nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ságvár Község Önkormányzata képviselő testületének 19/2014 (XI.27..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-02-26 - 2017-12-31
Ságvár Község Önkormányzata képviselő testületének 19/2014 (XI.27..) önkormányzati rendelete
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a helyi adókról

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1. Általános rendelkezések


1. § Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete illetékességi területén jelen rendeletével az alábbi adókat vezeti be:

         a) építményadó,

         b) telekadó,

         c) magánszemély kommunális adója,

         d) helyi iparűzési adó.


  1. Értelmező rendelkezések


2. § E rendelet alkalmazásában:

1. üzleti célt szolgáló épület, telek: olyan épület, telek amit a magánszemély, vállalkozó vagy vállalkozás bevétel,- nyereség,- jövedelemszerzés érdekében használja, vagy ezzel kapcsolatosan költséget számol el.

2.[1]Állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás.

3.[2] Egy és ugyanazon vállalkozás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló a Bizottság 2013. december 18-i 1407/2013/EU rendelet (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás.


  1. Építményadó


3. § Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.


4. § Az adó évi mértéke 350 forint/m2.


5. § A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 13. és 13/A. §-ában foglaltakon túlmenően, mentes az adó alól:

         a) a magánszemély tulajdonában álló, üzleti célt nem szolgáló lakás,

b) az üzleti célt nem szolgáló, egyéb nem lakás céljára szolgáló épület közül a garázsnak, gépjárműtárolónak, pincének, présháznak minősülő vagy ilyenként feltüntetésre váró épület, épületrész.


  1. Telekadó


6. § Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.


7. § Az adó évi mértéke:

         a) épülettel be nem épített telek esetén:

                   aa) 1500 m2-ig 25 forint/m2,

                   ab) az 1500 m2 feletti telekrészre 10 forint/m2,

         b) minden egyéb telek esetén: 0 forint/m2.


8. § A Htv. 19. §-ában foglaltakon túlmenően, mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában álló, üzleti célt nem szolgáló épülettel be nem épített telek.


  1. Magánszemély kommunális adója


9. § Az adó évi mértéke adótárgyanként:

a) magánszemély tulajdonában álló, üzleti célt nem szolgáló lakás esetén: 28 500 forint,

b) magánszemély tulajdonában álló, üzleti célt nem szolgáló épülettel be nem épített telek esetén: 3 600 forint,

c) magánszemély tulajdonában álló, üzleti célt nem szolgáló belterületi, zártkerti és külterületi egyéb nem lakás céljára szolgáló (gazdasági) épület – pince, présház – esetén: 6 000 forint,

d) nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga esetén: 6 000 forint.


10. § A 9.§ a) pontjában meghatározott adóból adókedvezmény illeti meg azt a lakás tulajdonjogával illetve vagyoni értékű jogával rendelkező adóalanyt, aki az adóév első napján a lakcímbejelentés szabályai szerint nyilvántartásba vett lakóhellyel rendelkezik Ságvár Községben. Az adókedvezmény évi mértéke lakásonként 22 500 forint.

     

11. § Mentes az adó alól:

         a) a Htv. 24. §-ában meghatározott adóalany, az adótárgya tekintetében, az alábbi kivételekkel:

                   aa) a magánszemély tulajdonában álló, üzleti célt nem szolgáló lakás,

ab) a magánszemély tulajdonában álló, üzleti célt nem szolgáló épülettel be nem épített telek amelynek területe a 600 m2-t eléri.

ac) a magánszemély tulajdonában álló, üzleti célt nem szolgáló belterületi, zártkerti és külterületi egyéb nem lakás céljára szolgáló épület közül a pincének, présháznak minősülő, vagy ilyenként feltüntetésre váró (gazdasági) épület, épületrész,

                   ad) a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga,

         b) a szükséglakás.


  1. Helyi iparűzési adó


12. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.


(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 3 000 forint.


12/A. §[3] (1) A 12. § (1) bekezdésében meghatározott adóból adókedvezmény illeti meg a Htv. 39/C. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat illetékességi területén iparűzési tevékenységet folytató háziorvos, védőnő vállalkozót. Az adókedvezmény évi mértéke a települési szintű adóalap 50%-a.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adókedvezmény formájában nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályai alapján lehet nyújtani.


(3) A kedvezményezett az adókedvezmény következtében megszerzett előnyt - az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével - nem használhatja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.


(4) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével az ott meghatározott feltételek teljesítésének megalapítására alkalmas módon nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. A nyilatkozat a rendelet 1. mellékletét képezi.


(5) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.


(6) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló a Bizottság 2012. április 25-i 360/2012/EU rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.


(7) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást és összeget.


(8) A támogatást nyújtó Ságvár Község Önkormányzata írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek minősül. Az igazolás a rendelet 2. mellékletét képezi.


(9) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.


  1. Záró rendelkezések


13. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló törvény és az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


14. §   (1) E rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba.


(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének, a helyi adókról szóló 13/2012. (XI. 23.) önkormányzati rendelete.


(3) E rendelet hatályba lépését megelőző, korábban keletkezett adókötelezettségekre, az adókötelezettség keletkezésekor hatályos rendeletek rendelkezéseit kell alkalmazni.


14/A. §[4] A 12/A. § az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló a Bizottság 2013. december 18-i 1407/2013/EU rendeletnek és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló a Bizottság 2012. április 25-i 360/2012/EU rendeletnek való megfelelést szolgálja.


Ságvár, 2014. november 26.        

                    Kecskés Gábor s. k.                                                            Koltai Bernadett s. k.

                      polgármester                                                                                 aljegyző


Kihirdetési záradék:


A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2014. november 27. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.


Ságvár, 2014. november 27.


                                                                                                          Koltai Bernadett s. k.

                                                                                                              aljegyző[1]

Beiktatta a 3/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. 02. 26-tól. Alkalmazandó 2016.01.01-től.

[2]

Beiktatta a 3/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. 02. 26-tól. Alkalmazandó 2016.01.01-től.

[3]

Beiktatta a 14/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet, módosította a 3/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. 02. 26-tól, alkalmazandó 2016. 01.01-től.

[4]

Beiktatta a 3/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. 02. 26-tól, alkalmazandó 2016. 01. 01-től.


Csatolmányok

Megnevezés méret
1-2. melléklet
237.58 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!