nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-01-01 - 2020-05-13
Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adó meghatározott részének célirányos felhasználásáról

Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


(1)[1] Állandó jellegű iparűzési tevékenység után helyi iparűzési adót a Jászberény Városi Önkormányzatnak (a továbbiakban: Önkormányzat) fizető azon adóalany, akinek a tárgyévet megelőző évre az Önkormányzatnak befizetett (kedvezményekkel csökkentett végleges) helyi iparűzési adója meghaladja az 1 millió forintot, akkor felajánlhatja


a) az adó 2/100-d részét a Szakképzési Ösztöndíj Alap,

b)az adó 3/100-d részét:

ba) Oktatási Alap,

bb) Kulturális Alap,

bc) Egészségügyi Alap,

bd) Szociális Alap,

be) Környezetvédelmi Alap,

bf) Sport Alap és

bg) Infrastruktúra Alap


                 számára.


(2) E rendelet alkalmazásában a tárgyévet megelőző évre befizetett adónak azt az összeget kell tekinteni, amelyet a vállalkozó a helyi iparűzési adó bevallásában végleges adóként megállapított és azt maradéktalanul teljesítette.


(3) Az adózó az éves iparűzési adóbevallásának benyújtásával egyidejűleg nyilatkozhat az iparűzési adójának (1) bekezdés szerinti felajánlásáról.


(3a)[2] Az adózó által jelölt összeg Alaponként nem lehet kevesebb, mint 10.000 Ft és legfeljebb 3 Alapra irányuló felajánlást tehet.


(4) Felajánlási nyilatkozata érvénytelen annak az adózónak, aki:

a) az éves adóbevallását és nyilatkozatát a törvényben előírt helyi iparűzési adóra vonatkozó bevallási határidőt követően nyújtja be, vagy

b) a Jászberény Városi Önkormányzatnál nyilvántartott adó-, díj- és adók módjára behajtásra kimutatott követelés, késedelmi pótlék, bírság, valamint illeték hátralékkal rendelkezik és ezt az esedékes tartozást a bevallási határidőt követő 30 napon belül nem rendezi, vagy

c) feldolgozhatatlan, hiányos vagy hibás bevallást nyújt be, és az adóhatóság felhívására előírt határidőig annak javítását nem végzi el,

d)[3] az 1. § (3a) bekezdésben foglalt felajánlási feltételeket figyelmen kívül hagyja.


(5)[4] Az adóhatóság a helyi iparűzési adóbevallások feldolgozását követően, legkésőbb július 31-ig összesíti a felajánlásokat.


(6)[5] Az (1) bekezdés a) pontja tekintetében az adóbevallás benyújtásának évében, az (1) bekezdés b) pontja tekintetében az adóbevallás benyújtását követő évben az önkormányzat költségvetésében az Alapok fedezeteként céltartalékot különít el. A céltartalékok bizottsági felosztását a tárgyévi költségvetési rendelet szabályozza.


2. §


Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.[1]

A rendelet szövegét a 26/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2017. január 1-jétől.

[2]

A rendelet szövegét a 26/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2017. január 1-jétől.

[3]

A rendelet szövegét a 26/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2017. január 1-jétől.

[4]

A rendelet szövegét a 26/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2017. január 1-jétől.

[5]

A rendelet szövegét a 26/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2017. január 1-jétől.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!