nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (VIII.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-08-26 -tól
Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (VIII.23.) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Magyargéc Község Önkormányzat  Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. §. (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése d)  pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:


1. § (1) A rendelet célja, hogy egységesen szabályozza Magyargéc Község közigazgatási területén az út, az utca, a tér, stb. jellegű közterület elnevezését, az utcanév- és házszámtábla elhelyezésének a rendjét a település működéséhez szükséges helyszíni tájékozódási feltételek jobbítása érdekében.

(2) A rendelet hatálya Magyargéc község közigazgatási területére, minden természetes személyre és a székhellyel rendelkező jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, az ingatlan-nyilvántartásban külön helyrajzi számon szereplő ingatlanra és a szabályozási terv által kijelölt területre terjed ki.

(3) A rendeletet az érintett ingatlan tulajdonosainak kérelme alapján megfelelően alkalmazni kell a közcélra igénybe vett kül- és belterületi magánutak elnevezésére, a magánutakhoz csatlakozó ingatlanok házszámának megállapítására.2. § E rendelet alkalmazásában

a)  Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontjában meghatározott terület.

b) Közterület elnevezése: a közterület neve és közlekedési vonatkozású megnevezése.

c) Utcanév: földrajzi név, az út, az utca, a tér, a park, a köz, stb. jellegű közterület neve, mely

előtagból (pl. személynév, fogalom, tárgy) és utca jelentésű utótagból áll. Az utcanév a közterületek megjelölésére, földrajzi azonosítására, a tájékozódás biztosítására szolgál, egyúttal emléket állít és hagyományt őriz.

d) Házszám: Az ingatlannak az ingatlan-nyilvántartás szerinti és a többlakásos épületben lévő egyes lakásoknak az utca házsorában elfoglalt egyedi számszaki megjelölése, az utcanév nélkül.


II. fejezet

Közterületek elnevezése


3. § (1) Minden belterületen lévő közterületet el kell nevezni, és minden külterületi utcát és magánutat el lehet nevezni.

(2) A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Magyargéc Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik

(3) Az elnevezett utca természetes folytatásaként nyíló új útszakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett utca nevét veszi fel.


4. §(1)  Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi névről vagy fogalomról lehet elnevezni.

(2) A község közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület – ide nem értve az egymás folytatásában lévő, de különböző helyrajzi számon szereplő utakat, utcákat – nem lehet.

(3) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid és közérthető, a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelő legyen.

(4) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet. Erre legkorábban a személy halálát követő 20 év múltán kerülhet sor.

(5) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket:

a) akinek közismert tevékenysége a társadalmi haladást, a nemzet szellemi, anyagi gyarapodását szolgálta, és személye közmegbecsülésnek örvend, vagy

b) aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset tett vagy alkotott, és ez által személyének emléke megőrzésre méltó, vagy

c) akinek Magyargéc életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével hozzájárult Magyargéc egészének vagy egy részének fejlődéséhez.

(5) Utcát elnevezni külföldi állampolgárságú személyről is lehet, akinek élete, munkássága az emberiség egyetemes értékeit gyarapította, vagy jelentős szerepet játszott hazánk vagy településünk életében.

(6) A személyről történő elnevezés esetén az utcanév előtagjának meg kell egyeznie a személy által használt családi és utónévvel.

(7) Kizárólag családi nevet alkalmazni csak akkor szabad, ha a névadó személyiség csak így ismert, illetőleg az elnevezés egy családról történik.

(8) Ha a névadó személy foglakozása, hivatása, vagy egyéb ismertető jegye szorosan kapcsolódik a személynévhez, akkor ez az utcanévben is feltüntethető.


5. § (1) A település közterületeinek (utcáinak) elnevezéséről nyilvántartást (jegyzéket) kell vezetni. Az utcanévjegyzéket és az adatainak megfelelő nyilvántartást a Közös Önkormányzati Hivatal vezeti.

(2) Az utcanévjegyzék a következő adatokat tartalmazza:

a) az utca sorszámát

b) postai irányítószámát

c) az utca nevét

d) az utca jellegét

e) a jegyzékbe vétel érvényességének kezdő időpontját.

f) a változás előtti utcanevet és házszámot.


III. fejezet

Közterület elnevezésének eljárási szabályai


6. § (1) A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:

a) a polgármester,

b) a Képviselő-testület bizottsága,

c) a helyi önkormányzat képviselője,

d) Magyargéc község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező állampolgár,

e) Magyargéc község közigazgatási területén ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező

jogi személy.

(2) A közterületek elnevezésére és az utcanévjegyzékbe felvett nevek megváltoztatására vonatkozó javaslatot – igényt – a Képviselő-testület véleményezi, értékeli.

 (3)  Az elnevezésre vonatkozó előterjesztést annak benyújtása előtt 8 napra helyben szokásos módon közzé kell tenni. Az elnevezéssel kapcsolatban benyújtott észrevételeket is a Képviselőtestület elé kell terjeszteni.


7. § A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé kell tenni.


IV. fejezet

Utca névtáblák


8. § (1)  Az utca nevét a tájékozódást jól segítő utca-névtáblákon kell feltüntetni. Az elhelyezés határidejéről az elnevező szerv határozatban rendelkezik.

(2) Az utca-névtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása az önkormányzat feladata, kivéve a külterületi ingatlanok és magánutak esetén, ahol az utca-névtábla elhelyezésének költsége a kérelmező(ke)t terhelik.

(3) A névtáblát az utcák végein és minden útkereszteződés minden oldalán ki kell helyezni.

(4) Az utcák névtábláit a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni.

(5) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla kihelyezését tűrni köteles.V. fejezet

A házszám megállapítására vonatkozó szabályok


9. § (1) A névvel ellátott közterületeken az ingatlanokat, az épületeket a közterületről jól látható táblán feltüntetett számmal kell ellátni. Az utcában több ingatlan azonos számmal nem jelölhető. Ha egy ingatlan több közterülettel is érintkezik, csak egy utcára kell megállapítani a házszámot.

(2) Az út, utca, tér, stb. (a továbbiakban együttesen: utca) házszámozását a magasabb rangu úttól kezdve kell számozni. Az utca bal oldala páros, a jobb oldala páratlan számozást kap.

(3) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával megegyező irányú.

 (4) A (2) – (3) bekezdés rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglévő közterületek házszámozását nem érintik.

(5) Ingatlan megosztása esetén – ha az újonnan kialakuló telek ugyanarra a közterületre nyílik – a házszámot az ABC nagybetűivel kell megkülönböztetni. (pl.: 1/A,  1/B, 1/C).

(6) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, ha az nincs, házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan tulajdonosának elhelyezni.

(7) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.


10. § (1) A házszámok megállapítását címmegállapítás keretében a jegyző végzi el.


VI. fejezet

Záró rendelkezések11. § Ez a rendelet  2013. augusztus 26-án lép hatályba.Magyargéc, 2013. augusztus 22.


Velki Róbert

Szelesné Skrabák Éva

polgármester

jegyző megbízásából
Szivos-Lőrik Edit


aljegyzőKihirdetve:


Magyargéc, 2013. augusztus 23.


Szelesné Skrabák Éva


jegyző megbízásából


Szivos-Lőrik Edit

aljegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!