nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkornányzat Képviselő-testületének 27/2017. (X.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-11-01 -tól
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkornányzat Képviselő-testületének 27/2017. (X.27.) önkormányzati rendelete
A közterületek használatáról és használatának rendjéről

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2017. (X. 27.)  önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról és használatának rendjéről


Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya


1. §  1. § E rendelet hatálya kiterjed:

 1. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló és az ingatlan-nyilvántartás helyrajzi számmutatójában közterületként nyilvántartott földrészletre,
 2. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet közigazgatási területén belül az Önkormányzat, illetve harmadik személy tulajdonában álló földrészlet, illetve építmény (pl. épületárkádok alatti alul- és felüljáró, stb.) közhasználatra átadott részére az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között

(a továbbiakban együtt: közterület).

A közterületek besorolása


2. § Az Önkormányzat közterületeit városszerkezeti, városképi, ellátottsági, közlekedési adottsági, valamint használatának intenzitásával összefüggő piaci értéke figyelembe vételével „A” (kiemelt), „B” (jelentős), és „C” (átlagos) közterületi övezeti kategóriákba kell sorolni. A közterületek besorolását az 1. melléklet tartalmazza.

A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás


3.§ (1) A közterületet rendeltetésének megfelelő célra - a jogszabályok keretei között - bárki szabadon használhatja.

(2) A közterület rendeltetésszerű használata mások hasonló célú jogait nem csorbíthatja.

(3) Rendeltetésétől eltérő célú a közterület használata, ha a használat a közterület (vagy annak meghatározott része) mások általi rendeltetésszerű igénybevételét az e rendeletben megfogalmazott módon akadályozza.


4.§ (1) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához (továbbiakban: közterület-használat) - kivéve a (3) bekezdésben írt eseteket - a tulajdonos hozzájárulása és a tulajdonosi hozzájárulást is tartalmazó írásbeli megállapodás megkötése (továbbiakban együtt: közterület-használati hozzájárulás) szükséges.

(2) Közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni:

1. közterületbe nyúló védőtető, előtető, ernyőszerkezet és azon hirdetőberendezés, reklámhordozó (ideértve a választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezést, óriásplakátot is) elhelyezéséhez, fennmaradásához,

2. hirdetőberendezés és reklámhordozó elhelyezéséhez, fennmaradásához, ideértve a választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezés közterületen történő elhelyezését, fennmaradását is, továbbá a közterületre jogszerűen - különösen hozzájárulás vagy jogszabály rendelkezése alapján - kihelyezett bármilyen építményre vagy tárgyra (különösen pavilonra, nyílt szerkezetű elárusítópultra, építési vagy egyéb célt szolgáló állványzatra) felszerelt reklám, reklámhordozó berendezés elhelyezéséhez, fennmaradásához; továbbá bármilyen, képek vagy reklámok közterületre történő vetítéséhez, és az erre a célra szolgáló berendezések közterületre történő elhelyezéséhez, fennmaradásához;

3. árusító és árusítással kapcsolatos, valamint szolgáltató fülke, pavilon, épület, üzlet létesítéséhez, fennmaradásához, a már meglévő ilyen fülkék, pavilonok, épületek, üzletek működéséhez, fennmaradásához, mozgó árusítóhely létesítéséhez, fennmaradásához;

4. a közlekedési szolgáltatással kapcsolatos megállóhelyeken létesített fülke és várakozóhelyiség, üzemanyagtöltő állomás, üzemanyag-egységárat jelző berendezés és iparvágány létesítéséhez, fennmaradásához;

5. a Duna partvonalával közvetlenül határos területeknek hajók, úszólétesítmények vagy mederhasználati vízilétesítmények kikötése céljából történő igénybevételéhez, így különösen a hajók, úszólétesítmények vagy mederhasználati vízilétesítmények kikötését szolgáló rögzítőeszköz (kikötőbak, támdorong), feljáró vagy bármely egyéb kikötői létesítmény igénybevételéhez, vagy ilyen rögzítőeszköz (kikötőbak, támdorong), feljáró vagy bármely egyéb kikötői létesítmény létesítéséhez, fennmaradásához;

6. a köztisztasággal kapcsolatos építmények és berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához, amennyiben azok nem a közút tartozékai;

7. a közút területén kívül gépjármű-várakozóhelyek létesítéséhez, fennmaradásához,

8. utcabútor, figyelmeztető és tájékoztató tábla, köztéri óra, kivetítő- és videofal-berendezés elhelyezéséhez, fennmaradásához;

9. az utcai árusító és egyéb (pl.: pénzváltó-, ital-, tömegközlekedési eszközök igénybevételére szolgáló jegy-, telefonkártya-, bank-, ATM stb.) automaták felállításához, fennmaradásához;

10. építési munkával kapcsolatos létesítmények (pl.: építési állványzat, munkaterület körülhatárolása, irodakonténer, konténer és tartozékai stb.), valamint építmények elhelyezéséhez, fennmaradásához, tárolásához;

11. alkalmi és mozgóárusításhoz, mozgóbolt üzemeltetéséhez, szórólap osztásához, szolgáltató tevékenység végzéséhez, szórakoztató tevékenység folytatásához, portrérajzoláshoz, valamint vallási és karitatív tevékenységhez 10 négyzetméterig;

12. film-, fénykép-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítéséhez akkor, ha az a közterület rendeltetésszerű használatát 30 percnél hosszabb ideig akadályozza, kivéve a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Filmtv.) szerinti közterületi filmforgatást;

13. sport-, kulturális és családi eseményekkel kapcsolatos rendezvények, kiállítások, vásárok, piacok (a továbbiakban együtt: rendezvények) megtartásához szükséges közterületi helyszín használatához, mutatványos tevékenység folytatásához, továbbá az ezekhez kapcsolódó ideiglenes parkolók létesítéséhez, elhelyezéséhez, fennmaradásához;

14. a közterület egyéb turisztikai, kereskedelmi, vendéglátó-ipari hasznosításához (pl.: vendéglátó-ipari terasz, előkert);

15. fák és zöldterületek védelmét szolgáló berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához;

16. települési szilárdhulladék-gyűjtő konténernek a közterületen 24 órát meghaladó időtartamra való kihelyezéséhez;

17. lakossági jellegű őrzött parkoló létesítéséhez, fennmaradásához;

18. külön jogszabályban meghatározott esetekben üzemképes járművek közútnak nem minősülő egyéb közterületen történő tárolásához;

19. utcazenéléshez;

20. az alkalmankénti rakodáshoz, költözéshez szükséges közterületi helyszín kizárólagos használatához;

21. civil és egyéb szervezetek érdekében végzett adománygyűjtéshez szükséges építmények, berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához;

22. ételosztáshoz szükséges építmények, berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához.


(3) Nem kell közterület-használati hozzájárulás:

a) a közút, a járda és a zöldterület építésével, javításával és fenntartásával kapcsolatos munkák elvégzéséhez;

b) az úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait szolgáló berendezések elhelyezéséhez;

c) elektronikus hírközlési építmények, valamint közműves berendezések, illetve létesítmények hibaelhárításához szükséges munkák elvégzéséhez;

d) a kizárólag kézi hordozású eszközökkel végzett, illetve a 30 percet meg nem haladó időtartamú film-, fénykép-, televízió-, videó- és hangfelvételek készítéséhez;

e) előtető, védőtető, ernyőszerkezet elhelyezéséhez, ha az a közterületbe az épület azon falának síkjától, amelyre rögzítették, 10 cm-en túl nem nyúlik be, vagy ha annak közterülettel érintkező felülete a 2 négyzetmétert nem haladja meg;

f) az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges időtartamot meg nem haladó munkálatok elvégzéséhez;

g) politikai rendezvényekhez, kivéve a kereskedelmi, vendéglátó és reklámtevékenység végzését;

h) futóversenyek útvonalának kijelöléséhez és biztosításához;

i) közparkban tartott rendezvények kapcsán a résztvevők által használt zöldterületek igénybevételéhez, kivéve az elkerített területek igénybevételét.


(4) A  közterület használója bejelentési kötelezettséggel tartozik az alábbi esetekben:

a) közút, járda, vagy zöldfelület építésével, javításával és fenntartásával kapcsolatosan végzett munkák esetében,

b) elektronikus hírközlési építmények, közmű berendezések, illetve létesítmények hibaelhárításához szükséges munkák esetében,

c) az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges időtartamot meg nem haladó munkák elvégzéséhez igénybe vett közterület használat esetén.


5. § (1) Nem adható közterület-használati hozzájárulás:

1. tömegközlekedési járművek megállóiba, kivéve, ha a közterület igénybevétele az utasforgalom céljait, vagy az utasok ellátását, tájékoztatását szolgálja;

2. olyan járdaszakaszra, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést, vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná;

3. zöldterületekre, ha a tervezett használat az ott levő növényállományt maradandóan károsítja és a helyreállítása nem lehetséges, kivéve a területükön húzódó közművek javításához, létesítéséhez, fenntartásához nélkülözhetetlen munkálatokat;

4. közutak, hidak, felüljárók területén gazdasági reklámtevékenységhez;

5. a közút és a járda felületének reklám - ideértve a politikai reklámot is - céljára történő használatához;

6. közterületen nem árusítható termékek forgalmazásához;

7. főútvonalak mentén árusító és az árusítással kapcsolatos új építésű fülke, pavilon, épület létesítéséhez, kivéve a virág- és hírlapárusítást és a tömegközlekedési eszközök igénybevételére szolgáló jegyárusítást, továbbá az alkalmi könyvárusítást;

8. olyan tevékenység gyakorlásához, amely a környezetre káros hatással lenne, a közbiztonságot vagy az egészséget veszélyeztetné;

9. olyan létesítmények és berendezések létesítéséhez, amelyek működtetéséhez a szükséges energia- és vízellátás, csatorna vagy a szabványoknak megfelelő zárt rendszerű szennyvízelvezetés és hulladéktárolás nem biztosítható, vagy a felhasználás mértéke nem állapítható meg;

10. jármű iparszerű javítására;

11. építési reklámháló elhelyezéséhez olyan épület vonatkozásában, amelynek homlokzat felújítása kapcsán 10 éven belül építési reklámháló már kihelyezésre került, kivéve, ha az időközben szükségessé váló felújítási munkákat kiemelt városképi, élet- és balesetvédelmi, műemlékvédelmi szempontok indokolják;

12. e rendelet 1. melléklete szerinti kiemelt és jelentős közterületen, valamint főútvonalon és tömegközlekedés által járt útvonalon üzemképtelen jármű tárolására.

13. azoknak akiknek – e rendelet 2. melléklet 6.1 és 6.2 pontjában felsorolt esetek kivételével - az Önkormányzattal szemben az adótartozás kivételével fennálló és lejárt fizetési kötelezettségük van, valamint a Csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 3.§ (1) bekezdésében felsorolt gazdálkodó szervezeteknek, akik a Cstv-ben szabályozott csőd, felszámolási eljárás, illetve a cégnyílvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ctv.) szabályozott kényszertörlési eljárás hatálya alatt állnak, illetve működését felfüggesztették,

14. a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező [1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 5. §-ának (1) bekezdése], vagy a közlekedésben részt nem vevő járművek reklámhordozó céllal való elhelyezéséhez, tárolásához;

15. ipari raktározási objektumok elhelyezésére,

16. törmelék lerakására a konténeres lerakás kivételével.


(2) A rendelet hatálya alá tartozó közterületeken állatforgalmazási tevékenység nem végezhető.

(3) Amennyiben a rendezvényen illemhelyek telepítése szükséges, akkor a rendezvényen az egyidejűleg résztvevők száma alapján 500 főre vetítve legalább 1 akadálymentesített illemhely kihelyezése is kötelező.

(4) Építési reklámháló kihelyezéséhez, fennmaradásához csak olyan épület vonatkozásában adható közterület-használati hozzájárulás, amely épület homlokzati felújításához szükséges építési állványzat közterület-használata a 9 hónapot nem haladja meg.

(5) Közterület-használati hozzájárulás kizárólag az oldalanként legfeljebb 1 m2-es felületű megállítótáblák elhelyezéséhez, fennmaradásához adható.

A közterület-használat időtartama és a közterület-használati hozzájárulás kérelmezése

6. § (1) Közterület-használati hozzájárulás csak ideiglenes jelleggel - meghatározott időtartamra vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig - adható.

(2) Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre - különösen állvány, építőanyag, törmelék elhelyezésére - közterület-használati hozzájárulás csak az építési munka végzésének tartamára adható.


(3) Az országgyűlési képviselő és az önkormányzati, valamint az egyéb képviseleti szervekbe való választással, továbbá népszavazással kapcsolatos hirdetőberendezések elhelyezéséhez a választás napjának kitűzését követő naptól a választások napját követő 15. napig terjedő időszakra adható közterület-használati hozzájárulás.

(4) A közterület-használati hozzájárulás nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb (pl. építésügyi, egészségügyi, rendészeti stb.) hatósági, szakhatósági engedélyek, hozzájárulások, vélemények, nyilatkozatok beszerzését.

(5) A közterület-használati hozzájárulást annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. Építési engedélyhez kötött építmény esetében és az építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az építtetőnek vagy az általa meghatalmazott személynek kell a közterület-használati hozzájárulást beszereznie. Szórólaposztás esetén a közterület-használati hozzájárulást annak kell kérnie, akinek érdekében a szórólapot osztani kívánják.

(6) Országos, fővárosi, kerületi művészeti és kulturális eseményekhez, ünnepekhez, rendezvényekhez kapcsolódóan alkalmi (ünnepi) vásár évente maximum 4 alkalommal tartható. Az egyes alkalmak 30 napnál hosszabbak nem lehetnek és ebbe az időszakba bele kell érteni a pavilonok össze-, illetve szétszerelésének idejét is.

(7) Alkalmi (ünnepi) vásáron a kereskedelmi tevékenységre, az értékesített termékre, az értékesítő helyre vonatkozó jogszabályi rendelkezések és hatósági előírások megtartásával, áru- és termékértékesítés, továbbá vendéglátó-ipari, mutatványos, valamint helyben végezhető kereskedelmi szolgáltató tevékenység folytatható. Ennek biztosítása a rendezők feladata. Az árusítás kizárólag egységes, a helyszínen csak összeszerelést igénylő pavilonokban történhet. A pavilonok felállítása, a vásár működése során a díszburkolat és a kihelyezett utcabútorok sértetlenségét a rendezőknek - anyagi felelősségvállalás mellett - garantálniuk kell. A rendezvény helyszínének folyamatos takarítását a rendezőknek biztosítaniuk kell. A rendezvény energia ellátásáról, szociális igényeinek biztosításáról a rendező saját költségen gondoskodni köteles.


7. § (1) A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelemnek tartalmaznia kell különösen:

a) a kérelmező nevét és lakóhelyének, vagy székhelyének és telephelyének címét;

b) a közterület-használat célját és időtartamát;

c) a közterület-használat helyének helyrajzi szám szerinti, pontos területnagysággal és a használat módjával történő meghatározását és helyszínrajzon történő megjelölését, rendezvények esetén továbbá a tervezett résztvevői létszámot és a tervezett illemhelyek - külön megjelölve az akadálymentesítettek - helyét és darabszámát;

d) a közterületen folytatni kívánt tevékenységre jogosító okirat egyszerű másolatát;

e) a kérelmező által a közterületen folytatni kívánt tevékenységben közreműködők (így különösen alvállalkozók, bérlők, üzemeltetők) nevét, továbbá lakcímét vagy székhelyét;

f) építési engedélyhez kötött építmény esetében vagy építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az építtetőtől kapott meghatalmazást és a jogszabályban előírt esetekben a jogerős építésügyi hatósági engedélyt.

(2) Települési szilárd hulladék képződésével járó közterület-használathoz közterület-használati hozzájárulás akkor adható, ha a kérelmező igazolja, hogy a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást - ennek teljesítésére jogosult szolgáltató útján - igénybe veszi.

(3) A közterület nem rendeltetésszerű, de közterület-használati hozzájárulást egyébként (a 4. § (3) bekezdésben foglaltak szerint) nem igénylő igénybevételét a Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának - lehetőleg az igénybevétel megkezdése előtt 1 nappal, legkésőbb azonban a használat megkezdésével egyidejűleg - be kell jelenteni, az (1) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel.


(4) A 4. § (3) bekezdés c) pontjában foglalt igénybevétel esetén a bejelentést minden esetben haladéktalanul meg kell tenni, és a bejelentéshez csatolni kell a műszaki hiba részletes leírását, az elhárításhoz szükséges intézkedések részletes felsorolásával együtt.  A bejelentést és a közterület igénybevételét Budapest Főváros XX. Kerületi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) köztisztviselője a helyszínen is jogosult ellenőrizni.

A közterület-használati hozzájárulás megadása

8. § (1) A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem elbírálása során figyelembe kell venni a Fővárosi Rendezési Szabályzat és Fővárosi Településszerkezeti Terv, valamint a Kerületi Építési Szabályzatot, a városképi, városrendezési, műemlékvédelmi, közlekedési, környezetvédelmi, közegészségügyi és köztisztasági előírásokat, kereskedelmi és turisztikai szempontokat, és érvényesíteni kell a jogszabályok előírásait is.

(2) A kérelem elbírálása során elsőbbséget kell biztosítani az építmények építésével, javításával és karbantartásával kapcsolatos közterület-használatnak.

(3) A reklám vagy a hirdetés céljából történő közterület-használat nem akadályozhatja az állami és önkormányzati ünnepekkel, megemlékezésekkel és az állami és önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos lobogózási kötelezettségek teljesítését.

(4) Amennyiben ezt a közterület-használat jellege és az ügy körülményei indokolják, a 9. § szerint döntésre jogosult a közterület-használati szerződés megkötésének feltételéül szabhatja, hogy a kérelmező közjegyzői okiratba foglalt önkéntes, egyoldalú nyilatkozatot nyújtson be az Önkormányzathoz. A nyilatkozatnak kötelezettségvállalást kell tartalmaznia arra vonatkozóan, hogy a kérelmező a használati jogosultság bármilyen okból történő megszűnése vagy megszüntetése esetén a megszűnés, megszüntetés időpontját követő 30 napon belül a közterületet eredeti állapotába helyreállítja, a használt területet az Önkormányzat birtokába visszaadja, és a tulajdonában vagy használatában álló építményeket, berendezéseket, tárgyakat, járműveket a közterületről saját költségén elbontja, elszállítja. Amennyiben ezt a kötelezettségét elmulasztja, az Önkormányzat a kérelmező költségére intézkedhet az elbontásról, elszállításról, és a közterület eredeti állapotába történő helyreállításáról. A kérelmező ez esetben semmiféle kártérítési és kártalanítási igényt nem érvényesít az Önkormányzattal szemben.


9. § (1) A közterület-használati hozzájárulás tárgyában Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága dönt, ha annak tárgya

 1. pavilon,
 2. előkert, illetve terasz, előtető
 3. reklámhordozó,
 4. tömegmegmozdulások, rendezvények megtartása érdekében telepített ideiglenesen kiépített színpad, valamint létesítmény, illetve egyéb elkerített terület,
 5. építési-szerelési munkálatok érdekében telepített térszerűen elkerített felvonulási terület, irodakonténer,
 6. kerékpártároló,
 7. alkalmi (ünnepi) vásáron felállított pavilon,
 8. zöldség-gyümölcs árusítás,
 9. virág árusítás,
 10. dinnye árusítás,
 11. fenyőfa árusítás,
 12. büfé, illetve mozgatható büfékocsi,
 13. sörsátor,
 14. mozgóbolt,
 15. ételosztás,
 16. BKV forgalmi épület és jegykiadó automata.
 17. helyi termelői piac
 18. üzemanyagtöltő állomás

(2) Az (1) bekezdésben fel nem sorolt esetekben a közterület-használati hozzájárulás tárgyában a polgármester dönt.

(3) Nem adható közterület-használati hozzájárulás a Kossuth Lajos tér (171204/13 hrsz), az Emlékezés tere (171484 hrsz) és a Szent Erzsébet tér (171539 hrsz) területére, kivéve:

 1. a 6. § (6) bekezdésében foglalt eseteket, és
 2. e rendelet 2. mellékletének

ba) 1.1.1 pontja (hozzájárulással rendelkező alkalmi rendezvények esetén) szerinti, valamint

bb) 1.1.2., 1.6.3., 1.8., és 4.1. pontjában meghatározott eseteket.

(4) A közterület-használati hozzájárulás megadása iránti eljárás során az (1) bekezdésben meghatározottak szerint hatáskörrel rendelkező a benyújtott műszaki tervek alapján felülvizsgálja, hogy a telepítés, illetve az építés helyével, a közművek nyomvonalával egyetért-e, a közművekhez, távközlési eszközökhöz kapcsolódó építmények, valamint ideiglenes kereskedelmi célokat szolgáló szerkezetek megjelenése megfelel-e a városképi szempontoknak. A reklámhordozókra vonatkozó kérelmek esetében döntése meghozatalakor figyelembe veszi a Főépítész szakvéleményét is.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a tulajdonosi hozzájárulást is tartalmazó közterület-használati megállapodást az Önkormányzat képviseletében a polgármester írja alá.

(6) Az alkalmi (ünnepi) vásárok helyének kijelöléséről a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság dönt.


10. § (1) A közterület-használati hozzájárulásnak tartalmaznia kell különösen:

a) a jogosult nevét és lakóhelyének, vagy székhelyének, telephelyének címét;

b) a közterület-használat célját és időtartamát, vagy azt a feltételt, amelynek bekövetkeztéig a hozzájárulás érvényes;

c) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és egyéb feltételeinek pontos meghatározását;

d) utalást arra, hogy a hozzájárulás csak a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírások megvalósítása esetén érvényes;

e) a hozzájárulás megszűnése esetére az eredeti állapot kártalanítási igény nélküli helyreállításának kötelezettségét;

f) közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és megfizetésének módját, egyéb esetben a díjmentesség tényét;

g) a jogosultnak a közterületen végzett tevékenységében közreműködők (így különösen alvállalkozók, bérlők, üzemeltetők) nevét, továbbá lakcímét vagy székhelyét;

h) a közterület-használat jellegétől függően egyéb hatósági, szakhatósági előírásokról és kikötésekről szóló tájékoztatást, a városképi követelményeket, a környezetvédelmi, valamint a munka- és balesetvédelmi előírásokra történő utalást;

i) a közterület-használat időtartama alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási és tisztántartási kötelezettség előírását;

j) a közterület-használat átengedésének tilalmát annak rögzítésével, hogy a közterület-használat hozzájárulás kizárólag a jogosult részére szól, azonban lehetősége van a közterület-használathoz közreműködőket igénybe venni, de a közterület-használat joga tovább nem ruházható.

(2) A közterület-használati hozzájárulásban meghatározott időtartam kérelemre, indokolt esetben meghosszabbítható, amennyiben a kérelmezőnek nincs közterület-használati díjhátraléka. A kérelem tárgyában a hozzájárulás megadására jogosult dönt.

(3) A közterület-használati hozzájárulást meg kell küldeni:

a) a kérelmezőnek,

b) a BRFK XX. és XXIII. ker. Rendőrkapitányságának,

c) a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Számviteli Osztályának,

d) a Polgármesteri Hivatal Rendvédelmi Osztályának.

(4) A közterület-használati hozzájárulás megtagadását közölni kell:

a) a kérelmezővel,

b) a BRFK XX. és XXIII. ker. Rendőrkapitányságával,

c) a Polgármesteri Hivatal Rendvédelmi Osztályával.


11. § (1) A közterület-használati hozzájárulás eredeti példányát, vagy annak hiteles másolatát a tevékenységet folytató személy köteles a helyszínen magánál tartani és az ellenőrzésre jogosult személyek (20. §) felhívására felmutatni.

(2) A közterület-használati hozzájárulás alapján a közterületet kizárólag a jogosult, valamint a közterület-használati hozzájárulásban a 7. § (1) bekezdés e) pontja szerint nevesített személyek használhatják, mivel a közterület-használati hozzájárulás kizárólag a jogosult részére szól és csak az abban nevesített személyeket jogosítja a közterület használatára. A közterület-használati hozzájárulás más személyre át nem ruházható és az az alapján folytatott közterület-használat más személynek át nem engedhető, azonban ez nem korlátozza a jogosult azon jogát, hogy a közterület-használatához a rendelet előírásai szerint közreműködőket is igénybe vegyen.

(3) Amennyiben a közterület-használati hozzájárulás alapján a közterületen elhelyezett tárgyak, berendezések, járművek, építmények működtetése, üzemeltetése a közterületen végzett tevékenységben közreműködők körét utólag bővíti, úgy ahhoz az Önkormányzat előzetes hozzájárulása szükséges.


12. § (1) A közterület-használati hozzájárulás tárgyában hozott döntésről a kérelmezőt az Önkormányzat értesíti. Amennyiben az értesítés a kérelmező által a kérelmen feltüntetett címen bármely okból nem lehetséges, úgy a visszaküldött értesítést a kézbesítés második megkísérlésének, vagy a második figyelmeztetés postafiókba helyezésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

(2) Azon közterület-használók esetében, akik közterületet közterület-használati hozzájárulás nélkül - jogosulatlanul - használnak, az (1) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az értesítési címnek azt a címet kell tekinteni, amely a jogosulatlan közterület-használatot megvalósító építményen vagy tárgyon fellelhető, vagy egyéb módon (pl. telefonszám alapján) megállapítható.

(3) A közterület-használati hozzájárulást tartalmazó megállapodást a közterület-használati hozzájárulásról szóló döntés meghozatalát követő 30 napon belül a kérelmezőnek alá kell írni, ellenkező esetben kérelmét visszavontnak kell tekinteni. Nem adható közterület-használati hozzájárulás ugyanannak a kérelmezőnek ugyanazon közterület használatára és ugyanazon tevékenységre vonatkozóan az aláírás hiánya miatti második visszavonást követő 6 hónapon belül.

A közterület-használati hozzájárulás megszűnése, szünetelése

13. § (1) A közterület-használati hozzájárulás megszűnik:


a) a hozzájárulásban meghatározott idő elteltével;

b) a hozzájárulásban meghatározott feltétel bekövetkeztével;

c) a hozzájárulásban foglaltak, vagy a közterület-használattal kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó jogszabályok megsértése miatti felmondással;

d) a használatba adott közterület tulajdonosának, vagy a közterületi ingatlan művelési ágának megváltozását eredményező ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel;

e) a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik, vagy a jogosult a tevékenység folytatására való jogosultságát egyébként elveszti;

f) a jogosult halálával vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetén annak jogutód nélküli megszűnésével;

g) a jogosult írásban bejelenti az Önkormányzatnak, hogy a közterület használatával - érdekkörében felmerült méltányolható okból - felhagy.

(2) A közterület-használati hozzájárulás megszűnése esetén külön döntés nélkül a jogosult által már befizetett használati díj időarányos részét - a közterület-használati hozzájárulásban foglaltak szerint - vissza kell fizetni a jogosult részére.


14. § (1) Szünetel a közterület-használat a hiba elhárításáig, ha a területre üzemzavar-elhárítás miatt szükség van, vagy az Önkormányzat fontos közérdekből a közterület használatának szünetelését rendelheti el az erről szóló tájékoztatásban megjelölt időtartamra.

(2) A közterület-használat szünetelésének ideje nem számít bele a közterület-használat időtartamába és nem lehet hosszabb, mint a hozzájárulás lejártáig még hátralévő idő.

(3) A közterület-használat szünetelésének idejére a már befizetett közterület-használati díj időarányos részét külön döntés nélkül vissza kell fizetni - a közterület-használati hozzájárulásban foglaltak szerint - a jogosult részére.


15. § (1) Ha a közterület-használati hozzájárulás megszűnik vagy szünetel, a jogosult kártalanítási igény nélkül köteles a közterület eredeti állapotát - különösen annak tisztaságát - haladéktalanul helyreállítani.

(2) A közterület-használattal járó kötelezettségek - így különösen a közterület-használati díj megfizetése - szempontjából azt az időt is be kell számítani a közterület-használatba, ameddig a jogosult az eredeti állapotot hiánytalanul helyre nem állította.

(3) Arra az időtartamra, amely a közterület-használati hozzájárulás megszűnésétől a közterület eredeti állapotának helyreállításáig eltelik, az egyébként irányadó díjtétel négyszeresét kell megállapítani.

A  közterület-használati díj


16. § (1) A közterület-használatért a közterület-használati hozzájárulás jogosultja közterület-használati díjat köteles fizetni, vagy a megállapodásban rögzített egyéb ellenszolgáltatást teljesíteni. A díjat vagy egyéb ellenszolgáltatást a közterület-használati hozzájárulásban rögzített időtartamra és módon a jogosult a közterület tényleges használatára, vagy a közterületen elhelyezett létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni, teljesíteni.

(2) A közterület-használati hozzájárulásban rögzített egyéb ellenszolgáltatást a közterület használatával értékarányosan kell megállapítani, az értékarányosság kérdésében e rendelet 9. § (1)-(2) bekezdése szerint döntésre jogosult dönt.

(3) Az Önkormányzat a tulajdonában álló közterületek használatáért megállapított közterület-használati díjakat minden év január 1-jével évente a tárgyévet megelőző második évre közzétett éves fogyasztói árindexek szorzatával növelt mértékben módosítja és azt a jogosultakkal szemben érvényesíti. E rendelet 2. mellékletében szereplő díjakat általános forgalmi adó nélkül kell érteni. 

(4) Az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken, illetve egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanokon, azok alatt, felett és azokban közcélú, saját célú, külön célú vagy zárt célú távközlési eszközök létesítésével, bővítésével vagy áthelyezésével összefüggésben az ingatlan tulajdonjogának korlátozása miatti egyszeri kártalanítással vagy ellenszolgáltatással kapcsolatosan a Képviselő-testület dönt.

(5) Amennyiben a 9. § (1)-(2) bekezdés szerint döntésre jogosult a közterület-használati díjat a 18. §-ban foglaltak alapján a hatályos díjtól eltérő mértékben állapítja meg, akkor annak összegét a mindenkor hatályos díjak százalékos mértékével is meg kell határoznia.


17. § (1) A Hatósági Osztály által előkészített, külön engedélyhez nem kötött közterület-használati hozzájárulásban rögzített díjat a hozzájárulás megadásával egyidőben kell befizetni.

(2) A közterület használatára jogosult a hozzájárulásban rögzített díjat a következők szerint köteles megfizetni:

a) az első havi díjat a hozzájárulásban foglaltak szerint,

b) ezt követően a közterület tényleges használatára tekintet nélkül – az építmény üzemeltetése, a reklámhordozó meghibásodása, megrongálódása stb. – a hozzájárulásban rögzített időtartamra, havonta előre, minden hónap 10. napjáig.

A közterület-használati díj fizetése alóli mentesség és kedvezmény


18. § (1) A közterület-használati díj korlátlanul csak akkor csökkenthető, vagy akár el is engedhető, ha a közterület használatára közfeladat ellátása céljából és a közfeladat ellátásához szükséges mértékben van szükség.

(2) E rendelet alapján megállapított közterület-használati díjak legfeljebb 90%-kal csökkenthetőek:

a) humanitárius és karitatív célok érdekében végzett tevékenység esetében;

b) különösen indokolt esetben, egyedi elbírálás alapján.

(3) A (2) bekezdés c) pontja szerinti egyedi elbírálás megítélésénél figyelembe veendő szempont a kérelmező által kért közterület-használat jelentősége, közérdekű volta, környezetterhelési mértéke, kultúrához és sporthoz való kapcsolódása, turisztikai, kereskedelmi és reklámértéke, közlekedést befolyásoló szerepe, a kérelmező szociális és anyagi helyzete, valamint amennyiben van, az adott közterület-használattal kapcsolatos korábbi tapasztalat, lakossági jelzés, továbbá rendezvények esetén a rendezvényen való részvétel ingyenes vagy ellenszolgáltatáshoz kötött volta.

(4) Nem kell közterület-használati díjat fizetni:

a) a közterület-fenntartói szolgáltatást nyújtó szervezet által fenntartott létesítményekért, berendezésekért;

b) a fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők, a tűzoltóság és a vízügyi szolgálat közterületi létesítményeiért,

c) a közlekedési vállalatok (BKV, MÁV, VOLÁN) megállói karbantartásához szükséges tárolói után,

d) a műemlékvédelem vagy helyi védettség alatt álló építmény felújítási munkáival kapcsolatos közterület-használatért.

A jogosulatlan közterület-használat következményei

19. § (1) Aki közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulástól eltérő módon, különösen a hozzájárulásban rögzített céltól vagy tevékenységtől eltérő más tevékenység kifejtésére, vagy a hozzájárulásban meghatározott mértéket meghaladó alapterületet használ, köteles az Önkormányzat vagy megbízottja felhívására a jogosulatlan közterület-használatot haladéktalanul megszüntetni, továbbá kártalanítás nélkül köteles a közterület eredeti állapotának helyreállítására. E kötelezettség elmulasztása esetén az Önkormányzat az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére elvégeztetheti, amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett 8 napon belül nem tesz eleget.

(2) Az Önkormányzat az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével és az (1) bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállíthatja, ha az élet- és balesetveszély, vagy jelentős anyagi kár, a közrend, közbiztonság, a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének elhárítása érdekében, vagy jelentős közérdekből egyébként indokolt. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni.

(3) A (2) bekezdés alkalmazása szempontjából a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének minősül, ha a jogosulatlan közterület-használat a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező [1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 5. §-ának (1) bekezdése], vagy a közlekedésben részt nem vevő járművek reklámhordozó céllal való elhelyezése, tárolása útján valósul meg. Ebben az esetben az Önkormányzat az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével és az (1) bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállíthatja. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni.

(4) Aki közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérően használ, azzal szemben - a ténylegesen használt időtartam és terület alapulvételével – a jogosulatlan közterület-használat időtartamára e rendelet 2. mellékletben meghatározott rendes közterület-használati díj négyszerese állapítandó meg.

(5) A közterületen nem árusítható termékek forgalmazóival szemben a 2. melléklet 1.2.4. sorában szereplő díjtételek négyszeresét kell díjtételként alkalmazni.

(6) A jogosulatlan közterület-használat következményeiről a 9. § (1)-(2) bekezdés szerint döntésre jogosult dönt.


20.§ A jelen rendeletben foglalt előírások megtartását a közterület-felügyelők, a jogszabályok szerint ellenőrzésre jogosult más szervek, továbbá az Önkormányzat által megbízott egyéb személyek a helyszínen vagy más alkalmas módon ellenőrizhetik.

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény  szerinti közterületi filmforgatások jóváhagyásának különös szabályai

21. § (1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeknek a Filmtv. szerinti filmalkotás forgatása céljából történő igénybevétele (a továbbiakban: filmforgatási célú közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó hatósági szerződés jóváhagyásáról vagy a jóváhagyás megtagadásáról, a jóváhagyás egyedi feltételeinek (ideértve a közterület-használati díjnak) meghatározásáról, a kérelmezővel tartott egyeztetés kezdeményezéséről eredményének jóváhagyásáról, a közterület-használati díj megfizetése alóli mentességről, valamint a jogosulatlan közterület-használat következményeiről - jelen rendeletben foglalt szempontoknak és szabályoknak megfelelően - a Polgármester dönt.


(3) A hatósági szerződés jóváhagyásának egyedi feltételeként kell meghatározni mindazon előírásokat, amelyeket a kérelmezett közterület-használattal kapcsolatban a közútkezelő a véleményében, a forgalomtechnikai kezelő-üzemeltető az általa jóváhagyott forgalomtechnikai tervben, a zöldfelület kezelője-üzemeltetője a hozzájárulásban, vagy bármely más, a kérelmezett közterület-használat folytán érintett szerv, szervezet nyilatkozatában meghatároz. A közút közterület-használatára vonatkozó közútkezelői vélemény hiányában a hatósági szerződés nem hagyható jóvá.

(4) A jóváhagyás (2) bekezdésen kívüli egyéb egyedi feltételeit az e rendelet szerint a közterület-használati hozzájárulásokban előírható feltételekkel megegyező módon kell meghatározni.

(5) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események bekövetkezte esetén az Önkormányzat 30 napon belül ingyenesen újra biztosítja a kérelmező részére a közterület-használatot.

(6) A közterület-használati díjat a Filmtv 3. mellékletében foglalt legmagasabb díjtételek mindenkori mértéke alapján kell meghatározni.

(7) A közterület-használati díj megfizetése alól mentesség - a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény előírásaira figyelemmel - kizárólag akkor adható, ha a közterület használatára közfeladat ellátása céljából és a közfeladat ellátásához szükséges mértékben van szükség.

(8) Jogosulatlan a filmforgatási célú közterület-használat, ha a közterület-használatra a hatósági szerződésben foglaltakat megszegve, vagy hatósági szerződés nélkül kerül sor, kivéve a Filmtv-ben foglalt esetet. Jogosulatlan közterület-használat miatti többszörös közterület-használati díj kiszabása esetén a számítás alapja a Filmtv. 3. mellékletében foglalt legmagasabb díjtételek mindenkori mértéke.

Értelmező rendelkezések


22.§ E rendelet alkalmazásában:

a) Fülke: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített vagy azon álló, huzamos emberi tartózkodásra alkalmas, 2 négyzetmétert meg nem haladó alapterületű építmény.

b) Pavilon: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített vagy azon álló, huzamos emberi tartózkodásra alkalmas, 2-12 négyzetméter alapterületű építmény.

c) Nyílt szerkezetű pult, állvány: térelemekkel nem határolt, talajhoz nem rögzített, ideiglenes, kereskedelmi célokat szolgáló szerkezet.

d) Lakossági jellegű őrzött parkoló: ideiglenes jellegű parkoló, amely kizárólag az adott területen lakó népesség parkolási igényeit elégíti ki.

e) Épület: jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás céljából.

f) Szeszes ital: minden alkoholtartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonatát és az ezek felhasználásával készült terméket, továbbá az 1,2%-nál kevesebb alkoholtartalmú üdítőitalok.

g) Tömegközlekedési (autóbusz, villamos, HÉV) megálló: a tömegközlekedési járműre történő fel- és leszállás lefolytatására, vagy a tömegközlekedési járműre történő várakozás céljára közterületen elkülönített terület, amely, ha kiépítése (így járdasziget jellege, korlátokkal való ellátása stb.) jellegéből vagy egyéb jelzésből más nem következik, a megállót, állomást jelző táblától a járda területéből

ga) autóbusz járműveknél csuklós jármű esetén 2 m széles és 18 m hosszú, egyéb jármű esetén 2 m széles és 12 m hosszú, kettős megálló esetén 2 m széles és 36 m hosszú terület,

gb) villamos járműveknél 2 m széles és 55 m hosszú terület,

gc) HÉV járműveknél 2 m széles és 120 m hosszú terület, valamint a megállóhelyeknél létesített utasváró.

h) Szórólaposztás: kis terjedelmű, hirdetési (terméket vagy szolgáltatást népszerűsítő) vagy tájékoztatási célú nyomtatvány, irat kézből kézbe történő ingyenes átadása.

i) Filmalkotás: a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) szerinti filmalkotás, ideértve a számítógépes vagy bármilyen platformon hozzáférhető játékprogram előzeteseként készülő filmalkotást, ide nem értve a hírműsort, az aktuális és szolgáltató magazinműsort, a sportközvetítést, a beszélgetőműsort (talk-show), a játék- és vetélkedőműsort, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvény hatálya alá tartozó reklámfilmet.

j) Közfeladat: jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat.

k) Adománygyűjtés: létesítő okirattal rendelkező civil és egyéb szervezet számára - a létesítő okiratában rögzített céljaira - ellenszolgáltatás nélkül juttatni kívánt eszköz előteremtése, illetve nyújtani kívánt szolgáltatás érdekében végzett tevékenység.


23. § (1) A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának megállapításánál a létesítmény négyzetméterekben számított területét kell figyelembe venni.

(2) Hirdetőtábla és hirdetőberendezés esetén annak hirdetőfelületét, a vetített képek és reklámok esetén a vetítéssel érintett, négyzetméterben kifejezett felületet, a kivetítő- és videofal-berendezés esetén a képernyő felületét kell számításba venni, míg az óriásplakát, a hirdetőoszlop és a zászló esetében azok darabszámát kell figyelembe venni, míg a dunai rakparton hajók kikötését szolgáló rögzítő eszközök, feljárók esetén folyóméterben kell a használatba adott területet meghatározni.

(3) A számítás szempontjából minden töredék négyzetméter, folyóméter egész négyzetméternek, folyóméternek és minden megkezdett hónap teljes hónapnak számít.

(4) A kézből történő utcai árusítás, továbbá a szórólaposztás esetében a fizetendő díj szempontjából az 1 fő által elfoglalt terület egységesen 1 négyzetméternek tekintendő.

(5) A közterület-használati díjak évi, havi, napi vagy idénydíjak.

Záró rendelkezések


24. § Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 37/2014. (XI.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban. SZMSZ) 2. számú melléklete 6. Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörei című fejezetének 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„11. Dönt közterület-használati hozzájárulás megadása tárgyában és a jogosulatlan közterület-használattal kapcsolatosan, ha annak tárgya pavilon, előkert, illetve terasz, reklámhordozó, tömegmegmozdulások, rendezvények megtartása érdekében telepített ideiglenesen kiépített színpad, valamint létesítmény, illetve egyéb elkerített terület, építési-szerelési munkálatok érdekében telepített térszerűen elkerített felvonulási terület, irodakonténer, kerékpártároló, illetve alkalmi (ünnepi) vásáron felállított pavilon, valamint zöldség-gyümölcs árusítás, virág árusítás, dinnye árusítás, fenyőfa árusítás, büfé, illetve mozgatható büfékocsi, sörsátor, mozgóbolt, ételosztás, BKV forgalmi épület és jegykiadó automata, helyi termelői piac és üzemanyagtöltő állomás.”


25. § Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 37/2014. (XI.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban. SZMSZ) 2. számú melléklete II. Polgármesterre átruházott hatáskörök című fejezetének 41. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„41. A Polgármester dönt a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó hatósági szerződés jóváhagyásáról vagy a jóváhagyás megtagadásáról, a jóváhagyás egyedi feltételeinek (ideértve a közterület-használati díjnak) meghatározásáról, a kérelmezővel tartott egyeztetés kezdeményezéséről eredményének jóváhagyásáról, a hatáskörébe utalt ügyekben a közterület-használatról, ezen ügyekben a jogosulatlan közterület-használat következményeiről, valamint aláírja a tulajdonosi hozzájárulást is tartalmazó közterület-használati megállapodásokat.”

26. § Ez a rendelet 2017. november hó 1. napján lép hatályba, és rendelkezéseit a hatálybalépést követően benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni.

27. § E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Pesterzsébet Önkormányzatának a közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 10/2013. (IV. 26.) számú önkormányzati rendelete.

Jogharmonizációs záradék

28. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Szabados ÁkosDr. Demjanovich Orsolya

polgármester

jegyző1. melléklet az 27/2017 (X. 27.) önkormányzati rendelethez


"A" kategória


a) Kiemelt jelentőségű közterületek


Határ út

Helsinki út

Határ út - Török F1. u. - Nagysándor J. u. - Helsinki út által határolt terület (Pesterzsébet városközpont)

Kossuth Lajos u. (Helsinki út - Jókai M. u.)

Köves út (a kórház felé eső oldala)

Nagykőrösi út


b) Kiemelt jelentőségű parkok és terek


Ady E. tér

Emlékezés tere

János tér

Klapka tér

Kmetty u.- Ónodi utca - Lajtha László utca által határolt terület

Kossuthfalva tér

Kossuth L. tér (Pesterzsébet városközpont)

Magyarok Nagyasszonya tér

Szent Erzsébet tér

Tátra tér

Vörösmarty tér


"B" Kategória


Jelentős közterületek:


a Duna közvetlen parti területe

Gubacsi lakótelep

Igló utca

Köztársaság tér

Mártírok útjai lakótelep

Nagysándor J. u. (Török FI. u. - Nagykőrösi út)

Rimaszombat utcai lakótelep

Tátra téri lakótelep

Vágóhíd utcai lakótelep

Vécsey utcai lakótelep


"C" kategória


Átlagos jelentőségű közterületek


Ide tartoznak mindazok a területek, amelyeket a melléklet "A" és "B" kategóriái nem sorolnak fel.

2. melléklet az 27/2017. (27.) önkormányzati rendelethez


  1.) A közterület-használati díjak ÁFA nélkül értendőek

    2.) Rövidítések:                    V= Városgazdálkodási Osztály

                                                    H = Hatósági Osztály

                                                    R = Rendvédelmi OsztályÖVEZETI KATEGÓRIÁK DÍJTÁBLÁZATA

Közterület- foglalás célja

Mérték-egység

"A"

kiemelt

kat.

"B"

jelentős

kat.

"C"

átlagos

kat.

Előkészítésért felelős szervezet

1.   Kereskedelmi szolgáltató és vállalkozási tevékenységek

1.1.    Pavilonok

1.1.1

Vendéglátás, szórakoztatás

Ft/m2/hó

1651

1216

636

V

1.1.2

Minden egyéb funkció

Ft/m2/hó

948

612

420

V

1.1.3

BKV forgalmi épület és jegykiadó automata

Ft/m2/hó

420

420

420

V

1.1.4.

Automata bankjegykiadó gép

Ft/m2/hó

9480

6120

4200

V

1.2.    Árusításra szolgáló kézi-gépi mozgatású, naponta kitelepülő árusítás

1.2.1

Fagylalt, jégkrém

Ft/m2/hó

948

550

337

H

1.2.2

Élelmiszer

Ft/m2/hó

612

420

212

H

1.2.3

Zöldség-gyümölcs

Ft/m2/hó

1032

948

550

H

1.2.4

Csomagolt édesség,

pirított magvak, pattogatott kukorica, vattacukor, gesztenye, léggömb, könyv, stb.

Ft/m2/hó

948

612

420

H

1.2.5

Virág

Ft/m2/hó

827

827

550

H

1.2.6

Kulcsmásoló, üveggravírozó, köszörűs

Ft/m2/hó

750

550

337

H

1.2.7

Zsűrizett iparművészeti termék

Ft/m2/hó

612

420

267

H

1.3.    Idényjellegű árusítás

1.3.1

Dinnye, ünnepekhez kapcsolódó árusítás, (pl. konfetti, karácsonyfadísz, stb.)

Ft/m2/hó

3027

1802

1238

H

1.3.2

Fenyőfa

Ft/m2/hó

3027

1802

1238

H

1.3.3

Burgonya, hagyma, alma, stb.

Ft/m2/hó

1809

1246

991

H

1.4.   Alkalmi árusítás

1.4.1

Helyi termelői piac

Ft/m2/nap

488

264

163

V

1.5.     Mozgóárus 1 m2-es területtel

1.5.1

Hírlap, képeslap

Ft/hó

5502

5502

5502

H

1.5.2

Totó-lottó, sorsjegy

Ft/hó

5502

5502

5502

H

1.5.3

Buszjegy, telefonkártya

Ft/hó

5502

5502

5502

H

1.5.4

Szórólaposztás

Ft/m2/nap

634

476

317

H

1.6.    Vendéglátás

1.6.1

Előkert, terasz

Ft/m2/hó

1590

1170

612

V

1.6.2

Büfé, mozgatható büfékocsi

Ft/m2/nap

827

612

420

H

1.6.3

Sörsátor 50 m2-ig

19964  Ft/db/nap

H

1.6.4

Sörsátor 50 m2 felett

39928  Ft/db/nap

H

1.7.

Göngyölegtárolás

Ft/m2/nap

1032

827

612

H

1.8.Filmforgatási célú használat

1.8.1.

Forgatási helyszín (2017. 12. 31-ig)

Ft/m2/nap

313

313

313

V

1.8.2.

Technikai kiszolgálás (2017. 12. 31-ig)

Ft/m2/nap

157

157

157

V

1.8.3.

Stáb parkolás (2017. 12. 31-ig)

Ft/m2/nap

104

104

104

V

1.8.1.

Forgatási helyszín (2018. 01. 01-től)

Ft/m2/nap

314

314

314

V

1.8.2.

Technikai kiszolgálás (2018. 01. 01-től)

Ft/m2/nap

158

158

158

V

1.8.3.

Stáb parkolás (2018. 01. 01-től)

Ft/m2/nap

104

104

104

V

2.     Reklámhordozók

2.1

Saját tevékenységet reklámozó óriásplakát

Ft/db/hó

34388

27532

24111

V

2.2

Kereskedelmi célú óriásplakát 

Ft/db/hó

38209

30566

26747

V

2.2.1

Kereskedelmi célú hirdetőoszlop

Ft/db/hó

14856

11770

8435

V

2.3

Saját tevékenységet reklámozó  reklámtábla (hirdetőtábla)

Ft/m2/hó

1857

1471

1055

V

2.4

Kereskedelmi célú reklámtábla (hirdetőtábla)

Ft/m2/hó

3183

2524

1840

V

2.5

Üzlethomlokzat, portál, vitrin

(10 cm-en túl)

Ft/m2/hó

1925

1526

1094

V

2.6

Üzleti védőtető, előtető, ernyő-szerkezet

Ft/m2/hó

1094

674

420

V

2.7

Zászló önálló tartószerkezeten

Ft/db/hó

12792

10045

7621

V

2.8

Reklámcélokat szolgáló 3 m2 alapterületet nem meghaladó nyílt szerkezetű pult

Ft/m2/nap

634

476

317

V

3.     Szórakoztató tevékenység

3.1

Mutatványos, cirkusz

Ft/m2/nap

337

337

207

H

3.2

Lovasfogat

Ft/fogat/nap

5173

3129

2099

H

3.3

Pónilovaglás

Ft/m2/nap

826

420

206

H

3.4

Elektromos miniautó

Ft/m2/nap

2084

1679

1259

H

3.5

Tűzijáték

Ft/alkalom

10356

10356

10356

H

3.6

Portrérajzolás

Ft/m2/nap

634

476

317

H

3.7

Utcazenélés

Ft/m2/nap

159

159

159

H

4.     Tömegmegmozdulások, rendezvények

4.1

Ideiglenesen kiépített színpad

Ft/m2/nap

206

206

132

V

4.2

Létesítmény és egyéb elkerített terület

Ft/m2/nap

206

166

132

V

4.3

Vallási és karitatív tevékenység (10 m2-ig)

Ft/m2/nap

206

166

132

H


4.4.

Adománygyűjtés

Ft/m2/nap

634

476

317

H

4.5.

Ételosztás

Ft/m2/nap

206

166

132

V

5.

Üzemanyagtöltő állomás

Ft/m2/hó

4200

3700

3700

V

6.     Építési-szerelési munkálatok

6.1

Állvány, építőanyag tárolása, járdafoglalás

Ft/m2/hó

1374

852

674

H

6.2

Konténer elhelyezése

Ft/db/nap

550

529

338

H

6.3

Térszerűen elkerített felvonulási terület, irodakonténer

Ft/m2/hó

496

405

337

V

7.

Üzemképtelen, a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező, vagy forgalomból kivont gépkocsi, lakókocsi, utánfutó tárolása max. 90 napig

Ft/db/nap

Tiltott

(10.0001)

Tiltott

(10.0001)

1596

R

7.1.

Daruzás, betonpumpa

Ft/m2/nap

296

243

201

H

7.2

Kerékpártárolás

Ft/m2/hó

948

612

420

V

8.

Mozgóbolt

Ft/gk/hó

10358

10358

10358

H

9.

Alkalmi (ünnepi) vásáron

felállított pavilonok

Ft/m2/hó

1590

1170

612

V1 Jogellenes közterület-használat esetén alkalmazandó díjtétel.

A közterületek használatáról és használatának rendjéről 27/2017. (X. 27.)  szóló önkormányzati rendelet indokolása


Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának feladata, hogy a tulajdonában álló közterületei rendjének megőrzését, a közrend megtartását elősegítse, a közterület-használók és a közterület-használatot ellenőrzők számára egyértelmű szabályokat állapítson meg.


Önkormányzatunk jelenleg a közterület-használati engedéllyel kapcsolatos ügyeket önkormányzati hatósági ügyekként kezeli, azonban a 2018. január 1-én hatályba lépő általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi Cl. törvény (a továbbiakban: Ákr.)  lényegesen átalakítja a közigazgatási hatósági eljárás szabályrendszerét, így a testületi hatáskörbe tartozó hatósági ügyek körére is - az eljárás megindításától számított nyolc napos határidővel - kiterjeszti a függő hatályú döntés meghozatalának kötelezettségét.


Tekintettel arra, hogy a városképi szempontból kiemelkedő jelentőségű közterület-használati ügyekben a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság jár el és ezen álláspontunk szerint nem célszerű változtatni, azonban a Bizottság folyamatos ülésezése sem megoldható, Önkormányzatunk közterület-használatot szabályozó jelenleg hatályos rendeletének egyszerű módosítása már nem lehetséges, hanem új rendelet megalkotása szükséges.RÉSZLETES INDOKOLÁS


E rendelet 1. §-ához

A rendelet területi hatályát határozza meg.


A  2. §-hoz


A közterületek övezeti besorolásának módjait tartalmazza.


A 3-5. §-hoz


A rendelet tételesen meghatározza, hogy mely tevékenységek, építmények elhelyezéséhez szükséges közterület-használati hozzájárulás, melyekhez nem kell, valamint hogy mely esetben nem adható közterület-használati hozzájárulás. Rögzíti továbbá néhány közterület-használat részletszabályát.


A 6-7. §-hoz


A rendelet közterület-használat időtartamával kapcsolatban rögzít szabályokat, továbbá meghatározza a kérelembeadás feltételeit és követelményeit.


A 8-12 §-hoz


A rendelet meghatározza a közterület-használati hozzájárulás megadásának szabályait, a döntéshozatal hatásköri címzettjeit.


A 13-15 §-hoz


A rendelet rögzíti a közterület-használati hozzájárulás megszűnésének és szünetelésének eseteit.


A 16-18 §-hozA rendelet lefekteti a közterület-használati díjak megállapításának, számításának szabályait.


A 19-20 §-hoz


A rendelet meghatározza a jogellenes közterület-használattal kapcsolatos szabályokat.


A 21 §-hoz


A rendelet a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben kapott felhatalmazás alapján rögzíti a közterületi filmforgatások különös szabályait.


A 22-23 §-hoz


A közterület-használati szabályok alkalmazását elősegítendő a rendelet értelmező rendelkezéseket állapít meg.


A 24-28 §-hoz


A rendelet záró rendelkezéseit (hatálybaléptető, hatályon kívül helyező és a jogharmonizációs záradékot) rögzíti.
Csatolmányok

Megnevezés méret
rendelet
7.96 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!