nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-12-30 -tól
Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete
a szociális földprogramról

Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. Cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló – többször módosított – 1993. évi III. törvény 47. § (4) bekezdése alapján szociális földprogram helyi szabályozásainak meghatározására a következő rendeletet alkotja.


1 §.


A szociális fölprogrammal kapcsolatos határkört a Képviselő-testület gyakorolja, aki döntésre jogosult az ellátás megállapítására és megszüntetésére, a program megvalósításának ellenőrzésére, valamint a szociális földprogramból való kizárásra.


2 §.


(1) [1]   

[2]  [3]

A szociális földprogramban az a személy vehet részt, akinek legalább egy éve bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye van Magyargécben, valamint legalább 100 m2 nagyságú saját tulajdonú kerttel, művelésre alkalmas termőfölddel, illetve állattartásra alkalmas területtel, udvarral, óllal rendelkezik. A kiválasztásnál előnyben kell részesíteni azt a személyt, aki

 1. három vagy több kiskorú gyermeket nevel, vagy
 2. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket nevel, vagy
 3. közfoglalkoztatásban vesz részt, vagy
 4. egyedül élő 65 év feletti.

    


(2) A szociális földprogramban a közös háztartásban élő személyek közül egy személy vehet részt.


(3) A szociális földprogramban részt vevők önkéntes alapon, együttműködési megállapodás megkötésével vállalhatják a részvételt.


(4) A megállapodás tartalmazza a szerződő felek adatain túl

 1. a felhasználásra adott anyagok, állatok megnevezését,
 2. az állatok tartására, értékesítésére, levágására vonatkozó szabályokat,
 3. a mezőgazdasági szakember, szaktanácsadó által tartott előadáson való részvételi kötelezettséget, valamint a szakember szükség szerinti rendelkezésre állását,
 4. a szerződésben szereplő kötelezettség megszegésének jogkövetkezményeit.


3. §


A Képviselő-testület a szociális földprogram működéséhez szükséges talajmunkák elvégzését saját erőgépekkel, eszközökkel biztosítja.          

4.§


A Képviselő-testület a szociális földprogram megvalósításához szükséges szaktanácsadást külső megbízottal történő megállapodás alapján biztosítja.


5. §


(1)  A szociális földprogramban való részvételi jogosultság megállapítása a Képviselő-testület hivatalból indított eljárása, vagy az ügyfél kérelme alapján történhet.


(2) A kérelem abban az esetben utasítható el, ha a kérelmező nem felel meg:

 1. a 2. § (1) bekezdésében szereplő feltételeknek,
 2. a szociális földprogram végrehajtásához szükséges növénytermesztési, állattartási feltételeknek.


6. §


(1)  [4]A Képviselő-testület a szociális földprogramban résztvevő számára biztosít:

 1. elő állatot,
 2. háztáji növénytermesztéshez szükséges talaj előkészítést,
 3. háztáji növénytermesztéshez szükséges vetőmagot, palántát,
 4. tájékoztató előadást, folyamatos szaktanácsadást.


(2) A szociális földprogram keretében megtermelt hús és tojás, valamint termény teljes egészében a szociális földprogramban résztvevőt illeti meg.


7. §


A szociális földprogramban részt vevő köteles:

 1. udvarában a használatába adott állat tartásáról a vágósúly eléréséig jó gazda módjára gondoskodni,
 2. az állatállomány betegsége esetén a gyógyítás költségeit megtéríteni,
 3. földjét jó gazda módjára művelni, gyommentesítését elvégezni, kártevők ellen védekezni és a termést időben betakarítani,
 4. szakmai képzésen részt venni,
 5. a programban megszerzett tapasztalatait saját, illetve családja megélhetésnek javítása érdekében a jövőben is hasznosítani,
 6. köteles minden olyan magatartástól tartózkodni, mellyel más kedvezményezettnek, továbbá bárkinek kárt okozna.


8. §


(1) Ha a programban részt vevő elmulasztja a földművelési, növényápolási vagy az állattartási, állatgondozási kötelezettségét a Polgármester – határidő megjelölésével – írásban felszólítja a kötelezettség teljesítésére.


(2) Amennyiben a szociális földprogramban részt vevő jelen rendeletből és az együttműködési megállapodásból eredő kötelezettségét a felszólítás ellenére sem teljesíti, úgy a Képviselő-testület a megállapodást jogosult azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a Képviselő-testület a kedvezményezettet a szociális földprogramból kizárja.


9. §


Meg kell szüntetni a támogatását annak a résztvevőnek, aki:

 1. az állatállományról nem a programban meghatározott feltételek szerint gondoskodik,
 2. saját hibájából az állomány pusztulását okozza,
 3. kertjét nem a jó gazda gondosságával műveli, gondozza.


10. §


A programban részt vevő anyagi felelősséggel tartozik az állatállományért, a kiosztott vetőmagok, palánták gondozásáért. Amennyiben gondatlanságból az állatállomány elpusztul, vagy a támogatott a program céljaitól eltérő módon értékesíti, vagy kertjét nem gondozza, vagy a megtermelt termést nem takarítja be, a támogatás, azaz a talaj-előkészítés, az átvett vetőmagok és az állatállomány, értékének visszafizetésére kötelezett.


10.§.


(1) Ez a rendelet 2013. augusztus 1. napján lép hatályba.


(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszi Magyargéc Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális földprogramról szóló13/2011. (VIII.5.) önkormányzati rendelete.[1]

A rendelet szövegét a 9/2015. (V.4.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2015. május 5-től

[2]

A rendelet szövegét a 5/2016. (III.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2016. március 26-tól

[3]

A rendelet szövegét a 25/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2017. december 30-tól

[4]

A rendelet szövegét a 9/2015. (V.4.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2015. május 5-től

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!