nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2011. (V.20.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-02-27 -tól
Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2011. (V.20.) önkormányzati rendelete
A köztisztviselőknek adható egyes juttatásokról és támogatásokról

[1]Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 234. § (3) - (4) bekezdésében, valamint 236. § (4) bekezdésében, továbbá 237. §-ban kapott felhatalmazás alapján a köztisztviselőknek adható egyes juttatásokról és támogatásokról a következő rendeletet alkotja:


1. §


[2](1) A rendelet hatálya a Kistarcsai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre, ügykezelőkre és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozókra (továbbiakban együtt: köztisztviselő) terjed ki.


(2) A rendelet 2. §-ában meghatározott szabályokat a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármesterre és alpolgármesterre is alkalmazni kell.


(3) A rendeletben meghatározott juttatások a nem teljes munkaidőben foglalkoztatott (részmunkaidős) köztisztviselőt munkaidő arányosan illetik meg.


2. §


(1) A köztisztviselő részére a következő szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatások, szociális és kegyeleti támogatások biztosíthatók:

               a) illetményelőleg

               b) kegyeleti támogatás.


(2) Az (1) bekezdés szerinti juttatások iránti - a köztisztviselő által előterjesztett - kérelmet a jegyző bírálja el.


(3) A juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és az elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző állapítja meg.


3. §

(1) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek 30%-os illetménykiegészítést, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek 20%-os illetménykiegészítést kell megállapítani.


(2) A vezetői illetménypótlék mértéke:

a) az osztályvezető szintnek megfelelő vezető esetében a vezető alapilletményének: 10 %-a,

b) a főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő vezető esetében a vezető alapilletményének: 15%-a.


[3][4](3) A Kistarcsai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők munkabére megállapításkor alkalmazandó illetményalap összege 50.000.- Ft, azzal, hogy az illetménypótlékok számításánál is ezt kell figyelembe venni.


4. §


Az e rendeletben meghatározott juttatások és támogatások fedezetéről a képviselő-testület évente, az önkormányzat éves költségvetésének elfogadásával egyidejűleg dönt.


5. §


Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló köztisztviselők és egyéb munkajogi jogviszonyban állók jogviszonyaira vonatkozó egyes kérdéseiről szóló 25/2007. (VI.27.) számú önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 29/2008. (X.14.), 1/2010. (I.5.), 24/2010. (X.29.) számú önkormányzati rendeletek hatályát vesztik.[1]

A rendelet szövegét a 29/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2015. január 1-től

[2]

A rendelet szövegét a 31/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2017.01.01-től

[3]

Kiegészítette a 31/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. hatályos 2017.01.01-től.

[4]

A rendelet szövegét az 1/2019. (I. 24.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019.02.27-től

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!