nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (X.29.) rendelete
Hatályos:2015-10-29 -tól
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (X.29.) rendelete
A közterületek használatáról

Akasztó Önkormányzat Képviselőtestülete

22/2015.(X.29.) rendelete

A közterületek használatárólAkasztó Község Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés a/ pontjában, (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 54.§.(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:


1.§.


 1. Közterületet épülettel vagy más építménnyel elfoglalni, illetve rendeltetésétől eltérő célra és módon használni – ha a jogszabály másként nem rendelkezik – csak közterület-használati szerződés (a továbbiakban: szerződés) birtokában, az előírt hatósági engedélynek megfelelően szabad.
 2. Közterület kereskedelmi tevékenységre csak a hatályos rendeletben meghatározott korlátozások figyelembevételével adható használatba.
 3. A szerződés

a/ 5 évet meg nem haladó meghatározott időre,

b/ valamely feltétel bekövetkeztéig, de legfeljebb 5 éves időtartamra köthető.

 1. A közterület használatáért e rendelet mellékletében meghatározott díjat kell fizetni.
 2. A díjat

a/ eseti jellegű vagy 90 napot meg nem haladó, határozott időre kötött szerződés esetén a közterület birtokbavétele előtt egy összegben,

b/ egyéb esetben – megegyezéstől függően – havonta, negyedévente, vagy évente előre az év március 15. napjáig

kell megfizetni.

 1. Aki a közterületet szerződés nélkül vagy az abban foglaltaktól eltérően használ, ezen időtartamra az egyébként fizetendő díj kétszeresét köteles megfizetni.
 2. Nem kell a közterület használata után díjat fizetni:

a/ a fegyveres erők, rendészeti szervek, a mentők, továbbá a környezetvédelmi és vízügyi szervek létesítményeinek elhelyezése,

b/ a közműveknek, valamint a köztisztasági szolgáltatónak a feladatuk ellátását szolgáló közérdekű létesítményei elhelyezése,

c/ a távközlési létesítmények elhelyezése,

d/ a közforgalmú közúti tevékenységet végzőknek a feladatuk ellátását szolgáló közérdekű létesítményeik elhelyezése,

e/ a szobrok, emlékművek és egyéb köztárgyak elhelyezése,

f/ az önkormányzat és szervei, intézményei rendezvényeinek alkalmával az e rendezvényhez kapcsolódó közterület használat,

g/ a közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges területek,

h/ legfeljebb 2 hónapig terjedő időre lakóház, lakóház kerítésének építéséhez vagy felújításához szükséges állványzat, építőanyag, törmelék elhelyezése

után.

    i/ helyi vállalkozóknak és helyi őstermelőknek, kivéve Sziki Napok és Mária Napi Búcsú rendezvény alkalmával.

(8) Nem lehet közterület-használati engedélyt adni:

    a) szeszes ital árusítására – kivétel az eseti rendezvényekhez kapcsolódó árusítást, alkalmi árusítást,

    b) a közterületeken tartózkodó személyekre veszélyforrást jelentő közterület-használatokra (pl: tűz-és robbanásveszélyes tevékenységre),

    c) annak, aki a korábbi közterület használatával kapcsolatos közterület-használati díjat határidőre nem fizette meg.


2.§.


 1. A szerződés megkötésére irányuló kérelmet annak kell benyújtania, aki a közterületet használni kívánja.
 2. A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét, lakhelyét vagy székhelyét,

b) a közterület használat célját, időtartamát,

c) a közterület-használat helyének, módjának megjelölését.

(3) A szerződés megkötése során figyelembe kell venni a vonatkozó ágazati jogszabályok, a településszerkezeti, a helyi építési szabályok előírásait, valamint a köztisztasági követelményeket, és ellenőrizni kell a tevékenység végzésére jogosító okiratok meglétét.

(4) Ha a közterület használata építési engedélyhez kötött épület vagy más építmény elhelyezése céljából szükséges, a közterület használatára csak előzetes megállapodás köthető.

(5) A 2. számú melléklet szerinti szerződés, illetve az előzetes megállapodás megkötésére – e rendeletben foglaltak szerint – a polgármester jogosult.


3.§.


(1) A szerződésnek tartalmaznia kell:

 1. a használó nevét, lakóhelyének vagy székhelyének címét,
 2. a közterület-használat célját, időtartamát, helyének és módjának, illetve egyéb feltételeinek pontos meghatározását,
 3. a szerződés megszűnése esetére az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását,
 4. díjfizetési kötelezettség esetén a díj mértékét, fizetésének módját,
 5. a szerződés megszűnésének eseteit,
 6. előzetes megállapodás megkötése esetén az a-e) pontban foglaltakat, valamint a jogerős építési engedély bemutatásának határidejét azzal, hogy a szerződés megkötésére illetve a birtokbavételre csak az engedély benyújtását követően, az abban foglalt további feltételek figyelembevételével kerülhet sor.

(2) A szerződésnek az (1) bekezdésben foglaltakon túl:

 1. az anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatos szerződésben azt is ki kell kötni, hogy a tárolás csak a munka, a baleset- és egészségvédelmi óvórendszabályokban előírt módon történhet,
 2. az építési munka végzésének tartamára szóló szerződésben, indokolt esetben elő kell írni védőtető, védőkorlát, vagy más, a biztonságos gyalogos közlekedés feltételeinek megteremtését.


4.§.


(1) A szerződés megszűnik

 1. a szerződésben meghatározott idő elteltével vagy feltétel bekövetkeztével,
 2. ha a felek közös megegyezéssel megszüntetik,
 3. ha az arra jogosult felmond,
 4. ha a használónak a közterületen folytatott tevékenység végzésére jogosító okirata érvényét veszti, vagy tevékenységét a hatóság megtiltja,
 5. ha a közterület használó meghal.

(2) Az előzetes megállapodás hatályát veszti, ha a kérelmező a jogerős építési engedélyt a megállapodásban foglalt időpontig nem mutatta be.

(3) A polgármester a szerződést felmondhatja, ha

 1. a közterülethasználó a használati díjat írásbeli felszólítás ellenére, a fizetésre megállapított időpontig nem fizeti meg,
 2. a közterülethasználó a közterületet nem a szerződésben meghatározott célra vagy attól eltérő módon használja,
 3. a közterület közérdekből más célra szükséges,

(4) Ha a polgármester a szerződést a (3) bekezdés c/ pontja alapján mondja fel, a felmondási idő 2 hónapnál rövidebb nem lehet.


5.§.


(1) Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg Akasztó Község Képviselőtestületének a közterületek használatáról szóló 7/1999.(VII.23.)KT számú rendelete és az azt módosító 8/2003.(VII.15.), 8/2004.(V.27.), 17/2005.(X.13.), 12/2008.(VII.23.), 12/2011.(V.18.) és  10/2012.(iv.24.) KT számú rendeletek hatályukat vesztik.


                 


     Suhajda Antal                                                        Varga Béláné

                 polgármester                                                              jegyző                 

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Akasztó, 2015. október 29.


                                                                                              Varga Béláné

                                                                                                   jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1.melléklet
26 KB
2.melléklet
24.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!