).A közszolgáltatási szerződés


4. §


(1) A Képviselő-testület a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására közbeszerzési eljárás vagy – ha a közbeszerzésekről szóló törvény szerint nem szükséges – kijelölés alapján jogosultságot nyert vállalkozással írásban közszolgáltatási szerződést köt.

(2) A közszolgáltatásra vonatkozó szerződést legfeljebb 10 évre lehet megkötni.

(3) A közszolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell:

a) a közszolgáltatás megnevezését, tartalmát, a közszolgáltatással ellátott terület határait, a közszolgáltató elnevezését, azonosító adatait, a közszolgáltatás megkezdésének időpontját és időtartamát,

b) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének módját, valamint elszállításának a bejelentéstől számított maximális idejét, az ártalmatlanítás céljából történő átadási helyet,

c) a közszolgáltató és az önkormányzat jogait és kötelességeit, a közszolgáltató vállalását a közszolgáltatás folyamatos, jogszabályi előírásoknak megfelelő teljesítésére, a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettséget,

d) a közszolgáltatás igazolási és ellenőrzési kötelezettségét, annak módját,

e) a közszolgáltatás finanszírozásának elveit és módszereit, az önkormányzat által vállalt ez irányú kötelezettség esetén a teljesítés feltételeit és biztosítékait,

f) a közszolgáltatás díjának megállapítására és beszedésére vonatkozó módszer leírását, a díjnak a szerződés megkötésekor érvényesíthető legmagasabb mértékét és a díj megváltoztatása érdekében alkalmazandó eljárást, az igazolt díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó eljárást,

g) a közszolgáltatónak az ingatlantulajdonosok irányában fennálló tájékoztatási kötelezettségét és teljesítésének módját,

h) a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseket,

i) a közszolgáltató nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét,

j) a szerződés módosításának lehetséges okait és eljárási rendjét, a szerződés felmondásának és megszűnésének szabályait.

(4) A közszolgáltatási szerződés megszűnik:

a) a szerződésben meghatározott időtartam lejártával,

b) a közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,

c) elállással, ha a teljesítés még nem kezdődött meg,

d) felmondással.

(5) A Képviselő-testület és a közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést a vízgazdálkodásról szóló törvényben meghatározott esetekben mondhatja fel.

(6) A közszolgáltatási szerződés felmondási ideje 6 hónap.

(7) A közszolgáltatási szerződés felmondása esetén a Képviselő-testületnek intézkednie kell, hogy a felmondási idő lejártát követően a közszolgáltatás biztosítva legyen.


A közszolgáltatás díja


5. §


(1) Az ingatlantulajdonosnak a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kezelési közszolgáltatás igénybevételéért egytényezős közszolgáltatási díjat kell fizetnie, amelynek egységnyi díját jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) A közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonos számla ellenében a közszolgáltatás igénybevételét követően a helyszínen köteles megfizetni. A számlát a közszolgáltató állítja ki.

(3) A közszolgáltatási díjat a képviselő-testület egyéves díjfizetési időszakra - elsőként 2015. június 30. napjáig -, általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtétel szerint határozza meg.

(4) A közszolgáltató minden év november 30. napjáig a következő évre vonatkozóan díjkalkuláció készítésével kezdeményezheti a közszolgáltatási díj felülvizsgálatát a közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek költségelemzéssel alátámasztott változása mértékének függvényében.

(5) A közszolgáltatási díj megállapítását, valamint felülvizsgálatát megelőzően a közszolgáltató minden esetben köteles költségelemzést és díjkalkulációt készíteni és azokat határidőben az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

(6) Ha a közszolgáltató a közszolgáltatás mellett más gazdasági tevékenységet is folytat, a költségtervben a költségek szigorú elkülönítésének módszerét is alkalmaznia kell. A közszolgáltatónak a közszolgáltatás kereteibe nem tartozó más szolgáltatás költségeit, elszámolását és díját szigorúan el kell különítenie, és e költségeket a közszolgáltatás díjából nem finanszírozhatja.

(7) A díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó eljárási szabályokat a vízgazdálkodásról szóló törvény tartalmazza.


A közszolgáltató kötelezettségei


6. §


(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása az erre a célra készített különleges rendeltetésű, zárt rendszerű, gépi üzemeltetésű, csepegés, bűz- és szaghatást kizáró eszközzel és úgy végezhető, hogy az teljes mértékben megfeleljen a környezetvédelmi, vízügyi és közegészségügyi előírásoknak.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítását úgy kell végezni, hogy az szennyezést, elcsorgást ne okozzon. A közszolgáltatás teljesítéséből eredő szennyezés esetén a közszolgáltató köteles a szennyezés eltakarításáról, a terület szennyeződésmentesítéséről, a kárelhárításról, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról saját költségén haladéktalanul gondoskodni.

(3) A közszolgáltató felelős a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz rendeltetési helyére történő biztonságos eljuttatásáért. A beszállítás tényét, mennyiségét az elhelyező telep üzemeltetőjével igazoltatni kell.

(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítására szolgáló gépjárműveket, a közszolgáltatás végzéséhez szükséges eszközöket kizárólag az engedélyezett telephelyen szabad tárolni.

(5) A szállítóeszköz tisztítása és fertőtlenítése kizárólag csak engedélyezett mosóban végezhető, ahol olaj és iszapfogó beépítésre került, továbbá a vízforgató rendszer biztosítja a fertőtlenítőszeres technológiai szennyvíz elreagálásához szükséges feltételeket.

(6) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére a közszolgáltatás megrendelésével az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között szerződés jön létre, melynek keretében a közszolgáltató köteles a közszolgáltatásnak 72 órán belül a megrendelővel egyeztetett időpontban eleget tenni. A megrendelés történhet írásban (levél, e-mail) vagy telefonon. A közszolgáltatás elvégzését a közszolgáltató köteles a megrendelő aláírásával igazoltatni.

(7) A közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódóan a megrendelő ingatlantulajdonos természetes személyazonosító adatait, valamint lakcímét kizárólag a közszolgáltatás végzéséhez és az önkormányzati ellenőrzéshez tartja nyilván és kezeli.

(8) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve, ha a szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás alapján vagy egyéb módon feltételezhető, hogy a közüzemi csatornahálózatba nem engedhető.

(9) A közszolgáltató köteles:

a) folyamatosan gondoskodni a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően,

b) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a begyűjtés napján ártalmatlanításra el kell szállítani és dokumentált módon át kell adni a közszolgáltatóval külön szerződéses jogviszonyban álló ártalmatlanítást végző társaság részére,

c) ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat ellátó szervezetet fenntartani,

d) a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási rendszert vezetni, az elszállított és tisztítás céljára átadott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségéről a felügyeletet ellátó hatóságnak és az önkormányzatnak adatot szolgáltatni,

e) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezéssel rendelkezni, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakembert alkalmazni,

f) a közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes költségelszámolást készíteni, és azt a tárgyévet követő év március 31-ig az önkormányzatnak benyújtani.


Az ingatlantulajdonos kötelezettségei


7. §


(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, közüzemi csatornahálózatba vagy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendeletben meghatározott módon engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvizet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott módon gyűjteni, ideiglenesen tárolni, szükség szerinti elszállíttatásáról a közszolgáltató igénybevételével gondoskodni és a rendeletben

megállapított közszolgáltatási díjat megfizetni.

(2) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltató által kiállított számlát köteles 5 évig megőrizni és azt a közszolgáltatónak vagy az önkormányzatnak ellenőrzés esetén bemutatni.

(3) A közszolgáltató az ingatlantulajdonostól a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlantulajdonos előzetes bejelentése alapján veszi át és gondoskodik az ideiglenes tárolásra szolgáló létesítmény kapacitásától függő elszállításáról.

(4) Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre. A jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről az ingatlantulajdonost írásban értesítette, illetve felhívás közzététele útján tájékoztatta.

(5) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az ingatlantulajdonosnak kell a közszolgáltatást ellátó közszolgáltatónál megrendelni. A szennyvíz elszállítását arra jogosulatlan személlyel a tulajdonos nem végeztetheti.

(6) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatást szükség szerint, megfelelő rendszerességgel és időben igénybe venni és a közszolgáltatás akadálytalan elvégzéséhez szükséges feltételeket biztosítani.

(7) Az ingatlantulajdonos köteles megadni a közszolgáltató részére a közszolgáltatás ellátása során a természetes személyazonosító adatait, valamint a lakcímét.


Az üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok


8. §


(1) Az üdülőingatlanok, az időlegesen használt és nem használt ingatlanok tulajdonosaira a rendeletben foglalt szabályokat kell alkalmazni, a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel.

(2) Az ingatlan tulajdonosa mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettség alól beépítetlen, illetve azon nem használt ingatlan vonatkozásában, ahol szennyvíz nem keletkezik. A mentesülés feltétele továbbá, hogy az ingatlantulajdonos ezt a tényt a közszolgáltató felé bejelenti.Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség, ellenőrzés


9. §


(1) A közszolgáltató és az ingatlantulajdonos köteles eleget tenni a nem közművel összegyűjtött szennyvíz vonatkozásában a környezetvédelmi és vízügyi jogszabályokban meghatározott bejelentési, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeknek.

(2) Azon közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonosok tekintetében, akik a nem közművel összegyűjtött szennyvizüket a közszolgáltatónak adják át, az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek teljesítéséről a közszolgáltató gondoskodik.

(3) Az az ingatlantulajdonos, aki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről közszolgáltatáson kívül gondoskodik, köteles erről a tényről annak bekövetkeztét követő 15 napon belül a közszolgáltató egyidejű tájékoztatása mellett a nyilvántartás számára a jegyzőhöz címzetten írásban nyilatkozni és egyidejűleg igazolni, hogy a mentesülés alapjául szolgáló feltételeknek megfelel.

(4) A (3) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell akkor is, ha az ingatlantulajdonosnak a nyilvántartásban szereplő adataiban változás következett be.

(5) A közszolgáltató jogosult ellenőrizni, hogy az ingatlantulajdonos a rendeletnek megfelelően igénybe veszi-e a közszolgáltatást.

(6) Az önkormányzat jegyzője jogosult ellenőrizni, hogy az ingatlantulajdonos a keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításáról a rendeletnek megfelelően gondoskodik-e, a szállítást a rendeletben megjelölt közszolgáltatóval végezteti-e, valamint a közszolgáltató a rendeletben foglaltak alapján végzi-e a tevékenységét.


Záró rendelkezések


10. §


Ez a rendelet 2014. július 1-jén lép hatályba.Ebes, 2014. június 25.                           Szabóné Karsai Mária s. k.                                           Dr. Hajdu Miklós s. k.

                                      polgármester                                                                   jegyző


[1]

A rendelet szövegét a 37/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2020.01.01.-től

[2]

A rendelet szövegét a 37/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2020.01.01.-től


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
18.61 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!